De dichter van Psalm 84 heeft een intens verlangen om in het huis van God te zijn, om bij God te zijn. Wat is ons diepste verlangen? Al het werk in de tempel stond in het teken van de verzoening. Het is God die in Christus genadig is. Hij geeft het leven, Hij is het leven. Hij geeft kracht voor elke dag. Zo is Psalm 84 is een grote uitroep tot God om kracht.

Psalm 84 vers 2 en 3: ‘[2] Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o Heere der heirscharen! [3] Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God‘.

Intens verlangen

Gemeente, intens dat woord komt boven bij het lezen van Psalm 84. Op intense wijze spreekt de dichter van Psalm 84. Intens verlangen naar Gods huis en God Zelf.

Een geliefde Psalm altijd weer. Over de mus en zwaluw die een plekje vinden in Gods huis. Over vermoeide zondaren. Voorbereiding op het Avondmaal, volgend week hopen we dat te vieren.

Pelgrimslied. Beschrijft het verlangen. Intens. Het was niet iedereen gegeven dagelijks in de tempel te zijn. Het was een lange, vermoeiende reis. Toen de Heere Jezus twaalf jaar was ging Hij mee met Zijn ouders naar de tempel. Wat is het belangrijk dat kinderen meegenomen worden naar de kerk door ouders. Leren naar de kerk te gaan.

Lieflijk. Dat woord bepaalt de toonhoogte maar ook de grondtoon. Deze liefde komt van God en daarmee van een kant. Anders dan de liefde tussen mensen. Wij zeggen als mensen elkaar liefhebben, dat kan niet van een kant komen. Moet wederzijds zijn. Maar deze liefde komt van deze kant.

Deze liefde is zo groot dat mensen die Hem haten lief gaan hebben. In ons hart dat gesloten is komt wederliefde. Hoe lieflijk zijn Uw woningen. Waarom zijn ze dan liefelijk? Het gaat niet om het gebouw, hoge architectuur. Maar omdat God daar Zelf wil wonen, present is. Geweldige feit: Uw woningen. Niet in Zijn toorn maar genade.

Iedere Israëliet mag in Zijn tempel komen. Daarom is Zijn tempel lieflijk. Wij hebben die tempel niet meer. Maar toch laat onze kerk zien dat God genadig is. De plaats waar God woont en spreekt. Plaats waar het Evangelie wordt verkondigd en de sacramenten worden bediend. Toen je gedoopt bent heeft God het al laten zien je God te willen zijn.

Alle werk in de tempel is gericht op verzoening. Altaren. Ook voor wie er verzoening is. Niemand hoeft daarover in onzekerheid te blijven. De zonden is een ernstige zaak maar er is verzoening mogelijk. Kijk naar het dienstwerk van de priesters iedere dag.

Het gaat erom dat wij komen in Zijn werkplaats. Komen om onze schuld te belijden. Zo kun je dat ervaren als volgende week de tafel van de Heere staat aangericht.

De dood van Christus wordt verkondigd. Soms straalt een straal zonlicht over de tafel en de beker, het zilver. Gods genade is zichtbaar via die witte gedekte tafel. Hoe lieflijk is Uw woning. Zijn dat de tonen, de grondtonen van je hart?

God van de legermachten. Is dat niet wat militant. Zou een andere naam niet wat passender zijn geweest? God die boven alle nachten staat, boven het leger van miljoenen engelen. Staat in meerdere Psalmen: God van de legermachten. Toch is het een machtige naam. Deze God die machtig is wil wonen bij onmachtige mensen.

Deze God heeft Zijn woning bij mensen, eerst de tent en later de tabernakel. Psalm 132, David. Hij zegt nee ik leg mij niet, gun mijn ogen geen slaap totdat ik een woning heb gevonden voor de God Jakobs. Vervolgens bidt hij sta op Heere en ga naar Uw rustplaats.

Gods woningen zijn lieflijk en toch is de macht van God zichtbaar. Zo wil de heilige God wonen en werken bij onmachtige mensen. Mijn ziel bezwijkt van verlangen. Het is misschien te vergelijken met een zieke die naar huis wil. Je wilt maar één ding en dat is zo snel mogelijk naar huis.

Wie is vol van God? Zijn we niet vol verlangens. Je mag verlangen naar vreugde en gezondheid. Maar is er in die verlangens plaats voor God? Eigenlijk niet. We moeten terug naar het paradijs. Toen was de mens met zijn verlangens helemaal gericht op God. Zo kwamen zondige begeerten in ons hart. Wie heeft dat niet? Ieder die zichzelf kent moet dat voor God belijden.

Ons er toe moeten zetten om de Bijbel te lezen en te bidden. Ook de dichter van deze Psalm is zondig maar in zijn hart een verlangen gewerkt. Wij vragen niet naar God maar God vraagt naar ons. Dan komt er wederliefde, verlangen. Dan kan het zijn dat wij verlangens aan de kant moeten zetten.

De dichter denkt aan dat ene grote moment om Hem daar te ontmoeten, om daar te komen. Bij het Heilig Avondmaal hoort zelfonderzoek. Zijn we dan eerlijk over onze verlangens, onze vragen, twijfels. God kent je hart. Ook waar je op dit moment mee bezig bent. Hij heeft daarin de eerste en hoogste plaats? Of zijn we lauw om eens een kerkdienst over te slaan.

Als dat zo is, dan is dit een aansporing om Christus te zoeken. Hij deed altijd de wil van God en wilde in gemeenschap met de Vader zijn. En ook altijd bezig met mensen verlossen. Dit Woord wijst op Christus. In de weg van zelfonderzoek om bij God te wonen. Daar verlangt de dichter naar.

In het vervolg horen we het nog eens. Weer dat intense. Mijn hart en mijn vlees roepen het uit. Uitroepen. Er staat een groot uitroepteken. Ons hele menszijn is erbij betrokken. Mijn ziel en lichaam. Ziel, hart en lichaam zijn drie woorden die het hele menszijn omvatten. Onze ziel gaat over ons geestelijke bestaan. Wij zijn mensen die kunnen denken, kunnen verlangen.

Ons hart is het centrum van ons leven. Ligt open voor God. Het lichaam tekent de mens door God geschapen. Kwetsbaar en zwak maar ook kostbaar in Gods ogen. De dichter spreekt uit dat Zijn hele bestaan op God gericht is. Bij ons is het vaak even bidden en eigenlijk hebben we dan geen tijd uit de Bijbel te lezen.

Wat we hier lezen raakt ons hele leven. Wat we zien, zeggen, aanraken. Wordt ons leven bepaald door het diepe verlangen naar God? En dan gaat het in de tekst naar de diepe verheuging toe. Hij verlangt naar God te zijn. Is dat ook niet het geheim van het Avondmaal? Nabij God te zijn. In Hem is de weg geopend. Hij nam vlees en bloed aan om ons te verlossen van de dood.

Zo kunnen we naderen tot de levende God. Zo krijgen we ook vrijmoedigheid volgende week. Zo ontvangen we vergeving. Mijn hart en lichaam. Bij het ouder worden krachten ontvangen.

Wat een zegen als we denken dat we het Avondmaal in vrijheid kunnen vieren. Als we terugdenken aan de Coronatijd was niets vanzelfsprekend. Maar laten we bedenken dat het nooit vanzelfsprekend is.

Mijn hart en vlees roepen uit. Het hart gaat altijd uit naar God. Uitdrukking die  op meerdere plaatsen wordt gebruikt. Boek Jozua einde gaat het over de doortocht door de Jordaan. De levende God in uw midden is. Dan wijst Jozua op de ark van het verbond. God is de levende God, totaal anders dan de afgoden. Hoe weten we dat de levende God erbij is, omdat Hij in uw midden is. Hij leidt alle dingen en stuurt alle dingen. Hij heeft een plan. God bestaat en dat laat Hij merken ook.

Heidense goden zijn anders. Die zich laten openbaren met natuurverschijnselen -daar zou je dan aan moeten afleiden!? Afgoden worden gefabriceerd. Zijn product van menselijke ongeloof en bijgeloof. Gaat om macht en geld. Dat is wat ons trekt. Maar niet naar God. We hebben een levend Evangelie, levende Heiland.

Daarom mag je het uit genade aanvaarden. Hij is de levende God. Hij verlost ons uit de dood. We worden in de wereld omringd door de dood. Wat kan de dood confronterend zijn.

Hij laat weten door Christus genadig te zijn. Hij geeft het leven, Hij is het leven. Hij geeft kracht voor elke dag. Deze Psalm is een grote uitroep om kracht.

Welzalig een mens van wie de kracht van U is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Kracht voor iedere dag van deze week. De pelgrimsreis is niet voor niets. Zij zullen verschijnen voor de levende God. Als straks de grens van het leven op aarde is bereikt tenzij de Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel.

Gemeenteleden hebben het gesproken die wisten dat de krachten minder werden: onze God is trouw. Hij laat het werk van Zijn handen niet los. Zo wensen we elkaar een gezegende week van voorbereiding toe.

Amen.

 

Zondag 12 juni 2022 – De Stulpkerk Lage Vuursche – ds. G.H. Kruijmer – Schriftlezing Psalm 84