De roep ‘Kom haastig, Heere Jezus’ wordt door de Geest, de Bruidsgemeente van Christus en de hoorders uitgeroepen. Met een groot verlangen zien we uit naar de wederkomst, dan zal de vereniging met Christus volmaakt plaatsvinden. De Geest werkt deze roep in de harten; Hij werft over het rond van de aarde een gemeente ten eeuwigen leven. Als we niet uitzien, verlangen of dorsten naar Christus, zullen we eeuwig omkomen. Wie echter verlangt naar Zijn komt, zal verzadigd worden tot in eeuwigheid.

‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.’ – Openbaring 22:17

Thema: ‘De roeping die over de wereld gaat’

  1. De roep van de Geest
  2. De roep van de Bruid
  3. De roep van de hoorders
  4. De uitwerking daarvan

1.

Gemeente, enige tijd geleden stond in de krant, u hebt het misschien gelezen, dat de Maranatha-roep amper meer wordt gehoord in de kerk. Daar schrik je van! Dat moet je niet verwachten in de wereld. Maar in de kerk. Kom!

Dat is het centrale woord in de preek. Kom. In hoeverre leeft die roep in ons hart. Ik moest denken aan een Dominee uit Duitsland. Hij had zijn koets gespannen staan in de schuur. Als Jezus terugkomt, wil ik zo snel mogelijk uitrijden en Jezus tegemoet gaan. Mooi hè. Zo uit dat verlangen te leven.

Ik moest ook denken aan die boer. Ik kom zelf van de Veluwe. De boer stond op en zei: ik zie wolken en het zou dus vandaag kunnen. Want Hij komt op de wolken.

De roep is het werk van de Geest. Het verlangen en als het gehoord wordt; dat is door de Geest. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij is er op uit om een Bruid te werven voor Koning Jezus. In het Oude Testament gaat het daar al over. Ezechiel 16: de bruid die nog niet van de bruidegom is. Die ligt op het veld. En toen kwam Hij voorbij! Daar kunnen we de Vader, Zoon en Geest inzien. Kom tot leven! En ja, dan komt er leven. En dan komt Hij weer. Spreidt de vleugels over haar uit en bedekt haar verlorenheid.

Je zou het werk kunnen vergelijken met Eliezer. Die knecht van Abraham. Die zocht een vrouw voor de zoon van Abraham. Een vrouw uit het gebied waar de Heere gediend wordt. Zoek daar een vrouw. Neem sieraden mee. Laat zien hoe geweldig Izak is. Stel hem voor als een geweldige echtgenoot. God leidt hem. Hij komt Rebecca tegen. Hij weet haar over Izak te vertellen. Hij weet haar zo in te winnen voor bruidegom Izak. Ze gaat met hem mee. Dat doet nu de Geest ook. Overal werft hij een bruid.

In de Bijbel gaat het daar op verschillende plaatsen over. Romeinen 8. Een van de meest centrale hoofdstukken uit de bijbel. Een prachtig hoofdstuk uit de Bijbel. Daar wordt Hij genoemd: de Geest van aanneming tot kinderen. Hij zorgt ervoor dat we kinderen van God worden. We worden weggehaald bij de vader van de leugen, die we van nature dienen. En aangenomen, geadopteerd tot kind van de Hemelse Vader. Adoptie kennen we wel. Je maakt deel uit van het goddelijke gezin. Jezus is in dat gezin de oudste broeder. Je wordt Bruid van Christus. Vanuit als het ware hetzelfde gezin.

Ik moest denken aan een van de gemeenten die ik mocht dienen. Er was een groot gezin. Groot huis, met groot hart. Er was ruimte voor meer. Ze besloten kinderen te adopteren, uit Zuid-Amerika. Die kinderen kwamen. Er was een eigen zoon. En een meisje. Die kregen een oogje op elkaar. Zijn getrouwd later. Zo kun je dat geestelijk zien. Aangenomen in dat huisgezin. En Christus met Zijn Bruid. Dat is het werk van de Geest.

Als we dat op ons in laten werken, dat de Geest wereldwijd een bruid te winnen, dat Hij daarmee bezig is, hoe kan het dan dat Hij roept om de terugkomst? Er zijn toch nog mensen die niet bij Christus horen? Hij roept, staat er. Het kan toch beter nog even duren? Toch roept Hij. Kom Heere Jezus, ja, kom haastig. Waarom Hij roept?

1. Omdat het woordje ‘kom’ helemaal bij de Geest past. Dat lezen we in Genesis 1. Hij roept op de wateren. Hij zweeft boven de ongeordende wateren. Hij roept, kom, en er komt leven. In Job is Elihu aan het woord. De Geest (roeach) heeft mij gemaakt, zegt hij. Het Woord is ook bij de Schepping betrokken (Johannes 1). Maar ook de Geest. De legermachten zijn door de roeach gemaakt, staat in Psalm 33. Kom, dat is typisch het woord van de Geest. Als de Geest ziet wat er van Zijn prachtige schepping geworden is, dan gaat Hem dat aan het hart. De vervuiling. De zinloosheid. Barensnood. Reikhalzend uitzien naar bevrijding. Hij weet dat Gods kinderen zuchten en uitzien naar verlossing.

2. Denk eens aan de vernedering van de Geest. De vernedering, dan denken we aan Jezus. Geboorte, aan alles gelijk, weg moest gaan van de man van smarten, gekruisigd. Niet voor de stellen! Maar wat denk je van de vernedering van de Geest. Toen Hij werd uitgestort op de Pinksterdag! Hij was in de heerlijkheid bij de Vader. Jezus woonde onder de mensen. De Geest in de harten. In zondaarsharten. Eerst opruiming houden, altijd weer. Ons hart is niet zo mooi. De walm van de zonde. Eerst opruiming, dan daar wonen. We werken Hem zo vaak tegen. Soms proberen we Hem uit te blussen. Is het een wonder dat Hij roept, Kom, maak alles nieuw?

3. Het betekent de eeuwige sabbath voor de Geest. Dan is Zijn werk klaar. Dan mag Hij al die bruidjes voorstellen aan Jezus. Dan komt dat werk van Hem openbaar. Dan breekt de rustdag aan. Dan zal alles nieuw zijn.

De Geest is belangrijk bij het verlangen naar de wederkomst. Hij moet dat verlangen aan ons geven. Hoe zouden we dat verlangen zelf kunnen vasthouden? De roep is ook een antwoord , een reactie op wat Jezus zei: Ik kom spoedig.

2.

De roep van de bruid. De Geest roept niet alleen. Zijn bruidsgemeente, Zijn kinderen. De Bruid die Hij vond op dat open veld, over wie Hij zijn vleugels uitbreidde. Die Bruid is dan zo vol liefde voor haar Bruidegom. Die verlangt naar de volkomen vereniging.

We worden op aarde wel bruid van Christus, maar hier op aarde komt het niet verder dan de ondertrouw. Het huwelijk komt bij de wederkomst. Dan worden we een met Hem. Ondertrouw zegt ons tegenwoordig wat minder. In Israël was het zo, je kon niet meer terug. Dan had je een verplichting. Ging je terug, dan was dat echtscheiding. Je kunt het vergelijken met ten huwelijk vragen. Eerst verkering en zo, en dan vraag je iemand ten huwelijk. Dan ga je voorbereiden op de trouwdag. Ik moest denken aan mijn nichtje. Ik heb geweldig nieuws. Mijn vriend heeft me gevraagd! We zijn al druk alles aan het voorbereiden. Wilt u de huwelijksdienst doen? Ze vertelde hoe blij ze was. Dat is ook de bedoeling als je bruid van Christus bent. Dat je leven staat in het teken van de wederkomst en de vereniging met Hem. Bij Hem te horen!

Die roep is ook een gebed. Kom, alstublieft! Een geloofsroep. Een pleiten op de belofte. Het heeft iets van dwang. Doe het dan ook!

Een bruidegom vindt het fantastisch, als je afgesproken hebt dat je verder wilt, dat de bruid ernaar verlangt. Leeft dat onder ons? Verlangen naar Zijn komst? Ik moest denken aan een hoogleraar, een hele eenvoudige man. Leefde dicht bij de Heere. Iemand belde of hij een avond in een gemeente wilde verzorgen. Hij zei, de arts zei me dat ik mijn huis moet gaan bereiden. Hij wilde de laatste tijd gebruiken om voor te bereiden op de vereniging met Hem.

Je kunt zo aan het leven hangen. Tuurlijk, dat mag ook. Gelukkig wel. Maar we kunnen zo opgaan in de dingen van de wereld dat we erin opgaan. Dat moeten we maar niet doen. Kom haastig! De boer zegt, Amen. Maar hij zegt: ik wil eerst mijn oogst binnen halen. En een deftige mevrouw: Amen. Maar eerst wil ik die bontjas kopen en aandoen met kerst. En een meisje: ja, maar ik wil eerst naar de bossen op vakantie. En de dominee wil eerst nog een avond voor de jeugd houden. De bede komt in de hemel aan, maar de cherubijnen zwijgen. Kan ik al komen? De Vader zegt: Ge moet nog even wachten.

De wederkomst is nog niet. Omdat velen nog niet bereid zijn. Je moet toch bereid zijn! De Nederlandse Geloofsbelijdenis sluit daar zo prachtig mee af: die dag verwachten met een groot verlangen. Jacob op zijn sterfbed: Op Uw zaligheid wacht ik, Heere! En: Het groot verlangen en blij vooruitzicht van David (Psalm 17). En Psalm 42: wanneer zal ik in Uw huis verschijnen?

Het was avond toen ik de preek voorbereidde. De zon ging onder. Ik werd overweldigend door het verlangen: wat geweldig als U nu terug kwam! Het was zo mooi. Het verlangen beurt je op. Hij komt wel. Eenmaal. Als we Hem hebben liefgehad, mogen we dan bij Hem zien. Het uitzien is niet vanzelfsprekend. Kan ook worden aangevochten. En bedreigend: als je het niet weet! Petrus zegt dat Hij de komst nog uitstelt omdat Hij wil dat allen behouden worden. Hij wil dat we allemaal tot bekering komen. Zoveel geduld van Hem! Hij komt wel. Het staat er drie keer (7, 12, 20). De laatste keer zegt Hij er ‘Amen’ achter. Het zal waar en zeker zijn.

3.

Die het horen. Dat bent u, vanmorgen. U hoort de roep. Met de bedoeling dat u gaat meeroepen. Ja, kom haastig! Het staat zelfs in het Grieks in de gebiedende wijs. Dwing ze om mee te roepen. Iedereen moet behouden worden.

Ik ontving een YouTube-filmpje van Amazing Grace. Iemand zette in. Een ander haakte aan. En weer iemand. Uit andere cultuur. En weer en weer. Op een gegeven moment waren het er 50. De Geest roept, de bruid en degene die het horen. Dat ze gaan meeroepen. Opdat de goddelozen worden overstemt.

Als we niet gereed zijn, van: bekeer je. Het kan morgen. Of vandaag. Johannes de Doper liet die roep uitgaan. Bekeer je. Want Hij komt. Eerst moet mijn mond worden geopend? De Dordtse Leerregels zeggen: allen die worden geroepen, worden ernstig geroepen. Je moet meezingen en meestemmen.

4.

De uitwerking. Komen. Die wil. Die neme. Laat hij die dorst heeft, komen. Die verlangt, laat hem komen. Er zijn er geweest die hebben getheologiseerd over wat dat dorsten is. Dorsten naar heil of naar de wereld? Maar daar gaat het niet over. Die hoort, die dorst heeft, die wil. Dat hoort bij elkaar. Die het ‘kom’ gaat meeroepen, dat is niet een ongelovige. Die is meegenomen door de Geest. In dat koor is gaan meeroepen. Wat een evangelie!

Verlangen naar de volkomen zaligheid. Volmaakt. Helemaal opgaan in Hem. Zij allen worden geroepen te komen. Ook de tobbers. Die het zich niet durven toeeigenen. Het geheim is Jezus. Hij heeft dorst geleden opdat wij dorsten naar Hem. Delen in wat Hij uitdeelt. Zaligheid. Levend water. Daar zit alles in. Een fontein van levend water. Jezus riep: als je dorst heb, kom! Neem en drink. Hij biedt het aan. Hij wordt er niet armer van. Alle dorstigen, kom. Al heb je geen geld. Kom, koop en eet. Als we niet horen en niet komen, zijn we niet te verontschuldigen. Dan moeten we eeuwig dorsten. De prijs is zo hoog? Alles opgeven? Je krijgt er alles voor terug. Een blij vooruitzicht. Verzadiging van vreugde. Eeuwig en altijd.

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 9 augustus 2020, 9:30 uur. Schriftlezing Openbaring 22:6-21.