Ds. D. Siebelink

16 augustus 2015; 18.30 uur

Ichthuskerk Reeuwijk

 

‘Ik wil met u nadenken over woord en daad, leer en leven, christenleven in deze tegenwoordige tijd’ n.a.v. Efeze 5:18-21

… De gemeente van Christus heeft de Geest ontvangen, op Pinksteren. Verworven door Heere Jezus, in lijden en sterven, beloofd dat andere Trooster zou komen. Geest van Vader en van Zoon. Daalde neer daar waar de gemeente vergaderd was, die 120, biddend en smekend om vervulling van beloften. Opgaan naar huis van God is opgaan naar werkplek van Heilige Geest. Bewaren bij Woord. Wil Hij ons hart bewaren. Uit hart, hebben we van Heere Jezus gehoord, zijn uitingen van leven. Centrale, niet holle spier, onze bloedsomloop in gaande houd, maar centrum van denken en doen bedoelt. Je motivatie in wat je doet en laat, heeft je hart mee te maken. Nu, waar dat hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

Nu zei ik, eigenlijk vreemd dat deze oproep gericht is aan gemeente van Christus. Geest is gegeven, hebben we beleden in Heidelbergse Catechismus: ook aan mij gegeven. Zegt u toch na? Uw lichaam tempel van Heilige Geest? Gemeente plaats is waar Geest werkt. Word in consistorie ook voor gebeden. Hij vernieuwt harten en levens. Ook in Efeze gedaan. Paulus op 2e en 3e zendingsreis geweest. Wonder boven wonder in multiculturele havenstad geraakt, tot geloof gekomen. Doet de Geest. Werkt dat geloof. Doet deel krijgen, zegt de Heidelberger, aan al de weldaden van Christus. Die eigent Hij toe in de gemeente. Vanavond ook aan u en mij. Door die Geest zeggen: ook aan mij gegeven.

Nu, als het zo is, hier oproep: word vervuld. In tegenstelling tot vervulling met wijn. Nou was in gemeente Efeze dronkenschap een goede zaak. Vol goot met bewelmende middelen, dan in levensfeer goden, Dionysius en Bachus. Hoe meer ingoot, hoe meer dienen. Geestelijk op hoger plan. Was de gedachte. Uitleven, jezelf daarin overgeven, ja aan de dienst van de wereld, van je eigen ik.

Nu kunnen we in dat woordje wijn allerlei dingen samenvatten. Niet alleen een glaasje wijn,  niet alleen kistje bier, maar dat zijn al die dingen waar ons hart van nature vol van is, verslaafd aan zijn. Sociale media. Jongeren onder 25 zo’n 3 uur per dag aan verslaafd aan zijn. Eerste doen ’s ochtends: kijken of er appjes zijn. Zou dat in christelijke gemeente voorkomen? Sociale media zo’n impact? Heel de dag bij de hand, communiceren met die en gene. Kenmerk gemeente is toch dat ze communiceert, in verbinding staat met God? Open lijn met de hemel? Is toch werk Geest? Geest die ons doet bidden. Geest die ons doet zuchten. Geest doet ons verlangen. Is het dan geen teken aan de wand dat deze opdracht, word vervuld, gericht is aan de gemeente? Aan u en mij? Zou het dan zo zijn dat de gemeente van Christus dat nodig heeft? Haar hart niet vervuld is met de Geest? Niet volledig vervuld is? Wel weten met hoofd, hoe het zou moeten, maar levenspraktijk zo gespleten. God wat en de mammom wat, wereld wat. Gedeeltelijk vervuld met wijn en gedeeltelijk met de Heilige Geest? En is dan het risico niet heel groot dat dienst van de wereld het wint van de dienst van God? Is dat niet de zorg van Paulus die achter deze oproep steekt? Achter tweede gedeelte brief steekt? Altijd uit twee gedeelten: leer, en de leer toepassen in je leven. Niet alleen maar woorden, maar ook daden van geloof en bekering.

Word vervuld. Word. Dat is een lijdende vorm. Niet: vul je met de Geest. Word vervuld. Is een ander die je volmaakt met de Geest. Jezelf niet mee vullen. Zelf kunt doen, Geest kunt tegenstaat. Verdriet doet. Uiteindelijk uitblussen in je leven. Je kunt vergelijken met: een keer iets verkeerd gedaan, stemmetje van binnen die zegt: als het maar niet uitkomst, maar twee, drie keer, vijf keer, dan spreekt stemmetje niet meer. Medeweten van God, met jouw doen en laten. Geweten dichtschroeien. Geest de deur uit doen. Gevaar van kerk-zijn in deze wereld. Verleiding in deze wereld. Tijd niet uitkopen. Maar door tijdgeest laten beheersen. Van maandag tot zaterdag niet te onderscheiden zijn van hen die nooit komen in werkplek Heilige Geest. Innerlijk net zo verslaafd aan de wereld als ieder ander.

Word niet dronken van wijn. U weet, dronkenschap dat geeft losse banden, losse verbanden. Als je vol bent van wijn, dingen van deze wereld, is er geen rechte koers meer ten aanzien van God en Zijn dienst. Ga je zwalken. Spreken wordt zwetsen. Gericht op het ene wat je hart heeft ingenomen. Wereld, drank, weet dat meer kapot maakt dan je lief is. Leven, relatie stuk. Met God en medemens. Daarom, gemeente van Efeze, zegt Paulus, word vervuld met de Geest. Word. Ik onderstreep dat nog een keer.

Hoe kom je aan een hart vol met de Heilige Geest? Word je gegeven. Hier en nu gegeven door bediening evangelie. Handen gevouwen, stil gebed voor de dienst. Wilt u al die gedachten al die dingen van me wegnemen, oren geven om te horen? Daar hebt u toch om gebeden? Zo toch opgegaan naar huis van God? Met die afhankelijkheid? Afhankelijk van Zijn geven. Waar mag je dan op pleiten? Op verlangens? Nee, pleiten op wat God beloofd heeft. Genesis tot Openbaring, handen op vouwen. Niets liever wat de Heere wilt, niet alleen ontvangt, maar ook voluit werk kan doen in je leven.

Word vervuld. Dat is dus zaak van gebed, aanhoudend gebed. Vanmorgen Psalm 13: iemand God kwijt. Hoe lang nog? Daar leefde een mens in het gemis van de Heere! Daar had hij het idee, alle narigheid hem te sterk werd. Kijk, wanneer uitgeblust? Als u niet meer bidt. Niet meer leeft in afhankelijkheid, zelf weg wel weet, dan in gevarenzone. Dan bescherm je je hart niet meer. Hart alle kanten uit. Wie hart verliest aan de wereld, die verliest zijn Hemelse Vader, verliest de Geest die bij de hand wil nemen.

Hoe weet je nou dat je vervuld bent van de Heilige Geest? Geheel of gedeeltelijk? U en mijn hart blijven een levenlang hinken op twee gedachten. Dagelijks gebed, bekering, omkeer. Dagelijks gebed: kom in mijn hart. Hart u en mij dat zit nog zo vol met allerlei dingen van hier en nu. Daarom aan werken, weet de Heere God. Hoe langer hoe meer inwint voor Zijn dienst. Spoor van Zijn geboden. Hoe weet u nou dat de Heilige Geest aan het werk is? Zweverig mens? Wereldmijding? Geloof ik niet. Geloof juist dat je oog krijgt voor de wereld. Nood mensen die niet opgaan naar Gods altaren. Plaatst Paulus midden in de wereld! Geest gaat uit van Vader en Zoon.

Werk van Geest is bij Jezus brengt. Hij zal Mij verheerlijken, zegt Jezus. Uit Mijne nemen, u verkondigen. Vervuld zijn, geleid worden door Geest is daaraan te herkennen: oog gekregen hebt voor de Heere Jezus. Catechismus: Heilige Geest opent ogen voor weldaden van Christus. Om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald. Om ons mensen mens is geworden. Niet menselijks Hem vreemd is. Verleidingen heeft gekend. Verzoeking woestijn: brood. Kan geen mens missen, om brood te krijgen. Water. Brood en water, vluchtelingen krijgen. Financiële budget opraakt, mensen niet meer kunnen ontvangen wat ze nodig hebben. Honger geleden. Verzocht te worden door de honger, door brood. Jezus werd verzocht: het hongerde Hem ten laatste. Hoe bleef Hij getrouw? Door gang en treden vast te maken in het Woord: er staat geschreven. Woord moet je gehoord hebben, beloften moeten je zijn toegeëindigd. Vast te mogen staan.

Geest brengt je bij Jezus als het gaat om macht in deze wereld. Een keer knielen. Duivel belooft je de hele wereld, kopen kunt wat je wilt. Hoe velen zijn er voor bezweken. Hoe leeft het in ons hart. Carriere, goed stel hersens, in deze maatschappij, zoveel aanbod voor die ene baan, zou je dan niet kunnen sjoemelen wat je op zondag hoort, wereld je verleid, gaan voor grote geld? Zie op Jezus, zegt de Heilige Geest. Hij kon kruis ontlopen om zonder strijd kroon te ontvangen en strijd over hele wereld. Hij is trouw gebleven. Aan die voeten van Jezus brengt je de Heilige Geest. Daar doet Hij je getrouw blijven.

Word vervuld. Dagelijks dus gebed voor nodig. Dat de Geest je ogen richt op overste leidsman en voleinder van het geloof. Die om de heerlijkheid die Hem was voorgesteld, kruis gedragen, schande veracht. Dat moet beeld gemeente zijn. Over ons vaak schouders opgehaald. Geloof je dat nog? Je vol te laten gieten, is verleiding in vakantie. Een die verdriet heeft: God, je bent van Mij. Water van doop over je voorhoofd. Geest beloofd: toe-eigenen in Christus hebben. Wil je dat missen voor een kater, vriendschap met de wereld je dat waard? Wie de wereld liefheeft wordt een vijand van God. Of de Heere of de wereld. Niet van twee walletjes.

Dus dat vervullen duurt een levenlang. Dat bekeerd worden duurt een levenlang. Pas afbekeerd als je de laatste adem uitblaast. Dan is de Geest met je uitgewerkt. Dan zal Zijn werk in je de heerlijkheid van God doen blijken. Welkom wordt geheten in Vaderhuis daarboven.

Nu, verder, vervuld word, dan heeft Heere Jezus betekenis gekregen. Wandel je in het licht met Jezus. Hoe uit zich dat? Vers 19-21 eigenlijk gevolgen van vervuld zijn. Wijn je doet lallen, doet de Geest je spreken en zingen. Dat is het eerste.

Geest drijft je tong aan. Lof op God verkondigen in deze wereld. Spreken onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Spreek onder elkaar. Dat allereerst. Onder elkaar. Hier als gemeente samenkomen, samen koffie drinken, gevolg van de dienst, waar spreken we over? Wat is het kenmerkende van ons samenzijn? Gemeenschap der heiligen? Samen verbonden in die ene Heere? Met een mond lof verkondigen in deze wereld? Elkaar bemoedigen, weg wijzend, brengend aan voeten Heere Jezus. Onder elkaar, dat is de gemeente.

Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zie je, hart vervuld, dan wordt spreken zingen. Dan schieten woorden tekort. Op verhoogde toon uitzeggen wie de Heere is. Loflied aanheffen, alleen of samen. Wat ik heb of ben, dank ik Hem die het mij gegeven heeft. Alle hulde waard. Toch? Gemeente viert de eucharisatiue, lofprijzing. Kan nooit genoeg gezongen worden. Geen hete hoofden over psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Psalmen zingen, Geest vaart door alle tijden, ook in deze wereld met vele communicatiemiddelen, tv en radio, apps, bereiken met evangelie. Die Geest leert ook in de gemeente met eigen woorden God te prijzen. Woorden altijd getoetst worden aan de Schriften. Daarin God hart geopenbaard, daarin klinkt Zijn lof van jong en oud. Zing voor de Heere en loof Hem in uw hart! Woorden tekort schieten wat Geest in hart uitwerkt. Spreken en zingen en loof Hem in uw hart, drie maal eigenlijk hetzelfde. Zo onuitputtelijk, God te loven en te danken. Ervaart u toch ook? Hoort ook van weldaden van Christus? Voor u dood is ingegaan, ziekten heeft gedragen, deur is, Hij op u wacht, zegt: Ik kom haastiglijk, voor u plaats bereid, daar alleen maar van zingen, lof van deze God.

Dank altijd voor alle dingen. Dank is woord charis. Is woord genade, zelfde werkwoordstam. Dank altijd voor alle dingen voor Gods genade, mag je ook zeggen. Achter komt: uit Zijn Vaderhand toekomen. Dat je altijd geroepen wordt om Hem daarvoor te danken, is mensonmogelijkheid. Danken als hij ziek wordt, achter rolstoel, werkloos, puinhopen van zijn leven zit. Weet u, dat kon Job. De Heere heeft gegeven, heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Zou dat niet van de Geest zijn? Van God zelf? Te midden van moeite en zorg, naar Hem uitziet en van Hem verwacht, op Hem hoopt, loflied blijft zingen zelfs in de nacht? Want de Heere aanschouwt de moeite en verdriet. Heeft toch onze ziekte en kwalen gedragen. Weet wat angst is. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan, maar niet Mijn wil… Toen lofzang gezongen, met discipelen. Begrijpt u het? Bij wie moet u nou zijn als het moeilijk is, het tegenzit? Bij Hem: die een deur heeft geopend. Is het dan niet in Gods kracht mogelijk om nu achter die overste leidsman aan te gaan en van Hem te verwachten? Is toch kernbelijdenis van gemeente: hoop en verwachting is van de Heere! Hij, die er bij zal zijn. Hij laat nooit los. Omgeeft u, hand op u gelegd. Al ga je door het water, al ga je door het vuur. Ik ben uw Heiland. Dat is beloftewoord. Dank altijd voor alle dingen! Menselijk onmogelijk, kan alleen in Naam van onze Heere Jezus Christus. Als vrucht van vervulling met de Geest. Lofprijzing en dankbaarheid voor Zijn genade.

Derde is: elkaar onderdanig in de vreze Gods. Gaat over ons gemeente-zijn. Efeze, te midden van die dagen. Dreigden te verachteren, akkoordje met de wereld. Apostel haast zich om te vermanen. Bij Woord te bewaren. Elkaar onderdanig zijn. Naast lofprijzing en dank. Elkaar onderdanig, wat wil dat zeggen? Niet de een boven de ander. Niet uitnemender. Broeders en zusters. Huisgezin.  Geen concurrentie onderling in heiligheid, godsdienstigheid, zien we niet neer op de ander die anders denkt of voelt, leven achter zich heeft die zelf in burgerlijke moraal de maat niet haalt, maar hebben we elkaar lief. Niet eerst opknappen voordat je een broer of zusje van Mij kunt worden. Maar bloed gestort toen wij nog zondaars waren. Eeuwige liefde. Is dat niet groot? Als je dan een andere broeder, andere gedachten heeft, wel van de Heere Jezus heeft leren houden, niet beoordelen en veroordelen, maar zullen we samen danken en zingen van het heil? Waar liefde woont, daar gebiedt de Heer de zegen.

Word vervuld met de Heilige Geest en zing voor de Heere en dank Hem altijd in alle dingen in de Heere Jezus en laten we samen een gemeenschap der heiligen zijn, wiens uitzien is in Jezus en de grote morgen, wanneer Gods aangezicht over ons zal lichten en we welkom zullen worden geheten in het Vaderhuis. Amen.