Zondag 16 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. H. Lassche (Rijssen) – Openbaring 6 vers 9-11

Voorzang: Psalm 89 vers 2 en 3

Gebed, Votum en groet

Psalm 27 vers 3

Geloofsbelijdenis, twaalf artikelen van het christelijke geloof

Psalm 57 vers 1

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 6

Psalm 79 vers 3, 5 en 7

Preek, tekst Openbaring 6 vers 9-11

 

De zeven zegelen moeten geopend worden. Vier open, nu de vijfde. Alle oordelen die genoemd worden, let erop dat het Lam de zegelen opent. Niet de duivel, maar God zelf die alle macht heeft. Nooit vergeten. God zelf maakt het bekend.

Johannes krijgt alles te zien, mee te maken. Wat moet dat voor hem geweest zijn. Ook een mens. God gezien op de troon, het Lam, de ouderlingen, de engelen. Hoort de engelen juichen. Je zou zeggen: dat kan een mens eigenlijk niet verdragen. Zou zeggen: stop er maar mee, kan het niet aan. Te begrijpen dat hij na het openen van een zegel een stapje terug doet. En dan: kom en zie!

Diepe lading. Discipelen van Johannes bij Jezus kwamen. Jezus waar woont u? Komt en zie! Philippus eentje ervan, Nathanaël erop wijst. Op Hem, kom en zie! Wij hebben gevonden. Nathanaël had gezegd ach, kan er uit Nazareth iets goeds komen? Domper voor Philippus. En toch klinkt het dan: kom en zie. Ontmoet Jezus. Jezus zegt, Israëliet in welke geen bedrog is. Onder boom gezien, hoe kent U mij? Omdat gezien hebt, daarom geloofd. Maar je zult grotere dingen zien. Johannes op Patmos.

Nu alleen nog maar de zegelen geopend. Daarna het boek geopend! Raad van God. Alle dingen die moeten gaan gebeuren. Staat in het boek. Dat zijn al zulke machtige dingen als de zegelen geopend worden. Wat het boek zelf?!

Rampen aangekondigd maar nog niet uitgevoerd. Staat er om te waarschuwen maar ook uit te nodigen. Met God te laten verzoenen. Aangename tijd, dag der zaligheid. Mijn zoon geef Mij uw hart. Komt tot mij die vermoeid en belast bent. Opdat u zich niet langer verharden zult.

Vijfde zegel. Johannes ziet onder het altaar de zielen die gedood zijn liggen. Woord hoort bij het oude testament, het altaar. Nodig was fat er bloed moest vloeien. Heel de tijd van het Oude Testament moest dat gebeuren. Doorgegaan tot het jaar 70 na de geboorte van Christus, verwoesting van Jeruzalem. In feite einde offerdienst op Golgotha.

Altaar past dan toch niet meer bij de tijd? Na komst van Christus. Toch staat het er. Verwijzing naar de offers die werden gebracht maar ook naar Christus zelf. Beeldspraak: altaar in de hemel, stelt Christus voor. Zielen liggen daar van degenen die gedood zijn om het Woord en de getuigenis.

Is het dan niet zo dat ze mogen schuilen bij Christus? Psalm 27 vers 3 gezongen. Hij zorgt voor de Zijnen. Dat Hij hen al het ware verstopt, verbergt. Lijn getrokken naar ieder mag schuilen bij Hem.

Vervolging gaat onverminderd door. God beschermt hen. God zegt dat we niet bang moeten zijn. Vrees hen niet die uw lichaam kunnen doden. Schuilen in de schuilplaats van de Allerhoogsten.

Johannes ziet de zielen aankomen. Uit de grote verdrukking. Krijgen lange witte klederen. Ze mogen liggen onder de hoede en trouwe zorg van de Zaligmaker. Einde van de strijd, kan satan niet bij.

Zielen, het zijn martelaren. Personen van vlees en bloed. Ziel al eeuwig leeft voor de troon voor God. Lichaam nog niet verenigd.

Vervolgers ongelovige joden. Paulus heeft daar al veel last van gehad. Maar ook van de kant van de heidenen. Kanttekeningen noemen ook valse christenen. Wel in naam maar niet in waarheid. Christenen gedood vanwege het getuigenis. Wat is dat rijk.

Gezegde: mensen spreken kwaad van mij. Klinkt iets van door. Als je het zelf ernaar gemaakt hebt. Maar gehaat en vervolgd, niet vanwege gedrag maar vanwege het woord en getuigenis, dan is het rijk! Dat het niet meer om u en mij gaat maar om de Heere. Niet wat ik ervan vind. Maar om Hem. Wat Hij in Zijn woord zegt. Getuigenis van Jezus na te spreken.

Vijanden van Hem zijn vijanden van het woord, kruis. Vijand van de Zijnen. Gezegd: deze boodschap is hard. Tegen Jezus gezegd. En uiteindelijk vraagt Jezus aan Zijn discipelen: wilt u ook niet weggaan? Petrus en anderen belijdenis: tot wie zullen wij anders heengaan?

Getuigenis niet van onszelf. Van wie wij zijn. Maar van Hem! Kan dicht bij elkaar liggen. Over uzelf en uzelf op de voorgrond, dat er goed naar u geluisterd wordt. Of van Hem! Anders komt er een brok hoogmoed, vermomd als nederigheid, op. Maar mag het worden: Genade o God hoor mijn gebed. Getuigenis misschien wel meer in daad dan in woord. Vandaag huidige samenleving meer omdat er veel onbekendheid mee is. In daad. Barmhartigheid betonen. Terwijl anderen misschien adviseren vanaf te zien. Maar dan juist te helpen. Ook met mensen waar je niet makkelijk mee kunt omgaan. Jezus ook niet met dr meest makkelijke mensen omgegaan. Hoeren, zondaren en tollenaren. Hij zag om naar het verlorene! Melaatse, Jezus ging naar hem toe en raakte hem aan. Die houding, niet de juiste houding voor de christengemeente? Dat u iets voor de ander mag betekenen.

Ware christenleven niet alleen het praktische maar we kunnen toch niet uitsluiten? Als het alleen maar woorden zijn?

Gedood, vanwege getuigenis. Duivel weet wel wegen om mensen op te hitsen. Gaan roepen: hoe lang wreekt U ons bloed van degenen die ons gedood hebben. Roep om wraak. Hoe kan dit? Van de zielen die de strijd al te boven zijn. Maar is dit werkelijk een roep om wraak? Kan ook zijn dat je je laat gaan. Woorden gebruikt et cetera.

Is het niet vreemd dat het hier staat? Hoe lang Heere, zult U eeuwig toornen? Vijandschap altijd doorgaan? Hoe lang? Boek Zacharia, engel roept uit, hoe lang? Zult u u ontfermen. Spreekt ongeduld uit. Kan dat? Mag dat? Mag je op deze wijze bidden? Andere psalmen die wij wraakpsalmen noemen. Moeilijk mee uit te voeten. Niet makkelijk te zingen, ook niet op te geven als voorganger om te zingen.

Toch komen de woorden van wraak voor in de Bijbel. Almachtige Heerser. Woord letterlijk vertaald, despoot. Heeft geen aangename klanl bij ons. Als een dictator die zijn eigen gang gaat. Despoot betekent: eigenaar, heer des huizes, hij die alles voor zeggen heeft. U heeft toch alle macht? Hoe kan het dan zijn dat de vijanden doorgaan? Dat Uw kinderen zo verdrukt worden.

Vraag: is het een vraag om wraak? Nog niet beantwoord. Niet op zichzelf gericht, eigen voordeel. Vraag waarbij iemand als het ware door het lint gaat. Maar vraag om de eer van God. Wanneer komt die dag? Vraag naar de eer van de Heere. Waarom vertraagt U? Waarom toch?

Als Mozes tijdens de tocht door de woestijn. Vraag om behoud van het volk. Wel uit Egypte maar laten omkomen in de woestijn? Kan toch niet zegt Mozes. Tot de eer van Uw naam? Strijden voor de eer en de naam van de Heere.

Les voor ons. Ruzie met iemand. Boos gemaakt. Reden om boos te zijn. Zoveel keer geprobeerd. De ander wil niet. En dan niet meer bereid om op te lossen. Nu te ver gegaan. Driftig van aard of niet, misschien kent u het wel. Barmhartigheid betonen! Wraak in de handen van God. Zijn misschien wel mensen waar geen land mee te bezeilen is. Hoe moeilijk! Maar dan wraak in de hand van de Heere te laten.

Voorbeeld David. Vluchten voor Saul. Dat David de kans heeft als Saul ligt te slapen. David doet het niet, gezalfde van de Heere niet doden. David zei: Heere zal richten. Wat een houding, wat een geduld, wat een overgave! Van barmhartigheid. Ook denken aan Paulus, die schrijft aan Timotheüs. Alexander de kopersmit veel kwaad gedaan maar God zal oordelen.

En dan? Lange witte klederen. Tijd op, ik wil u niet langer ophouden. Spijt me. Lange witte klederen dat ze rusten mogen. Bedekten hele lichaam. Toestand van rust, overgave. Niet meer te hoeven strijden. Christen niet volmaakt, zondaar. Blijft nog veel van het zondige over. Maar nu lange kleed. Van Jezus gerechtigheid. Wit op het reine, gewassen door het bloed van het Lam.

Rust, kleine tijd. Hoe kan dit? Eeuwigheid toch? Gaat om tijd tot wederkomst. Tot het volmaakte. Het einde nog niet. Eeuwigheid dan. Waarom wacht God nog? Omdat er nog zondaren nog worden toegebracht. Mededienstknechten gedood zullen worden. Gedood worden van de martelaren een vervuld worden genoemd.

Angst en schrik? Dat er nog martelaren gedood moeten worden. Hier staat vervulling van zijn raad. Eeuwige vrede dan en nooit meer in een tijd van strijd. Al deze dingen staan beschreven. Rust mijn ziel uw God is Koning. Kent u Hem? Nu in de tijd en straks in de eeuwigheid. Kent u Hem nog niet? Buig voor Hem, bid tot Hem. Hij zal het waarmaken! Amen.

Psalm 43 vers 4 en 5

Gebed en dankzegging

Psalm 68 vers 7

Zegen