Van Kana naar Golgotha. Er lopen vanuit het verhaal over het wonder in Kana lijnen naar Golgotha. Jezus is de ware wijnstok die met Zijn bloed verzoening, nieuw leven bracht. Jezus keurt feestvieren zeker niet af, maar betuigt Zijn instemming met het huwelijk door aanwezig te zijn op het feest. Zoals Maria deed, moeten wij Hem erbij roepen in ons leven. Dan blijft Hij geen figurant, maar neemt Hij een centrale plek in in ons leven.

Thema: Van Kana naar Golgotha.

Gemeente, jongelui, in de lijdenstijd een tekstkeuze over Jezus op een feest. Kan me voorstellen dat u denkt: een vreemde keus. Kana. Dat huwelijk daar. Vooral te maken met Hem, die Zijn heerlijkheid openbaart. Eerste wonder. Verschijnt aan de mensen. En toch heeft dit gebeuren alles te maken met de lijdenstijd.

Gedeelte begint met geladen woorden. En op de derde dag. Woorden die in de Bijbel in staan van de uitredding. Altijd. Jezus in het graf. Derde dag: Hij verbreekt alle banden. In Johannes 2 is de derde dag ook een dag van uitredding.

Kana en Galilea. Komen 2x voor. Expliciet met elkaar verbonden. Eigenlijk zou je denken, zenpassen niet bij elkaar. Kana betekent bezit. Die mensen hebben het goed. Niet arm. Maar Galilea vooral in geestelijk opzicht arm. Galilea der heidenen. Half half. Half godsdienstig, wereld, vrijzinnig. Kon veel mee door. Nogal geseculariseerd.

Daar, waar veel mensen het niet zo nauw nemen, is een jong stel. Gaan trouwen. Niet samenwonen of wat dan ook. Bijbels getuigenis in dat heidens gebied. Huwelijk is instelling van de Heere.

Ze nodigen Jezus uit. Niet voor de sier. Als laatste op de rij. Nee. Nee in het Grieks: erbij roepen. Trekken Hem erbij. Jezus moet erbij zijn! Heel expliciet. Bij de vriendengroep van Jezus horen of willen horen. Is toch geloofsdaad, zo zie ik dat. Kohlbrugge zegt: met deze uitnodiging belijden ze zondaren te zijn en dat ze zonder Jezus niet kunnen. Ik weet niet of dat er allemaal in zit, maar het is niet zomaar.

Wat ook mooi is, niet alleen Jezus uitnodigen. Ook discipelen. Kring van de kerk. Jezus met de kerk. Vrienden van Jezus zijn ook de vrienden van de bruidspaar. Oude gedicht van Groenewegen: Gods vrienden zijn hartevrienden. Oud spreekwoord: zeg mij wie je vrienden zijn, zal ik zeggen wie jij bent. Ook de kerk uitgenodigd. Jezus hoort bij Zijn kerk. Die twee zijn niet los verkrijgbaar. Weet niet hoe het in Reeuwijk is, maar ik meegemaakt: mensen zeiden wel te geloven, maar naar de kerk gaan, daar zien we niks in. Hier zien we dat Jezus er samen met zijn kerk is. Soms hele groep, soms een paar.

Zo prachtig dat Jezus gehoor geeft aan de uitnodiging. Drie jaar rondwandeling op aarde. Tekenen oprichten. 3 jaar slechts. Geen tijd om naar bruiloft te gaan?! Duurde een hele week. Johannes de Doper zou het never gedaan hebben. Die boeteprediker preekte ascese. Jezus keurt vormen van feestvieren goed? Nee dat kunnen we niet hieruit opmaken, ook in dit carnavalsweekend. Nee, Jezus hier wel: Vier uw vierdagen. Sta er bij stil. Leef er niet zomaar aan voorbij. Wel criterium: hebben we Jezus uitgenodigd? Kan Hij zich erover verheugen? Jezus hier niet bloemetjes buiten zet, of andere uitspatting, maar delen in onze vreugde. Delen in onze smarten. Hij heeft onze smarten gedragen. Zo ook delen in de vreugde. Zodat vreugde groter wordt. En straks hebben ze me nodig. Kan iets laten zien van Mijn heerlijkheid. Ook omdat Hij het huwelijk hoog eerde. Instelling van God de Vader. Man en vrouw. Op elkaar aangelegd. Samen tot een vlees. In dat geseculariseerde Galilea en een lijn trekken naar onze samenleving, reken dat Jezus er blij om was dat er jonge mensen kozen voor de instelling van Zijn Vader. Daar wil Hij bij zijn.

Gemeente, wij leven in een tijd waarin huwelijk wordt gezien als een van de alternatieven. Ook in onze kerk klinken allerlei geluiden. Ook onze synode. Meer emotie dan bijbelse onderbouwing. Ik wil er niet goedkoop over spreken: je zult maar anders geaard zijn. Bovendien is het bijbels dat de mens alleen is. Bijbel wel allen een relatie tussen man en vrouw.

Jezus wil erbij zijn. Is er verheugd over. Wil zegen ook expliciet aan verbinden. Ook daar Zijn heerlijkheid openbaren. Op bijzondere manier.

Oosterse bruiloft. Duurt een week. Voorstellen, in temperatuur als die. In zomer is het echt warm. Veel drinken. Water niet zuiver. Dronk wijn, met veel lager alcoholpercentage dan wij dat kennen. Psalm 104: hart verheugd. Zie je gebeuren. Op derde dag raakt de wijn op. Bedienden staan met lege handen en de rug tegen de muur. Bruidspaar misschien gebeuren. Hoogtijdagen van je leven. In onze samenleving ook een hoogtijdagen. Bij elkaar. Vrienden, buren, familie. Je eigen kring. En dan. Halverwege is er niets meer. Schande waar jaren daarna nog over gesproken zou worden. Weet je nog?! Leek heel wat. Zijn arme sloebers. Een kruis al op de huwelijksdag. Kruis en huwelijk heeft wel iets met elkaar te maken. Hoe mooi ook. Zegen als je goed huwelijk hebt. Huwelijksformulier aan begin: in praktijk leven veel tegenspoed vanwege de zonde overkomt. Er staat meer: in hun hart verzekerd mogen zijn van de toegezegde hulp van God. Dat God nabij wil zijn.

Dat laat Jezus hier zien. Prachtig. Stelt u zich voor. Als Jezus er niet was bijgeroepen. Dan was de schande met hen meegegaan. Als we Hem nodig krijgen, dan kunnen we Hem snel te hulp roepen. Dan is Hij er al. Erbij roepen. Uitgenodigd hebben. Als Hij komt, komt Hij als Immannuel. God met ons. Komt met Zijn Vader. God met ons. Als we Hem erbij roepen, komt Hij zoals Hij is. Als profeet, om te onderwijzen. Priester: te dienen. Koning: te leiden en besturen. Als redder en Zaligmaker. Smarten wil dragen. Komt als wonderbare raadsman. Sterke God. Opperste wijsheid. Goede herder. Van voedsel voorzien. Dragen. Vertroosten. Fontein tegen de zonde en onreinheid. Ook als de ware wijnstok.

Waarom noem ik dat? Dat krijgt hier extra gestalte. Als de ware wijnstok. Hoe verwachtte Israël de Messias? Zittend op een ezel. Iemand met overvloed aan wijn. Denk je: hoe komen ze daaraan? Gehaald uit Genesis 49. Jacob die zonen zegent. Komt vader Jacob bij Juda. Zegt hij: hij bindt zijn jonge ezel aan de jonge wijnstok. Wast kleren in de wijn en gewaad in druivenbloed. Zo was Hij verwacht. Zo kwam Hij. Overvloed aan wijn. Het goede. Niet dronkenschap, misbruik. Maar op goede manier. Daarvan uit te delen. Uitdelen van zichzelf. Als Messias aanwezig in Kana. Van daar staat het eerste wonder hier in Johannes 2. Meteen in teken van roeping en verzoeningswerk.

Hoe Jezus dat wonder verrichtte. Maria had het aangestuurd. Jezus wijst op watervaten. Reinigingsvaten. Kon 100 liter water in. 600 liter dus. Precies doen wat Jezus zei. Zegt: watervaten moeten vullen tot aan de rand toe. Kan me voorstellen dat ze nooit de link hebben gemaakt naar heerlijke wijn. Vaten waren om te wassen. Bovendien: tot de rand! Kan het niet minder? Doen ze. Ceremoniemeester moet het proeven. Blijkt kwaliteitswijn te zijn. Heel bijzonder. Een overvloed aan wijn.

Maria. Ja. Ze had Jezus voor de voeten gelopen. Beetje te snel. Het was Jezus tijd nog niet. Toch een geloofsopmerking. Roept Jezus erbij. Er was geen wijn. Ze moet geweten hebben van Genesis 49. Wist: Jezus is de beloofde Messias. Er is geen wijn?! Wie moet je anders hebben dan Jezus. Hij heeft een overvloed aan wijn. Ze was te vroeg. Maar dan nog.

In vers 11 wordt het het begin van de tekenen genoemd. Heel duidelijk neerzet Jezus dit. Zouden er nog meer komen. Heel bijzonder dat Heiland begint met dit teken. Teken van wijn.

Meteen mijn doortrekken naar verzoeningswerk. Wijn en bloed. Hier schittert Hij al als de ware wijnstok. Om wijn te krijgen, moeten druiven geperst worden. Hof van de olijven. Droppels zweet. Daarna aan het kruis. Stort zijn bloed over de heuvel Golgotha. Hier wordt Golgotha al transparant.

Een van de gebrandschilderde ramen in Nieuwe kerk in Delft. Pelikaan. Voedt jongen met eigen bloed. Dat is wat Jezus hier, zij het symbolisch, doet. Hij die kwam met een overvloed aan wijn. De zijnen voeden. Heeft te maken met verzoeningswerk. Om ons te reinigen van de zonde.

Moet wat geweest was voor het bruidspaar. Het was armoe troef. Hadden Jezus erbij geroepen. Meteen richt Hij teken op. Daardoor een machtig feest geworden. Een feest wat de feestgangers nooit hebben vergeten.

Als ik daar nou eens bij geweest was! Dan had ik kunnen geloven. 600 liter water veranderd in wijn! Makkelijker geloven. Maar dit getuigenis mogen we dankzij de Geest ontvangen. Is waarheid. Niet zomaar dat wij in contact gekomen met de openbaring van God. Woord verkondigd. Bloed dan neerdrukt op de gemeente. Kerkdienst is iets heel bijzonders. Heel duidelijk kruis als teken weer opricht. Viering avondmaal. Tekenen.

De bruiloft te Kana is heenwijzing naar grote avondmaal. Jesaja 25. Reine wijnen. Zo loopt er een grote lijn van mensen die Jezus erbij roepen, naar de zaligheid die komt. Grote bruiloftsmaal voor de volken dat eenmaal wordt aangericht.

Dan nog iets. Kan in ons leven wel eens wat verwateren. Belangrijk, dat wil ik u meegeven, om alle dagen van ons leven Hem erbij te roepen. Hem nodig hebben. God met ons. Profeet, priester, koninklijk. Met Hem wordt water wijn. Ook in huwelijk kan het meer op water lijken dan op wijn. Roep Hem erbij. Verwacht het van Hem. Let goed op wat Hij zegt en doet. Let op Zijn aanwijzing. Moet er een ding bij zeggen. Neemt geen genoegen met plaatje aan de rand. Hij bleef ook in Kana geen figurant. Nam centrale plek in. Niet aan de rand of voor de sier. Nee. Centrale plek. Ons leven besturen. Meeregeren. Laat Hem meesturen en waken! Het is wijsheid wat Hij doet. Willen we dat ook? Lijkt mooi. Neem mij leven laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. Hoe is dat in uw, jouw leven? Werkelijk nodig leren krijgen? Leren inzien dat het zonder tekort is? Geen leven. Armoede buiten Hem. Hij kwam met alles erop en eraan. Zaligheid. Oude voorbij ging. Zie het is alles nieuw geworden. Ik leef, Christus leeft in mij. Hij heeft uitgedeeld van Zijn bloed. Dan hebben we toekomst. Eeuwige toekomst. Zonde Hem geen toekomst, geen leven. Met Hem hebben we alles. Leven rijker. Alles in ander licht. Veranderd er heel veel water in wijn. Hier al in beginsel water mogen scheppen uit de fonteinen van het heil. Vreugde uit Hem. Eenmaal in alle volkomenheid te mogen doen in Zijn heerlijk zalig Koninkrijk. Amen.

 

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 17 uur. Zondag 11 februari 2018. Schriftlezing: Johannes 2:1-11.