Het is de Heilige Geest die levenscheppend te werk gaat. Hij gaat voorop en brengt tot leven. Het is de Geest die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. We zijn van nature zondaar sinds de zondeval en kunnen voor God niet bestaan buiten Christus. We zullen geoordeeld worden naar het Woord dat God tot ons sprak: geloof in Jezus Christus en u zult eeuwig leven.

Johannes 16 vers 8: ‘En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel’.

Het werk van de Heilige Geest

De evangelist van Johannes, of ik moet zeggen het vierde Evangelie onderscheidt zich van de andere. Synopsis. Johannes begint met de schepping. De Zoon erin: door Hetzelve zijn alle dingen gemaakt. Die de schepping tot aanzien roept. De wereld neemt een grote plaats in. Denk maar aan die bekende tekst: want alzo lief had God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft opdat ieder die in Hem gelooft niet verderve maar het eeuwige leven heeft.

Het gaat de Vader om de wereld door de Zoon te behouden. Pasen en Pinksteren op een dag vallen. Bij de anderen veertig dagen zoals in de woestijn. Haast zich om te zeggen. Komt Jezus door gesloten deuren binnen. Vrede. Sjaloom. Wereldvrede wil Hij brengen. Hij haast zich om die discipelen, die elf man, daarvan te overtuigen. Ontvang de Heilige Geest. Pasen en Pinksteren op een dag.

Wat zit daar achter? Een stukje liefde om met haast de wereld te behouden. Ontvang de Heilige Geest. De Vader heeft Zich gehaast om het Evangelie aan het licht te brengen. Op de Paasmorgen de Vader Zich gehaast om de steen weg te halen terwijl de vrouwen er nog over inzitten.

Waar ze kwamen met stokken en zwaarden in de Hof van Gethsemane. Plaat hebben gepoetst en hun Meester alleen hebben gelaten. Een Hem verraden, ander Hem verloochend voor de blik van een dienstmeisje. Drie jaren Hem gevolgd en toch hun Meester alleen gelaten.

Typerende beeld van ons mensen. Kerkganger zijn, de Schriften kennen, en Hem verloochenen, toch zo vaak eigen wegen gaan. Wat een wonder dat het vandaag weer zondag is. Niet op eigen kracht. Ik zei het al dat het de haast van de Vader is. Geen lange tijd tussen de opstanding en uitzending. Direct werk gemaakt van het zaligmaken van zondaren.

Daarvan gesproken in de kring van discipelen. Dan is er droefheid in hun hart. Het is nut dat Ik wegga. In het heengaan gaat het om de Trooster, het werk van de Heilige Geest. Die gekomen zijnde. Woorden van de Heere Jezus, beloften van de Heere Jezus.

Overtuigen. Eigenlijk staat er in het Grieks getuigen. Zaken worden opgehelderd. Geest zal getuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wat is nou zonde? Kun je allerlei dingen bij denken. Woord zonde wordt op allerlei manieren gebruikt. Lijst opnoemen wat mis is in uw leven. Hier gaat het om zonde dat zij in Mij niet geloven. Dat is het kardinale.

Al het andere, liegen en bedriegen, dat is gevolg daarvan. De kern van zonde is weten van de Heere Jezus en toch je eigen weg gaat. Zoals Israël. We hebben gezongen: Hij gaf aan Israël zijne wetten. In Abraham’s zaad gezegend zouden worden. De Messias. Aan Hem de beloften toevertrouwd. Schriften die van Hem getuigen. Israël niet te verontschuldigen is.

Dat volk telkens teruggeroepen om God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Profeten gedood. Ten laatste zond Hij Zijn Zoon die zullen ze ontzien. Die heeft de erfenis, laten we Hem doden. God heeft hen gestraft, verlost. Was er even dankbaarheid. Telkens vielen ze in ongehoorzaamheid. Er is maar een rest overgebleven. Tien stammen opgegaan in twee.

Eigenlijk denk je dat van Gods beloften niets terecht komt. Maar God heeft deze wereld lief. U en mij lief. Deze maatschappij lief. Heeft Zijn Zoon gezonden. Stond in onze plaats. Van wieg tot graf ging Hij Zijn weg.

Moet u voorstellen. Dat enige kind. Troetelkind. Mensen in handen gegeven. Allereerst Israël. Twijfel of Hij u wel bedoelt. Er is vaak zoveel onzekerheid. Aarzeling. De rechterflank. Zou God mij wel bedoelen? Ons? Er is ook een stroming het komt wel goed. Ja het komt ook goed. God zal een volk hebben alle tong en natie dat eeuwig zal leven.

Israël. Wij zondag aan zondag. Gelooft u het? Weet u het wel zeker. Schriften gehoord maar er toch aan voorbijgaan. Zoals de Farizeeën en Schriftgeleerden. Ze gingen voorop weg met Hem. In die valkuil zijn vele gevallen. Hoe zit het met u en jou? Geloof je het Evangelie.

Vindt u het niet opvallend dat die uitstorting voorop gaat eer de de discipelen uitgezonden worden? Die Geest gaat altijd voorop. Ook in Voorschoten. In dit land het volk er bij opgevoed is maar de meerderheid van het volk er niet van horen wil. De torenspitsen getuigen ervan. Hier beneden is het niet maar naar boven wijst. De Geest dringt erop aan dat u het zou geloven dat er gerechtigheid is geschied.

Gerechtigheid. Zonde is ongeloof. Wederstaan van de Heilige Geest. Word behouden uit dit verdraaid geslacht. Het tweede is gerechtigheid. Tot Mijn Vader gaan en u zult Mij niet meer zien. Daar is waar velen achter schuil gaan.

Het is juist een teken dat er recht is gedaan door de Heere Jezus doordat Hij weg is gegaan. Stel je voor dat Hij op de aarde was gebleven. Hij heeft de plaatsen doorgereisd maar overal te gaan een onmogelijkheid. De Vader Hem thuisgehaald: Jouw werk puntgaaf.

De dood is verslagen. De schuld betaald. Schuld zo ver verwijderd zo ver als west verwijderd is van het oosten. Daarom gaat Hij heen en aan de rechterhand van de Vader: Vader Ik wil dat die bij Mij zijn die Gij gegeven hebt. Hij is niet werkeloos.

De Geest dringt erop aan dat u gelooft. De zonde verzoent. De Vader heeft deze wereld lief. Dan is de grootste misstap als je aan de Zoon voorbij gaat. Als je straks naar huis gaat en je agenda weer volgt en leeft je leventje. Ja je gaat naar de kerk maar die persoonlijke relatie.

Dan wijs ik opnieuw naar het doopvont. Erfgenaam. Zo zeker als het water heeft gevloeid, zo zeker wil Hij u het eeuwige leven schenken.

Gelooft u dat dat u omwille van het werk van Jezus Christus een kind van de Vader mag zijn. Of heeft u daar vraagtekens bij. Vrome vraagtekens?! Farizeeën hebben Hem weggedaan.

Er is maar een weg tot behoud. De volmacht van de Vader. De Geest dringt erop aan. Dat er Een voor allen is gestorven. Alle tong zal belijden ter linker- en rechterzijde. Dan maakt het alleen maar uit waar je staat. Of je buigt uit benauwdheid of eeuwig mag zingen. Wat God heeft gedaan.

Om die Geest hebt u gebeden in stil gebed neem ik aan. Levende scheppende adem. Levende zielen. Toen er nog geen adem en geest was heeft God adem ingeblazen en werden we een levende ziel. Van dag tot dag omdat Hij barmhartig en genadig is.

Hij overtuigt van oordeel. Namelijk omdat de overste van deze wereld is geoordeeld. De satan. Is geoordeeld staat er, op Goede Vrijdag, op de Paasmorgen. Die heeft geen recht van spreken meer. Na de zondeval had hij wel recht van spreken.

In ongeloof kiezen we voortdurend de vader van de leugenaar. Kunnen dat oordeel vrezen in dat laatste oordeel. Als je op een begraafplaats staat, bij een graf. De boeken worden geopend. Voor alle oog en oor zichtbaar wordt wat we gedaan hebben. Dan gaan alle maskers af. Liefdeloos heb gehandeld. Egoïstisch bent geweest.

De overste van deze wereld is geoordeeld. Wie schuilt bij de Heere Jezus die vreest hel niet. Dan ben ik met Hem gekruisigd. Dan schiet ik in veel dingen tekort. Maar dan is genade op mijn lippen uitgestort.

Niet vergeten: gij zult ook getuigen. Geest werkt via mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Profeet Joël. Zullen gezichten zien. Dan heeft Hij aan het recht voldaan. En toekomstperspectief heeft geschonken.

Niet als loon van verdienste, maar omdat we het niet hebben kunnen laten om goed van Hem te spreken.

De Geest gaat altijd voorop. Ziet en horen in deze wereld. Vergadert een schare die niemand tellen kan. Hoort u erbij, hoor jij erbij?

Want de dag komt. Dan hebben we te vrezen in het ongeloof. Nogmaals wie gelooft voor hem is de dood een doorgang.

Wat moet het vreselijk zijn. Ik heb afgelopen week een begrafenis gehad van een vrouw van 91 jaar. Nabestaanden groep van tien mensen. Twee kinderen, kleinkinderen. Die laatste gang met moeder maken. Vanaf 2007 in Reeuwijk opgezocht. Zo hardnekkig in haar afwijzing.

Hospice drie maanden uitgediend. Uiteindelijk met een gebroken heup daar geleefd de laatste drie weken. Ik heb de Geest gebeden om haar te overtuigen. Je moet het verder laten liggen. De Geest alleen om bidden. En op aandringen bij je kinderen. Mensen tot jaloersheid verwekken.

We zullen ook Israël niet vergeten. Naar de opdracht van de Geest. Dat eens gans Israël zalig te worden. Hoe het zal zijn weet ik niet, de Heere weet het. De discipelen uitgegaan. Overal is er een gemeente ontstaan. Wij zullen niet oordelen of het oprecht is.

Hij zal oordelen naar het Woord dat Hij sprak en vandaag tot u kwam. Ik had het toch gezegd? Had het toch geloofd. Dat in Jezus de deur wagenwijd openstaat. Dat in Hem het leven is.

Amen.

 

Zondag 25 juni 2023 – Rehoboth Hersteld Hervormde Gemeente Voorschoten – ds. D. Siebelink – Schriftlezing Johannes 20 vers 19-23 en Johannes 16 vers 5-15