Zondag 6 augustus 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Ds. G. de Greef – Hosea 4 vers 16 en Psalm 119 vers 45

Voorzang: Psalm 94 vers 10 en 12

Gebed, Votum en groet

Psalm 92 vers 1

Voorlezing van de wet des Heeren uit Exodus 20

Psalm 86 vers 3

Gebed

Schriftlezing Hosea 4 en Psalm 119

Psalm 119 vers 25 en 41

Hosea 4 vers 16
Psalm 119 vers 45

Wandelen in de ruimte
De eerste is valse ruimte
Tweede, uit Psalm 119, is de ware ruimte

Ruimte spreekt ons wel aan. Vrijheid, ongebondenheid. Valse vrijheid om eigen wegen te wandelen. Hosea tekent de ontrouw van Israël. Onbandige koe. Koe diende afgericht te worden, teugels. Volk, juk zo hard? Juk toch zacht? Liefdedienst nog nooit verdriet gedaan.

Heere geeft nog rijke beloften. Israël wilde vrij zijn. Valse vrijheid. Ten diepste slavernij: aan de zonden. Satan uit op onze ondergang.

Hoe is het met ons? Velen weten er niet eens meer van. Is het voor ons een liefdedienst? Oude natuur te doden? Onderlinge bijeenkomst niet na te laten? Hoevelen doen dat?

Israël staat niet alleen. Vrijheidszucht zit ook ons in het bloed. Zit ons in het bloed. Adam had in de hof zoveel ruimte, vrijheid. Lukas 15 verloren zoon. Kunnen we die diep in ons hart ook niet begrijpen? Maar wat werd hij ongelukkig! Geld op, wereld liet hem vallen.

Als een lam in de wereld. Wegvoering in ballingschap. U wilt ruimte: weggevoerd die ruimte krijgen. Lijkt wel dat de Heere hen overgeeft.

Zo is menig verbondskind als lammetje de wereld ingegaan. Als we eerlijk zijn. Wat vinden we van de dienst van de Heere. Wat als Hij ons overgeeft aan onze dwaze begeerten?!

Wat baat het de mens als hij de wereld wint maar schade lijdt aan zijn ziel? Wat kunnen we verbondskinderen de wereld in zien gaan. Maar is dat ruimte? Vrijheid? Het is de ruimte van de brede weg. Ergste gebondenheid.

Wederkeer tot God nodig. Boetvaardigheid. Ook al uiterlijk nog aardig. Bekering is en blijft nodig. Boodschap van zonde en genade. Gaat niet in eigen kracht. Overwinnaar nodig, Jezus. Roep maar tot de grote Herder.

Ziende op Hem is er verwachting. Ballingschap niet het einde. Verdiend, een straf. Ook teruggekeerd en bekeerd! Ziet op Zijn trouwe zorg. Zondaarsliefde. Zo ook met ons. Zien op jezelf geen hoop. Maar God barmhartig. Eerste roep na de zondeval horen we God roepen. ‘Waar bent u?!’ Eerst de belofte gegeven en toen uit het paradijs.

Vrijheid en ruimte in de liefde. Dat kan alleen door Hem die zich liet binden opdat wij ontbonden zouden zijn. Kerk in de ruimte gesteld.  Wandel in de ruimte. In een weg van geloof en bekering. Om als een arme zondaar te komen. Om in de ruimte te komen wel door de enge poort gaan!

Misschien vragen bij de stelligheid. Ik zal wandelen in de ruimte. In onze kringen lijkt twijfel weleens het ware. Remonstranten/Rome vooral vragen bij zekerheid. Alsof je het niet zeker kunt weten. ‘U bent met mij.’ ‘De Heere is mijn Herder!’ Paulus ook verzekerd. Voorbeelden te over. Zekerheid, vastigheid hoort bij het geloof.

Gelovige kan vol twijfel zitten. Maar het geloof zelf geen twijfel. Geloofzekerheid geen vanzelfsprekendheid. Naar staan.

Gods getuigenis eeuwig zeker. In God ligt het vast en in Zijn Woord. Man van gebed. Hoe bidt hij? Pleitend! Op Gods Woord en beloften. Daar is Psalm 119 vol van. Alles met het Woord te maken. Inzettingen, geboden, ordinantie.

Niets in ons. Beste werken met zonden bevlekt. Pleitgronden buiten ons. Pleitend op Zijn trouw. Zijn Verbond. Toezeggingen, vers 41. Dat het gebed van de dichter ook in ons hart mag leven! Bij verlies van eigengerechtigheid.

Dordtse Leerregels spreken bij de verzekerdheid over de beloften van God. Als we eerlijk zijn: hebben we niet liever een bijzondere openbaring? Vrouw bij Spurgeon. Begon over een lichtflits. Spurgeon: ik hoopte wel dat u voor God in de schuld gevallen was. Geloofsgetuigenis: Geest getuigt mee dat we kinderen van God zijn.

Dat je je kwijtraakt aan Jezus. Toen vlucht ik tot Jezus, Hij heeft mij gered. Tot ruimte gekomen, dan. Onderscheid in diepten waarin God Zijn kinderen leidt. De Heere met Zijn hulp gereed. Gevangene en dan naar buiten, vrij!

Maar gaat het verder dan allemaal vanzelf? Niet op de brede weg maar op de smalle weg. Vermaak in Zijn geboden. Heeft Hem lief, Zijn Woord en Zijn geboden. Wel banden maar geen knellende banden. Regels nodig. Zie je ook in het verkeer. Anders chaos in het verkeer.

Omheining van Gods geboden en inzettingen. Vogel vrij in de lucht maar wel aan de lucht gebonden. Vis in het water ook. Wel aan het water gebonden.

Vallen gebeurt ook. Zie David en Petrus. Maar Hij richt op! God zal zelf Zijn Leidsman wezen. Van kracht tot kracht steeds voort. Om eeuwig thuis te komen. Strijd te boven dan. Amen.

Psalm 32 vers 4
Psalm 119 vers 83