Het is het werk van God die Zijn Geest heeft uitgestort. Het gevolg is dat mensen vervuld worden van de Heilige Geest. Het is de bekroning op het werk van de Zaligmaker Jezus Christus die naar deze wereld kwam en aan het kruis stierf en opstand uit de doden. De Geest is het die levendmakend te werk gaat.

Handelingen 2 vers 4a: ‘En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest’.

Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Heerlijk, ontzettend groot wonder gemeente van Katwijk aan Zee. Dat is nog niet makkelijk uit te leggen. Kunt zeggen alle mensen naar de kerk in Katwijk. Maar ook die niet naar de kerk gaan, buitenstaanders. Wat is dat? God de Heilige Geest wil werken in het hart van jongeren en ouderen. God de Heilige Geest bearbeiden. Wil nog vele vissen vangen in het net. Kent u het zelf? Met de hulp van de Allerhoogste, dat hebben we wel nodig, over dat thema:

Vervuld met de Heilige Geest

  1. Het is beloofd;
  2. Het wordt verklaard;
  3. Het wordt ervaren;
  4. Zelfonderzoek.

Gemeente, de feesten in Oud-Israël hadden allereerst een agrarische achtergrond. Paasfeest. Oogstfeest. Inderdaad ook de ongezuurde broden. Gods machtige arm. Veilig achter het bloed aan de deurposten. Die verschrikkelijke verderfengel. Als hij bloed aan de deurdorpel zag, ging hij voorbij.

Het Pinksterfeest. Zeven keer zeven weken. 49. Dan kom je aan vijftig. Tarweoogst binnen. De eerste broden werden voor Gods aangezicht gebracht. Pinksteren betekent vijftigste, uit het Grieks. Ook uit Egypte. Vijftigste dag de wet op Sinaï. Hoe ging dat? Mijn ziel met heilig beven. 

God trekt nog. Ouderen, jongeren. Een rijke oogst van voorspoed zag. God de Heilige Geest wordt uitgestort. Zit overvloed in. De Heere wordt van weggeven niet minder. Als wij iets weggeven ben je het kwijt. De Heilige Geest is niet maar een kracht maar een Persoon. Dat heeft dominee wel gepreekt.

Oude belijdenis Athanasius. Goed om een keer per jaar aandachtig te lezen. De Vader is God. De Zoon is God. De Heilige Geest is God. De Vader is Heere, de Zoon, de Heilige Geestelijk Heere. De oogst is een vrucht van de kruisdood en opstanding van de Zaligmaker. Zondaren wil trekken, volwassen kerkmensen wil arresteren en vernieuwen. 120 gelovigen bijeen. Wellicht in de omgeving van het tempelcomplex. De Zaligmaker had gezegd blijf in Jeruzalem totdat u zult aangedaan zijn met kracht uit de hoge. Dat is de Heilige Geest.

Zij bidden eendrachtig. Wij bidden soms tegen elkaar in, dat is helemaal ernstig. Ootmoedig en vanuit een sterk verlangen. Andere Trooster zenden. Eendrachtig smeekgebed: zend Heere Uw licht en waarheid neder. Gemeente, ik durf te zeggen als wij meer aan de Heere hangen, en meer en meer pleiten, dan zou de Heere meer werken in Katwijk aan Zee.

Beloofd inderdaad. De Zaligmaker had gezegd: Ik zal de Vader bidden en Hij zal een andere Trooster geven. Leiden in al de waarheid. Wat hebben wij dat nodig ook in 2022. Dat je dan mag zeggen daar heb ik toch een indruk van, ook jonge mensen. Ik zeg hoe meer hoe liever.

Godskennis en zelfkennis ook. Hebben wij nodig het licht van boven. Als je goed kijkt zie je een overtreder. Hij zal leiden in al de waarheid. De Heilige Geest leidt altijd naar de Zaligmaker. Al de waarheid van ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is nooit eenzijdig.

Hij zal je leiden. Stilzetten op de levensweg. Dat je de Christus echt nodig hebt. Dat is wel het grootste werk van de Heilige Geest. Het volle licht valt niet eens op de Heilige Geest, dat zou je verwachten, maar op de Zaligmaker. Dat is het werk van de Drie-enige God, van eeuwigheid af.

We willen niet dat heel die mensenzee verloren gaat in die eeuwige verderfenis. Hoe kunnen we ze redden? Christus zegt Ik kom. De Heilige Geest wil dat grote heil schenken en toepassen aan de harten. Maar het rust allemaal op het volbrachte werk van Christus.

Hemelvaart, littekenen van Christus in de handen. Zegende handen zijn nog uitgestrekt. Christus handen zijn vanuit de hemel uitgestrekt om voor hen te bidden. De jeugd zou misschien vragen: was de Heilige Geest er dan niet in het Oude Testament? Jawel, die was er. We lezen het al de Geest zwierf over de wateren. Als broeden, vanuit het Hebreeuws. Levenwekkend. Het werk van de Heilige Geest is veelkleurig en omvangrijk.

Uw Bijbel. 66 boeken. Die schoonheid en rijkdom van de Heilige Schrift zijn gegeven door de Heilige Geest. Heeft Mozes, David, profeten geïnspireerd. Door de Heilige Geest gedreven om het woord van God op te schrijven. Het betekent dat God Zijn gedachten op een hele wonderlijke wijze in hun gedachten gebracht. Zij hebben dat heel nauwkeurig opgeschreven. Wat zullen wij noemen, het geloofsleven, de Psalmen, zijn van de Heilige Geest. Psalm 32, 42, 51, 119, 138, de Heere zal het voor mij voleinden, verlaat niet wat Uw hand begon.

Volop het werk van de Heilige Geest, die rijke schakering. Persoonlijke geloofsleven zonder de Heilige Geest onmogelijk. Ezechiël, Joël. Uw zult rein worden. Ik zal u een nieuw hart geven. En Mijn Geest geven, dat u zult wandelen in Mijn inzettingen.

Schrijven in het hart. Die stenen tafelen prima, ja prima. Maar nog heerlijker in het hart schrijven. In het hart huist de liefde. Vreugde krijgt en vermaak in het dienen van de Heere. Wat doet de Heilige Geest? Bearbeid. Hij verandert kwaad in goed. Hij vernieuwt onze wegen en bevestigt ons geloof. En verandert wanklanken in het werk van het goede.

Wij zeggen gauw: nood leert bidden. De Heilige Geest leert bidden. Nood kan, maar soms niet. Maar de Heilige Geest leert bidden. Waar Hij komt doodt hij de boze lust. Hij werkt bekering en geeft vrede en rust. Door Hem grijpen wij de Schrift aan. Even lezen en dan de Bijbel dicht, nog minder dan de krant.

Maar God de Heilige Geest geeft het lezen van de Bijbel. Voedsel van de ziel. In het Nieuwe Testament lees je van de Geest van de Zoon. Van Christus. Geest van Christus. Pinksterfeest als loon op het volbrachte werk van de Zaligmaker. Ik noem het maar de bekroning. Uitgieten als een milde regen.

In de bedding van de kerk. Ik zal niet zeggen, de Heere is vrij, die man wonderlijk toegebracht, dat kan Hij ook, maar doorgaans werkt de Heere in de bedding van de kerk. Rivier de Rijn, die bedding.

Ze waren eendrachtelijk bijeen. Geschiedde haastelijk uit de hemel als van een geweldig gedreven wind. Het was geen storm. Vernietigende storm, denk er niet te gering over. Maar hier die kracht van de Heilige Geest die orde brengt. Soeverein. Onafhankelijk en oppermachtig. Geluid als van een geweldig gedreven wind. Hoe kun je dat verklaren? Die schepping. God blies de levensadem in Adam en Eva. In Handelingen 2 veel heerlijker. Die die dode zondaren levend maakt.

Die tongen als van vuur. Het was geen vuur. Verlichtende werking. Verstand verduisterd. Gods kennis, zelfkennis en Christuskennis het kan niet beter. En warmte. Anders zijn we ijskoud voor de werken van God en de Zaligmaker. Psalm 63 en 42, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen.

Denk aan de Emmaüsgangers. Brandende harten. Eerst hoofd naar beneden, schouders hangen. Maar Hij is pastoraal. Intens verdrietig. Maar Hij krijgt ze aan de gang. Mozes en dan de profeten van Jesaja. Kennen we daar iets van? Ik kan niet geloven kind van God in Katwijk aan Zee ik ken daar niets van. Nee, daar ken je toch iets van. De grote werken Gods op de Pinksterdag, niet ik, ik, die Westerse mens. Dat kruisoffer. Het kostte Zijn bloed, Zijn leven. Het is volbracht het werk dat bij God te doen was.

Van binnenuit op de derde dag heeft Hij de dood overwonnen. De Hemelvaart, tien dagen geleden. Ze spreken over de Heere Jezus Christus gekruisigd en opgestaan, dat is Dezelfde. Die illustratie van de preek van Petrus, in Handelingen 2, zo hebben ook de anderen gepreekt. Jullie hebben Hem verworpen, je keel hees geschreeuwd: kruis Hem. Maar het was mis, je hebt de Zoon van God aan het kruis genageld. Maar er is vergiffenis voor zo’n groot kwaad.

Gemeente, wilt u deze Pinksterdag de eigenschappen van de Persoon van de Heilige Geest. Eigenschappen. Zachtmoedigheid, kracht, geduld. Calvijn: Geest van wijsheid, Geest van de waarheid. Onderpand en aanbetaling. Wat is dat?

Een man krijgt een groot bedrag. Eerst een aanbetaling. Tot zekerheid. Dat bedrag zal komen. Een onderpand. De Heilige Geest als onderpand. Ook de Geest van volharding. Hoe kan dat dat de Heilige Geest uitgestort wordt? Driemaal heilig. Hoe kan dat? In een hart van een zondaar? Toch wel. Door de Heere Jezus Christus die kwam om te sterven aan een hout. Door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Hoe kun je het weten? Dan is zelfonderzoek op zijn plaats. Vol van de Heilige Geest, niet vol van jezelf. Het is nodig dat ontdekkende werk, arresteert, overtuigt. Hoe gingen we te kort in toewijding? Hoe mag je het weten vervuld met de Heilige Geest. Dat je klein wordt. God de Heilige Geest overtuigd.

Onzuivere gedachten. Voor het huwelijk of in het huwelijk. Of iets lelijks gezegd. Het gaat niet alleen om de buitenkant. De Heere is een hartenkenner en proeft de nieren. God is een hartenkenner. Het gaat niet alleen om die buitenkant. Dan wil de Heilige Geest ons klein maken.

Vervuld met de Heilige Geest. Ik noem drie aspecten. Dat je toch iets verstaat van de boetepsalmen. Delg toch uit al mijn schulden. Zijn het al uw en jouw Psalmen? Als je vol van de Heilige Geest ben je niet vol van jezelf. Het tweede. Dat kunt u weten dat u vol bent van Christus, verbonden bent met de Heere Jezus. Aan de Borg en Zaligmaker. Grote gedachten van Christus. Volle licht op de Pinksteren op Christus. Dat heeft Petrus verkondigd. Vol van de Zaligmaker. De Heere Jezus Christus grootmaken en prijzen.

Vol bent van de Persoon, werk, ambten, schatten en gaven. Blijdschap, vrede, verzoening, vergeving. Waar zijn we vol van, waar praten we over? Druk druk. Zelfs de kinderen zeggen het al. Van wie hebben ze dat? Overdenk dat of u de Zaligmaker hartelijk mag omhelzen.

Alles is mogelijk in de Zaligmaker. Wilt u liefde? In de geboorte van Christus in Bethlehem. Verzoening. Vrijspraak. Die is er in Christus veroordeling. Verlossing van de vloek. In het kruis van de Heere Jezus Christus. Het is alles in Christus. Wil iemand heiliging? In Zijn bloed is dat. Wil iemand een nieuw leven, dat is er in de Zaligmaker. Wil iemand troost? Dan gaat je hart werkelijk naar Hem uit. Komen we zo naar de kerkdienst, verlangen. Wilt u die dominee helpen, die kan het ook niet.

Dat derde. Als u vervuld bent met de Heilige Geest, dan wilt u ook God eren in de praktijk van het leven. Ouderen, jongens en meisjes. God eren in handel en wandel. Kan dat? Ja, dat kan. De Heere Jezus zei: indien u die boos zijt uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer uw hemelse Vader. 

Het gebed om de Heilige Geest is niet tevergeefs. Als u ‘s morgens wakker wordt, is het dan hoeveel appjes of mailtjes te beantwoorden. Of is het Heilige Geest wilt U mij helpen dat ik U zal eren. Dat zal u voor veel narigheid bewaren.

‘s Avonds als er nog even tijd. Of deze dag is geweest om tot eer van U te leven en morgen ook. Hoe kan ik Hem met mijn leven eren en dienen. De wereld verzaken. De Heere Jezus navolgen. ‘Hoe zal ik naar mijn eigen wil nog leven. Zou ik voor zo’n bitter lijden, mijn hart niet wijden.’

Die dichter Camphuysen. ‘Er moet veel strijds gestreden zijn, veel kruis en leeds geleden zijn, daar moeten heil’ge zeden zijn, een nauwe weg betreden zijn, en veel gebeds gebeden zijn, zolang wij hier beneden zijn: zo zal ’t hierna in vrede zijn.’ U bent mijn God en vat mijn hand. Uw goede Geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land.

Amen.

 

Eerste Pinksterdag 5 juni 2022 – Beth-El Christelijke Gereformeerde Kerk Katwijk-upon-Sea – ds. H. van der Ham – Schriftlezing Handelingen 2 vers 1-21