De bruiloft van het Lam

Waar ziet de christelijke Kerk naar uit, de dienstknechten van God? Naar de bruiloft van het Lam. Hij komt! Dan vangt de eeuwige bruiloft tot eer van God aan. Zullen wij daar bij zijn? Hebben we geleerd op Hem te vertrouwen en is ons leven tot Zijn eer? Kennen we Hem omdat Hij ons eerst kent? Het is alles Zijn werk. Het is de Heere Jezus Christus, de Bruidegom, die het alles gekost heeft en Zijn leven gaf voor Zijn Bruidskerk. Hem zij de lof nu en in alle eeuwigheid.

“[…] Gedenk allen die U roept om te regeren. Geef wijsheid die van Boven is. Gebonden aan Uw getuigenis. U mocht ons land nog behoeden voor dieper wegzinken. Heere U mocht nog een wederkeer schenken. Een wederkeer tot U, een wederkeer tot boetvaardigheid. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor U. Laat Uw Geest daarin ons leiden in al de waarheid. Ook een ieder van ons tot verootmoediging om onze plaats voor U te kennen, onze plaats in het stof. Maar door U te worden opgericht. En het met de dichter te ondervinden: U heft mijn hoofd omhoog en doet mij Uw gunst aanschouwen. Verblijd ons met Uw grote daden. Zegen Uw Woord. Bewaar en vermeerder Uw kerk hier en elders. Wij bidden dat van U in de vergeving van al onze zonden, om Jezus’ wil. Amen.” [gebed voorafgaand aan de preek]

Openbaring 19 vers 6-8: ‘[6] En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. [7] Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. [8] En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen‘.

De bruiloft van het Lam

Gemeente, Gods kerk wordt niet voor niets genoemd de strijdende kerk. De goede strijd. Die kent ook de vrede in het hart. Met Asaf zeggen: het is goed nabij God te zijn. Het beste komt nog. De bruiloft van het Lam. Kinderen, hoe was dat op de bruiloft te Kana. Op een gegeven moment was de wijn op. Jezus deed een wonder. Veranderde water in wijn. Beste wijn. De Heere bewaart het beste voor het laatst.

Bedenken wij ook hoe de mensenmoorder van het begin het doet? Het omgekeerde. Het beste hier op aarde. Wijn die hij biedt lijkt heel zoet en goed. Als je je eigen gang gaat in je eigen leven. Nooit leren buigen. Alsmaar bitterder. Dan zul je eeuwig drinken uit de wijnpersbak van Gods toorn. Dan wacht je het allerslechtste. Maar de Heere geeft het beste. Gods kinderen mogen weleens een voorsmaak hebben. Vreugde en blijdschap in het hart. Genieting. De tekst bepaalt ons erbij. Bij de voleinding van de wereld. Babylon gegeven. Het antichristelijke gevallen. Verzet tegen de kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Openbaring leert ons dat Christus overwint. Heere U alleen U bent overwinnaar in de strijd. Niet onzeker wie er wint. Hij zal afrekenen met Zijn vijanden. Die in het Lam niet het hoogste geluk verwachten. Wanneer komt die dag? We weten het niet. Niemand weet van die dag. Ligt in Gods hand. Strijd om in te gaan. Er is een weg. Er is een poort. In de ure u het niet neemt zal Hij komen. Maar het komt wel. Kerk veracht. Zoals Christus. Onwaardigste onder de mensen. Dag komt dat Hij verschijnt. Heerlijkheid van Hem meest luisterrijk zal zijn. Zijn lof zal volkomen zijn.

Na dezen. Na de val van Babylon. Hallelujah. De zaligheid en de eer en kracht zij onze God. Het klinkt herhaaldelijk. In vers 5 klinkt een stem vanuit de troon. Looft onze God. Allen die Hem vreest. De kleinen en de groten. Al Zijn dienstknechten worden daartoe opgeroepen. Wij mensen hebben nog wel eens veel oog voor de groten. Ook in het geestelijke. Veel getuigen. God heeft ook oog voor de kleinen. Klein en groot. Naar leeftijd. Maar ook zo in de genade. Zuigelingen. Uit wier mond de Heere lof heeft bereid. Ik ben verzekerd dat mij niets kan scheiden van de liefde in Christus. Ook van hen die stamelen kom mijn ongeloof te hulp. Klein en groot looft onze God. Hier klinkt die oproep. Een machtig groot koor. De lof van de Heere klinkt erin door. Hij heeft als Koning geheerst. Klinkt als een stem van een grote schare, als een stem van vele wateren. Stem van sterke donderslagen. Al Gods dienstknechten zullen dat aanheffen. Grote schare die niemand tellen kan. Zullen wij daar ook bij zijn? Ach dominee u kent ons toch wel een beetje. Wij zijn niet echt van die hallelujah-roepers. Snel verdacht. Misschien gebeurt het al te vlug en daar kunt u best gelijk in hebben. Weet men wel van zondenbelijdenis en schuld voor God. Anders, dat moet je zeggen, hangt het hallelujah in de lucht. De ware lofzang is niet los verkrijgbaar. In de bekering is er droefheid en blijdschap beide. Hartelijke droefheid over de zonden en hartelijke blijdschap tot God in Christus, allebei. Oordeel over anderen heel voorzichtig mee zijn. We zijn geen hartenkenners. Laten we bij onszelf blijven. De lof van Hem vertellen. Laat voor ons dat woord hallelujah kan dan wel iets belast zijn, maar betekent loof de Heere. En dat zingen we in de Psalmen toch ook? Die oproep klinkt ook in de Bijbel. Die lof wordt aan deze kant van het graf geleerd.

Misschien hebt u weleens aan het strand gestaan. Van vele wateren tegelijk. Zo machtig is dat koor. Katwijks mannenkoor 1600 mannen klinkt heel massaal. Valt hierbij nog in het niet. Johannes overdrijft hier niet in Openbaring 19. Stem van vele donderslagen klinkt er nog boven. Blijk te geven van hun grootste blijdschap. Ten hoogste toppunt stijgen. De blijdschap wordt ook in verband gebracht met de val van Babylon. De val van Gods vijanden. Vers 3. De eeuwige straf voor Gods vijanden. Maar dat niet alleen. Blijdschap omdat ze Christus zien verschijnen natuurlijk. Maar dit ook: de ondergang van de vijand. Kun je daarover verblijd zijn? Mag dat wel? Ik denk niet dat het mag uit leedvermaak? Maar wel dat recht gedaan wordt. God zal een keer recht doen. Bij ons in de rechtspraak kan het nog weleens fout gaan. Onschuldige veroordeeld. Bij de Heere kan dat niet. Als God een rechtvaardig oordeel spreekt, dan zal Gods volk aan de goede kant vallen. Wat een verdrukking voor Gods volk. Psalm 119. Van verlangen bezweken. Tot straf van hen die snood zijn afgeweken. Eenmaal de overwinning is op al Gods vijanden. Denk erom zeiden de Rabbijnen: als het Pasen is niet juichen. Uittocht uit Egypte gedacht. Zoveel Egyptenaren omgekomen. Dan kun je toch niet juichen? Is dat zo? Hoe was het in 1945? Misschien hier nog die dat herinneren. Hoeveel levens afgesneden van militairen. Hoe verschrikkelijk. Maar ook die andere kant. Vreugde over de bevrijding onder het juk van de Duitsers vandaan. Door de tranen heen misschien wel. Volk van Israël aan de andere kant van de Rode Zee. Juichstemming. Exodus 15. Lied van Mozes. Openbaring. Het lied van het Lam. En dan zeggen: je mag niet juichen? Israël heeft gejuicht. Gods rechterkant erin herkend. De Heere de almachtige God heeft als Koning geheerst. Al Zijn vijanden aan Zijn voeten onderworpen. Tot eer van God. Laat hen vreugde bedrijven.

Beginsel hier geleerd. De kerk weet toch van blijdschap? Blijdschap van God in Christus. Gods kerk kent een tijd van zwijgen. Te wenen en bedroeft te zijn. Maar ook een tijd om te juichen en zingen. Wat is het vaak beperkt. Getemperd. Zonden die er zijn. Hier bereikt die blijdschap nooit haar toppunt. Maar gemeente in de tekst wordt niet uitgedrukt de blijdschap van deze bedeling maar dan van die toekomst. Vertroost mijn ziel in haar geween. Ik heb mijn tranen onder het klagen. Hier de stem nog weleens stokt in de keel. In die dag zingen met een grote en vaste stem. De kerk mag zich op reis weten naar die grote toekomst. In die verwachting leeft toch de bruidskerk. De Geest en de bruid zeggen: kom. Heimwee hebben. Vereniging met de hemelse Bruidegom. Welk een uitzicht eeuwig Hem ten eigendom. Laat ons blijde zijn en Hem de heerlijkheid geven. Voor de bruidskerk zal het heerlijkheid zijn. Hem liefgehad. Door Zijn Woord en Geest hen geleid heeft. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Zullen wij daar deel aan hebben? Mooi om te horen, geweldig om te horen voor Zijn volk. Maar zullen wij daar deel aan hebben?

Zijn dienstknechten zullen ingaan. Niet alle Avondmaalsgangers. Menen in te gaan. Denken in Zijn Naam geprofeteerd te hebben. Geen geloofsverbinding met het Lam. Het is de bruiloft van het Lam. Zelfonderzoek. Met Licht erbij. Licht van de Geest. Bruiloft van het Lam. Zijn wij voor Hem toebereid? Zijn vrouw heeft zich voor Hem bereid. De Heere zegt: Ik ken de Mijne en wordt van de Mijne gekend. Heilige wederkerigheid. Zijn kennen is echt eerst. Jonge mensen kunnen zo zeggen: wij gaan dan en dan trouwen. Maar de Heere zegt: Ik heb u ondertrouwd. Hem onderkennen en erkennen. Wij bukken voor het Woord van genade en dat ook spreekt van zonden. Aangezicht zoeken in oprechte ootmoedigheid. Wij kennen zovelen oppervlakkig. Van gezicht. Misschien nooit gesproken. Niet echt een verbintenis. Kennen wij het Lam? Verbinding met Hem. Niet zonder de Heere Jezus verder kunnen. Hoe zullen wij eeuwig Hem eren? Wat moet een mens in de heerlijkheid doen als die niet geleerd hebben hier Hem te eren? Gods kinderen zullen niet een vreemde God ontmoeten. Job: Hem gekend en geen vreemde voor mij. Gods kinderen straks hiernamaals in volmaaktheid mogen voortzetten.

Gemeente, de eeuwige heerlijkheid wordt voorgesteld als een bruiloft. Van vreugde en blijdschap. De bruiloft van het Lam. Waarom zo genoemd? Niet: bruiloft van de Zoon van God? Heeft toch een bedoeling. De Heere Jezus wordt zo 28x in Openbaring aangeduid. Ook in de profetie al. Als een Lam ter slachting geleid. Al die lammeren die geslacht werden. Bijbel vol van. Johannes vol van: ziet het Lam van God. Bij Hem moeten we zijn. Bij ons geen hoop, geheel niet. Calvijn: wie zou niet wanhopen als hij op zichzelf ziet. Maar hoop in het Lam. Staande als geslacht. Hij heeft overwonnen. Staande. Maar ook geslacht. Littekens. Herinnert de kerk aan wat Hij gedaan heeft. Getrouw tot in de dood aan het kruis. Zo lief heeft Hij zondaren. Wonder dat Hij dat gedaan heeft. Dan spreek je smalend over de gereformeerde theologie als de bloedtheologie. Of parmantig het eigen pak dragen. Wie kan dat? Niemand.

McCheyne: Daar het bloed voor U gestort. Voor mij een bron des levens werd. Eraan te denken in onze levensgang wat het Hem gekost heeft. Twee jongens in Indië die een spel speelden dat verboden was. Schuldig werden ze vastgezet. Ene familie was rijk en was zo vrijgekocht. Zullen wij dat spel nog eens gaan doen? Nee, ik kan niet meer zei die ene. Het heeft mij moeder alles gekost. Ze ging er helemaal aan. Verzoening. De prijs die betaald is. Het heeft de Heere Jezus alles gekost. Zo te zeggen: het heeft Mijn Heere Jezus zoveel gekost. Daarom de zonden vlieden tegen strijden. Hoe heeft de bruid zich bereid? Niet met uiterlijk vertoon, geestelijk overdracht. Dat uiterlijke. De godsdienst wil wat lijken aan de buitenkant. Maar met de bruid van Christus is dat toch anders. Van binnen inwendig schoon te noemen. Gereinigd. Van zichzelf zwart maar door Hem gereinigd. Gerechtvaardigd door het geloof. Zijn werk wordt je toegerekend. Is dat haar werk of Gods werk? Dat zij bekleed wordt. Fijn lijnwaad. Beeldspraak. Gegeven. God alle eer. Gods kinderen worden wel werkzaam gemaakt. God werkt het willen en werken. Niet dat zij zichzelf even in eigen kracht geschikt heeft gemaakt. Bereiden is niet vanzelf gegaan. Kracht van genade. Hem alle eer die alles heeft gegeven. Door de Bruidegom geschonken. Bekleed met de klederen van het heil. Afhankelijk en ootmoedig. Want dit fijne lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. In zichzelf waren ze goddelozen. Maar geldt hen: ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij.

Rechtvaardigingen. Rechtvaardigmakingen. Kleed van Christus’ gerechtigheid. Vloeien daden uit voort. Hart naar uitgaat. Aan onze kant zo vaak met vallen en opstaan. Alles is hier ten dele. Hier heb je nog een weg te gaan. Een vreemdeling hier op aarde. Door de woestijn van het leven trekt. Hoe kan dat het beste? Hooglied 8. Vraag: wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en die leunt op haar liefste. Ze leunt en steunt op Hem. Wijlen dominee Van Sliedrecht: bruidskerk op haar best. Hoe kan dat? Geestelijk is dat anders. Bruidskerk op haar best. Teken van zwakheid? In de kracht van Hem gaat ze voort. Verwacht Hem die komen gaat. Het kan wel lijken dat de Heere vertoeft. Hij komt. Altijd te zijn met Hem. Verlangt u naar Hem? Wie niet naar huis verlangt is een slecht kind. Tegenzin thuiskomt. Het ligt niet aan de Vader in de hemel. Schuld ligt in ons. Daarom het geloof. Zag u ooit de verlorenheid in uzelf. Voelde u ooit in de noodzakelijkheid van Hem? Leven voor Hem die dag verwachtend. We moeten het anders zeggen: Hem verwachten die Zijn kerk komt halen. Wat ziet Hij in haar? Zichzelf. Zijn lof groter maken en deugden roemen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Zondag 4 augustus 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. G. de Greef – Openbaring 19:6-8