Jezus roept ons op niet als toerist door het leven te gaan, maar ambassadeur van Hem te zijn. Van de 70 leerlingen die Hij op een urgente missie stuurde, weten we geen naam of leeftijd. Zo mogen we onze eigen naam invullen. Dankzij Christus hebben we deel aan Zijn zalving, de Heilige Geest. De Geest geeft ons de woorden in de mond om van Hem te getuigen in de ontmoetingen met anderen.

Gemeente, het thema van de verkondiging is ambassadeurs van Jezus. Broeders en zusters. Ik heb het weer twee keer bekeken deze week, op YouTube. Prachtige getuigenis van Ludmilla, een 82-jarige weduwe uit Tsjechië. Ze heeft veel dingen in haar leven meegemaakt: twee oorlogen moeten trotseren en haar man is al geruime tijd overleden. Ze heeft haar hart en huis opengesteld voor mensen die een luisterend oor of gebed nodig hebben. Naast haar deur staat bordje met daarop de woorden ‘Ambassade van het koninkrijk der hemelen’. Iedereen is welkom. Spannend? Nee. Er staat: 365 x, vrees niet. Waarom zou ik dan bang zijn? Ontmoetingen die in de hemel geregeld zijn. Ze luistert. Serveert thee. Aan het einde bidt ze voor de mensen. Bezig is met de dingen, als iemand aanbelt, vraagt Jezus om tijd te nemen. Een gewone vrouw. Ambassadeur.

Bijzondere van wat we lezen in Lukas 10, is hetzelfde. 70 gewone mensen. Huizen mensen binnen gaan. Goede nieuws delen. Lukasevangelie: bijzonder moment. Hoofdstuk ervoor, lezen we over de 12 apostelen. Zijn missie voortzetten. Hij gaat weg, zij zetten Zijn taak voort. Demonen uitwerpen. Voor zieken bidden. Ze krijgen volmacht mee. 12 apostelen. Grondleggers? Uniek? Maar Lukas voegt in hoofdstuk 10 er iets aan toe.

70 leerlingen. Krijgen precies dezelfde opdracht en volmacht. Vers 19. Ze moeten steden en dorpen binnen gaan. Net als de 12. Krijgen dezelfde missie overhandigd.

Is een bijzonder moment. Getal 70 is niet toevallig. Voor joden bestond de aarde uit 70 volken. Genesis 10. Staat een lijst met volken (70). Traditie in jodendom. Is verwijzing naar wat gaat komen. Wereld in. Vertegenwoordigen elk volk. Iedereen moet weten dat Jezus leeft en koning is. OT, Numeri 11: 70 mannen helpen Mozes. Geest valt op ze. Eldad en Medad waren er niet bij, krijgen Geest later. Lukas 10 is voorafschaduwing van Pinksteren.

Wat ik bijzonder vind? Staat niet bij hoe oud ze zijn. Geen leeftijd. En geen naam. Je mag zomaar je naam invullen. 70 leerlingen worden geroepen. Als ambassadeurs.

Ik wil 3 dingen naar voren halen. De (1) uitzending, (2) opdracht en (3) motivatie.

1.

Uitzending. Opviel? Zit haast in. Urgent. Geen beurs meenemen. Geen extra sandalen. Niemand onderweg groeten. Verstaan tegen achtergrond oude oosten. Niet straight vooruit. Niet groeten zoals oosten. Omhelzen, onder boom zitten, familie erbij. Nee. Ze gaan vooruit als ambassadeurs. Hij komt eraan.

Naam van Jezus komt niet voor. Maar de naam Heere. Vers 1. Vers 2 en 17. Kurios in Grieks. Accent op macht en majesteit. Hij roept om op missie te gaan.

Vers 10. Hij roept ze bij zich. Voor Zijn aangezicht uit. Jezus ze eerst bij zich geroepen. Voor hen te staan. Moment dat ze de volmacht krijgen, vers 19. Delen in het gezag over kwade machten. Hij roept ze bij zich. Krijgen missie persoonlijk in handen gelegd. Wees niet bevreesd. Want, vers 3. Urgente missie. Niet gemakkelijk. Gevaarlijk. Tegenstander zit niet stil. Satan wil het niet. Lammeren temidden van bezet gebied. Voordat ze op pad gaan, is er de bemoediging. Ga dan heen. Mij is gegeven alle macht. Misschien handen opgelegd heeft?! Ambassadeurs in dienst.

Voordat je op missie gaat, dat er eerst die ontmoeting is met Jezus. Persoonlijke ontmoeting. Elke discipel. Jezus leren kennen. Moment dat je Hem liefkreeg. In dienst gesteld. Elke discipel wordt uitgezonden. Elke gelovige is op missie. Roeping. God zegent met genade. En dan zendt Hij uit. In bezet gebied. Tot zegen zijn. Rode draad in OT en NT. Abraham had een persoonlijke roeping. Daarna tot zegen. Mozes bij braamstruik. Daarna gezonden. Jesaja met de gloeiende kool. God roept mensen. Roept ze tot diepere omgang met Hem om ze vervolgens uit te zenden.

Ga maar op pad. Ik wil niet dat je leeft voor jezelf. Oog te hebben voor de nood in dat huis, dorp, stad. Er zijn handen die alleen handen die jij kunt vasthouden. Noden, waar jij in kunt voorzien. Gebrokenen van hart wachten op jouw bezoek.

Les voor ons? 70, dat zijn mensen zoals u, jij en ik. Iedereen die Jezus heeft leren kennen. God als Vader. Missie in deze wereld. Kennen is niet alleen een gave ook een opgave. Niet in de wereld om als toerist rond te hangen, maar ambassadeur van de Koning te zijn. Iedereen is op missie.

2.

Opdracht die ze meekrijgen. Ook dat is bijzonder. Bij huizen aankloppen. Waar ze welkom zijn, mogen ze naar binnen. Als er iemand is die open staat, die je welkom heet. Wat moeten ze doen? Eerste wat ze moeten zeggen: vrede. Sjalom. Groet. Daarmee zendt Jezus uit.

Weet u, dat sprak Jezus altijd. Als Hij een kamer binnen kwam of mensen ontmoette. Vrede zij u. Dat zie je hier ook. Vrede is messiaanse heil. Heil dat Hij bereidt. Wat Hij bracht. Doorgeven en uitdelen.

Huizen binnengaan, wat gebeurt er dan? Dan komt de vrede mee. Geur gaat mee en komt binnen. Is dat niet bijzonder? Vers 9 en vers 11. Zo staat het er. Koninkrijk is dichtbij u gekomen. Letterlijk: koninkrijk van God is op u gekomen. Ze vertegenwoordigen de Koning. Huis binnengaan, dan komt er vrede van de koning mee. Zijn Sjalom! Bijzonder. Gebondenen worden bevrijd. Zieken genezen. Allerlei kwalen. Ambassadeur, spreekt, mag ik iets voor je doen? Is er iets? Gebeden hebben om de vrede van God. Relaties hersteld. Mensen kwamen in vrijheid.

Wat doen die 70? Niet zo veel. Ze zegenen met de vrede van God. Ze beginnen niet met het oordeel. Waar moet je mee beginnen? Opdracht begint met genade. Het is niet zo, dat ze komen met goed advies. Evangelie is geen goed advies. Niet moet je zus en zo leven. Op die manier. Nee. Evangelie is geen advies. Het is goed nieuws. Persoon die het hart vormt. De Koning. Hij heeft zich ontfermt. Kloof die er was overbruggen. Dood vernietigen. Satans werken verbreken. Geen mooi advies. Maar ze komen met een persoon.

En ja, mensen confronteert, dan roept dat reactie op. Welkom! Of, ga maar verder. Afwijzen. Tragiek. Dan moeten ze weer verder gaan. Is dat ook wel aangrijpend. Gaan ze weer verder. Evangelie gaat dan aan het huis voorbij. Bij eindoordeel verantwoording afleggen. Ik kwam langs. Maar Ik was niet welkom. Waarom deed je niet open? Is de ernst! Kan een moment komen dat het te laat is. Urgentie van de missie. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is.

Dit tweede punt, wat is de les? Ik dacht, het gebeurt als mensen elkaar ontmoeten. Dat gebeurt de Sjalom. 70 dat bewust beseft. Belangrijk. Wij hebben straks vakantie. Toerist. Maar waar we ook zijn, overal en altijd op missie. Bij je buren aanklopt. Ouderling. Verjaardag. Of zomaar op je werk. Met u of jou komt de vrede van God mee. We zijn geen toeristen. Probeer deze week eens terug te denken aan deze preek. Ik ben ambassadeur. Probeer iets te delen. Misschien krijg je zomaar de gelegenheid. Niet alleen over koetjes en kalfjes praten. Beste wat ik een ander kan gunnen: een ontmoeting met Jezus. Zo samen koffie drinken. Laat ook hier Uw licht en liefde schijnen. Moed om voor iemand te bidden? We zijn ambassadeurs van de Koning. Waar leef ik voor? Samen dat verlangen om de Koning te vertegenwoordigen?! Hoge roeping. Bang, beschroomd. Moet ik zomaar iets gaan vertellen over het geloof? Ik weet niet wat ik moet zeggen?

Weet u wat mij trof, oude leerboek, zondag 12. Waarom een christen? Omdat ik door geloof verbonden ben aan Christus. En dan geen punt. Maar: daardoor deel aan Zijn zalving. Dat is de Geest. Die je ontvangt. In je woont. Hij zal je helpen. Jezus zei het tegen de discipelen. Als je straks rekenschap moet afleggen, wees niet bevreesd, de Geest zal de woorden in de mond leggen.

3.

Ik ga afronden, het is een beetje een lange preek geworden. Kort nog over de motivatie. Als ze terug komen, zeggen ze: zelfs demonen aan ons onderworpen. Maar verblijd je daar niet over. Maar dat je naam in de hemel geschreven staat. Altijd gevaar van trots en hoogmoed. Kijk eens wat ik voor Jezus mocht doen! Nee. Gaat niet om wat jij voor de Koning doet maar wat de Koning voor jou doet. Geschreven in het boek van de hemel. Mozes bad: schrap mij maar uit het boek. Wees genadig. Ook het gebed van de Heiland. Gebed voor ons. Schrap Mij maar uit het boek, maar wees deze broeder of zuster genadig. Voor ons plaats maken. Als je Jezus kent mag je dat weten. Dan op missie. Zaligheid is geborgen. Ontspannen houding. Met een missie en urgentie.

Als je Jezus niet kent, zoek Hem vandaag. Hij heeft mensen nodig. Oogst is groot. Misschien roept Hij jou tot een bijzonder avontuur.

Ik denk nog even terug aan waar de preek mee begon. Die weduwe. Hart en huis opengesteld. Ambassade van de Koning. Zou u het aandurven? Bordje naast de deur? Zou je dat willen? Ambassadeur of toerist? De rest van je leven? Ik hoop het eerste. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 1 julij 2018, 9.30 uur. Schriftlezing Lukas 10:1-20, wetslezing Leviticus 19, aanvangstekst Johannes 20:21.