Pinksteren is het geheim van de Drie-enige God

Aan Pinksteren gaat de belofte van God de Vader vooraf die de uitstorting van de Heilige Geest beloofd heeft. Het komt er voor Gods kinderen op aan om werkzaam te zijn met Zijn beloften: geloof en gebed om de vervulling van de beloften. Voorts wordt met Pinksteren Christus verhoogd. Hij heeft de ereplaats in de hemel en het is de Geest die het uit Hem neemt en uitdeelt. Die Middelaarspositie is onmisbaar: Hij is de Middelaar Gods en van ons mensen. God kan niet met een zondaar van doen hebben, daar is Christus nodig die tussentreedt. Met Pinksteren zijn de sluizen van de hemel opengezet en wordt de Geest uitgestort. Niet een beetje maar stromen van zegen. Het is de Geest die werkt door de prediking, de werkplaats van de Heilige Geest.

Handelingen 2 vers 33: ‘Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort‘.

Pinksteren is het geheim van de Drie-enige God

1. De belofte van de Vader;
2. De verhoging van de Zoon;
3. De uitstorting van de Geest.

1. De belofte van de Vader

Gemeente, Pinksteren heeft iets plotselings. Geluid van een geweldig gedreven wind komt ineens. En er verschenen ineens tongen van vuur op de hoofden van de discipelen. Maar Pinksteren komt niet uit de lucht vallen. Wijst Petrus op in zijn preek. Pinksteren is de belofte van de Vader. Niet van Jeruzalem scheiden maar in de stad blijven in afwachting van de belofte van de Vader. De Schriften zijn er van doortrokken. Jesaja 44: zo zegt uw Maker, vrees niet Mijn knecht, Ik zal water gieten op het dorstige, Ik zal Mijn Geest gieten op Mijn nakomelingen. Joël: Geest uitgestort op alle vlees. Op de dag dat Gods Geest uitgestort wordt zullen jongeren profeteren en de ouden dromen dromen. We zien de beloften als sterren staan aan de hemel van de Schriften. We kijken in deze preek omhoog. Ze pinkelen als sterren aan de hemel. Hij heeft Zijn beloftewoord heerlijk vervuld. Ontvangen hebbend van de Vader.

Wel tien dagen van bidden, smeken, uitzien, verwachten voorafgegaan. Petrus en de anderen er mee werkzaam te zijn. Daarvoor die woorden gegeven. We zien ze de dagen voor Pinksteren eensgezind, volhardend in het smeken en bidden. Totdat de Geest daadwerkelijk gekomen is. Ik wil op drie punten wijzen. De eerste de belofte van de Geest. Wat heb ik met die belofte van 2000 jaar geleden nog uit te staan? Meer dan u op het eerste gezicht denkt. De Geest wordt aan u en jou beloofd. Jongeren ik neem je mee naar het moment dat je gedoopt bent. Toen is de Heilige Geest je toegezegd. Verzekerd: bij jou wonen wil, Pinksteren in je hart, geven wat je in Christus al bezit. Krijgen wat je al bezit in de toezegging. Het is de belofte die een Geest gevend leven die telkens vervuld wordt. De belofte van de Geest wordt op het hart gedrukt. Ten tweede wat doet u daarmee? Is het bij u en bij jou, net als bij die 120 in Jeruzalem, die gesmeekt en gebeden hebben, die biddend werkzaam met de beloften van de Geest. Je kunt de belofte ook opbergen. Dat is heel anders dan we in Jeruzalem zien gebeuren. Beloften van God zijn een pleitgrond en geen rustpunt. Het is Pinksteren vandaag. Heeft de Heere u smekend om Zijn Geest aangetroffen? Heel herkenbaar. Niets in handen. Pijnlijk. Ervoor wel maar nu niet meer. Heilig de Heere te herinneren wat Hij gesproken heeft. Machtige aansporing om in onze geesteloosheid op de knieën te gaan. Henry: het is Gods beloften in smekingen veranderen wat Hij belooft. In een smeking te veranderen. Geef Uw Geest. Het is Pinksteren. Het is in die weg en in die weg alleen dat Hij Zijn belofte vervuld. Derde punt. Blijven smeken, bidden totdat de Geest in uw leven gekomen is of teruggekomen. Aanhouden. Totdat u het ontvangen hebt. Zou de Heere daarom niet wachten met de vervulling totdat God Zijn belofte vervuld heeft. Discipelen wisten niet dat het tien dagen duurde.

We zijn niet tot de diepste belofte doorgedrongen. Petrus zegt niet: wij hebben de belofte van de Vader ontvangen. Hij zegt het anders. Hij dan, de belofte van de Vader ontvangen hebbend. Niet wij maar Hij. Jezus Christus. Hem bedoelt Petrus. Ook dat komt niet uit de lucht vallen. Het is best opvallend dat het helemaal niet zoveel over de Geest gaat maar over Christus. Hoe Hij overgeleverd is, gestorven en opgestaan. Christus heeft de beloften van de Heilige Geest ontvangen. Hij heeft dat ontvangen bij Zijn verhoging. Hij dan verhoogd zijnde. Bij Zijn hemelvaart de belofte van de Heilige Geest uit diezelfde rechterhand van de Vader die Hem optrok ontvangen.

2. De verhoging van de Zoon

Het is Christus die de belofte van de Heilige Geest uit de handen van de Vader ontvangen heeft. Nadat Hij verhoogd is. Er zitten twee kanten aan deze verhoging. Door die rechterhand van God. Omhooggetrokken. Aan Zijn rechterhand. Zit op de troon ter rechterhand naast Mij. Jezus heeft plaatsgenomen op een hoge en verheven troon. Daar heeft Hij de belofte van Zijn Vader gekregen. Paulus schrijft het in Efeze 1 vers 19-22. Uitnemende kracht van Zijn hoogheid. Die Hij gewrocht heeft in Christus. Tot Zijn rechterhand in de hemel ver boven alle overheid, macht en kracht in deze wereld. Alle dingen aan Zijn voeten onderworpen. Wat een hoge plaats heeft Christus gekregen. Alle krachten zijn Hem onderworpen. Ereplaats. Er is geen Naam zo hoog. Hij heeft die ereplaats van de Vader ontvangen. De bevoegdheid gekregen om de Geest te geven. Wie anders beschikt over de Geest van God. De kroon van Zijn Middelaarswerk. De Geest van de Vader gaat naar de Zoon. Hij stort de Geest uit. Waarom moet het op die manier. Waarom staat Christus tussen de Vader en de discipelen? Waarom moet de Geest eerst aan Christus gegeven worden voordat Hij aan mij geschonken wordt? Het kan niet anders. Wie is Christus? Hij is Middelaar. Met dat bloed moet Hij gaan staan tussen een heilig God en een zondig mens. Als Hij er niet tussen gaat staan is er geen contact mogelijk.

U moet eens nagaan wat het zou zijn als de Geest uitgestort wordt op een mens zonder Christus. Ik moet denken aan de tongen van vuur. De mensen zouden weg gestort worden voor Zijn aangezicht. Door de wind. De mens zou verteerd worden. Als de Geest uitgestort wordt zonder Christus. Hij moet er tussen staan. Zijn Middelaarswerk was gedaan maar niet afgedaan. Eigen bloed meegenomen naar de hemel en ermee door de hemelen doorgegaan. Johannes zag Hem: het Lam staande als geslacht. Buiten Christus is God een verterend vuur en eeuwige gloed nu bij wie niemand wonen kan. Als het Christus niet is, kunt u er voor God niet mee bestaan.

Die Middelaarspositie. We zien in de woorden in de preek van Petrus niet dat we met Christus verzoend moeten worden maar met God door Jezus Christus. Christus is het kloppende hart van het Evangelie. Als het alleen om Hem zou gaan, dat is niet het geval. Het moet goed komen tussen God en u, en jou. Is het dat al? Er zijn heel veel dingen waar je druk over kan zijn buiten en binnen de kerk. Wat deze levensvraag verdeeld. Staat Christus tussen God en jou in. Geloof je in Hem? Is Hij jouw Middelaar. Als u vanmiddag moet zeggen: ik weet het niet, ik ben bang van niet. Besef dan eens hoe levensgevaarlijk de plaats is waar u staat. Er staat niemand tussen God en u in. Als u zo sterft of Christus terugkomt, denk dan aan de twee tekenen. Weg gestort worden. Dan kun je niet meer blijven staan. Nu nog denken: ik ben mezelf en blijf mezelf. Als Hij straks op die grote witte troon zit en u daar staat. Dan zult u verteerd worden in de hitte van Gods gramschap. Ik lijd smarten in deze pijn.

Tegelijkertijd als dit geloof er wel is, hoe klein en bestreden. Laat dat op u inwerken. Wat een troost. Als God naar u kijkt ziet Hij Zijn Zoon. Zijn bloed. Alle volbracht. Laat dat u troosten. Wat gaan Gods kinderen gebogen over de aarde. Meer ijver voorgenomen. God ziet iets anders: Zijn Zoon. Catechismus: alsof die persoon alles in eigen kracht vervuld had. Ook van buitenaf te dreiging. Getrokken uit de wereld. Duivel, wereld, verleidingen. Christus heeft toch alle macht? Het is waar: u moet nog strijden. Maar al die vijanden zijn onderworpen aan Zijn voeten. Hij geeft Zijn Geest om u te leiden en vast te houden. Hoe kom ik bij Hem? Petrus heeft het ook over de uitstorting van de Geest.

3. De uitstorting van de Geest

Heeft dit uitgestort dat u nu ziet en hoort. Petrus verkondigt zijn gehoor dat de Geest is uitgestort. Hij heeft van die bevoegdheid heeft Christus gebruikgemaakt en de Geest uitgestort. Milde overvloed klinkt er in door. De Geest was er in het Oude Testament en werkte vaak druppelsgewijs onder speciale omstandigheden aan bepaalde personen voor een bepaalde roeping. Nu de sluizen van de hemel opengezet en uitgestort. Als een stuk land lang in de droogte verschroeid is. En dan milde regen ontvangt. Op ouderen en jongeren uitgestort, op mannen en vrouwen, Joden en heidenen.

Uitgestort. Is het niet een woord dat ons moet aanklagen? Karig over de Heere denken. Er zo weinig bij leven. Karig denken over de Heere. Het zijn mensen die zelf geen genade kennen. Soms heel serieus, heel betrokken, heel ernstig. Die het op huisbezoek zeggen: ik bid er elke dag om. En toch er zit er wat achter. Karig over God denken. Ik wil wel maar zou Hij willen? Karig over de Heere denken alsof de Geest niet is uitgestort. Als iemand uit Loadicea. Niet warm of koud naar lauw. Alsof de Geest niet is uitgestort. Een aanklacht.

Net alsof er iemand met een ingevallen gezicht, helemaal uitgedroogd naast een grote fles water zit. Zou je toch niet begrijpen, jongeren. Zo ook in het geestelijk leven. Aangeklaagd voelt. Hoe moet ik die spiraal doorbreken? Je voelt dat je geen goede gedachte over God kunt aankweken en voortbrengen. Er is maar een antwoord. De Heilige Geest. Dat het Pinksteren wordt in je leven. Hoe gaat dat dan? Dat u nu ziet en hoort, zegt Petrus. Wat zien de menen die naar Petrus luisteren? Ze horen het geluid van een geweldig gedreven wind. Ik weet niet hoe dat hier was afgelopen week. In Rouveen heel wat bomen omgegaan. Aanzwengelde wind. Ze zien verdeelde tongen als van vuur. Ze horen in hun eigen taal de discipelen spreken over de grote daden Gods. Wind en vuur. Dat laat zien hoe groot de Geest is. Ze zien en horen het.

En toch ze horen nog meer. Op het oog niet zo schokkend. Ze horen de Pinksterpreek. Toegepast op Christus. Woorden uit Psalm 16 van David. Profeet Joël. Ze horen dat stille en verborgen werk van de Geest. Onder de verkondiging van het Woord. Meest kenmerkende. Wat zij ook horen. De Geest werkt onder de Pinksterpreek. De uitleg en toepassing van de Schriften.

Staat Christus tussen God en u in? Is Hij uw Middelaar? Gelooft u in Hem? Kan zijn dat die vraag u niet losgelaten heeft. Als het je beet heeft. Als Christus terugkomt of ik sterft, dan weggevaagd worden. De noodzaak voelt en onmogelijkheid voelt. Ik kan die sluizen niet bedienen. Ik kan het niet laten regenen. Juist vanmiddag op gewezen. In Zijn werkplaats. Het is een groot gevaar dat wij ons blindstaren op het grote en opmerkelijke. Gaven van de Geest. Tongentaal. Profetie. Allerlei vragen die tot ons komt. Dat is ook dat Paulus er zo op ingaat. Ze hadden er in Korinthe een competitie van gemaakt. Dat je denkt aan het grote en opmerkelijke. Als de Geest werkt, dan gebeurt er dit en dat in mijn leven. Blijf bij dat stille, verborgene, het geloof in de Zoon. Juist onder de prediking is de Geest vol actief.

Prediking is er steeds geweest. Daar verwachting van hebben. Confronteren doet de Geest. Niet conflictmijdend. Hij zoekt het conflict op. Deze Jezus die u gekruist hebt. Als je rechtsom of linksom om Hem heengegaan bent tot op de dag vandaag. Dan verwondt de Geest zoals dat ook gebeurde zoals toen met de preek van Petrus. Priem in het hart. Verslagenheid bleef over. Wat moeten wij doen om zalig te worden, mannenbroeders?

Heeft het Woord u zo weleens geraakt? Altijd gericht op heling. De Geest gaat trekken en lokken. Aanvuren en in beweging brengen. Bekeer u. Maar dat kan ik niet. Bekeer u. Dan gaat u willen wat u niet kon. De Geest werkt. Geloof in Hem. Bekeer u. Niet dat ik denk dat u dat kunt. Ik geloof dat de Geest werkt onder de prediking. Het confronteren is van eens en steeds weer. Langer en meer aan ontdekken. Verwondering in de Heere Jezus. Als u van alles probeert van beneden naar boven. Hij is de Geest. Intenser. Geestelijke overvloed. Stromen op het droge. Uitgestort. Een lied blijft er dan over. Van de milde overvloed. Psalm 145 vers 3. Zij zullen uit de mildheid van het gemoed. Gedachtig aan de milde overvloed. Amen.

 

Zondag 9 juni 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. D.J. Diepenbroek – Handelingen 2 vers 33