Gods trouw ligt eeuwig in de hemel vast. God houdt Zijn Woord. Dat biedt werkelijk perspectief op de oudjaarsavond van 2020 en voor het nieuwe jaar 2021. Op aarde is geen vastigheid. Er werden plannen gemaakt voor 2020 maar niemand had de Covid-19 pandemie aan zien komen. Toch vinden we het bewijs van Gods trouw op aarde: dat de aarde nog bestaat en dat God ons Zijn trouw iedere dag heeft betoond. Want ook al wisselen de tonelen van de aarde, haar stand blijft vast omdat God het heeft beloofd. Nu de laatste uren van 2020, straks de laatste dag van de wereldgeschiedenis en de tijd overgaat in de eeuwigheid. Wat een dag zal dat zijn! Maar wij verwachten naar Zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde.

Psalm 119 vers 89 en 90: ‘[89] O Heere! Uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. [90] Uw goedertierenheid is van geslacht tot geslacht; U hebt de aarde vastgemaakt, en zij blijft staan‘.

Gemeente, het is oudejaarsavond geworden. Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. Het begin van de jaren ’20 van de 21e eeuw. De jaren twintig alweer. De tijd gaat zo snel. Er waren grote plannen. Er werden plannen gemaakt over het klimaat, de economie. Belangrijke vragen over de toekomst van de wereld. Maar wat niemand had verwacht is dat een pandemie het jaar beheerste. Het virus dat ongeveer een jaar geleden begon. We dachten er niet aan terwijl virologen ervoor hadden gewaarschuwd.

We denken aan de families die een geliefde verloren. Er was veel meer leed in de wereld dan het coronavirus. Laten we dat niet vergeten. We hebben zoveel zegeningen van God ontvangen. We lezen in Psalm 119 dat Gods Woord eeuwig vaststaat. Zo zien we hoger. Ons blik wordt omhoog gericht. Onze blik wordt gericht op de eeuwigheid. En dat is een hele les. Voor eeuwig heerlijk.

Dat is de belijdenis van de tekst. Daarmee wordt deze oudejaarsavond in perspectief gezet. Wij zijn mensen van de tijd. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Zal het perspectief bieden? Zal het aangekondigde vaccin perspectief bieden voor ons land? Voor mensen met een baan die ze dreigen te verliezen, welk perspectief hebben zij? En voor jongeren net afgestudeerd en nergens een baan kunnen vinden. Al die beperkingen, misschien heb je er wel moeite mee. Wij mensen hebben altijd behoefte aan perspectief.

Nu worden we in dit perspectief gezet: voor eeuwig staat Uw Woord vast in de hemel. Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er. Deze God. Hij is Eeuwige, de getrouwe en de rechtvaardige. Het wordt in Psalm 90 beleden: van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. Het gaat gemeente ons bevattingsvermogen te boven. God die eeuwig leeft, die eeuwig regeert. Wie is God voor ons geweest in het afgelopen jaar? Die vraag mogen we elkaar stellen.

Er waren zoveel blijken van Zijn trouw en gunst. God heeft gesproken door Zijn Woord. Let dan ook op de Naam Heere die deze psalmdichter gebruikt. Het is de verbondsnaam. God die het tot mensen zegt: Ik ben die Ik ben. Ik zal zijn die Ik zijn zal. Deze Naam bekend gemaakt aan Mozes, aan het volk Israel, aan de profeten. God die in de volheid van de tijd gekomen is door de Heere Jezus naar ons toe. Door de heilige doop zijn we aan deze Naam geroepen. Deze Naam mogen we in gebed aanroepen. Steeds doet de dichter van Psalm 119, deze lange Psalm, dat. Lees het vorige vers: ‘Maak mij levend naar Uw goedertierenheid, dan zal ik de getuigenis Uws monds onderhouden’.

De Naam Heere spoort ons aan in het gebed. Voor eeuwig Heere staat Uw Woord vast in de hemel. Wie is God voor ons geweest in het achterliggende jaar? Het heeft iets van aanbidding. Het is een gebed maar het is ook aanbidding. Het geloof weet dit, het geloof zegt dit. We kunnen ook de vraag stellen: wie zijn wij voor God geweest. Anders gezegd, op Oudjaarsavond kritisch naar jezelf kijken. Er waren fouten en gebreken iedere dag. We waren misschien zo druk met onszelf. We komen er niet mee weg om het te relativeren. Voor God zijn we zondige mensen. We staan in de schuld. Weten we dat, belijden we dat? Is de zonde tot zonde geworden voor ons en de schuld tot schuld geworden?

Bidden we om kracht als daar de grens van 2021 is? Is daar inderdaad het gebed? Het wordt een stille jaarwisseling. De een zal het vuurwerk missen, een ander totaal niet. Stilte geeft ruimte voor gebed. Laat dit ons gebed bepalen: voor eeuwig Heere staat Uw Woord vast in de hemel.

Wie zien in onze tekst gemeente wat vaststaat, wat echt blijft: Uw Woord. Wij spreken wel over dingen die vaststaan. Bepaalde mate van zekerheid gaven en waar we aan vasthielden. Altijd tot zekere hoogte. In ons leven kan het gaan schuiven. Je baan kun je verliezen. Bezit kun je verliezen. Maar de dichter laat zien wat echt vaststaat, wat niet wankelt en bezwijkt.

En Psalm 119 is een lofzang op de Woord van God, op de wet van God. Dat is gemeente zijn bron van blijdschap. Vers 92. ‘Indien Uw wet niet ware geweest al mijn vermaking, ik ware in mijn druk al lang vergaan.’ En ook wat er dan volgt: ik zal Uw bevelen in eeuwigheid niet vergeten want daardoor hebt u mij levend gemaakt.

Steeds gaat het over het Woord. Over de beloften. Het Woord staat vast in de hemel, bij God zelf. Niet bij ons op aarde. Wij mensen hebben de neiging om vraagtekens te plaatsen. Of zelfs het Woord onder kritiek te plaatsen. Maar het staat vast in de hemel. Wil je er bewijs van zegt de dichter, kijk dan naar de aarde. U hebt ze gegrondvest dat de aarde blijft staan.

God is de grote Schepper van alle dingen. Het blijkt uit het feit dat de aarde er nog steeds is. Zoals God het heeft geschapen. Hij laat de wereld niet los want Zijn Woord staat vast in de hemel. En daar moeten we ons gemeente vanavond van bewust zijn. God is eeuwig en Zijn Woord is eeuwig. En dat het vaststaat betekent ook dat het betrouwbaar is. Door en door betrouwbaar. Het betekent dat je op Zijn Woord kunt bouwen. Je kunt daarop gaan en staan.

Het Woord van God is als lichten in de nacht en wijzen ons de weg. Het is Zijn Woord aan mensen geopenbaard. Maar het staat vast in de hemel. En dat is een grote troost. Dat is om aan vast te houden. Want zo vast en zo zeker is het. En dat Woord is verkondigd in het afgelopen jaar. Zondag in de kerk en in de tijd van de internetdiensten. En hopelijk zien we juist ook de essentie ervan en niet om bijzaken. Het gaat om God die spreekt tot mensen.

Als we naar Zijn stem gaan horen. Met een andere Psalmdichter: ik roem in God ik prijs het onfeilbaar Woord, ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord. Het staat vast in de hemel. Het is vastgesteld in de hemel kun je ook vertalen. Wat is er dan vastgesteld? We hebben al gezien dat de dichter denkt aan de aarde, aan de schepping dus. Aan de woonplaats die God aan de mensen heeft gegeven. Onze blauwe planeet. Maar het geldt ook het verlossingsplan van God.

Wij mensen zijn gevallen en hebben de schepping meegenomen in de val. En toen heeft God gesproken. Zijn Woord dat vol is van genade. Vol is van liefde. Vol van het eeuwige leven. In de Heere Jezus het vleesgeworden.

Het Woord is vlees geworden, is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Het is vastgesteld in de hemel. De Vader heeft gesproken en de Zoon heeft Zich bereid verklaard en de Heilige Geest was in dat Goddelijke beraad betrokken. Het Woord is vastgesteld in de hemel. Het grote verschil met onze woorden, lees maar in vers 96, aan alles heb ik een einde gezien, maar Uw gebod is onbegrensd. We hebben Zijn Woord in de Bijbel, opgeschreven in menselijke woorden. Laten we met dat Woord het nieuwe jaar ingaan.

Woorden van mensen hebben altijd een houdbaarheidsdatum. Politici, wetenschappers. We mogen dankbaar zijn voor wetenschappers. Maar alleen Gods Woord staat vast. We hebben het profetisch Woord dat zeer vast is. U doet er goed aan als u er acht op slaat totdat het morgenlicht opgaat in uw harten.

Wat zetten wij ons goed op vast? Misschien wel op vastgoed. Maar aardse bezittingen moeten losgelaten worden. Vast is relatief, dat weten we toch wel. Vanavond wordt ons perspectief op de Heere gericht. In de hemel, daar woont Hij. Wie dat weet, die heeft een erfenis. Daar is het veilig. Het Woord van Gods is de rots waarop je kunt staan en gaan.

Door de kracht van de Heilige Geest vertrouwen we ons ook toe aan het vaste Woord. Vers 93. Ik ben de Uwe, verlos mij. Daar hopen we morgenochtend het nieuwe jaar mee te beginnen. In het Hebreeuws staat voor eeuwig voorop. Voor eeuwig zal ik het niet vergeten. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij werkt door het Woord het geloof in ons hart. Wat een zegen als je mag weten van die vastheid. Laten we daarom bidden deze oudejaarsavond.

Laten we ook zien op wat ons vasthoudt. Gods trouw is van generatie op generatie. Daar wijst de dichter op. Uw trouw. Uw Woord. Uw trouw dat is voor de mensen die op aarde wonen. Dat heeft alles met Zijn Woord te maken. Daarin wordt ons de trouw van God verkondigd. Wat een wonder dat het er staat. Dat is het Evangelie in deze lange Psalm. Dat mogen we deze avond en morgen het nieuwe jaar in meenemen. Geen waarschijnlijk maar zekerheid. Omdat de hemel is opengegaan. Omdat God Zelf is neergedaald.

We hebben het met Kerstfeest toch gehoord: U is heden geboren de Zaligmaker welke is Christus de Heere. Het Licht dat in een zondige wereld kwam. Om de dood te overwonnen. Dit zal u een teken zijn, zegt de engel tegen de herders, u zult het Kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Uw trouw, dat is de beweging die in de tekst wordt gemaakt.

Leven wij van Gods trouw? Dat is de vraag die ons vanavond wordt gesteld. Dan kunnen we meteen naar onze kinderen kijken en graag andere dingen willen zien. Of zijn we zo druk met aardse dingen? Beseffen we dat Gods trouw altijd groter is dan onze trouw? Dat Gods genade altijd groter is dan onze zonden. Het daalt vanuit de hemel neer, Uw Woord, Uw trouw. Het is wel een Woord voor iedere generatie. Voor onze kinderen, onze kleinkinderen als we die uit Gods hand mochten ontvangen. En voor toekomstige generaties.

Als we de woorden van onze tekst lezen, dan hoeven we nooit pessimistisch te zijn. We kunnen onze zorgen soms hebben. Hoe moet het verder met de kerk? Hoe zal het na de coronacrisis straks gaan? Maar lees deze woorden: dat Zijn trouw er van generatie op generatie er is. Lees de Psalmen en je komt het steeds tegen. De trouw van de Heere is voor eeuwig. Gemeente, hoe ontvangen we dat dan?

Heel eenvoudig: bij Zijn Woord te leven. Het zijn betrouwbare verordeningen. Vanuit dat betrouwbare Woord worden we gezegend. Iedere morgen was Gods trouw toch nieuw, ook in het afgelopen jaar. Misschien voelen we ons zwak en zijn we moe van alles. Coronamoe misschien ook. En we hebben geen reden om zelfvoldaan om terug te kijken op 2020. Maar de Heere is zo getrouw als sterk, Hij zal Zijn werk voleindigen.

Zo denken we vanavond aan degenen die afgelopen jaar een geliefde moesten verliezen. We zullen namen noemen. Er is een lege plaats gekomen. We moesten onze vader, onze moeder verliezen. Het verlies van je man, je vader, broer of zus. En de woorden van de tekst komen dan tot degene die achterblijven. Gods trouw is op onze generatie en op volgende generaties. Want het is vastgesteld in de hemel. Dat biedt echte troost. Zo mogen we deze oudejaarsavond zien op de lege plaatsen en vooral opzien naar de hemel. Op Gods trouw.

Het afscheid nemen was zo anders. Vaak een kleine kring van geliefden. De grotere kring kon er niet bij zijn. Het moest op afstand. Is daarom ook dit woord ook niet troostvol: voor eeuwig staat Uw Woord vast in de hemel, Uw trouw duurt van generatie op generatie.

Zo horen wij dit woord op de laatste dag van 2020, de laatste uren. Straks komt de laatste dag van de wereldgeschiedenis. Dan komt Christus terug. Dan zal Hij zegevieren. Dat is de eeuwige morgen. Dan komt de rust voor Gods kerk. Alle reden om ons klaar te maken op de ontmoeting, voor te bereiden. Dat ben je door te geloven in de Heere Jezus.

Niet door eigen werken, maar door Zijn trouw. We hebben zo vaak het Evangelie mogen horen, maar dat zal dan toch niet tegen ons keren omdat wij onze eigen weg gingen? Je hoeft alleen maar je handen te vouwen en te vertrouwen op de Heere. Zo mogen we het zingen: Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan, al wat U ooit beloofd hebt zal bestaan. Amen.

 

Donderdag 31 december 2020, Oudjaarsdag – De Stulpkerk Lage Vuursche – ds. G.H. Kruijmer – Schriftlezing Psalm 119 vers 73-96