De Heere Jezus Christus is de grote Sleuteldrager. Hij draagt de sleutels van het hemelrijk en heeft de sleutelmacht eerst overgegeven aan de apostelen en in deze tijd aan ambtsdragers. De sleutel zit in het slot: het Evangelie wordt verkondigd. Geloof in de Heere Jezus en u bent binnen in het Koninkrijk der hemelen.

Mattheüs 16 vers 19: ‘En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn‘.

De sleutelmacht van Christus

Gemeente, de sleutel zit in het slot. Ongemerkt zeggen wij dat soms. De sleutel zit erin. Het geeft het gevoel van ergens thuis zijn. Dat kan lang niet altijd. Er lopen ook mensen rond met verkeerde bedoelingen.

In het Koninkrijk der hemelen zit het sleutel altijd in het slot. De verkondiging. We komen vanavond bij de laatste zondag in de Catechismus van de rechtvaardiging. De sleutels van het hemelrijk. Hoe kom je daar binnen? Hopelijk heeft deze vraag onze aandacht. Is het ons gebed dat wij daar binnen komen.

Veilig wonen bij God. Nu al. Rechtvaardig door een waar geloof in Jezus Christus. Nu en straks voor altijd. De catechismus vraagt wat zijn de sleutels? Wie heeft die sleutels? Allereerst Christus zelf. Van Hem lezen we in Openbaring: Ik heb de sleutel van de dood en de hel. Christus opent en niemand sluit en sluit en opent.

Maar Hij wil deze sleutelmacht uitoefenen door Zijn discipelen. We hebben dat gelezen in Mattheüs 16. Wat u vindt op de aarde, zal in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt in de hemel ontbonden zijn. Ambtsdragers zijn maar sleuteldragers van Hem.

In te gaan door de enge poort op de smalle weg. Gevallen mensen in Adam. Wandelen op de brede weg. Maar het Evangelie wil ons navigeren naar de hemelse weg. Niet maar een wekelijkse column. Het Evangelie wordt verkondigd. Gods Evangelie, Gods boodschap om ons te verlossen van de toekomende toorn.

En gemeente, deze sleutel heeft God ons in handen gegeven. Het Evangelie is heilig omdat het van God komt. Daarom niet goed als wij er onze visie op leggen. Soms op subtiele wijze. Vandaag hoor je over hermeneutiek. Hoe lees je de Bijbel? Afstand tussen toen en nu. Soms zit er tussen wat van mensen komt.

Wij zijn onheilig, zondig. Maar het Evangelie zegt mij dat de gerechtigheid  van Christus van mij is. Het tweede dat genoemd wordt is de christelijke ban. Voor gelovigen geopend of voor ongelovigen buitengesloten. Gered of verloren. Dat is de ernst. Die beslissing valt voor de eeuwigheid. Denk aan de tien maagden. Vijf meisjes waren op tijd, vijf te laat.

Het Evangelie, het Koninkrijk binnen handbereik. Betekent dat je met één stap binnen bent. Hoe komen wij in de kerk? Voor je het weet ben je de sleutel kwijt. Het is een grote zonde als de kerk daar onzorgvuldig mee omgaat. Zolang de kerk het Evangelie brengt, heeft ze de sleutel.

Maar hoe gaat dat dan? Hoe kom je tot God, hoe kom je tot geloof? Die vraag is al een teken dat God in je werkt. Verlangen naar Hem altijd Zijn werk. Zeker, de wereld kan trekken. Maar als God werkt laat Hij dat nooit los.

Belofte. Het antwoord zegt dat het Woord aan ieder wordt verkondigd en openlijk betuigd. De deur staat echt open. De opdracht aan de gelovigen, de discipelen. Gaat heen onderwijst de volken, doopt hen. Geen vrijblijvende opdracht. Het wordt aan ieder mens verkondigd. Zo breed is Gods bereik.

We collecteren regelmatig voor de zending. Het is zo breed, daaraan zie je dat. Het is ook persoonlijk. Aan een ieder. Zo wordt het Evangelie aan een ieder verkondigd. Wat wil God dan bereiken? Dat wij de beloften van het Evangelie met een waar geloof aannemen. Ja, Heere ik geloof.

Er staan zoveel beloften in de Bijbel. Een toezegging van God uit de hemel. Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijt. Dat is een rijke belofte. En dat geldt voor alle beloften. In Christus zijn ze ja en amen.

Denk aan die bloem in de tuin. Raakt nooit uitgebloeid. Zo gemeente is het Evangelie vol beloften. Waarachtig, betrouwbaar zegt het antwoord. Valse beloften die wij mensen doen. Maar God is betrouwbaar. Wij horen vandaag het Woord van de belovende God. Vanmorgen Psalm 94. En vanavond de sleutel zit in het slot en de deur staat open.

Een waar geloof, is dat ook niet verkrijgbaar bij God? Iemand zei tegen Jezus: ik geloof, kom mij ongeloof te hulp. Dat is zo herkenbaar. Want je loopt tegen je eigen ongeloof aan. Voor het geloof moeten we bij God zijn om de beloften aan te nemen. Om de verdienste van Christus wil. Dat is wat het leerboek ons voorhoudt en steeds voor blijft houden.

Als je zegt: deze leerstof is al een keer behandeld. Dat is waar, om de verdienste van Christus. Als een leermeester, pedagoog. Als een basis van alles. Dat is erger als je zegt: dat weten we allemaal al. Dat kom je in de kerk ook tegen. Dan komt de gelovende mens centraal te staan. Maar het gaat om de eer van God.

Zo dikwijls als zij de beloften met een waar geloof aannemen, al hun zonden om Christus’ wil met een gelovig hart aannemen. Zo besluit het boek Handelingen, dat Paulus het Evangelie ongehinderd verkondigd. Aan allen en een ieder. En de sleutels van het hemelrijk geven toegang en doen de deur open.

En er is ook de andere kant. Allen ongelovigen en zij die zich niet ernstig bekeren, aan hen wordt het Koninkrijk toegesloten zolang zij zich niet bekeren. Aangrijpende woorden. Dat is de ernst van het Evangelie. De Heere Jezus spreekt over de buitenste duisternis. Dat is realiteit. Maar Hij zegt dat vaak tegen de Farizeeën en Schriftgeleerden. Die hard oordelen over anderen maar zich ondertussen niet bekeren.

Ons taalgebruik, ons mediagebruik, is er bekering? Het is zo makkelijk anderen na te praten. Bekering als proces in het leven. Opstaan van de nieuwe mens en afsterving van de oude. Hier gaat het over de verkondiging. God zal ons oordelen. Wij denken dan aan het eindoordeel. Maar er staat beide in dit leven en straks. Gods oordeel gaat over dit leven.

Schrijft ieder zal ontvangen hetzij goed hetzij kwaad. Dat is door de verkondiging, het oordeel komt ons mensen niet toe, God zal oordelen. God weet of wij de beloften op deze zondag aannemen of afwijzen. Tweede oordeel is de christelijke ban. Als gemeenteleden zich schuldig maken aan een dwaling of een levenswijze die strijdig is met het Woord van God.

We moeten deze opzettelijke zonde niet verwarren met het in verborgen in zwakheid in zonden vallen. Niet in de zonde blijven liggen, zegt het Doopformulier.

Dat is gemeente niet bij opzettelijke zonde. Stel dat een predikant of ambtsdrager openlijk in zonde valt en daarin verhard. Het gaat dan om broederlijk vermanen. Want altijd is er een weg terug. De christelijke tucht toepassen vraagt veel wijsheid. Maar als de ambtsdrager volhard in de zonde, dan openlijke uitsluiting. Maar altijd is er een weg terug. De weg terug staat altijd open.

In de Catechismusverklaring van Smytegelt staat een mooi voorbeeld over de tucht. Keizer Theodosius had eens zevenduizend mensen te Antiochië ter dood laten brengen. Omdat ze weigerden de belasting die hij had opgelegd te betalen. Keizer wilde daarna in de kerk komen bij bisschop Ambrosius. De bisschop zei dat het hem niet toekwam aan het Avondmaal te gaan. Hij gebruikte zelfs de harde woorden: ga weg, harde bloedhond. Hij deed hem weggaan omdat hij zoveel onschuldig bloed had laten vergieten. En toen kwam hij achttien maanden niet in de kerk. En bracht de hele tijd door in tranen en gebeden van berouw. Een van de hovelingen sprak hem toen aan: hoe schreit u zo machtige keizer? Toen antwoordde hij: zou ik niet schreien daar de hemel voor geen bedelaar gesloten is en de kerk voor mij gesloten is. Als de tijd van zijn straf ten einde was en hij wederom aangenomen was, viel hij met zijn aangezicht op de aarde. En de woorden waarmee hij berouw toonde waren deze woorden uit Psalm 119: Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar Uw Woord.

Het zijn gemeente de sleutels van het hemelrijk. De deur gaat open of gaat dicht. Maar de sleutel zit in het slot. Maar de beloften worden ons verkondigd. Geloof in de Heere Jezus en je bent binnen. Want een ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, die zal zalig worden. Nu naar binnen door de enge poort en straks naar binnen door de poort die wijd openstaat waardoor het licht komt stromen.

Amen.

 

Zondag 15 mei 2022 – De Stulpkerk Lage Vuursche – ds. G.H. Kruijmer – Schriftlezing Mattheüs 16 vers 13-28

De Stulpkerk Lage Vuursche, Nederland.