De apostel Johannes ziet dat bij de gebeden van de Kerk de voorbede van Christus wordt gevoegd. God regeert en verhoort de gebeden van Zijn Kerk. Voor ons is het belangrijk om te blijven bidden en de moed niet te verliezen.

God beantwoordt het volhardende gebed!

Christus heeft gesproken: let daarop, dat wij altijd moeten bidden. En niet de moed verliezen als het gaat om het Koninkrijk van God. Zijn Koninkrijk staat vast.

Gemeente, als aanvulling op de dienst van vorige week, deze preek. Johannes wordt meegenomen in de toekomst. In het wereldgebeuren. De periode tussen hemelvaart en wederkomst. De overwinning staat vast. Het Koninkrijk zal komen. Het gaat niet zonder slag of stoot. Er komt veel in tegen geweer. Er moet nogal wat aan de kant om licht en vrede te brengen.

Het gaat gebeuren, laat Openbaring 8 zien. Het heeft alles te maken met het gebed van de Kerk. Mattheus 6 zegt: je kunt je druk maken over van alles. Maar heb je wel oog, ben je wel gericht op de komst van Gods Koninkrijk.

In Openbaring 8, als het gaat over de bazuinen en de processen op gang komen die baan breken voor het Koninkrijk, er is nogal wat aan de hand. Misschien zijn wij dit kwijtgeraakt. We hadden het goed. Geen crisis. De oorlog was voorbij. Wij hebben vrede en democratie. Nu het Oostblok nog even. Het communisme is voorbij. En straks is er vrede voorbij. Optimisme. Maar dat is er toch niet?

Het Koninkrijk van God zal niet zomaar uitbreken. Er is een enorme strijd gaande. God wil gerechtigheid geven. Mensen lijden eronder dat dat nog niet is aangebroken. Je zou moedeloos worden. Crises die op elkaar stapelen. Is er wel regie? Is er wel echt iemand die controle heeft? Haalt het uit om te geloven en samen te bidden? Heeft het zin? We worden wakker geschud. Belangrijk om te zien en te lezen wat God daarover zegt. Over dat strijdtoneel, waar we midden in zitten. Er zijn altijd golven geweest waarin dit naar voren kwam.

De Farizeeën zijn sceptisch over het onderwijs van Jezus. Hoe zit dat dan? Hoe denkt U dat te realiseren? Lukas 17-18. Jezus ziet dat de discipelen in verlegenheid worden gebracht. Hoe zal het gebeuren? Het is lang niet altijd zichtbaar. Jezus is Koning. En Hij heeft alle macht. Maar dat wil niet zeggen dat Zijn regering duidelijk te zien is. Wij kunnen Hem ook niet narekenen. Je kunt ervan getuigen, maar mensen niet overtuigen.

Belangrijk om vanuit de lessen van Jezus te leren: kijk eens naar die weduwe. Ze roept om recht. Ze staat in haar recht. Maar ze krijgt het niet. Die onrechtvaardige rechter bekommert zich niet om haar. Het enige wat ze kan doen: telkens blijven vragen om recht. Ze geeft niet op. We moeten die gelijkenis niet noemen: de onrechtvaardige rechter. Dat is vervelend als we ‘m zo noemen. Het gaat om die weduwe! Blijven bidden. God is rechtvaardig.

Je zou de conclusie kunnen trekken dat God net zo is als die rechter. Als je niet direct krijgt wat je vraagt. Of als je op een andere krijgt wat je krijgt. Je kunt denken: God hoort mij niet. Hij lijkt wel een onrechtvaardige rechter. De ene keer wel, de andere keer niet. Ene keer heeft Hij er wel zin in en dan weer niet. Denk zo niet! Dat is verkeerd. Zou God Zijn uitverkorenen niet horen? God is niet als een rechtvaardige rechter. Hij zal met spoed komen. Hij zal recht doen. Blijf bidden, blijf waakzaam. Ook als het langer duurt.

Dat zei Jezus al toen Hij op aarde was. Aan Johannes laat Hij zien, terwijl Hij overwinnaar is, wat er met de gebeden gebeurt. Het onrecht wordt aan de kant geschoven. Degenen die verdrukken worden aan de kant geschoven. Dit is heel complex. God regeert. Welke processen zijn er gaande? Dit is dit en dat is dat? Maar hoe zit het precies in elkaar?

God laat dit zien. (1) In het gebeuren in de wereld is er een troon. God zit er in rust. God gaat over over alles. Er wordt geregeerd. Opgelucht kan Johannes adem halen. Er wordt geregeerd. Er speelt zoveel. Een ding is zonneklaar: God regeert. Hij heeft het in handen. En de tweede les (2): God regeert op het gebed van de kerk. Denk niet, het komt zoals het moet gaan. Nou, ja, wat heeft het voor zin om te bidden? God regeert maar Hij laat zien dat Hij dat doet nadat de gebeden van de gelovigen bij Hem gebracht zijn. Hoe regeert God? Niet buiten onze gebeden, maar schakelt ze in. Hij neemt ze mee in Zijn regering.

Johannes mag dicht naderen bij de troon. Hij ziet iets. De wereldregering ligt bij Jezus. En de boekrol wordt geopend, het laatste wordt duidelijk gemaakt, Johannes denkt: dan komt er actie. Maar dan wordt het stil in de hemel. Ongeveer een half uur lang. Stil. Wat betekent dat?

De aandacht die God ervoor heeft, betekent dat. God luistert. Ik hoor je wel hoor, maar met een half uur. Nee. Stil in de hemel. God luistert. En tegelijkertijd ook: als God heeft geluisterd, gaat Hij er straks ook iets mee doen. Hij heeft de gebeden gehoord en Hij gaat erop regeren. Iedereen in de hemel houdt de adem in. Wat gaat er komen? Hoe gaat God reageren? Het lijkt een stilte voor de storm. Eigenlijk moet je zeggen: niet alleen voor de storm. Niet alleen eerst dit en dan dat. Nee. Het is de stilte in de storm. Er is altijd strijd op aarde. In de periode nadat Jezus is opgevaren komt het er sterker op aan: wie heeft de touwtjes in handen? Het wordt steeds heviger. Storm, rampen, oorlog. Het is stil in de hemel.

Als een orkaan. Er kunnen dan veel verwoestende dingen gebeuren. Maar in het oog is het stil. Daar zijn geen verwoestingen. Openbaring 8 zegt: in dat gebeuren, van oorlogen en rampen, maar het centrum, daar waar God is en Hij regeert, daar is het stil. God gaat recht doen. Als God gaat recht doen, komen onze gebeden eerst aan bod. Niet dat al onze gebeden goed zijn. Niet dat er niets op onze gebeden aan te merken is.

Zoeken we eerst het Koninkrijk van God? Is ons gebed aangenaam voor God? Of lijkt het op drammen en zeuren? Of is het vanuit eren en vertrouwen van God? David wist ervan. Laat mijn gebed als een lofoffer zijn. Ik vertrouw U. Ik kom naar U omdat U een goede God bent. Jezus leerde het in het Onze Vader. Begin niet met ons dagelijks brood. Maar begin met Gods eer. Laat mijn gebed een reukoffer zijn, als offers die des avonds branden.

God gaat er ook op reageren. Wij zijn bezorgd over allerlei dingen. Is er het vertrouwen dat God ons geeft wat we nodig hebben? Zijn we bang dat we de grip verliezen? Vragen we naar Gods plan?

Weet u wat er gebeurt in de hemel? Zeven engelen krijgen een bazuin. Om aan te geven dat God gaat reageren. De ramshoorn. Dat werd ook gebruikt als er een ramp zou gebeuren. Er komt een engel en die komt met die gouden schaal. Hij neemt reukwerk mee. De taak van de Hogepriester. Reukwerk dat bij de voorbede werd gedaan. Het werk van Jezus als Hogepriester. Zijn werk gaat door in de hemel. Hij bidt voor Zijn kerk. Dat reukwerk wordt bij onze gebeden gedaan. Daardoor worden onze gebeden gezuiverd, gereinigd. Op Gods bedoeling afgestemd.

Prachtig! Met die gebeden stijgt het reukwerk op, tot Gods troon. Onze gebeden geheiligd door Gods voorbede. God gaat er mee regeren. We worden aangemoedigd: blijf bidden. We moeten leren bidden. De Geest komt ons tegemoet (Rom. 8), als we verlegen zijn om te bidden. Woordeloos bidden: Christus geeft er woorden aan.

Ook als de reactie van God ons wel angst kan aanjagen. We lazen dat niet, dat moet u thuis doen. Vers 5 zegt dat er donder en bliksem kwam. Die engel heeft die schaal uitgegoten op het reukofferaltaar. Dan is het leeg. Het wordt gevuld met vuur van het altaar. Die engel giet het uit op de aarde: bliksem, donderstralen. Vragen wij daarom? Is dat de uitwerking van ons gebed? Zou je niet bang worden wat er in de wereld gebeurt? Plagen en oordelen van God lijken op de plagen die God gaf in Egypte. Israël werd onderdrukt. Dat duurde lang. Ze gingen bidden. God, help ons! Laat de Farao stoppen. Bevrijd ons. Als God dat gebed gaat verhoren, nu ga Ik ingrijpen, Ik ga jou Mozes erbij gebruiken. Die Farao laat ze niet zonder slag of stoot gaan. Die Farao denkt alles in handen te hebben. Er komt strijd. Duisternis, bloed in de rivier, sprinkhanenplaag. Laat Mijn volk gaan in vrede.

Vandaag gebeurt dat op wereldschaal. God hoort het gebed van Zijn kerk. Door de eeuwen heen. Ik zal bevrijding geven. Het duurt lang misschien. God doet recht. Het Koninkrijk van God gaat baan breken.

Wat betekent dit voor ons gebed? Hoe moeten we de dingen taxeren? Bidden wij om de komst van Christus? Zijn we wakker en waakzaam? De Schepping zelf heeft er onder te lijden. Crisis van stikstof en klimaat. De Bijbel zegt: er zit een andere kant aan. Bekeer je. Het Koninkrijk van God komt eraan. De dingen zijn waarschuwende signalen. Word je wakker? Snap je dat je je gewonnen moet geven? Of blijf je opgaan in het leven van elke dag? Ook vandaag zijn er net als Farao heersers die God weerstaan.

Het Koninkrijk van God komt. Christus komt! Blijven wij bidden? Verwachten wij Hem? Vertrouwen wij Hem? Of moeten we ons daartoe bekeren? Geven we ons geluk en comfort op? Prioriteit heeft om het Koninkrijk van God te verwachten.

Johannes is bemoedigd. God regeert. Hij reageert op gebeden. Jezus zegt: blijf altijd bidden. Verlies de moed niet. Ik doe wat Ik zeg. In Jezus’ Naam.

Amen.

Protestantse Gemeente Gouda, St. Janskerk, zondag 19 november 2023, 10 uur. Schriftlezing Lukas 18:1-8 en Openbaring 8:1-5. Wetslezing (‘Gebod’) uit Mattheus 5:24-34.