Ds. G. Mulder (Kootwijk)

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 15 oktober 2017, 17:00 uur

Schriftlezing Exodus 14:1-22, tekst vers 13-14

 

Gemeente,

Het gaat in ons leven altijd anders dan wij denken. Tegenslag. Moeilijkheden. Jongens die je willen grijpen. Wegvluchten. Komen dichterbij. Stel je voor, in een straatje, doodlopend… ja wat doe je dan? Roepen. Huilen. Je kunt ook bidden.

Zo was het ook met het volk Israël. Geen kant uit. Voor de Rode Zee. Wonderlijk gered en verlost uit Egypte. Na de tiende plaag. Pascha gevierd. Bloed aan de muur gestreken. Al de eerstgeboren van de Egyptenaren zijn gestorven. Ook zijn farao, troonopvolger. Hij weet het niet meer. Moet volk laten gaan. Moet zich overgeven. Woedend. Gekrenkt.

Zo gaat God zijn weg. Beloofd. Volk bevrijd zou worden. Na 400 jaar verlost zou worden. In huizen Israëlieten blijdschap. Bloed gestreken. Heere gezegd: als Ik bloed zie, zal engel voorbijgaan. Wonderlijk! Engel ging niet achter de deur kijken. Nee. Bloed te zien, dan voorbij. Voor grootste van de zondaren is er redding. Is er bloed aan de deur van ons hart? Is Hij onmisbaar voor ons geworden? Wet gelezen. Gaan die woorden aan u voorbij? Gewoon in de oren klinkt. Begint mee? Met evangelie en verbond. Ik ben de Heere uw God! U gered heeft. Verbondsnaam. Aan Mozes bekendgemaakt. JWHW. Ik ben.

Hoe kan dat? Zo’n lief volk? Met ons te maken willen hebben? Iets van jezelf kent, dan kan dat toch niet. Verlossing staat model voor verlossing van Christus. Hij bevrijdt zijn volk uit Slavenhuis van de zonde. Heerschappij van de satan. Hoe kom je daar onderuit? God heeft Zijn Zoon gegeven. Eerst tiran verslaan. Weet u hiervan? Israël is verlost. Door opgeheven hand. Staat er. Psalmen zingen van de Heere. Gods rechterhand is hoog verheven. Hand vastgrijpen. Redden. Wat zijn de Israëlieten blij. De Heere was hun gids. Wolkkolom en vuurkolom. Vers 19: engel van God ging voor het volk uit. Met hoofdletter E. Dat is de openbaring van de Heere Jezus. Voordat Hij naar de aarde kwam, maakte Hij zich bekend door de engel. God in Christus verlost en verder leidde. Deze gids nodig? Of zelf uitmaken? Gelukkig als de Heer ons overwint. Of onszelf? Satan? Leiden door. Of laten we ons leiden door Christus? Betere gids, ik weet er geen.

Volk is daar gekomen. Tot aan de grens bij Kanaän. Mozes reisplan uitgestippeld. Kort en snel. Ze dachten er met 10 dagen te zijn. Maar God leidde het volk om langs de Schelfzee? Nee door de woestijn. God neemt de leiding. Geeft Israël deze opdracht. Terugkeren en hun kamp opslaan. Niet de kortste weg maar een omweg. Wonderlijk zijn de wegen van de Heere. Zo kan het gaan in ons leven. Andere weg op geleid. Misschien iemand die zegt: ik ben de Heere dankbaar dat mijn plannen niet doorgegaan zijn. Anders waren de Israëlieten bij de Filistijnen terechtgekomen. Onvoorbereid. Ongeoefend. De Heere in Zijn wijsheid op die omweg gebracht. Voor de Heere niets onmogelijk. Is het verkeerd gegaan in uw leven? Nee dan krijgt de Heere de eer. Het was allemaal nodig om mij op de weg van het geloof te brengen en te houden. Vers 4. Geëerd worden. Weten dat Ik de Heere ben. Gaat niet in eerste plaats om onze zaligheid. We weten wel: de Heere Jezus, wat zongen de engelen? Ere zij God. Daarin komt God aan Zijn eer, als wij tot Christus komen.

Op eerste gezicht wel een wonderlijke weg. Aan oostkant de zee, bergen ook. Ratten in de val. Ondergang? Farao hoort dat ze de weg naar het zuiden gaan. Spijt. Wraak. Gedacht aan dood oudste zoon. Mobiliseert leger. Verslaan en terughalen! Kans. Daar komt de Farao aan. Israël vol angst. Zeer bevreesd. Roepen tot de Heere. Gelukkig, zegt u. Maar bidden en bidden is twee. Nood leert bidden. Maar is dat het echte bidden? Geloven niet in verhoring. Boos tegen Mozes. Beter in Egypte in slavernij dan sterven in woestijn. Maar dan gaat Mozes spreken. Wees niet bevreesd. Houd stand. De Egyptenaren zult u tot in eeuwigheid niet meer zien.

Vrees niet. Staat 365 keer in de Bijbel. Voor iedere dag. Hoe kan Mozes dat zeggen? Hij weet het ook niet. Maar de Heere die heeft hen bevrijd. Vertrouwt Mozes op. De Heere spreekt. Aan toevoegen, Mozes: Ik zal voor u strijden. Staat er hier: JWHW. De HEERE. God van het verbond. U moet stil zijn. Verdiend? Nee. Nagaat hoe ze in opstand kwamen. Ik zal tegen u strijden?! Ze denken niet aan de wonderen die de Heere gedaan. De tien plagen. Verbond. En wij? Zijn wij beter? Teken aan ons voorhoofd? Iets van jezelf kent: belijden, ik ben niet beter. Tegen u strijden. Maar vanmiddag horen: Ik zal voor u strijden. Niet met u. Ook niet: door u. Dat de Heere het meeste zal doen en wij ook nog wat. Nee, het is Zijn werk. Alles uit Hem. Zo komt Gods kind in het hemels Kanaän. Kan niets bij, hoeft ook niet. Hoe kan dat nou? Christus. Alleen de strijd gestreden. Satan verslagen. In onze plaats gaan staan. Voor zondaren in orde te maken. Ik zal voor u strijden, lijden. Bloed gekost. Onmogelijke mogelijk gemaakt. Hij geeft uitkomst. Bij de Heer is uitkomst? Dan is er altijd een weg vooruit. Altijd uitkomst. Grootste nood is zondennood. Verliezen, verloren gaan. Hoor Zijn woord. Ik zal voor u strijden.

U moet stilzijn. Gelukkig dat HSV dat onderstreept: een bevel. Mocht het maar eens gebeuren? Afwachten komt niet in een bijbel voor. Verwachten wel. Zal wel een keer komen? Stilzijn betekent je handen vouwen en vertrouwen. Zelf niet in de hand hebt. Het laten doen. Is moeilijk. Kind wil het zelf doen. Verliezen van de Heere. Daarin zit de winst. Overgeven. Psalm 62 vers 4: ik wacht op Hem. Zijn hulp zal blijken. Denk ik ook aan Jesaja: in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Als kind heb ik in het ziekenhuis gelegen. Diaconessenhuis in Hilversum. Die woorden stonden op de wand. Stil zijn. Sprakeloos. Ontdekt dat de Heere het ook tegen jou zegt. Niet voor God bestaan. Jezus zegt: Ik zal het voor jou maken. Waar eerst geen weg was!

Mozes ook. Opbreken! Onmogelijk?! Heeft u daar ook wel eens voor gestaan. Mogelijkheid om zalig te worden. Van mij uit onmogelijk. En toch mogelijk. Komt God met zijn mogelijkheden. Niet verdrinken. Jesaja in hoofdstuk 43: gaan door het water, Ik zal bij u zijn. Want Ik ben de Heere, uw God.

Engel vertrekt. Schrikken? Verlaat de Heere ons? Nee. Achter hen staan. Laat licht schijnen over al die mensen heen. Schijnwerper. Hier licht van Gods Geest. Wolkkolom naar achteren. Donker voor Egyptenaren. Laat een pad zien dwars door de Rode Zee heen. Een pad. Een weg. Nooit ontdekt als de Heere daar niet het licht op had laten schijnen. Geest laat de weg zien. Jezus. Niemand kan tot de Vader komen dan door Mij. Zien op Jezus. Vertrouwen op Zijn beloften. Doop: Ik wil je redder zijn. Buiten Jezus is geen redding.

Mozes sprak die woorden: die Egyptenaren zult in eeuwigheid niet meer terugzien. Heenwijzing naar die overwinning van Christus. Satan is een slechte verliezer. Zijn macht nog niet ten einde. Tekenen der tijden. Moord #AnneFaber. Kind dood gevonden in auto. Aanslagen. Hij als koning heersen, alle vijanden aan Zijn voeten. Komt de Heere Jezus als die grote overwinnaar. Koninkrijk in heerlijkheid verschijnen. U moet stil zijn. Komt Hij! Oordelen levenden en doden. Wie kan dan bestaan? Zal Hij rechtspreken! Rechter is redder. Vertrouwen in ons hart werken en versterken. Tot Hem toevlucht nemen. Hij leidt aan Zijn hand en brengt naar hemels Vaderland, Kanaän. Valt de weg niet mee. Na strijden komt verblijden. Grote toekomst. Wat me zo getroffen heeft? Openbaring 15. Grote toekomst. Ook gesproken over Rode Zee. Johannes hoort zingen. Brengen Christus dank en eer toe. Koor. Hier maar repeteren en repeteren. Straks uitvoering. Lied Mozes en het Lam. Exodus 15. Lied van bevrijding. Ook lied van het Lam. Lam van God. Zonde wegneemt. Heere wil onze ogen openen. Licht schijnt op Hem.

Israëlieten hebben dat pad gezien. Geen natte voeten. Egyptenaren ook. Zagen de weg ook. Maar zakten weg in de blubber.

Hij is de enige weg. Kom je bij de Heere thuis. Wijzen op Hem. Hij heeft het gedaan. Door woeste baren en brede stromen ons een pad. Hallelujah. Amen