Zes dagen nadat Jezus Christus Zijn lijden en sterven aangekondigd heeft aan Zijn discipelen, vindt de verheerlijking op de berg plaats. Het is iets van de hemel de aarde. Toen Christus’ gedaante werd veranderd en Zijn aangezicht blonk gelijk als de zon, kregen de discipelen Petrus, Jakobus en Johannes iets te zien van Zijn verheerlijking. Het is een voorsmaak van de eeuwige vreugde waarin al Gods kinderen zullen delen. Op de berg waren ook Mozes en Elia die reeds in de hemelse heerlijkheid zijn en met Christus spraken over Zijn uitgang uit Jeruzalem [=Zijn lijden en sterven]. Voor ons komt het aan in het gelovig opzien op Jezus. Het is de Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat en al het andere, buiten Christus, laat wegvallen. Het zien op Jezus. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, wie Jezus heeft die heeft genoeg.

Mattheüs 17 vers 2 en 9: ‘[2] En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. [9] En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden‘.

De verheerlijking van Christus op de berg van de verheerlijking
1. Gelijk aan Jezus;
2. Luister naar Jezus;
3. Zien op Jezus.

1. Gelijk aan Jezus

Gemeente, zondagochtend 3 februari 2019 keek ik vanuit Nazareth op de berg Tabor. We waren bij de Messiasbelijdende gemeente in Nazareth. Voorganger uit voormalige Sovjet-Unie, nu in Nazareth. We zagen op de berg Tabor. Daar is een kerk. Berg der verheerlijking. In die kerk een koepel waarin je Jezus ziet met daarbij Mozes, Elia, Petrus, Johannes en Jakobus. De traditie zegt dat daar de verheerlijking heeft plaatsgevonden. We houden het daar maar op.

Wanneer heeft dit plaatsgevonden? Zes dagen na de eerste aankondiging van het lijden van Christus. Ik heb zelf altijd de gedachte wanneer is dat dan geweest? In de tekst vinden we het antwoord. Jezus had de discipelen duidelijk gemaakt over Zijn lijden en sterven. De weg van de verheerlijking loopt via het kruis.

Voor dat het zover is neemt Jezus Zijn discipelen mee op de berg. Hij had het beloofd dat enkelen Zijn heerlijkheid, in Zijn Koninkrijk zouden zien. Zes dagen erna gebeurt het. Wat een voorrecht voor deze discipelen. Waarom deze drie, Hij had er toch twaalf? Niet omdat ze beter waren. Van Petrus had hij nog gezegd hiervoor ga weg achter Mij Satanas.

Hij had redenen uit Zichzelf genomen. Of was het om hun voorname positie na Pinksteren. Zij waren erbij bij de opwekking bij de dochter van Jaïrus. En in de hof van Gethsemane. De een krijgt meer te zien dan de ander. Maar er zit meer achter. Ze moeten weten over het lijden en sterven. Ze hadden een heel ander beeld van wat zou komen.

Degenen die veel moeten maken krijgen nog weleens meer troost. Zij die een bijzondere positie in het Koninkrijk hebben, krijgen vaak ook meer te zien van Jezus. Gemeente, zeg nou eens. Zou je daar bij willen zijn geweest? Zo’n onderonsje met de Heere Jezus. Dan zou ik graag dit willen voorleggen wat ik niet begrijp. Dat gebeurt nog. Als je op een ziekbed ligt. Neem die tijd, die tijd met Jezus alleen. Het zijn geestelijk niet de slechtste momenten.

Wat gebeurt op de berg Tabor? De hemel komt daar op de aarde. Niet alleen Zijn gedaante verandert. Maar ook hemels bezoek. Jawel. Daar komen Mozes en Elia. Ze verschijnen. Hebt u ook weleens zo’n Tabor ervaring gehad? Dat je bezoek kreeg van de Heere. Niet letterlijk maar dat je onderwijs kreeg van een van de Bijbelheilige.

Dan krijg je toch hemels bezoek. De Bijbel kent daar gradaties in. Niemand op aarde is in de hemel. Paulus werd opgetrokken in de derde hemel. Psalm 27, och mocht ik in die heilige gebouwen. Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog. Jezus werd gedaante veranderd. Metamorfose staat er in het Grieks. Zijn aangezicht werd blinkend. Zijn kleding licht op. Zoals een sterke zaklamp die doorschijnt.

Jezus neemt voor een ogenblik een hemel lichaam aan. Zoals Hij na Zijn hemelvaart zal aannemen en nu heeft. Zijn heerlijkheid die Hij als God had voor Hij kwam naar de aarde en nu is Hij God en mens. Verheerlijk Mij, zoals U verheerlijkt bent, Vader bad Hij. De discipelen krijgen het te zien. Johannes begint er zijn Evangelie mee. Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd.

Petrus schrijft in zijn brief. Wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit. Met de wederkomst zal het gezien worden. De gelovigen die gestorven zijn, zijn opgenomen in heerlijkheid. Johannes 3 vers 2. Nu zijn wij kinderen Gods. Het is nog niet geopenbaard. Wij zullen gelijk Hem zijn, geopenbaard worden. Paulus schrijft ook over gelijkvormig worden aan Zijn verheerlijkt lichaam. Het is een voorafschaduwing van wat gaat komen voor Gods kinderen. Een vertroosting wat gaat gebeuren als Jezus terugkomt.

Veel weten we nog niet. Toch maakt de Heere dingen bekend. Bij het sterven de ziel van het lichaam scheidt. Naar de hemel of hel gaat. Gescheiden van het lichaam. Bij de wederkomst krijgen de kinderen van God een verheerlijkt lichaam. Nu nog een ziel alleen maar dan ook met een lichaam bij de Heere. Paulus schrijft erover. In een punt des tijds zullen we veranderd worden. De doden zullen opstaan. Dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen.

In de gedaanteverandering op de berg hebben we een duidelijk bewijs dat de doden zullen opstaan. Wat een troost. Niet dat we die altijd ervaren. Maar wel dat dit een Bijbelse troost. Aan Hem gelijkvormig zullen worden. Gemeente, zeg eens eerlijk. Je kunt zo door het leven in beslag genomen worden. Het draait om een vraag: zijn wij met lichaam en ziel eigendom van Christus? Dan geldt: alles wat van Hem is, is ook voor ons. Straks volkomen.

De Heere zal ons vernederd lichaam veranderen. Aan Hem gelijkvormig. Niet aan Hem gelijk staat er maar gelijkvormig. Na de verdrukking wacht een verheerlijking. Guido de Bres: wij verwachten die dag met groot verlangen. O Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen, en uw aanzicht mag prijzen? Calvijn: Niemand heeft voortgang geboekt die niet wacht op de dood en uiteindelijke opstanding.

2. Luister naar Jezus

Terwijl Jezus daar blinkt, verschijnen nog twee mensen. Mozes en Elia. Waarom zijn die daar? Ze zijn toch al lang in de hemel. Gebeurt het vaker dat er gestorven heiligen op aarde komen? Nee, dat is uitzonderlijk. Mozes is de middelaar van het Oude Testament. Wet door Mozes geworden. En Elia dan? Middelaar van de profeten. Zij zijn de vertegenwoordigers van het Oude Testament en de discipelen van het Nieuwe Testament. Wat komen ze doen? Samenspreken over Zijn uitgang. Het zal nog een halfjaar duren. Komen ze Hem hier bemoedigen. Is het gemeente u opgevallen, hoe kunnen de discipelen herkennen? 1480 geleden dat Mozes heeft geleefd. 740 jaar dat Elia geleefd heeft.

Wordt de sluier hier opgelicht. Is er herkenning in de hemel? Dat je vader of moeder, opa en oma die de Heere vrezen herkennen. Er zijn duidelijke aanwijzingen in de Bijbel dat er enige herkenning is in de hemel. De verhoudingen zijn heel anders dan hier op aarde. Geen huwelijksband. Niet het weerzien van elkaar, maar het zien van Christus geeft de hoogste vreugde. Wie Hem hier niet in geloof heeft gezien, zal daar geen gelukkig weerzien hebben.

Hoe vreselijk het is als dat er niet is. Gelijkenis van de rijke man en Lazarus. De rijke man die zijn ogen in de hel opslaat. Gezegend is Hij die mij opneemt in Zijn heerlijkheid. Zijn verschijning hebben lief gekregen. Paulus: wij zien in een spiegel als in een duistere reden. Maar dan zal ik Hem kennen gelijk ik gekend ben.

Het is niet als een spiegel. Meer folie. Troebel. Zoals je bij de rand van een vijver staat. Nog geen volkomen kennis. We belijden met Guido de Bres in de Nederlandse Geloofsbelijdenis dat het kennen hier nog ten dele is. Maar dan volkomen. Zien zoals Hij is. Openbaring 22 vers 4. Zijn aangezicht zien in volle luister, heerlijkheid. Hun blijdschap zal dan onbepaald ten hoogste toppunt stijgen. Als je daar indrukken van krijgt, dan verlang je naar huis. Naar de plaats waar Jezus is. Naar Hem die je ziel onbeschrijfelijk liefheeft.

Met Paulus ik wenste wel ontbonden te worden. Zoals een schip van de kade. Want dat is zeer verre het beste. Wat zouden Gods kinderen daar meer moeten uitzien. Van Lodenstein: hoog oog hart naar boven, hier beneden is het niet, uw kostelijk hart niet waard. Het verbaast niet dat Petrus hier het voorstel doet. Het is goed dat we hier zijn. Drie tabernakelen bouwen.

U heeft vast wel van het woord synopsis gehoord. De Evangeliën naast elkaar zet in de tijd. Mattheus, Markus en Lukas de eerste drie. Als je de synopsis naast elkaar zegt, dan zie je dat de een meer zegt of een ander accent legt. Petrus ziet zichzelf wel in het voorstel zitten. Als Mozes en Elia afscheid nemen. Ach wie zal het Petrus kwalijk nemen. Kent u het wel onder een preek, bij het Avondmaal? Laten we hier nog maar even blijven. Hoe blonk Uw Goddelijk eer alom. Mijn mond u de ere geven.

Voordat hij uitgesproken was, grijpt de Heere in. Een lichtende wolk verschijnt daar. Al eerder gebeurd. Hoogtepunt is dat. Waarom? God gaat spreken. Ze moeten naar Hem luisteren. Die stem sprak al bij de doop. Deze is Mijn geliefde Zoon in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb, hoort Hem. In het Oude Testament moest naar Mozes worden geluisterd. Mozes had het al geprofeteerd over een veel grotere profeet. Dat is Jezus.

Luister naar Hem. In het Grieks: horen en gehoorzamen. Luister met aandacht. Wat een machtig getuigenis. Die woorden komen vanmorgen tot ons. Hoort Hem, luister naar Hem. Dat is je onderwerpen aan de Zoon. Luisteren doen we wel. Daar ga ik vanuit zo hier in de kerk en thuis. Maar echt luisteren? Dat gedaan? Dat is gehoorzamen, gehoor geven. Heel eenvoudig. Daar is zo’n geweldige zegen aan verbonden.

Petrus: Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dan de eigen weerstand in je hart. Dan alles wat daarin tegenin op komt. Daar komt zoveel ongeloof, wantrouwen op. Heb je daar weleens last van? Is het onderwijs van de Heere Jezus weleens binnengekomen in je hart? Dan ontstaat er inderdaad door de Heilige Geest een verlangen in je hart. Ik moet zeggen: wie de Zoon gelooft, heeft het leven, maar die ongehoorzaam is het leven niet ontvangen. Gelooft u dat?

Jezus zegt: Voorwaar, Voorwaar, de doden zullen horen de stem van de levende God. Die zullen leven. Dan komt er leven in je ziel. Luister echt. Ik ben op Golgotha gestorven voor zondaren. Bent u een zondaar? Ik ben door de Vader aanvaard met Mijn offer. Aanvaard u Hem? Gelooft u dat? Wilt u uw zonden aan Hem kwijt? Wil je genade en vergeving ontvangen? Kom tot Mij. Leg je zonden op Mij. Wil je vergeving? Dan kom je de kerk zo anders uit dan de kerk in. Veroordeeld geweest en vrijgesproken.

Hoort Hem! We hebben ook bij de Petrusbrief gelezen. Geen verdichte fabelen nagevolgd. Zijn majesteit aanschouwd. Deze stem hebben we gehoord toen wij met Hem op de heilige berg waren. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Het is zo vast. U doet wel, er goed aan, dat u er acht op slaat. De morgenster, Christus, opga in uw harten. En dan? Dan is het Jezus alleen in uw leven.

3. Zie op Jezus

Kunt u voorstellen gemeente, die drie discipelen schrikken geweldig. Vallen op hun aangezicht. Vol vrees. Mozes en Elia terug naar de hemel. Jezus legt hun hand op hen. Het aanraken van Jezus heeft altijd ten doel een zegen mee te geven. Tot vertroosting, tot genezing. Vrees niet, klinkt heel de Bijbel door. Vaak door engelen gesproken. Waar de Heere komt moet alle vrees wijken. Petrus, Jakobus en Johannes krabbelen op.

En dan staan er die woorden. Ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Hoe vaak worden deze woorden niet aangehaald in het gebed laat ons niemand anders zien dan Jezus alleen. Mozes kreeg de opdracht toen het volk gezondigd had om een slang op stok te monteren. Die op de verhoogde slang ziet, wordt genezen. Zo ook op Jezus te zien. Dan wordt u werkelijk gered. Zou het nog kunnen? Als u maar werkelijk op Hem ziet.

Die stem wijst op Jezus alleen. Zo werd Hij ook verhoogd net als de slang. Ieder die op Hem ziet, niet verderve maar het eeuwige leven hebben. Gelovig zien. Zo u Zijn stem hoort, laat u leiden. Hoor naar de Vader, zie op Jezus. Wat doet de Geest? Die laat alles buiten de Heere Jezus wegvallen. Dat doet de Heilige Geest: zien op Jezus.

Wie Jezus heeft, ik mag het zeggen, die heeft genoeg. Levenslange geloofsoefening. Laat u niet afleiden. U zegt, u bent me alweer voor, het boek van Ambrosius. Het zien op Jezus. Niet het makkelijkste boek maar wel een mooi boek. Hij laat zien op Jezus. Voor de schepping. In de zondeval. In Zijn lijden en sterven. In Zijn wederkomst. Mag ik iets van Ambrosius citeren: ‘Ik ontdekte een wereld van vertroosting in het zien op Jezus. Kennen, hopen, liefhebben en verblijden. In de oefening van dit zien. Indien dan enige plicht van de heiligen in de hemel ook op aarde wordt verricht dan is het het zien op Jezus. Deze Evangelische daad. Zie op Jezus. Wat dunkt u van de Christus? Laat het vandaag de waarheid van je ziel. Zie op Jezus. En als Jezus verschijnt, dan wordt alles nieuw. Amen.

 

Zondag 19 juli 2020 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten [dienst uitgezonden via YouTube] – ds. H. van der Ziel – Schriftlezingen Mattheüs 17 vers 1-13 en 2 Petrus 1 vers 16-21