Met het ‘in de beginne’ scheppen van de hemel en aarde heeft God ook de tijd geschapen. Het is het scheppingswerk van de Drie-Enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij is de Eeuwige: van eeuwigheid tot eeuwigheid, de heerlijke Majesteit die niets buiten Zichzelf nodig heeft. In Zijn eeuwig welbehagen heeft God de hemel en aarde geschapen en ook ons mensen geschapen. Om Hem te lieven, te loven en te prijzen. Door de zondeval is de duisternis in ons hart. Het is in het werk van de herschepping net als in de schepping Gods Geest die leven wekkend en leven onderhoudend werkt. God onderhoudt deze schepping door het Woord van Zijn kracht. Dat kan alleen omdat in deze schepping eenmaal een kruis is opgericht op Golgotha. In deze wereld heeft God Zijn Zoon gezonden. Kom tot Hem, geloof in Hem en u zult leven.

Genesis 1 vers 1-5: ‘[1] In den beginne schiep God den hemel en de aarde. [2] De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. [3] En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. [4] En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. [5] En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag‘.

Gods eerste scheppingsdag
1. Zijn eerste scheppingsdaad;
2. Zijn eerste scheppingswoord.

Gemeente, wellicht is het u weleens overkomen, u was op vakantie in een Alpenland, en stond daar op een stralende dag op de top van een berg. Als u er vanmorgen over nadenkt dan staat u er in gedachten opnieuw. Als je daar staat op een prachtige stralende zomerdag, wat voel je je dan een klein stipje? Kilometers bergen rondom je. Als je omhoog kijkt dan zie je de blauwe hemel als een koepel, een tent over je uitgespannen. Als je naar beneden kijkt zie je een klein dorpje in het dal. Gemeente wat voelen wij ons klein en nietig.

Wat kun je dan diep onder de indruk zijn van Gods schepping. En dan te bedenken dat de Schepper van dat alles nog oneindig veel groter en heerlijker is. Daarover horen wij vanmorgen als we stilstaan bij de eerste scheppingsdag van God.

1. Gods eerste scheppingsdaad

Zojuist hebben we de eerste verzen van de Bijbel gelezen. Wat zijn ze van betekenis. Ze zijn de woorden die het meest bevochten en bestreden zijn. Buiten de kerk maar helaas ook in de kerk. Ondergeschikt maken aan de wetenschap. Maar laten wij bedenken hoe ontzaglijk belangrijk de eerste woorden van de Bijbel zijn. In het Nieuwe Testament grijpen de apostelen er voortdurend op terug. De eerste twee hoofdstukken van gezag zijn voor de apostelen in het Nieuwe Testament.

Wat is het belangrijk om te horen wat God ons vanmorgen te zeggen. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. In de beginne de schepping van de hemel en aarde is ook het begin van de tijd die God geschapen heeft. En daarvoor? Daarvoor was alleen God er. God is de eeuwige God. Dezelfde Mozes van het boek Genenis schreef ook Psalm 90. Van eeuwigheid bent U God.

Waarom schiep God eenmaal de hemel en aarde? Niet omdat dat nodig was voor God. Alsof het nog iets heeft toegebracht heeft aan wie God is. Hij is de heerlijke en zalige God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Toch heeft God de hemel en aarde geschapen vanwege Zijn welbehagen. Dat is het enige antwoord. Hij wil Zich verheerlijken in Zijn schepping.

Ja, vooral in mensen. Zich wil laten kennen, lieven en loven door mensen die uit Zijn scheppende handen zijn voortgekomen. Wat is de schepping daarmee allereerst een wonder van Zijn wijsheid en almacht. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. Jongeren, hier in het eerste vers wordt hier het woord scheppen gebruikt. In deze vorm wordt dat woord uit het Hebreeuws gebruikt voor iets voortbrengen uit niets. Wij mensen scheppen helemaal niets.

Wij kunnen alleen iets maken met materialen. Zo kan een timmerman een kerkbank maken. Maar God heeft helemaal niets nodig. Hij spreekt en het is er. Zo is Genesis 1 vol van Zijn macht en majesteit. Wat is Hij duizelingwekkend groot. Als ik aan jou vraag jongere, wie heeft nou de hemel en aarde geschapen? De Vader, de Zoon of de Heilige Geest? Komt er dan ook gelijk een antwoord in je op zoals je hoort in de tweede kerkdienst, de Almachtige, de Schepper van de hemel en aarde.

Het is de Vader die de hemel en aarde geschapen heeft maar dat betekent niet dat de Zoon en de Heilige Geest er niet in betrokken waren. Ook de Geest erin betrokken: zweefde over de wateren. En wie Johannes 1 leest zie overeenkomsten met Genesis. In de beginne was het Woord. Ook al wordt de Naam van de Zoon nog niet direct genoemd, Zijn heerlijkheid schittert gelijk op de eerste bladzijde van de Bijbel. De Zoon is niet alleen de Middelaar tussen God en de mensen in de herschepping maar ook in de schepping. Ook de Middelaar van de schepping. Door Hem zijn alle dingen gemaakt en zonder Hem is geen ding dat gemaakt is.

Als we lezen over de hemel en de aarde die geschapen zijn, dan mogen we denken aan het universum. Het onmetelijke heelal dat ons begrip te boven gaat. De hemel en de aarde, het is er alles in besloten. Maar het is niet zo dat de schepping van hemel en aarde een samenvatting is. Dat het geen schepping uit niets was. Hier in Genesis wordt vermeld dat nog niet afgerichte aarde, nog zonder vorm, is. Vers 2 is het vervolg.

Eerst de hemel en aarde in een ruwe vorm geschapen. God gaat het verder inrichten. Totdat het eindelijk geschikt is op de zesde dag dat de mens erin geplaatst kan worden. De aarde gegeven om de mens erin te laten wonen. Stel u voor: de aarde woest en ledig. Als je de Hebreeuwse woorden leest, dan klinken ze woest en onheilspellend. Woest en ledig. Duisternis was op de afgrond. De aarde die overdekt was met water is in een dikke duisternis gehuld. Maar God is er. God is erbij. De Geest van God zweefde op de wateren.

Gemeente, wat gebruikt God een prachtig beeld daar. De Geest van God zweefde op de wateren. Het beeld dat gebruikt is als een moedervogel. Zweeft over de eieren, broedend. Leven erin. Als die jonge vogels gaat vliegen dan vliegt die moedervogel erboven. En als een jonge vogel dreigt te vallen dan is die moedervogel daar pijlsnel om de jonge vogel op te vangen.

Leven wekkend en leven onderhoudend. Zo werkt de Geest van God blijkbaar op de eerste scheppingsdag. Hebt u er weleens bij stilgestaan dat de Heilige Geest dat tot op de dag van vandaag doet? Heb je daar jongeren weleens bij stilgestaan in het voorjaar toen het eerste groene gras opkwam, de jonge dieren in de wei dartelen? Dat is geen toeval, dat doet de Heilige Geest.

Zendt u uw Geest en vernieuwd het gelaat van het aardrijk. Het is Gods Geest die dat doet. Dat stelt ons voor belangrijke vragen. Gooi je je boterhamzakje zomaar aan de kant van de weg? God heeft ons eenmaal geschapen om ons als rentmeester de schepping te bebouwen en te bewaren. Wat een machtig wonder dat God Zijn schepping nog steeds onderhoudt. Wat een machtig wonder, vooral in het licht van Genesis 3, begrijpt u?

De schepping die sinds de zondeval zucht en kreunt. Het is de schepping waarin talloze malen elke dag de geboden van God worden overtreden. Stankwolk omhoogstijgt van de zonden tot in de neusgaten van God. Maar Hij onderhoudt deze schepping door het Woord van Zijn kracht. Dat kan alleen omdat in deze schepping eenmaal een kruis is opgericht op Golgotha. In de verloren schepping heeft God Zijn Zoon gezonden.

Om de macht van de zonden en de dood te verbreken. In deze schepping gaf God het allerliefste wat Hij heeft. Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve maar het eeuwige leven heeft.

Ja, in deze schepping heeft God eenmaal de volheid van de Heilige Geest uitgestort. Die wonderen werkt van bekering en geloof. Wist u dat de eerste scheppingsdag daar voortdurend naar verwijst. Allerlei lopen van de schepping naar de herschepping. In de herschepping schittert de macht en majesteit nog veel groter dan in de schepping. Want als God de hemel en aarde schept, dan zijn er in die schepping nog geen krachten die zich tegenzetten.

Maar bij de herschepping werkt God Geest tegen hen die alleen maar tegenwerken. Aan de kennis van Uw wegen heb ik geen lust. Toch is Gods genadekracht door niets en niemand tegen te houden. Wat schittert daar tegelijk het machtige Evangelie van Gods genade, Gods macht en heerlijkheid. Ook al is het waar dat wij van nature geestelijk dood zijn in de zonden en misdaden. Toch is het waar dat er niemand buiten het bereik is van herscheppende werk van Gods Geest.

Niemand te oud. Niemand te zondig. Niemand te koud. Deze macht van de herscheppende Geest gewillig om gesloten harten te openen, zondaren te brengen tot bekering en geloof. Kom gemeente, dat is toch de vraag die op ons afkomt. Als er een begin van de schepping is dan komt ook de vraag of er een begin van de herschepping in uw leven en mijn leven is. Dat is toch diezelfde Geest die leven wekkend en leven onderhoudend werkt.

Die een verduisterd verstand verlicht en een gesloten hart opent. En een gesloten wil ombuigt die maakt dat je wil wat God wil. Die overtuigend van zonden. Die je aan de voeten van de Heere brengt. Dat je tegen al Gods geboden gezondigd hebt. Dat je gaat belijden: Heere, ik heb gedaan dat kwaad was in Uw ogen. Ik ben Uw gramschap dubbel waard. Waar Hij dat herscheppende begint zet Hij het voort.

De ogen opent voor de oneindige heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. De machtige Verlosser van zondaren. De kracht van Zijn bloed. Zijn stem hoort in het Evangelie. Komt herwaarts tot Mij. Wend u naar Mij en wordt behouden. Dat is het liefste werk van de Heilige Geest, hoor je dat jongeren, het liefste werk van de Heilige Geest. Om dat geestelijk te werken en te versterken. Om dat geestelijk werk in stand te houden.

Wat is dat tot bemoediging voor het aangevochten geloof, het allerkleinste geloof. Ook al valt u telkens weer in zonden. Ontrouw bent. Ondanks dat brengt Hij het telkens toch weer tot inkeer en berouw aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Hij is het die Zijn eigen werk in stand houdt. Wil vernieuwen naar het beeld van Christus. Wat is het werk van de Heilige Geest een veelkleurig werk. Leven wekkend en leven onderhoudend.

Als je nou de Heilige Geest nog niet ontvangen hebt. Dat herscheppende werk van de Heilige Geest is er nog niet, wat dan? Merk je hoe nodig dat is? Zo iemand niet geboren uit water en Geest, die kan het Koninkrijk van God niet ingaan. Maar dan is het toch ook tegelijkertijd mogelijk? Er is niemand buiten het bereik. Hij is gewillig en machtig om het te doen. Jongeren, voel eens aan je voorhoofd: daar staat wat. Zo betuigt de Heilige Geest dat Hij in ons wil wonen. Toen al heeft Hij het beloofd. Ik bied u al Mijn genade aan.

Als die Geest van God nog niet in je hart woont, laat dat u aansporen om te pleiten op wat God beloofd heeft. Ootmoedig te pleiten op wat Christus gezegd heeft. Hij zei het: indien dan u die boos zijt weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader geven eenieder die Hem erom vraagt.

In de vorige eeuw zijn mensen op de maan geweest. Kort voordat dat gebeurde was daar een astronaut, een atheïst, hij zei nadat hij terugkwam wat spottend: zie je wel dat God er niet is, ik ben zelfs op de maan geweest. Een collega die een christen is reageerde: dan heb je niet goed gekeken, ik heb Hem overal gezien. Door het geloof gezien.

2. Gods eerste scheppingswoord

Vers 3. En God zei daar zei licht en daar werd licht. Als wij iets zeggen, dan verschilt dat nog weleens van onze daden. We kunnen van alles beloven maar wat komt er in de praktijk van terecht. Maar God is de gans andere. Zijn woorden en daden zijn precies dezelfde. Het Hebreeuwse woord valt samen. Hij spreekt en het is er. Hier ziet u het. God zei: daar zij licht en daar was licht. De hele schepping die in de duisternis was baad ineens helemaal in het licht. God heeft dat licht van de zon en maan en sterren niet nodig om dat licht te geven. God is Zelf een licht en gans geen duisternis is in Hem. En Christus ook het Licht.

Straks keert die heerlijke heerlijkheid weer terug. Johannes in Openbaring: God heeft het licht van de zon niet nodig. Want het Lam is haar kaars. God schept door te spreken. Zou u niet onder de indruk komen van die machtige God? Wie zou die hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen? God noemde het licht dag en de duisternis nacht. Om zo de aarde toe te bereiden opdat de aarde straks geschikt is voor de voortbrenging van mensen.

God ziet dat het goed is. Toen was het avond geweest en morgen geweest, de eerste dag. Zo leven we dat in de Statenvertaling. In de Bijbel is het weergegeven in een rangtelwoord. Toch is met het vijfde vers iets bijzonders aan de hand. Hier geen rangtelwoord in het Hebreeuws maar telwoord. Alleen bij de eerste dag. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: een dag. Die periode samen vormt een dag. Een avond en een morgen zijn samen een dag.

Zoals de Heere later bij de Sinaï spreekt over dagen zoals wij ze kennen. Op zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en op de zevende dag gerust. Jongeren, de Bijbel maakt glashelder dat de schepping in dagen plaatsvond en niet miljoenen jaren. God schept door te spreken. Het is Zijn eerste spreken waarvan wij lezen in de Bijbel. In vers 3 horen we de sprekende stem van de Schepper. Daar zij licht en daar werd licht.

Zo doet God het toch ook in het werk van de herschepping. Door licht te scheppen in een duister zondaarshart. Licht zodat je ziet wie God is. De heilige God, de rechtvaardige God. Tegelijkertijd die zeer overvloeiende fontein van alle goed. In dat licht ga je zien wie je zelf bent: een en al duisternis vanwege de zonden. Dan wordt het wonder dat het licht valt op de Heere Jezus Christus. Daarom zo’n oneindig wonder dat Hij zegt het Licht der wereld te zijn. Wie op Hem ziet, zal in de duisternis niet wandelen maar het Licht hebben.

Wie op Hem ziet, zal het Licht van Gods trouw en waarheid ontdekken voor zondaren. Verlicht in de kennis van de Heere Jezus Christus. Dan kan het niet anders dan dat u het van harte belijdt met Paulus: Hij is degene die in onze harten geschenen heeft, door de kennis van God, in het aangezicht van Jezus Christus. Zo schept God licht.

Jongeren, het staat hier niet letterlijk in Genesis 1. Maar veel Bijbeluitleggers denken dat God hier ook de engelen heeft geschapen. Waarom denken ze dat? Omdat aan het eind van het boek Job God vraagt waar was je toen ik de aarde schiep? Al de kinderen van God, de engelen bedoeld, de morgensterren juichen. Zo hebben ze gejuicht bij de schepping van God. Zouden ze ook vandaag juichen vandaag over een zondaar die zich bekeerd? Zouden ze juichen over die ene jongen die zegt: deze Schepper mis ik. Over die oudere die zegt: dat bloed van Christus mis ik. Hebben ze al gejuicht over u en jou?

Hij komt aan de poort van uw hart. Hij roept u tot bekering en geloof. Hij laat de beloften van het Evangelie verkondigen met bevel van bekering en geloof. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is, u doet wel daarop acht te slaan. Als u dat Licht in uw hart heeft, dan heeft u dat Licht nooit voor het laatst gezien. In een christenhart kan veel strijd en aanvechting zijn en duisternis, maar dan is het zeker: u zult dat Licht zeker zien. Want door een nacht hoe zwart en dicht, voert God naar het eeuwige Licht, om Jezus’ wil. Amen.

 

Zondag 27 september 2020 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. G. Kater – Schriftlezing Genesis 1 vers 1-13