Wat een God is Hij

De groet van Petrus aan de gelovigen die te kampen hebben met lijden zoals hij dat zelf ook ervaren heeft hoewel hij eerder het lijden juist niet nodig achtte, is de groet met hét perspectief: de heerlijkheid in Christus Jezus. De roeping is van de God van alle genade. Als wij een boek over ons leven schrijven, krijgt het dan een titel met het woord genade? God roept ons. Zijn roep vraagt om een antwoord. 

1 Petrus 5 vers 10 en 11: ‘[10] De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fundere ulieden. [11] Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen‘.

Geliefde gemeente van God te Putten, wat een God is Hij. Regel uit een lied. Zong in mijn ziel bij de voorbereiding. Wat een God is Hij. De God van alle genade. Hoe ik tot de tekst kwam. Bid onder de leiding van de Heilige Geest. Las in de Bijbel. En las de brieven van de jongeren. Las in alle brieven van jullie dat de Heere jullie zal leiden en sterken. Niet dat ik het even ga maken. Of dat ik er ben. Nu komt het pas. Hij voorgaan. Beseft dat je niet perfect bent. Struikelen in een klein hoekje. Weleens moeilijk kan zijn. Dat je kan verslappen.

Wie eerder belijdenis deed, zal het erkennen. Hij zal. Al lezend schoot deze tekst mij binnen. Verkondigen deze woorden. Met deze woorden neemt Petrus afscheid. Ik ook. Na deze wekelijkse ontmoetingen. Wel in dezelfde gemeente. Ik een beetje moeite mee met afscheid nemen. Zou nog graag doorgaan. Van ophouden weten. Hoe zal het met ze gaan?

Petrus lijkt het er ook moeilijk mee te hebben. Halverwege hoofdstuk vier al. En dan toch nog iets. Na een punt brief nog even teruglezen. En dan komen er machtige dingen voorbij uit de brief van Petrus. Tot een levende hoop door de opstanding uit de doden. Er is iets gebeurd met Hem en ons. Erfenis te wachten. Wij dan? Al die lezers kijkt hij aan: en jullie verheugen je je er toch in? Of niet?

Waar zou je anders echt blij mee zijn? Zeg het eens. Waar kun je zo blij mee zijn als met dit perspectief. Met veel blij maar niets kent dit perspectief. Tot in eeuwigheid. Maar zegt Petrus: gaat zomaar niet. Botst tegen mij op, eigen ziel. Eerste groepje christenen. Gebied nu midden Turkije waar nu Erdogan touwtjes aantrekt. Christenen toen ook. Maken van alles mee. Derde wiel van de wagen. Etiket. Stempel. Geen Jood en geen heiden maar christen. Tel niet meer mee. Je wordt gebasht.

Onze tijd herkenbaar. Leven niet in een of andere bijbelbubbel. Putten? Nee hier ook niet. Wereld en samenleving die kickt op zingenot. Waarin alles moet kunnen. Christenen stoorzender. Wereld, zegt Petrus, als een brullende leeuw. Als u gehoord dat in Putten leeuwen losgebroken waren, dan denkt ik dat u niet naar de kerk was gekomen. Duivel probeert ons te palmen. Lijden rode draad in brief van Petrus. Soms met elkaar maar soms eenling. Verlegen mee voelen als je geen antwoord op vragen hebt. Training van hoe je het volhoudt. De Heere trouw blijft. Voor Petrus maar geen theorie. Zelf opgedaan in het leven met Jezus. Lijden niet, wilde hij niet. Moeten leren dat het er wel bij hoort. Door schade en schande. Niet vreemd van opkijken. Als Zijn kruis jou alles is, dan krijg je zelf met het lijden te krijgen.

Lijden een genadekarakter. Iets anders als het door je eigen gedrag komt. Haaks staat op wat de Heere van ons verwacht. Lijden loutering en kans. Vat zo iets samen. Kom zo bij de kern. In zo’n samenleving waarin christenen een stoorzender zijn. Durf een Daniël te zijn. Vertoon het beeld van Jezus.

Richt zich op de Heere. In vers 10. Dan gaat het. Afscheid nemen van elkaar. Te letten op de Heere. Wat een God is Hij. Vaker genoemd naar Zijn gaven. De God van alle genade. Van alle vertroosting. De God van alle genade. Kenmerkt Hem. Hart van Petrus er vol van. Zo Hem leren kennen. Meer en meer. Spurgeon: genade overvloeiende. Gaat maar door. Heere stopt niet.

Ik kijk even naar het leven van Petrus. Johannes de Doper wees Hem aan. Zie het Lam Gods. Preekt pakte Petrus. Discipel van Jezus. Gaat helemaal van Hem uit. Genade. Petrus tot de belijdenis: U bent de Christus. Naar wie anders heengaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven.

Is iemand ergens weleens kapot van geweest? Dat is akelig hé. Petrus was er kapot van dat Hij Jezus zo voor de voeten had gelopen. Dat hij Hem verloochende. Hem? Hem ken ik niet. Moeten we nu allen boos naar Petrus kijken, zo van wat een stommerd. Of kijk je in de spiegel? Kapot van. Krijg je jezelf niet vergeven. Hoe moet dat als je zelf zo vastzit. Dan is daar Jezus. Laat zien wat Zijn kruis en opstanding waard is. Vraagt Petrus naar het hart. Zijn hart breekt.

Amazing grace

Wat een genade. Amazing grace. Ik heb voor u gebeden. Op de Pinksterdag. Achter Hem kruisdragen. Is het uw en jouw verhaal? Is het ons verhaal? Als je een boek over je leven schrijft, welke titel krijgt het? Genade erin? Zo brief van Petrus samen te vatten. Als je het leven van een christen met genade zou samenvatten, dan zou ik genade goedrekenen. Het is genade. Wat een God is Hij.

Vier kernpunten. Wat heb ik nu gedaan? Wat verkend. Hoe ik bij de tekst kwam. De situatie, hoe Petrus er kwam. En onze situatie erop lijkt. Kijk, focus op de Heere. De God nu van alle genade.

De roeping is de eerste. De God die roept. Dat jullie nu ja zeggen, waar is dat begonnen? Hoe is dat gekomen? In brieven en gesprekken vertel je over de opvoeding. Hoe is dat gekomen? Opvoeding. Leraar op school die een tekst onderstreepte. Een opa, een oma. Zoveel van de Heere gaf. Allemaal mooi. Daar zit iets voor, iemand voor of achter. De God van alle genade. Initiatief bij Hem.

Bij de voorbereiding: als Hij nu mij niet geroepen had? Dan had ik hier niet gestaan. Dan nog erger een leven lijden los van God. Hij heeft mij wel geroepen. In Christus Jezus. Anders kon het niet. Wel een en ander gebeurd. Ik ben van God vervreemd geraakt. Ook al christelijk opgevoed. Niet iemand die van huis God diende. Zonde altijd nog opspeelt. Nu ook.

Schuldenlast VS. Ik zou om meerdere redenen geen president van de VS willen zijn. Van schuldenlast nooit af. Maar weet je hoe groot de schuldenlast voor God is. Kom je zelf nooit vanaf. Door Jezus wel. De loopplank. Hij aan het kruis gestorven. Het kostbare Lam van God. Wordt je ook een klein man van en nederig. Duidelijk iets dat Petrus geroepen is. Niet vrijblijvend. De meesten zijn weleens vaker door de Heere geroepen, door Hem aangesproken. En als het de eerste keer is, fijn dat je er bent. Eens de eerste keer. Heb je gehoor gegeven? Kom tot Mij? Ik roep je. Hij meent het. Zijn roepen vraagt om antwoord. Het ja geeft weerklank.

Om Zijn heerlijkheid in Christus Jezus. Daar gaat het om. De glans en glorie, pracht en praal. Met de Heere vervuld. Paleis. Zijn uitstraling. Als beeld dacht ik aan veel gesprekken in de afgelopen week. Doordat de zon zo overvloedig ging schijnen, wat een uitstraling in de schepping. Ook bij mensen. Hoeveel te meer geldt dat ook van mensen. Zijn heerlijkheid. Zoals ik problemen krijg met rechtstreeks in de zon kijken, zo ook met Zijn heerlijkheid. Verdraag ik niet. God verterend vuur. Maar in Christus Jezus. Ertussen. Tot Zijn eeuwige heerlijkheid. Door lijden tot heerlijkheid. Rode draad. Staat er hier in hoofdstuk 5 tot drie keer toe. Vergeleken met de krans die bij de Olympische Spelen wordt uitgereikt. Denkt er iemand dat u deze week een lintje krijgt. Enkeling, is een verrassing.

Hoogste onderscheiding krijgen we van Hem. Hemel op aarde. Verkeren in Zijn heerlijkheid. Houdt nooit op. Zoals kinderen opgaan in hun spel. Papa of mama zegt dan: nu naar bed, nu eten. Eeuwig is dat het gewoon fijn blijft. Geniet ervan wie de Heere is. Hem alles en in allen is.

Doet me denken aan studie in Utrecht bij prof. Graafland. Glinsterende ogen bij hoofdstuk 3 van Petrus. Glinstering al zien. Lees je af. Heere, laat het ook maar via ons gezien worden. Dankzij Christus Jezus. Hij gaf er Zijn leven voor. Kruis. Johannes 17 gebed. Je kent Hem toch wel? Prof. Graafland preekte er eens over: Jezus zien dat zal wat zijn. Dan eeuwig feestvieren.

Een broeder die ernstig ziek zijn en ging sterven zei: dat zal een verrassing zijn. Over het begin gehad, roeping en einde de heerlijkheid. Korte tijd van lijden ertussen. Moeite en verdriet. Als je erin zit: lijkt zo lang. Psalm 13. Achteraf bekeken zal het kort zijn. Dat zegt Petrus maar vooraf. Derde kernwoord: voleinding. Daartussen de volmaking. Een en al belofte. Hijzelf. De God van alle genade. Hij zal jullie bevestigen. Belofte. Reken maar op Hem. Werkwoorden. Hij maakt er werk van. Hoe dan? Via de zondag. Elkaar in de gemeente. Lees je Bijbel en bidt elke dag.

Hij zal bevestigen, versterken en funderen. Vierde woord: aanbidding. Petrus weet niets meer te zeggen. De groeten nog. Je gelooft niet in je eentje. Wereldwijd de christenen. Wereldwijde koor. Hebt hen nodig. Hem is gegeven alle macht en kracht in alle eeuwigheid. Dat zeg je omdat je weet dat Hij de God van alle genade is. Ik zie dat er nog een woordje in de tekst staat: Amen.

Zondag 22 april 2018 – Nieuwe Kerk Putten – ds. H. Markus [Putten] – 1 Petrus 5 vers 10 en 11 – uitzending website kerk, http://hervormdputten.nl/kerkdiensten/kerkdienstenrooster/dienst/5709

Nieuwe Kerk Putten