Met hemelvaart is de Heere Jezus Christus als Koning naar de hemel gegaan. Hij is de Koning die regeert en Zijn Geest gegeven heeft. Hij zit in de hemel en zal wederkomen naar deze wereld. God is speciaal Koning voor Israël maar beperkt Zich niet maar ook voor de andere volken die Hem onderworpen zijn. Nu zijn Jood en heiden een in Christus. 

Psalm 47 vers 6: ‘God vaart op met gejuich, de Heere met geklank der bazuin‘.

God is Koning

Gemeente van onze Koning, Heere Jezus Christus, als een ding naar voren komt vanuit Psalm 47, dan is dat het wel. Dat God onze Koning is, dat Hij heerst en regeert. Vanuit dat gezinspunt de Bijbel bekijkt, dan kom je God al tegen als Koning van de schepping. Sprak en het was er. Als Koning geleidt Hij de schepping door de tijd heen. Van alles wat we hier zien.

Als je hebt over het Koningschap hebt van God, niet alleen alles wat we zien, maar valt een ding op. Hij is speciaal Koning over Israël. Voorziet Zijn volk over alles wat ze nodig hebben. Zijn volk verlost uit Egypte. Als Koning verbleef Hij temidden van Zijn volk. Was hun Helper, Hij was hun Redder tegenover de vijanden die Israël aanvielen. Hij was en is rechter die door Zijn wetten, Mozes en richters, gesproken had en opkwam voor de verdrukten. En zo was Hij als Koning telkens bezig het goede voor het volk Israël te zoeken. Redding, verlossing, uitkomst, zegen.

God was Koning maar Hij liet ook telkens weer zien dat Hij Koning is. Rode lijn in de Bijbel. Naar boven openbarst. Extra zichtbaar wordt dat God Koning is. Hoe Israël het Koningschap van God ervaren heeft. We lazen Psalm 47, maar ik noemde ook al Psalm 93, 96-99, die zingen ervan. We zongen er ook een paar in deze dienst. Daarnet 96 en op het eind Psalm 98.

Als je die Psalmen doorleest, zal je eens moeten doen, dan kom je tegen hoe koninklijk en majestueus God is. Psalm 93 God is groter dan de rivieren, dan de golven van de zee, Zijn troon is voor eeuwig, en de bergen -voor ons is dat altijd een teken waar je enorm klein van wordt- smelten als was voor de ogen van God. Zijn macht is zo groot, Zijn heiligheid zo groot.

Telkens kom je er weer achter als God Zich als koning laat zien aan de mensen die Hem dienen, dan komt er heil. Psalm 98 benoemt dat letterlijk zo. Psalm 96 we zongen ervan. Heil Oud-Nederlands woord. Door Gods genadige ingrijpen het leven weer wordt zoals het bedoeld is. Heil. Bij ons kom je het nog tegen in het woordje heel. Helemaal.

We hoeven vaak niet ver te kijken dat het leven in deze wereld gebroken is. Maar als God koning is, en als Hij als Koning regeert, dan komt er heil. Ons leven wordt dan weer heel, compleet, gered, goed. Gebrokenheid wordt opgeheven, zonde wordt vergeven, ziekte verdreven. Het heil van God. Het echte, diepe geluk.

Israel heeft telkens weer ervaren dat je overal je heil kunt zoeken maar dat je dat maar op een plek vindt, bij God. Even zo tussendoor: herken je dat, ervaar je dat dat God heil brengt in jouw leven? Dat je leven pas echt heel wordt, gelukkig wordt met God.

De afleidingsmanoeuvre in deze tijd is dat je ook zonder God wel goed kunt leven op eigen kracht en inzicht. Maar dat is wel een afleidingsmanoeuvre. En ik hoop dat je dat merkt. Het echte leven vindt je alleen bij God. Zeker, dat vraagt geloof, geduld, dat vraagt trouw, dat vraagt vasthoudendheid richting God. Maar als je dat doet krijg je ook wat je elders nooit zult vinden. Onvoorwaardelijke liefde, genade, eeuwig leven, eeuwige nabijheid, eeuwige zorg. God is echt de God van ons heil.

Mensen kunnen niet zonder Hem, jij niet, ik niet. Het volk Israël had in zijn geschiedenis ook ervaren in het leven dat God de God van het heil is. In Psalm 47 lezen we daarover in vers 4 en 5. Het volk Israël heeft ervaren God volken aan hen onderwerpt en natiën onder de voeten van Israël worden gelegd. God Zelf had voor hen een erfelijk bezit uitgekozen.

Een land om in te wonen, het land dat van Jakob is. Jakob die geliefd wordt door God. Juist dat land Israël waar God de andere volken had verdreven werd zichtbaar dat God Koning is. Hij heerst. Als het volk Israël om het zo te zeggen moeten andere volken wijken. Het is Zijn zorg voor Zijn volk.

Deze tekst die we vandaag lezen met de berichten uit Israël en Gaza in het achterhoofd. Politiek staat en volk zijn verweven geraakt. Maar we weten wel dat God dat land aan Israël beloofd heeft en dat uit dat land Jezus als Verlosser geboren is.

En het is opmerkelijk in 1948 toen de staat Israël werd uitgeroepen veel Joden terug konden gaan. Velen. Dat hebben we in het Westen gezien als Gods heil. En nu bijna tachtig jaar later denkt men daar heel anders over. Wat is daar gebeurd? Zien we dat heil van God niet meer of anders?

Het volk Israël zag het in hun tijd wel. En wat we vandaag ook kunnen aan kritiek van oorlogsvoering van het huidige Israël, het Joodse volk blijft het volk van God, broedervolk omdat onze Heiland Jood was en is.

In Psalm 47 kijkt het volk terug en we weten niet precies in welke tijd deze Psalm geschreven is. Kan te maken hebben met de tijd van Jozua, dat het volk van Israël voor het eerst uit de woestijn het land in kwam. Of dat het gaat om de tijd van David die het rijk Israël steeds verder uitgebreid heeft. Maar in het handelen van God zien ze koninklijk handelen. God de God van Israël is de allerhoogste, de Koning over heel de aarde. En omdat Hij Koning over heel de aarde is, worden ook de volken opgeroepen om te juichen voor God. En te applaudisseren voor God.

God beperkt niet tot Israël. Lokale God. Tot de grens zoals vroeger wel werd gedacht. Heel de aarde moet Hem eren. Wij zingen deze Psalm vaak met Hemelvaart. Vanwege vers 6. God vaart op voor het oog. Jezus.

En dan de vraag over het herstel van het Koninkrijk. Niet afwachten maar verwachten. Wie? De Heilige Geest. Getuigen te zijn. Jeruzalem en Samaria. Ook bij de vreemden. Alle volken moeten horen. Niet klein, alleen Israël, heel de wereld.

Dat zie je zo mooi terugkomen in Psalm 47. Israël altijd openstaan voor de vreemdeling. Hij is de Heiland. Jood en heiden samen een in Christus. Merk je ook als je verder leest in Handelingen. Gaat de grenzen over van taal, cultuur.

Als je in vers 6 leest, dan denk je aan de hemelvaart. Waarschijnlijk ging het daar niet over maar over de ark. Heel de dag, hemelvaartsdag niet alleen dat Jezus opgevaren is maar we zien meer. Dat Hij Zijn werk voort zal zetten in de hemel. Een andere Helper.

Hemelvaartsdag de dag dat Jezus’ werk voltooid is. Weer die plaats van eer inneemt. Koningsdag. Kroningsdag. Discipelen hebben het niet gezien. Een wolk zagen ze. Achter die wolk als het ware ging Hij de hemel in. Hoe prachtig heeft Hij het daar voor altijd. Mensen om Hem heen om Hem te zingen en te dienen. Rechterhand, ereplek.

Voordat Jezus naar de hemel zei Hij al Mij is gegeven alle macht. hij is dan naar Zijn lichaam hier niet op aarde, maar Hij heeft wel alle macht. Want God heeft Hem die macht gegeven. De macht om als Koning te heersen. Om de strijd tegen de duivel en zonden, ook in jouw leven, door te voeren en om het rijk van God te laten groeien. Hij is Overwinnaar. Hij heeft alle macht.

En zo zie je dat Psalm 47 niet alleen over God gaat, waar we snel aan denken, maar ook over Jezus. Hij is Koning op aarde. Mensen moeten voor Hem klappen en juichen. En als je dat vanuit dat oogpunt die Psalm ook doorleest, en je leest vers 4 en vers 5, het volk van Israël dat juicht dat ze in Kanaän mogen wonen en de volken die aan hen onderworpen zijn. En juichen wij voor Jezus omdat Hij de duivel aan ons onderwerpen heeft en de zonden onder onze voeten ligt en het hemels Jeruzalem door God aan ons wordt gegeven. Wij klappen voor Jezus, Hij is onze Koning. Wij juichen voor Jezus, Hij heeft de duivel verslagen. Wij zingen voor Jezus, Hij heeft alle macht. Wij dienen Jezus want alleen bij Hem zijn wij veilig.

Zoals vroeger een koning moest veiligheid bieden. Koningen deden dat ook. Zo is God ook in Jezus. Bij Hem ben je veilig als je in Hem gelooft. Buiten Jezus is er onveiligheid, zonde, tekort, angst. En binnen Jezus is er veiligheid, vergeving, heelheid, vrede.

En daarom roept hemelvaart jou op om Hem te dienen. Om je eer en aanbidding niet aan andere dingen en andere mensen te geven. En natuurlijk je valt niet letterlijk voor je play-station of voor je auto of voor je huis. En tegelijkertijd om niet al je tijd en aandacht te geven aan geld verdienen, aan studeren, aan je gezin, aan je huis, maar aan Jezus.

Als je erop let wat er in jezelf zit, wat je om je heen ziet gebeuren, dat mensen altijd weer bezig zijn om hier op aarde een zeker bestaan op te bouwen en de onzekerheid uit te schakelen en dat lukt door geld, door onderdak, door verzekeringen, door werk, door goede zorg, ziekenhuiszorg. En God verbiedt ons dat niet, maar een zeker bestaan geeft jou dat ook niet. Het gevoel van zekerheid en veiligheid ligt daar niet. Hebben we dat ook niet in de afgelopen tijd gemerkt. Corona ligt nog niet zover achter ons. Hoeveel onzekerheid zagen we, merkten we toen bij anderen en jezelf niet? Als het gaat over je gezondheid, schoolresultaten, je bedrijf, je gezinsleven, sociale leven, kerk.

Corona is over, gelukkig. Maar is de zekerheid dan weer terug, helemaal? Waar ga je wonen straks als je een huis zoekt? Waar mag je boeren straks? Wie gaat ons regeren straks? En als we naar de wereld kijken wie regeert ons hier in Nederland, deze wereld? Is het Poetin, Xi, Biden, Zelenski, Netanyahu, Von der Leyen, Navo, Rusland, de EU, Iran, Afrika?

Hoeveel onzekerheid is er niet juist op dit moment. En dat jij misschien ook wel zegt waar is God dan als Hij Koning is? En je Psalm 47 en Jezus op ziet gaan naar de hemel met hemelvaart. Het Koninkrijk van God op deze wereld, waar is dat, waar zie je dat? Het is toch alle kanten op met deze wereld. Wie er aan het roer staat, die bepaalt. Regeert God wel?

Hoeveel onzekerheid is er niet juist op dit moment. En misschien dat jij ook wel zegt waar is God dan als Hij Koning is. Psalm 47 Jezus met hemelvaart. Het gaat toch alle kanten op in deze wereld. Wie aan het roer staat die bepaalt. Regeert God wel? Goede vraag. Waar zie jij dat God Koning is? Waar zie jij dat God Koning is? Ik denk dat wij er moeite mee hebben om zomaar dingen aan te wijzen dit is het werk van God. Voorzichtig mee. En toch als we niet meer durven duiden waar God werkt. Waar is God nog? Komt de kerk dan niet los te staan van deze wereld.

Waar zie je dat God regeert. Klein te beginnen. Ik hoop dat je het herkent in jouw leven. Zoekt het met horten en stoten. Hier is mijn hart, neem het. Dat mijn leven een voortdurend applaus mag zijn voor U. Ken je daar iets van: toewijding, trouw? Hij kocht mij vrij aan het kruis. Nu dien ik Hem. Gehoorzamen, luisteren, tegen je wil in. Ik merk dat Hij Koning is. Wil ombuigt. Wat Hij wil. Ik verander. Ik raak bekeerd, herkenbaar?

Waar zie je iets van het Koninkrijk van God? Daar waar mensen Jezus gaan volgen. Daar wordt dat Koninkrijk van God zichtbaar, daar wordt God Koning. Ik hoop dat je het in eigen leven iets van ziet, en als je er niets van merkt begin er dan mee. Geloven is niet afwachten, geloven is doen. Geloven is gehoorzamen en vertrouwen. De gehoorzame gelooft en de gelovige gehoorzaamt.

Accepteer God als jouw Koning en leef met Hem. Dan komt dat heil, dat goede, dat hele jouw leven jouw leven in want God komt Zelf. Daar is God Koning. Koning in je eigen hart. Koning in de gemeente. Wij zijn niet individuen op zich. Maar onderling gericht op God. Mensen geheiligd bevrijd worden.

Waar zie je iets van dat Koninkrijk van God? In je eigen hart hoop ik. Maar ook in de gemeente omdat God hier werkt. Want God bouwt hier, God bouwt ons als we naar club en naar catechisatie gaan. God bouwt ons als we hier zitten deze donderdagmorgen. God bouwt ons. Zondagmorgen maar ook zondagmiddag en zondagavond. Blijf je thuis in de zin van doe je niet mee? Er zijn ook veel mensen die thuis meekijken. Maar doe je niet mee. Dan loopt dat bouwen van God vertraging op, valt het stil. Wees je daar ook bewust van. Om het zo te zeggen: het valt mij wel op, op zondagmorgen wordt hier veel gebouwd. Zijn we dankbaar voor: Nieuwe Kerk, Oude Kerk, Zuiderkerk. Veelal goed gevuld. Maar zondagmiddag, zondagavond hebben we dan het bouwen van God in ons leven niet meer nodig?

God bouwt daar waar Bijbel opengaat. Daar is Zijn Koninkrijk in mensen die Hem volgen, Hem zoeken. En tegelijkertijd gaat het dan nog verder. Vanmorgen worden er boekenleggers uitgedeeld. Je hebt het kunnen horen bij de afkondigingen. Neem er echt een mee. Kun je vijf mensen opschrijven waarvoor je bidt. Tien dagen tot Pinksteren. Die Jezus nog niet kennen. Dat God daar Zijn Koninkrijk gaat bouwen. Want God doet dat op het aanhoudend gebed van de gemeente. Want de Geest werkt. En waar de Geest werkt worden mensen volgeling van Jezus.

Waar zie je iets van het Koninkrijk van God? In de zending. Als het Koninkrijk van God de grenzen overgaat. Laten we dan klein beginnen. De grens van de kerk. Grens van de buitendeur. Dat God doorgaat met mensen roepen, met mensen trekken. Dat God ook bij hen Koning wordt.

Neem die boekenlegger mee. Want er zijn genoeg mensen waar wij voor kunnen bidden en dat zij Jezus leren kennen. Zodat die mensen ook gaan meezingen met Psalm 47. Zingt Psalmen, zingt Psalmen voor onze Koning. Heidenen zullen Hem dienen. Gebeurt al. Onderscheid tussen Jood en heiden valt weg.

Zo zien we Psalm 47 wat God gedaan heeft, ervaart God als Koning in het moment van nu. En kijkt ook vooruit. Toekomst. Het wordt nog heerlijker. Hemelvaart wijst ons daar ook op. U hebt Hem zien gaan, Hij komt ook weer terug. Elke knie zal Zich buigen. Want een liefde en genade, Hij gaf daar Zijn leven voor. Hij komt terug.

En tot dat moment zijn we veilig onder Zijn hoede. Volgen we Hem als onze Koning. We sluiten af met wat Johannes ziet en hoort in Openbaring 1 ter bemoediging wat er in de wereld ook gebeurt. Jezus is Koning en Hij regeert. Johannes schrijft: genade zij u van Jezus Christus die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Vorst van de koningen van de aarde. Jezus regeert. En Hij heeft ons liefgehad en onze zonden gewassen in Zijn bloed. En Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor God onze Vader. Hem zij de kracht tot in alle eeuwigheid.

Amen.

 

Hemelvaartsdag 9 mei 2024 – Nieuwe Kerk Putten, Holland – ds. H.P. Brendeke – Schriftlezing Psalm 47 en Handelingen 1 vers 1-14