Jezus heeft voor Zijn afscheid een andere Trooster beloofd. De Heilige Geest is als de oppas – Hij stelt Jezus centraal en leidt in alle waarheid.

Gemeente van Jezus Christus, de deurbel gaat, de oppas is er. Eindelijk. Een leuke oppas. Je ouders gaan even later weg, gerust, je bent in goede handen.

Ik moest aan dit voorbeeld denken. Jezus spreekt tot Zijn discipelen. Hij gaat weg (vers 2). Jezus gaat heen. Weg. Maar Hij laat Zijn discipelen met een gerust hart achter. Er zal Iemand in Zijn plaats komen. Als oppas. Voor de discipelen. En voor de gemeente. Voor allen die in Jezus geloven. De Heilige Geest als de goddelijke oppas voor Gods kinderen. Daar gaat het vanmorgen over.

Zolang jullie thuis zijn, kinderen, hoeft er geen oppas te komen. Zolang Jezus bij de discipelen is, hoeft de Geest niet te komen. Maar wat stellen de discipelen voor zonder Jezus? Hij onderwijst hen. Hij geeft kracht. Hij sust ruzies. Ondenkbaar zonder Jezus.

Jezus zegt toch dat Hij geen gaat. We horen en lezen het (vers 28). Zijn heengaan is een gaan naar de Vader in de hemel. We hebben dat mogen vieren. De discipelen, de boodschap slaat in als een bom. Ze worden onrustig. Hoe moet het verder?

Stel je voor je ouders zeggen, we gaan weg, je moet maar voor jezelf zorgen. Hoe zou je je voelen? Hoor! Jezus vertelt meer. Hij gaat heen (Hemelvaart). Naar Zijn Vader. Maar Hij zal de Vader bidden, zo zegt Hij het. Hij zal u een andere Trooster geven. Is mooi hè. Prachtig. Hij laat de discipelen niet alleen achter.

Een andere Trooster. Dan is er dus nog een. Jezus zelf ook. Het is bijna alsof ouders zeggen, wij gaan weg, maar we zorgen voor andere ouders. Dat kan niet. Je hebt maar een paar ouders. Misschien heb je een goede vriend, tante of oom die inwoont. Die kan veel betekenen. Je proeft daar wel eens iets van bij een begrafenis. Jezus gaat heen. Maar Hij zorgt voor een andere Trooster.

Deze andere Trooster is een waardige vervanger, zeg ik met eerbied.

Let erop hoe de Geest komt. Ik zal de Vader bidden, zegt Jezus. Jezus vraagt de Vader of Hij in Zijn plaats iemand anders zal geven in het goddelijk gezin. Niet Petrus bidt of een engel, nee, Jezus. Hij bidt om de Geest. Dat gaat diep. Wat hebben wij verdiend? Hoe sta ik ervoor bij God? Slecht! In de schuld. Ik verdien Zijn rechtvaardig oordeel. Daar kan je tegen op lopen hè, tegen jezelf.

Maar de Geest, als Hij komt, lees Handelingen en de brieven, dan komt er toch zegen. Verkondiging. Waar de Geest intrek neemt en ons inneemt, daar spreidt zich een rijke zegen uit. De zegen van Abraham (Galaten 3, lazen we). Beloften van eeuwen geleden. In u, in Abrahams nageslacht (uiteindelijk in die ene U, Jezus Christus), zullen alle geslachten gezegend worden. Om die zegen is het Jezus te doen. Hij wil schuldige mensen niet laten leven onder de toorn, maar onder de zegen. Kan dat ook voor mij? Er is niets vanzelfsprekends aan om de toorn te ontlopen. Heeft de Geest al zegen gebracht? Dat is dan te danken aan dit gebed van Jezus. Hij heeft het echt gedaan. Pinksteren, week geleden. Zegen nu vanwege Zijn gebed!

Zo gebeurt dus waar Paulus zo rijk over spreekt. Die zegen. Opdat de zegen van Abraham in Jezus Christus tot de heidenen zou komen, komma, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door de Geest. Jezus kan en mag de Vader bidden om verspreiding van de zegen omdat Hij eerst tot een vloek is geworden. Hij, de middelaar. De leidende Knecht. Jezus heeft eens gebeden. Hij zal u een andere Trooster geven.

Hij zelf zou de vloek dragen. Daar hangt Hij. Buig ervoor. Geloof hierin! Geloof in wie Jezus is.

Welnu, uit Galaten 3 wordt duidelijk dat de zegen over de aarde verspreid wordt. Dat gebeurt nu! Die zegen aan Abraham beloofd, heeft alles te maken met de Geest. In Johannes 14 een zeldzaam moment in de samenwerking (ik noem het maar zo) tussen Vader, Zoon en Geest. Ik, Jezus, zal de Vader bidden, Hij zal u een andere Trooster geven. Namelijk de Geest van de waarheid. Zo bijzonder! Laat het onze aanbidding mogen verdieping.

Als de bel gaat, je rent naar de deur, wie verwacht je op de stoep? Een spook? Een soort elektrische kracht, robot? Waarom zeg ik deze vreemde dingen? Er leven vreemde gedachten over de Heilige Geest. Er leven vage ideeën over de Geest. Vergeet die! Leer dat de Geest net zo zeer een persoon is als God de Vader en Jezus de Zoon. Een persoon. Een Trooster. Niemand die denkt aan een spook, kracht. Het is wel stamelen en zoeken naar woorden.

In de Kerk is in gebruik geraakt om over ‘Persoon’ te spreken. Dat is de traditie. Net als de Vader en de Zoon. Denk ook aan de zegen aan de einde van de dienst. God zegent met Zijn genade, de Zoon met Zijn liefde en de Geest de gemeenschap.

Met Pinksteren belt de Heilige Geest aan. Hij staat op de stoep. Met eerbied zeg ik dit. Jezus kennen we, dachten de discipelen. Maar de Heilige Geest? Niet. Hoe zou het leven zijn onder deze Trooster? U bent toch Gods kind? Gaat de Geest een andere koers dan Jezus?

Er zijn zaken waar je bedroefd kan worden. Als ik tijdens een gebed niet de naam van Jezus hoor. Hoe kunnen wij zonder Jezus tot de Vader naderen? En spreken over de Geest, maar zonder het verlossingswerk. Hoe kan dat nou? Ik word daar soms verdrietig van in het kerkelijk leven.

De Geest laat het licht op Jezus vallen. Hij vaart dezelfde koers. Hij is de Geest van de waarheid. Dat klinkt wellicht wat streng? Waarheid. Wij zijn 21e eeuwse mensen. Een ander moet mij niet zeggen wat de waarheid is. Een verwoestende werkelijkheid – als een geestelijke boosheid in de lucht. De Geest legt de nadruk op de waarheid. Dan is het leven van de Kerk toch niet fijn? Dan is aansluiting op de mensen toch lastig, mensen zijn er toch allergisch voor? Welvaart heeft ons denken verziekt. Ons week gemaakt. Alles moet fijn en leuk zijn. De kerk lijdt daar ook onder. We kunnen slechter omgaan met wat niet fijn is.

De Geest leidt ons in de waarheid. Dat botst met de wereld – op allerlei manieren. De wereld. Dat klinkt massief, maar zo gebruikt Jezus dat hier. Zijn wij verontrust over dat botsen? Ingewikkelde studies verschijnen er hoe je christen moet zijn. Maar eerst deze grondlijn: de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, Hij blijft bij u. Jezus zegt veel hiermee. Wat? Dit: dat je de keuze maakt om geen voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Een keuze op grond van de waarheid van de Schrift: seksualiteit heeft een rijke plaats in het huwelijk. Dat is een van de fronten. De Geest wil ons lichaam en leven bewaren. De geest van de afgrond gooit levens te grabbel. Nog een front: geld en goed. Hoe ga je daarmee om? De Geest wil dat wij een schat verzamelen in de hemel. De geest van de afgrond vult ons met het hier en nu. Ik kan nog wel meer fronten noemen maar dat doe ik nu niet. Het botst.

Wat het leven met de Geest betekent? Dat laat in nu rusten. Ik wil bij de tekst blijven. U kent Hem. Maar u kent Hem. Zo verkondigt Jezus. U kent Hem. In de wereld om ons heen zul je de kennis van de Geest niet tegen komen. De wereld kan Hem niet ontvangen. Maar hier in de gemeente wordt de kennis van de Geest gevonden. Wat weet ik van Hem? Hoofd en hart: u kent Hem. Je kent iemand bij naam. Je gaat met iemand om. Jezus brengt de discipelen in aanraking met Hem die na Hem komt, in Zijn plaats.

Trooster is Zijn naam. En de Geest van de waarheid. Trooster. Iemand die hulp nodig heeft, terzijde staan. Je komt thuis met boodschappen, je bent moe, iemand helpt je. Of huiswerk maken, moeilijk. Of problemen. Een trooster helpt je. Dat is betekenis in het Grieks. Deze goddelijke oppas stelt Jezus centraal. Hij is nabij door de Trooster. Het zalige geluk is dat deze Trooster Jezus zo goed kent. Hij is nabij. In dit leven, waar het zo botst. Hij staat Gods kinderen nabij. Hij neemt het voor je op.

De Geest van de waarheid. Hij getuigt van Jezus. Die zei over zichzelf: Ik ben de Weg, Waarheid en het Leven. Soms leer je door je oppas je vader of moeder beter kennen. Vertellen ze dingen van vroeger. De Geest vertelt over Jezus. Hij kent Hem goed. Kom, geloof in Hem. De Geest spreekt honderduit over Jezus. We leren zo de Trooster kennen. U mijn Heiland, dank, dat U Hem zendt. Gods kinderen leren de Trooster kennen. Wanneer ik in grote nood bent, verlegen om de zegen, deze Trooster troost mij met het evangelie van Jezus Christus. We leren die Naam spellen. Heilige, Rechtvaardige Vader. Spurgeon zegt, dat vind ik zo mooi: ‘Als er enige kracht in de kerk, licht in haar onderwijs, leven in haar dienst, dan is dat te danken aan dat de Geest in haar midden is.’

Jezus zegt nog iets. De Geest zal in u zijn. Stel je ligt in bed, je bent bang: de oppas is weg?! Dat zou wat zijn. De Geest gaat niet weg. Hij blijft bij u. Hij is voor altijd beloofd! Tot Jezus terugkomt. De Geest is bij de gemeente. Dat belooft Jezus. Steun daarop! Laten we uitzien naar een steeds rijke werking van de Geest in ons midden om op een dag Jezus te ontmoeten en te begroeten. Hij komt terug! Deze oppas zal de gemeente teruggeven aan de Vader. Om dan voor eeuwig bij de Drieënige God te zijn.

Amen.

Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den HEER.
Het past oprechten, God te loven;
Zingt Zijnen groten naam ter eer.
Prijst Hem in uw psalmen,
Met de schoonste galmen;
Roept Zijn weldaan uit;
Laat de keel zich paren
Met den klank der snaren;
Looft Hem met de luit.

– Psalm 33 vers 1 (berijming 1773)

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, zondag 30 mei 2021, 9.30 uur. Schriftlezing Johannes 14: 15-31 en Galaten 3: 13,14.