Advent en de wederkomst van Christus

De volharding waartoe de apostel Jakobus ons oproept staan in het teken van de wederkomst van Christus op de jongste dag, de grote morgen. Het geloof richt zich op het onzichtbare, op wat God belooft heeft. Advent heeft alles te maken met het wachten op God. Het Adventsevangelie is dat God ons roept en Hij roept ons steeds opnieuw. Groot is Gods trouw en groot is Zijn geduld. Hij wil dat geduld en die volharding uit genade schenken.

Jakobus 5 vers 7 en 8: ‘[7] Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Ziet, de landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het den vroegen en spaden regen zal hebben ontvangen. [8] Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt‘.

Gemeente, Advent en de wederkomst van Christus, daar gaat het vanmorgen over in de verkondiging. Het is de tweede Adventszondag. Advent heeft alles te maken met wachten op God. Luther heeft eens gezegd dat dit het doel en het nut is van het wachten op God. Het geloof in ons richt zich op het onzichtbare. Wachten op God. Wachten op de hulp als die niet komt. Als er dingen gebeuren die compleet in tegenspraak zijn. Die dan nog kan wachten en vertrouwen, zegt Luther, zal weten dat God betrouwbaar is.

Vanmorgen horen we dat in de brief van de apostel Jakobus. Verwachting en volharden. Het staat in het teken van de wederkomst. De komst van de Heere is nabij. We bereiden ons voor op de viering van het Kerstfeest. Het Evangelie verkondigd de komst van onze Zaligmaker. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Boodschap van het licht. Evangelie van het leven. Heeft de wereld vandaag ook nodig.

Het is de tijd dat vele lichtjes worden ontstoken. Zonder licht is de wereld zo leeg en zo kil. Je kunt die leegte proberen op te vullen met een bepaalde sfeer. De maand december heeft ook iets haastigs. Het is snel weer voorbij. De verlichting is snel opgehouden. Commercie denkt actief met je mee.

Maar geduld, wachten op God is niet onze sterkste kant. Zo maken we dus een bepaalde sfeer. Is dat eigenlijk ook niet een lapmiddel. Jaar 2018 overzien. Wereld niet beter geworden. Hoopvolle tekenen maar ook vele gebieden die zwaar moeten lijden. Oorlog in Jemen. Zware strijd. Altijd strijd tussen licht en duisternis. We leven in het laatste van de dagen. We weten niet precies wanneer Jezus terugkomt maar dat Hij komt is vast en zeker. Weest daarom geduldig broeders tot de komst van de Heere.

Dit gedeelte gekozen omdat Job daarin genoemd wordt. Vorige week toen de jongeren van de Bijbelconferentie in ons midden waren ging het over Job met zijn onbeantwoorde vragen. Job 36: God is groot en wij begrijpen Hem niet. Job heeft zo geworsteld met het lijden. Hij raakte alles kwijt wat hem lief was. Hij zat letterlijk op de puinhopen. Hij stelde zijn vragen: waarom en waartoe. Uiteindelijk kreeg Job nieuwe voorspoed. Jakobus schrijft in vers 11: zie wij prezen hen die volharden. De Heere is vol ontferming en barmhartig. Job een voorbeeld van volharding. Job had zijn vragen maar toch hield hij vol. En de Heere was vol ontferming. Zo roept Jakobus op tot geduld en volharding.

De aanleiding is een bepaald onrecht waar de mensen in zijn tijd tegenaan lopen. Hij spreekt de rijken aan, de loon van de arbeiders achtergehouden. Het schreeuwt tot God, zegt Jakobus. In de navolging van een profeet als Amos stelt hij dat aan de orde. Mensen die zich verrijken ten opzichte van anderen. Wij lezen in een rechtsstaat. Arbeidsrecht kunnen we een beroep op doen. Als we vandaag zich over multinationals die proberen om geen belasting te betalen. Wat stellen al die Euro’s voor in het licht van de volharding? Als er iemand is die volharding geleerd heeft, dan is het Job. Op de puinhopen en toen zijn vrienden met goedkope adviezen kwamen.

Groot is het geduld van God. Hij geeft tijd om te zoeken en Hem te vinden. God geeft ongeduldige mensen de tijd. Genadetijd. Het Evangelie wordt ons verkondigd. Waarom, zegt Lukas. Opdat u zekerheid hebt over de dingen die verkondigd worden. Het Adventsevangelie is dat God ons roept en Hij roept ons steeds opnieuw. Straks komt de Heere opnieuw en de kerk ziet uit naar die dag dat Jezus komt.

Zeker in de begintijd van het Evangelie dachten de mensen dat Jezus terug zou komen. Wat duurde het wachten lang. Geduld is niet onze sterkste eigenschap. Vandaag voor 23:00 uur besteld, morgen het pakketje in huis. Ene meer moeite mee dan de ander. In algemene zin ongeduldige mensen. Het geloof leert op God te wachten. Dat is juist van belang als het gaat over de komst van de Heere. De laatste dag, de jongste dag, de grote dag, de grote morgen.

Jakobus komt met een voorbeeld. Landbouwer op het land. Gaat rust vanuit. Het is hard werken maar alles op zijn tijd. Zaaien, wachten en oogsten. In de dagen van Jakobus een herkenbaar beeld. De boer weet waarom het gaat: de vrucht, de glanzende vrucht. Totdat het de vroege en late regen ontvangen heeft. Wat is de oogst een mooi moment in het jaar. De wijngaarden waar de druiven worden geoogst. We hebben het kunnen zien al was het dit jaar door de lange droogte niet vanzelfsprekend. Kostelijk. Zilver en goud, verroest zegt hij. Rijkdom zal tegen u getuigen. Die niet kostelijk. Wel de vruchten van de oogst. Dat moment, landbouwer vol verwachting. Hij bekijkt de vruchten. Hij verwacht de kostelijke vrucht van het land. Verwachten wil zeggen dat je de tijd neemt. Geduld moet de landbouwer hebben als er maandenlang geen druppel valt. Natuurlijk, je kunt je akker besproeien. Net genoeg water geven om te overleven. Maar het komt pas goed als de oogst de vroege en late regen ontvangen heeft.

Verwachting is van belang. Zien we door heel de Bijbel heen. Jakobus noemt het voorbeeld van oneerlijke werkgevers. Kan op allerlei manieren. Niet eerlijk behandelt te worden. Valt niet mee om de minste te zijn. Maar ten diepste laat een christen niet afleiden. Het gaat om de kostelijke vrucht. We hebben Hem verwacht Hij zal ons zaligmaken. Heel het Oude Testament wordt gedragen door de verwachting. Verwachting is een basisbegrip is het christelijk geloof.

Verwachting gaat door in het Nieuwe Testament. Je ziet het bij Zacharias en Elizabeth, bij Simeon en Anna. Zij verwachten de vertroosting van Israël. Ze mochten ook zingen van vervulde verwachting. Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien. Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Zijn wij mensen die iets verwachten? Van de ene dag naar de andere, van het ene festival naar het andere. Echte verwachting overstijgt het aardse leven. Verwachten wij de wederkomst van de Heere Jezus? Uit onszelf verwachten wij dat niet. Omstandigheden, factoren, van ons eigen kunnen verwachten wij het van nature. Ons hart zo koud als een oude Euro. Ogen voor open gaan. God dit belijden dat we ellendig en arm zijn. Heere, wacht niet langer. Een christen leeft in en uit de verwachting. God heeft grote dingen gedaan en zal grote dingen doen. Het Evangelie spreekt van licht en genade en waarheid. Antwoord op ons falen, op onze schuld en duisternis. De Heere is gekomen en komt ook terug.

Geduld is niet onze sterkste kant. Op school op je beurt leren wachten. Geduld als je ziek bent. Proces van genezing duurt lang. Engelse woord voor geduld, patience. Zijn wij niet sterk in. Vandaag besteld, morgen in huis. Ongeduldig. Weest daarom geduldig tot de komst van de Heere. Komst ook zo’n belangrijk woord. God is gekomen in deze wereld. Wat een geweldig wonder is dat dat God gekomen is om zondaren te verzoenen. Vijandige wereld. Hij komt naar ons toe in onze verlorenheid en onze zwakheid. Hij komt om je leven te redden voor altijd. Of denk je Hem niet nodig te hebben? God is gekomen in je doop toen Hij Zijn hand op je legde. Komst heeft een ver bereik. Weest bereid tot de komst van de Heere. Alsof we op een berg staan, licht aan de horizon. Uw Koninkrijk kome. Is van Hem het Koninkrijk. Geduldig wachten op de komst van het Koninkrijk.

De komst van de Heere is nabij. Het is Israëls God die krachten geeft. God zegt het zelf: Mijn genade is u genoeg, Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Krijgt nieuwe kracht. Hij versterkt. Hij kent ook je ongeduld. Hij kent je door en door. Hoe leren wij geduld? Door onze handen te vouwen. Heere, u weet hoeveel moeite ik er mee heb. Ik zou zoveel anders zien. Kinderen, ouders, gezondheid, inkomen. Soms bereik ik ook het tegendeel. De komst van de Heere is nabij. We horen toch Zijn voetstappen. Je ziet dat het waar is. De Heere komt eraan. Hij is dichterbij dan wij denken.

Jakobus weet heel goed hoe wij mensen zijn. Zucht niet tegen elkaar broeders opdat u niet veroordeeld wordt. Hoogspanning. Ernst van de zaak. De Heere komt, Hij komt als rechter. Het Evangelie komt vanmorgen tot ons en dat vraagt om geloof en bekering. Wie vandaag in Hem gelooft kent Hem als Redder. Nodig om onszelf te onderzoeken. Advent is een tijd van zelfonderzoek.

Jakobus wijst op mensen die lijden hebben moeten doorstaan. God heeft hen vastgehouden. Jakobus geeft adviezen. Spoort aan tot gelovig gebed, zorgen voor elkaar, zonden elkaar te belijden. Geduld te oefenen door onze handen te vouwen. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. We staan deze Adventsperiode op een bergtop en zien de lichtende horizon. Misschien duurt het voor ons lang, te lang, maar Gods tijd is de allerbeste tijd.

Dankbaar voor beproeving. Dankbaar voor tegenwerping. Acht het voor dankbaarheid als u in allerlei verzoeking komt. Want werkt de volharding. Oprecht te zijn. Vraag het aan God. Want Hij geeft mildelijk volharding en Hij verwijt niet. Groot is Gods trouw en groot is zijn geduld. En wij ontvangen dit alles uit genade alleen. Amen.

 

Zondag 9 december 2018 – De Stulpkerk Lage Vuursche – ds. G.H. Kruijmer [predikant te Lage Vuursche] – Jakobus 5 vers 7 en 8