Als Jozua voor Jericho staat dan komt een Man hem tegen. Het is de Heere Christus, de meerdere Jozua. God had het beloofd dat ze het land zouden innemen als de zonden van de Ammorieten het toppunt hadden bereikt. En dan klinken de woorden: ‘Ik ben nu gekomen’. De strijd is van de Heere en het volk van Israël krijgt zonder strijd te leveren de stille overwinning op Jericho in de schoot geworpen.

Jozua 5 vers 14b: ‘Ik ben nu gekomen’.

Stille overwinning

U begrijpt het verband tussen Genesis 15 en dit gedeelte uit Jozua? In Genesis komt de Heere tot Abraham. Abraham die uit gehoorzaam is gekomen uit Ur der Chaldeeën. Uit Abraham de geslachten gezegend zullen worden. Maar Abraham ziet er nog niets van. Dat vergt geloof.

Er is theorie en praktijk zou je zeggen. Theorie is dat je de beloften van zondag tot zondag hoort. Praktijk is dagelijks in de praktijk bent. Dagelijkse bekering, keert tot God. Abraham ziet er nog niets van en dan is die bloedstraat. Bloed vloeit naar het midden. Dan zijn daar die roofdieren. Abraham jaagt ze weg en valt in slaap. God gaat dan door het midden. Het verbond is eenzijdig. Vanuit God is God betrouwbaar. Abraham ontvangt het als het ware in de slaap.

Dan komt die vreemde profetie. Volk 400 jaar onderdrukt door een vreemd volk. Die jaren in Egypte. Volk onderdrukt en ook volk uitgeleid wordt. Dat is wanneer de maat van de zonden van de Ammorieten vol is. 400 jaar. Dan zal het volk de straffende hand van God ontvangen.

Dat schakelpunt. Dat nu ben Ik gekomen. In het Hebreeuws Ik voorop. Wat is dat moment? De woorden van God hebben ontvangen, de wet. Geroepen om nu te leven naar de geboden van God. Weg te trekken. U kent de geschiedenis. Israel heeft vaak gedwaald, vraagtekens gezet achter de woorden van God. Gedwaald in de woestijn. Merendeel gestorven in de woestijn. Door eigen schuld niet in het land Kanaän aangekomen. Zelfs Mozes niet. Theorie en praktijk. Om die woorden waar te maken in je leven. Toen en nu.

Nu staan ze daar bij de Jordaan. God heeft Zijn Woord waargemaakt. Jordaan drooggemaakt. Net als de Rode Zee. Stond daar aan de de rechterkant de priesters met de ark. Dat God Zijn Woord waargemaakt. Aan die andere kant van de Jordaan de besnijdenis uitgevoerd. Het Pascha. Teken van trouw maar ook verminking van het lichaam.

Jullie ontrouw maakt Mijn trouw ongedaan. Pascha daar. Verderfengel. Dat ze door de Heere zouden worden bewaard. In tegenstelling tot Egypte. Door eigen ongehoorzaam gedood.

Het nu. Theorie en praktijk, ik zeg het nog maar een keer. Hoe zou het gaan? Ook wij horen zondag aan zondag het Evangelie en gaan zegenend weg. En de opdracht is bewaar het Woord. Hoe is dat bij u, ons, bij de gemeente.

Om het waar te maken, zo mag ik het eigenlijk niet zeggen. Daartoe worden we geroepen. Nu ben ik gekomen. Komt daar die Man. Wanneer God Zijn woorden heeft waargemaakt, hen beveiligd heeft voor de dood. Nu staan ze voor de poorten van Jericho. Dat land wat de Heere heeft beloofd. Hoe zou het moeten?

Jozua is bemoedigd zoals we lazen in het begin van het boek. Jozua is als het ware op verkenningstocht gegaan en de muren van Jericho bekeken. Wel bemoedigd door de beloften van God maar dan de praktijk van het leven. Als je die hoge muren ziet, die hoge vesting.

Nu ben Ik gekomen. Nu is het niet meteen duidelijk wie die Man is. Jozua vraagt bent U voor of tegen ons. Het moet altijd van Gods kan geopenbaard worden wie Hij is. We zien een Man maar niet of die voor of tegen ons is.

Als er een tegenstander komt, zoals een ziekte. Komt dat uit de hand van God of de tegenstander? Dan denken we vaak uit de hand van de tegenstander. Vanmorgen over een man van 58 jaar zomaar dood gevonden. Broers. De een deed een praktisch werk. De ander de boekhouding. De broer die het werk deed vond zijn broer die de administratie deed daar dood. Tegenstander de dood. Hij was geen kerkganger maar ze wilden toch bidden voor die familie. Waarom vertel ik dat? Je kunt opzien tegen de dag van morgen.

Jozua. Hebreeuws Jeshua. Zit de naam Jezus in. Zelfde stam. Ik ben. Ego eimi, Grieks. Ik ben het Brood. Ik ben het Water. Ik ben de goede Herder. Dat zit in die paar woorden van het Nieuwe Testament, Ik ben.

Daar in het boek Jozua mogen we Jezus zien. De leeuw uit de stam van Juda. Die het voor ons opgenomen heeft. Voor- of tegenstander. Dan staat er niet nadrukkelijk of Hij voor ons is. Dat wordt in het midden gelaten. Het komt aan op het geloof.

Ik ben met ulieden tot aan het einde van de dagen der wereld. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Geloofsoefening. Praktijk boven theorie. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Jozua wordt het duidelijk. Dat hij op een heilige plaats staat, dan ook schoenen uitdoen. Zoals Mozes bij de brandende braambos. Overwinning over dood, hel en graf. Voeten uit, door de knieën.

Hij is gekomen om met ons te zijn in de strijd tegen Jericho. Jericho staat er was een gesloten stad. Nee ik moet het anders lezen. Jericho gesloten voor het volk Israël. Ook in Jericho was een vreze voor het volk van de Israëlieten. Gingen door het water wat zich gespleten had.

Wat is dat heerlijk als de wereld ziet dat de Heere met ons is. Dat het van ons geloofsleven afspat. Waar haalt ze de moed vandaan? Soms kun je dat ervaren dat iemand in dat stille geloofsvertrouwen.

Tot schrik van Jericho. Ze staan op de muren om te verdedigen wat ze hebben. En dan volgt de strijd. Want de zonden van de Ammorieten heeft zijn hoogtepunt bereikt. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 5 aan het begin.

De zonden van de wereld vermenigvuldigt zich. Nog wacht Hij, is de Heere geduldig. Onvoorstelbaar eigenlijk dat de Heere nog geduldig is tot de laatste zal zijn toegebracht.

Het volk van God zal Jericho zonder slag of stoot in handen krijgen. Deze wereld gaat voorbij. U hoort daarin de woorden van het Nieuwe Testament. God alle dingen nieuw zal maken. Nu ben Ik gekomen.

Moet Israël zich nu aangorden als een krijgsmacht? Nee. De strijd is van de Heere. De stille overwinning. De eerste dag gedacht hebben o daar komen ze, nou wordt het oorlog. Nee, ze trekken rond met die ramshoorn.

En de tweede, tot de zesde. Lachen erom. Ze zullen wel kijken of er een zwakte is in de muur. Niet door kracht noch door geweld, maar Hij gaat voorop, Hij is in hun midden. De God die het Abraham beloofde.

De God die in Jezus Christus allen dienstknecht werd. Geen machtige persoonlijkheid maar als een Lam. In een teken van Zijn trouw. In het Woord dat Hij waar maakt: Ik ben met u.

Ark voorop. Zeven priesters. Rondom die stad. Niet een keer. Mensen van Jericho naar huis gegaan. Wat stelt het voor. Wat stellen wij voor in de wereld. Wat heeft de wereld van ons te duchten? Niet alleen te horen maar in praktijk te brengen. Hij heeft Zijn Geest uitgestort.

Jozua werd tot gehoorzaamheid geroepen. Om het de strijd van God te laten. Op de zevende dag klonken de ramshoornen. Een geweldig geluid. En de muren van Jericho stortten in.

Het land dat Hij beloofd had. De dag dat al wat deze wereld biedt zal instorten. Als een kleed wordt opgerold. De ramshoornen zullen klinken. Het boek Openbaring is er vol van. De zeven bazuinen zullen schallen. En dan zal het teken van des Mensen verschijnen.

Bergen valt op ons zeggen de goddelozen dan. Vreselijke angst zal zich meester maken over de wereld. En wij? Zullen de Man zien. Eenmaal gekomen als een Lam. Dan als een Leeuw. Hij draagt het boek van de wereldgeschiedenis, de boekrol. Er gaat niets buiten Zijn wil in, ook niet anno 2023.

Die dat geloof had gewerkt in inze harten. Dat eenmaal de dag zal komen. De wapens als ploegscharen vallen. Alle aardse plannen teniet zullen gaan. En God zal wonen bij de mensen. De ark zal niet meer daar zijn. De kerk zal er niet meer zijn.

God zal wandelen te midden van de mensen. We zullen Hem zien van aangezicht tot aangezicht. God heeft overwonnen. En God zal ontvangen de lof en de eer tot in alle eeuwigheid. Deze God te danken van wat Hij gegeven had. Maar na Jericho komt Ai.

We zijn zo hardleers. Van zondag tot zondag opslaan. En onze handen vouwen. We vallen Hem zo vaak zo tegen. Wat een genade als we dat Hem belijden.

Uit zwakheid in zonden gevallen. Maar met het Doopsformulier: Niet aan Gods genade vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen. Getrouw is die het ook doen zal. Aan voorhoofd bezegeld. Dat Hij Zijn gang gaat. En dat God zal zijn alles en in allen. En wij die Hem hebben leren zien in geloof

Want Hij is de meerdere Jozua. Gelooft u dat? Dat de wereld ervaren mag dat God in Jezus Christus is. En geeft het leven boven bidden en boven denken.

Amen.


Zondag 27 augustus 2023 – Rehoboth Hersteld Hervormde Gemeente Voorschoten – ds. D. Siebelink – Schriftlezing Genesis 15 vers 7-16, Jozua 1 vers 1-9, Jozua 5 vers 13-15 en Jozua 6 vers 1-5 –
belijdenis van het geloof met Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 52