In de gelijkenis van het visnet/sleepnet stelt Jezus de hel aan de orde. Jezus doet dit niet omdat Hij ons wil verdoemen, maar ons wil behouden. Uiteindelijk zijn er geen goede vissen, concluderen de Dordtse vaderen in de Dordtse Leerregels. Slechts wie in Jezus gelooft, zal behouden worden.

In Vreeswijk/Nieuwegein behandelen we dit seizoen de gelijkenissen uit Mattheus. Vanavond de laatste, over het sleepnet. Of visnet.

Het hoofdstuk begint met ‘op die dag’. Het moment is niet willekeurig. Jezus vertelt de gelijkenissen op een dag dat hij ’s ochtends iemand geneest die door een demon bezeten is (hij kan niet spreken en horen). Genezingen zijn tekenen van het koninkrijk dat komt. Niemand zal zeggen, ik ben ziek. Er zijn geen blinde of stomme mensen. Er is geen gebrek. De zonde zal er niet meer zijn.

Er zijn ondertussen Farizeeën. Ze hoorden en zagen het. Ze accepteren Jezus niet als de beloofde Messias. Zij zijn ziende blind en horende doof. Daarom zeggen ze na de gelijkenis: Jezus drijft uit door de aanvoerder van de demonen. De Farizeeën accepteren de wonderen en tekenen en onderwijs niet. Het komt tussen een confrontatie tussen Jezus en hen. ’s Middags gaat Jezus naar het strand. Hij spreekt de menigte toe vanaf een schip. Er zijn twee pauzes. Twee onderbrekingen. Ik denk om zich terug te trekken. Vers 3-9: gelijkenis van de zaaier. Tot 23: uitleg aan de discipelen. Vers 24-30: uitleg. Vers 31-32: mosterdzaad, vers 36-43: tweede pauze.

45-46: gelijkenis van de parel. Vanavond het zwaartepunt. Visnet, vers 47-50.

Om met de deur in huis te vallen. Ik weet niet wat u dacht, maar ik vind het een aangrijpende en indringende gelijkenis. De vissers verzamelen de goede vissen, maar gooien de slechte weg. Zo zal het zijn bij de voleinding van de wereld. Aangrijpend!

Niet zozeer vanwege de eerste twee verzen. Dat zagen de mensen elke dag. Een sleepnet van 250-450 meter. Het nam alles mee. Soms tussen twee boten in. Vaker aan een kant vastgezet op de oever. Je ziet het zo gebeuren op de Plassen. Maar wat erin zit, zie je pas aan het eind.

Het net wordt op de oever getrokken. Dan volgt het sorteren. De goede vissen worden in vaten gedaan. De slechte weggegooid. De mensen zagen dit vaak.

Jezus gaat verder. Zo gaat het bij de voleinding van de wereld. De slechten worden in het vuur geworpen. Daar gaat het naar toe. Naar de grote scheiding. Nu staat de menigte nog samen met de Farizeeën te luisteren. Ongesorteerd. Straks komt de scheiding. Dan zal blijken dat er twee categorieën zijn. Goede en slechte.

Het heeft iets afschrikwekkends. Kijk eens om je heen. Waar zitten de rechtvaardigen en de slechten? Uit de mond van Jezus. Het heeft iets afschrikwekkends. Niet uit de mond van een doorgezakte dominee. Nee. Jezus heeft het over een oven, tandengeknars, gejammer. De eeuwen door zijn mensen hiermee bang gemaakt. Soms met schilderijen. Misschien in Rome geweest? Laatste oordeel van Michelangelo – je kunt het ook via Google opzoeken. Huiveringwekkend. Het gaat over mensen. Ik schrik er altijd wel van. Ik houd er eigenlijk niet zo van. Ik houd niet van duivels en de hel. Ik houd dus niet van Halloween. In liedjes: Highway to the hell of running with the Devil. Een plek waar het gezellig is? Waar je met de motor naar toe kunt en waar gebqqt wordt? Wat je verdringt zoekt een weg. De hel lijkt wel. Vroeger werden mensen bang gemaakt voor de hel. Een moeder deed de vinger van een dochter in een kaarsvlam, de zei, zo is het in de hel, maar dan je hele lichaam. Dat moet je dus nooit, nooit, nooit doen. Wat is een geloof op angst gebaseerd? Laat het dreigen achterwege, zegt Paulus.

Een gelijkenis als deze kan veel vragen oproepen. Misschien dacht u, waar hoor ik bij? Bij de rechtvaardigen? Of bij de slechten? Je kunt ook vragen hebben over je kinderen. Of kleinkinderen. Ze doen nergens meer aan… Worden die straks in een vurige oven geworpen? Of als je kinderen of kleinkinderen wel geloven, hoe zit het dan met de buren en collega? Aardige mensen waar kerkmensen een voorbeeld aan kunnen nemen! Worden die in een vurige oven geworpen? Je kunt ervan in de war raken hè. En in de knoop komen.  Een vader zei, als een van mijn kinderen naar de hel gaat, ga ik mee…?!

Het is Jezus die dit uitspreekt. Dreigt Hij nu? Hij heeft het wel over de werkelijkheid van hemel en hel. Hij heeft het over vuur en tandengeknars. Sommigen ook in de kerk hebben het niet meer over de hel. Jezus doet dat wel. De geloofsbelijdenis van Athanasius wordt gezegd: bij Jezus’ komst wordt iedereen geoordeeld, zij die het goede hebben gedaan die zullen ingaan in de hemel en wie de slechte dingen hebben gedaan, zullen uitgeworpen worden.

De hel is niet door God geschapen. Van de hemel en aarde wordt gezegd: het is er zeer goed. De hel kwam er vanwege de zonde. De geschiedenis van de bel begint waar de zonde begint. In de engelenwereld. God heeft de zonde niet geschapen. De hel is de uiterste consequentie van het kwaad. De plek waar God niet is. Geen liefde, troost, perspectief, toekomst, blijdschap, verbondenheid. Geen hoop op de toekomst. Altijd wroeging.

Op die dag… Jezus spreekt hetzelfde als Johannes de Doper. Bekeert u! Want het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Over dat Koninkrijk gaat het in al die gelijkenissen. Die prediking van Johannes eindigde op een schotel, van Herodes. Feitelijk is die prediking de voortzetting van de profeten. Terug naar de wet en het getuigenis. Op het moment dat het verzet groeit, wordt Jezus van profeet priester. Koning, profeet, priester – dat leerde je vroeger op catechisatie. Omdat mensen zich niet bekeren, zal Ik sterven. Dat is de strijd in Getsemane.

De hel is voor Jezus zo concreet en reëel. Ik ga de hel wel in opdat jij zult leven. Hij dreigt niet. Hij ziet de grote dreiging pas echt. Daarom geeft Hij Zijn leven. De hel is de volkomen afwezigheid van God. Daar heeft Jezus jou niet voor over. Daarom gaat Hij zelf de weg. Daarom: mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?

Jezus verkondigt het Koninkrijk. De apostelen zullen later Jezus verkondigen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat antwoord Paulus? Zoek eerste het Koninkrijk? Nee. Of: Houd de geboden? Nee. Geloof in Jezus. En u zult zalig worden. We begonnen de dienst met Romeinen 5,1. Niet door onze daden, maar door ons geloof. Wat gelooft de gelovige?

Zie op Jezus! Het Lam van God. Daarover gaat het in de eerste artikelen van Dordt. Alle mensen hebben de vloek en dood verdiend. God zou niemand onrecht doen als iedereen verloren zou gaan. Slaan ze door, die Dordtse vaderen? Nee. Er zit geen goede vis tussen! Niet plussen. Niet plus, plus, plus en dan heb je een 5,5?! Nee. Een ieder die in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. Daarom worden mensen uitgezonden om mensen tot geloof op te roepen. Bekering en geloof

Ik zeg dat vanavond tegen u. En u ook. Getuigen van de hel? Nee, van Jezus. We hebben geen God die slechts zegt wat je moet. Maar die het doet. Wij zullen de eerkroon dragen! Zingen we straks. Waarom? Omdat we Psalm 15 hielden? Nee. Om het eeuwig welbehagen. God ziet om naar deze wereld. Dat is Nicea. Om ons behoud. De kribbe is gemaakt van kruishout. Opdat geldt: komt laten wij aanbidden, die Koning!

Amen.

(Psalm 86:6, berijming 1773)

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, zondag 11 december 2022, 18.45 uur. Schriftlezing Psalm 15 en Mattheus 13:44-50. Belijdenis van het geloof met Nicea en Dordtse Leerregels H1:1-3.