We denken na over de identiteitsvraag: wie bent u? Johannes gaf daar getuigenis van af. Hij is een stem. Dé stem!

U wel wel dat we ons soms moeten legitimeren . Moeten weten wie we zijn. Altijd op zak hebben. Ook Johannes. Aan de oever van de Jordaan was iets aan de hand. Daar gingen mensen kopje onder. Wie is dat? Wie is die mens die daar zoveel aandacht trekt? De vraag van de legitimatie van Johannes de Doper. Visitatie vanuit Jeruzalem. Wat voor vlees in de kuip. Wie bent u?

Johannes had heel wat kunnen zeggen over zichzelf. Dat hij daar was, was een wonder. Ouders waren oud. Mens onmogelijk dat hij nog geboren zou worden. De Heere is genadig. Betekent zijn naam. Johannes zwijgt over zichzelf. Niet met jezelf te koop lopen. Je naam, waar je woont, akkoord. Je CV is in de wereld wel van belang, maar niet in koninkrijk der hemelen.

Geroepen om te getuigen. Er was een mens van God gezonden om van het licht te getuigen. Daarin raakt God de aarde. Welbehagen in mensen. Zoekt getuigen. Johannes mag daarin de getuige zijn. Woord vlees zal worden. Getuigen van het licht. Een man van het licht. Als naar uw identiteit gevraagd wordt, wie bent u? Met uw cv? Of bent u dan getuige. Daartoe geroepen! Gemeente van Christus zijn! Getuige zijn. Mensen van het licht, dat ons omstraalt. Woord kwam tot ons.

Wonderlijke is, als Johannes gevraagd wordt, beroept zich op de schriften. Jesaja 40 gelezen. Heel eerlijk: alle vlees is als gras. Broeder is heengegaan. Ons leven is beperkt, afgebakend. In onszelf is geen leven. Leven is in het licht. Waarvan getuigd wordt. Daarin is het leven. Begin Johannesevangelie. Nu is het wonderlijke, dat Johannes zich niet alleen beroept op het OT maar ook zegt: ik kende Hem niet. Ontdekkend! Als hij getuigenis moet afleggen: ik ben Elia niet, profeet niet. Maar een stem. Van de roepende in de woestijn. Hij staat te midden onder u. Jezus incognito. Midden onder u. Onbekend aan de mensen. Dat is ontdekkend. Hij is onbekend. Hij moet bekend gemaakt worden. Daarom deze getuige, deze stem. Stem gekregen om te getuigen. Als grote onbekende is Hij afgedaald in deze wereld. Dat is prediking van het evangelie. Stem geven aan wat niet in het hart van mensen is opgekomen.

Van hemelhoog geopenbaard. Ik kende Hem niet. Die grote onbekende wordt bekend gemaakt van hemelhoog. Mensen dalen neer in de Jordaan. Grote onbekende die zich voegt bij die zondaren. Solidair met de zondaren. Afgedaald in het water. Johannes stribbelt tegen. Maar dan gaat de hemel open. Openbaring van Gods wege. Deze is Mijn geliefde Zoon. Daalt een duif neer. Blijft op het hoofd van Jezus. Ik kende Hem niet. Van hemelhoog bekend gemaakt. God opent Zijn hart. Zijn stem. Hij geeft een mens als wij. Die zich nochtans met de zondaars rekent. Wonder waarvan we leven, toch? Hij is u bekendgemaakt. Van zondag tot zondag klinkt hier die stem. Hij is het! Neerdaalt. In de stroom van de Jordaan. Grensrivier tussen woestijn en beloofde land. Lammeren in vuuroffer aan God werden gewijd. Ze hebben het niet begrepen. Dat God Zijn Woord nu waar maakt in deze mens. Dat moet ons aangezegd worden. Aan Wie Hij is!

Ook in onze tijd zijn er veel meningen wie Jezus is. Voorbeeldig is. Opnam voor wie niet hebben. Dat zijn gedachten uit onze harten.

God geeft Hem identiteit. Duif daalt neer. De duif. Geen havik. Die neerdaalt op een leeuw. Maar op een Lam. Een Lam. In voorjaar kunnen we het weer zien. Teer en weerloos. Duif is een huisdier. Duif. Lam. Deze is het. Die de Vader geeft. Als het Lam van God. Dat is Zijn identiteit. Daar geeft Johannes stem aan. Lam waarop de duif was neergestreken. Duif herinnert aan nieuw begin. Geschiedenis van Noach. Aarde bedorven. Boosheid. God de watervloed gezonden. Op dat water dreef de ark. Met Noach en zijn gezin. Wateren stegen tot boven de hoogste bergen. Leven werd verzwolgen. Dood leek overhand te hebben. Toen de regen ophield, water begon te zakken. Toen Noach uitgezien naar een nieuwe aarde. Een duif gezonden. Aanvankelijk terugkeerde. Nieuw blaadje in z’n bek. Teken van nieuw leven. Trouw van God aan zijn schepping. Alles nieuw maken. Aarde werd droog. Nieuwe leven ving aan.

Zie het Lam. Het draagt de zonden van de wereld. Van de kosmos. Meer dan de mensenwereld. Ook dierenwereld. Nieuw begin bij Noach. Teken van: Zie ik maak alle dingen nieuw. Eens zal er een land zijn, vloeiend van melk en honing. Beer en lam zullen weiden. Zie het Lam! Draagt de zonden van de kosmos. In modderstroom van ons leven. Weg naar Golgotha gegaan. Aangewezen wordt in bediening Johannes de Doper.  Draagt de wet van God in binnenste. Is grote gehoorzame knecht. De rechtvaardige. Lam tot op de dag van vandaag. Is gehoorzaam geweest aan roeping. Draagt zonden van de wereld weg. Daar stem aan geven! Daartoe geroepen in deze wereld. De naam Johannes dragen. De Heere is genadig. Hij draagt de vloek. Hij hangt daar. Zoals eens in de Jordaan, hangt Hij daar te midden van onrechtvaardigen. Te midden van zelfhandhavers. Te midden van moordenaars. Zie het Lam. Droeg het uw zonden? Zonden van de wereld? Zonden is waarin we niet gehoorzaam zijn. Alles verkeerd. Alles gelegd op het Lam. Verzoening teweeggebracht. Lam wordt aangewezen opdat Hij aan Israël zou worden geopenbaard. Israël heeft Hem verworpen. Allen in Hem geloven zouden! Reikt tot aan het einde van de aarde. Heel de wereld. Alleen het Lam is onbekend.  Bij ons van nature. Schudden ons hoofd over Hem. Hij is niet begerig in onze ogen. Daartoe luidt de kerkklok. Evangelisatie. Draagt de zonde. Neemt de zonde weg. Voor Israël en de wereld. Het is verzoend. Dood overwonnen. Handschrift der zonde aan het kruis genageld. Zo zeker als het brood gebroken werd, zo zeker heeft Hij dat voor mij gedaan. Verwonderd daarover? Zie het Lam. Aangewezen.

En het slot. Ik heb gezien, getuigt dat Hij de zoon van God is. Zijn geliefde. Dit Lam is voor u geslacht. Zie te midden van de troon en te midden van de 24 ouderlingen zien we het Lam, staande als geslacht. Niet in de dood gebleven. Opgewekt. Eerste dag der week. Opgevaren. Alle macht in hemel en aarde. Staat daar als geslacht. Dat is Zijn identiteit. Zijn identiteit zal onthuld worden. We zullen Hem kennen. Dat Lam, op wie de Geest bleef. Geest is uitgestort. Hij is tot ons gekomen. Verandert mensen. Wij bidden om die geest. Die het uit Jezus neemt en het ons verkondigd. Hij is het, het Lam. Die vervloekte. Mijn Heere en mijn God! Gelooft u dat? Heeft de Geest dat gewerkt in uw, mijn hart? Dat we dat weten door genade, ben ik een kind van God. Ingeschakeld in dat wereldwijde koor van stemmen: Hij is het Lam. Ook voor jou de zonden verzoend. Hij komt weder. Straks alle dingen nieuw maakt. Hemel en aarde. Wat is uw identiteit? Hoe legitimeert u zich? Van Christus bent? Stem geven aan dat wonderlijke omzien van deze God? In Zijn groot verlangen om alle dingen nieuw te maken. Tot eer van zijn naam. Het is uit God, door God en tot God, van nu tot in alle eeuwigheid. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 4 februari 2018, 9.30 uur. Schriftlezing Jesaja 40:3-8, Johannes 1:5-8, 19-34.