In Christus hebben Gods kinderen de vergeving van de zonden. Dat is geen ‘misschientje’. God heeft heil besteld buiten u om, het is volledig Gods genade. Dat komt door de verdienste van Zijn kruisdood.

In deze verzen, 3 tot en met 14, wordt tien keer verwezen naar Christus. Dat is niet niks. Dat wil eigenlijk zeggen dat al het andere wegvalt en alleen Hij overblijft. De Christus. Vorige week heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat in deze naam de roeping van deze mens, deze Godmens, naar voren komt. Gevolmachtige van de Vader om de zonden te vergeven. Doop in de Jordaan. De Geest blijft op Hem in gedaante van de duif. Om Hem gaat, om Hem gaat het de Vader. En in dat welbehagen van de Vader waarin Hij Christus aanwijst, gaat het om u. Vers 10: om bijeen te brengen dat wat verstrooid is. Bijeenbrengen. Daartoe verkiest Hij. Om te horen van deze Christus.

Dat u hier bent of meeluistert dat is verkiezing. Dan zeg ik het fout: in de schrift wordt er niet gesproken over verkiezing maar verkiezen. Werkwoord. Toen verkoren van de eeuwigheid. Maar Hij gaat er mee door. Hij heeft U erbij gebracht. Deze Bijbel ligt boven de gemeente. Zeggenschap. Gehoorzaamheid.

In vers 7, daarom, in Hem hebben wij. Hebben. Hoort u hoe positief? In Christus hebben wij. Bezitten wij. Geschonken in Hem, de gevolmachtigde van de Vader. Persoonsnaam. Zaligmaker.

Het tweede wat God schenkt in Zijn welbehagen is dat. Het eerste is kindschap, dat hoorden we vorige week. Kinderen door het welbehagen van de Vader. We zijn kinderen van Een Vader. Dat grote huisgezin.

Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar hebt u daar nog van gezongen deze week? Dat u het niet op kunt dat Hij ons bijeenbrengt. En aanneemt! Vanavond zeg ik daar meer over. Dat heeft natuurlijk te maken met het doopvont. Ik zal er voor je zijn. Heel je leven lang. Daar ga je toch van zingen?! Ik ben er voor je. En hoe je leven ook is. Ik ben er. Aangenomen tot Mijn kind. Dat is het welbehagen. Heeft niets met uw en mijn situatie te maken, met ons verlangen naar God. Komt voor 100 procent bij Hem vandaan.

Omdat u Zijn kind bent, mag ik in vers 7 horen dat u in Hem de verlossing hebt. Namelijk de vergeving. Zoon geschonken om zalig te maken wat dreigde te verloren gaan. Het is geen misschientje. Buiten u, voor u heil besteld in deze Christus! Dat God dit meent blijkt daaruit dat u hier bent.

Opdat u het gelooft. Dat uw overtredingen vergeven zijn. In Grieks staat er voor overtredingen: misstap. Lopen langs ravijn. U kent dat wel. Dan val je naar beneden. Dan is het gedaan. Bezoldiging van de zonde is de dood. We zijn verstrooid en hebben geen toekomst, anders dan de dood. Nu, dat recht van God heeft Hij gelegd op Christus. Hij is eigenlijk de enige die verworpen werd (heb ik vorige week gezegd). De last van de toorn van de zonde lag op Hem. Tot zonde gemaakt. Man van smarten. Werd verlaten. Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Hij die God lief had. Hij die oog en oor had voor de naaste. Hij werd verworpen. Jesaja 53, we lezen dat straks aan de tafel.

Bijeengebracht nu rondom deze Herder. Verwond, gedood, verlaten. Voor u! In Hem hebben wij. Gelooft u dat? Niet omdat u deze week ernstiger leefde. Nagedacht over de zonde. Nee. Alleen om Hem!

Discipelen hielden wel van Hem. Maar wilden de ereplaats hebben. Ze hadden Hem wel gevolgd. Maar het is niet uit ons. Niet om wat wij gepresteerd hebben. Om te dienen. Zijn leven als een losprijs.

In Hem hebben wij de verlossing. Door Hem. Vers 7. Misstappen zijn vergeven. Bloed overheen gegaan. Zijn lichaam verbroken. Aan het avondmaal wordt brood gebroken. Hoog verheven. Opdat u het zien zult. Voor u verbroken. Zult u daaraan denken als we straks aanzitten? Zult u dat beseffen hoe groot de liefde van God is? Dat Hij voor u verbroken werd. Stuk geslagen. Gemarteld. Gegeseld. Voor u. Kun je dat ooit bevatten? Hoe lief Hij u heeft gehad! Hij strekt Zijn handen uit. Welbehagen om te redden! Verlossen van kwaad en misstappen en liefdeloosheid. Want al wat Hij verworven heeft in dat lijden is voor jou en u. In Hem hebben wij dat.

Als de beker straks rond gaat, is dat bijzonder. Niet bijzonder materiaal. Maar beker van Zijn bloed. Die wijn wijst heen naar Zijn bloed. Gevloeid! Kruisheuvel. Dat bloed is verlossing, vergeving.

En nou hoef je niet naar die wijn en beker te gaan kijken. Teken is niet dat u dat drinkt en smaakt. Maar dat het uitgegoten is. Gevloeid heeft. Over onze onreinheid en misstappen. Vergeving van al onze zonden! Is dat geen lofzang waard, broeders en zusters? Lofzang op het welbehagen. Dat Hij die prijs voor u betaald heeft. Om u bijeen te brengen. In de kerk maar ook aan de tafel. Dat er vergeving is. Vrijspraak. Dat ik kind van God ben. Nu een eeuwig. En dat niets of niemand (noch aanvechting of strijd of ziekte) van Zijn liefde kan scheiden. Kom want alle dingen zijn gereed. Kom. Verheugd u in God en elkaar. Verscheidenheid aan de tafel: leeftijd, mannen, vrouwen, achtergrond. Toch: verwonderde ogen, blijde blik: ook die ander (en ook mij) vergeving is geschiedt. Door Hem. Zonden vergeven en het geloof versterken, dat we kinderen zijn. Tot lof en prijs van de heerlijkheid van Zijn genade. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 16 september 2018, 9:30 uur. Viering Heilig Avondmaal. Schriftlezing Markus 10:35-45 en Efeze 1:3-10. ‘Het accent ligt op vers 7, dan kunt u daar [tijdens de Schriftlezing] alvast op letten en u daarover verwonderen.’

  • Tafel 1, Lezen Jesaja 53:1-4 , Zingen Psalm 111:1
  • Tafel 2, Lezen Jesaja 53:4-6, Zingen Psalm 111:2
  • Tafel 3, Lezen Jesaja 53:7-9, Zingen Psalm 111:3
  • Tafel 4, Lezen Jesaja 53:10-11, Zingen Psalm 111:5