In de laatste preek van de profeet Haggai wordt het oordeel aangezegd over Gods vijanden. Het Koninkrijk van Christus werpt alle andere koninkrijken omver. Tegelijkertijd is het een troostboodschap: wie voor Christus buigt zal gered worden. God verzekert het Zelf: Zerubbabel als een zegelring. Hij is uit het geslacht van David uit wie de Heere Jezus Christus is geboren.

Haggai’s laatste preek
1. Het oordeel over Gods vijanden [vers 21-23];
2. De troost voor Gods kinderen [vers 24].

1. Het oordeel over Gods vijanden

Gemeente, jongens en meisjes, het zijn drie dagen die Haggai nooit meer vergeten is. De eerste dag van de zesde maand, de 21e dag van de zevende maand en de 24e van de negende maand. Het zijn de dagen dat de woorden van de Heere tot hem kwam en hij mocht spreken tot het volk. Drie dagen die hij nooit meer vergeten is. En toch die 24e van de negende maand springt eruit. Het woord van de Heere kwam niet een keer maar twee keer tot hem. Ik denk dat die tweede keer Haggai verrast heeft, denkt u ook niet.

Tussen de eerste en tweede preek zit bijna twee maanden en tussen de tweede en derde ruim twee maanden. En tussen de tweede en derde zit nog niet eens een dag. De boodschap vertellen op het tempelplein. De Heere die een verrassend God is. Een verrassend God. Dat was Hij toen en dat is Hij nog.

Al bent u geen profeet en ik ook niet, maar het spreken tot uw hart. Zijn stem die u horen mocht. Daar zit soms maanden tussen. Maanden waarin het verlangen van het spreken van de Heere steeds sterker wordt als u tenminste op uw plaats bent. Zondag de zegen mocht horen. In de ochtend aangeraakt, aangespoord. En dan ’s middags weer. Zo ervaart Haggai het ook. Voor de tweede keer mag hij het woord horen en naspreken.

Er zit wel een verschil tussen de eerste en tweede preek. De eerste over hoe de wet moest worden toegepast. Onderwijs over zegen en vloek. En deze preek heel specifiek tegen een persoon, Zerubbabel. De leider van het volk. Spreek tot Zerubbabel de vorst van Judea. Wat moet Haggai dan tegen Zerubbabel gaan brengen? Het is een schokkende boodschap. Schokkende boodschap vol geweld en bedreiging. Alles schuld.

Wat heeft het te betekenen? En wat heeft het ons te zeggen die schokkende boodschap die Haggai in naam van de Heere moet brengen aan Zerubbabel. En dat de een de ander zal doden. Het zijn woorden met drie lagen. De eerste ziet op de tijd van Zerubbabel zelf. Hij is de eerste die de prediking hoort. Dan hoort Zerubbabel een troostboodschap. U weet het misschien nog wel van vanmorgen. Altaar daar. Veel om dankbaar voor te zijn. En toch: de tempel is nog niet gebouwd. En dan hoort Zerubbabel al die krachten zullen niet bestaan, ze zullen de herbouw van de tempel niet tegen kunnen houden.

Troostboodschap voor Zerubbabel, de politieke leider, en ook voor het volk. Die zomaar onder de indruk kunnen zijn. Al die krachten die zich tegen Mij verzetten, zal niets van over blijven. Dan brengt eigenlijk bij de tweede laag. Is dit dan gebeurd in de tijd van Judea? Tempel wel herbouwd, maar Juda bleef een vazalstaat. Al die krachten die zich blijven verzetten, heeft Zerubbabel dat meegemaakt? Het antwoord is nee.

De Perzen en de Romeinen kwamen wel tot de tijd van de Heere Jezus. Er zit een tweede laag. Woorden van de Heere Jezus. Over Zijn komst in deze wereld. Heeft Johannes de Doper het niet uitgeroepen: bekeer u want het Koninkrijk der hemelen is gekomen. Het is Zijn vlees en bloed. Heeft Hij dan de rijken verslagen? Van dat Messiasbeeld is niet veel over gebleven. Hij is aan het kruishout gegaan. Wat is daar gebeurt?

Daar heeft Hij de overwinning behaald. Alle machten, krachten, heerschappijen zijn vanaf dat moment overwonnen. Ik moet denken aan Daniel. Steen van de berg zou rellen en die steen zou dat beeld vermalen. Hij heeft de overwinning behaald. En opnieuw moeten we zeggen, is dat nu allemaal in de dagen van de Heere Jezus vervuld? Er zijn koninkrijken die zich tegen God en tegen Zijn volk verzet hebben.

Paard en ruiter geveld zouden worden. Koninkrijken onderuit. Wat zien we daar van in 2021. Dan zijn er nog steeds koninkrijken die zich tegen Christus verzetten. Christenen verdrukt worden. Maar er is nog een derde laag. Het oordeel van de levenden en de doden. Alle koninkrijken zullen ondergaan. Alle machten die zich tegen God en Christus verzetten. Dan zijn de profetenwoorden van Haggai helemaal vervuld.

Je zou het jongens en meisjes kunnen vergelijken met dit glaasje water. Drie lagen. Helemaal tot de vol. Ik wil die boodschap op drie manieren dichter bij je brengen. Het oordeel over Zijn vijanden. Dan kunnen we denken aan landen waar christenen vervolgd worden. China, Noord-Korea. Politieke partijen die alles van God willen uitbanen. Maar dan blijf je zelf buiten schot.

Heeft het Evangelie u weleens laten schudden op uw grond? Als u van geestelijk blind was ziende wordt. Niet dat u bevestigd wordt. Hier zei u het goed en daar dacht u het goed. Hier een beetje vergeving. Als God in je leven komt, dan gaat alles onderuit. Saulus op weg naar Damascus van het paard geslagen. Schokkende ontdekking. Niet alleen dat Jezus de levende was, dat ook, maar ook dat hij het tot dat moment altijd verkeerd gedaan had. Ik vraag niet of u een Saulus-bekering heeft ondergaan maar wel dat die schok. Nu zie ik dat ik mijzelf bedrogen had, lig ik naast mijn paard in het stof voor de Heere.

Als je nog overeind staat, zou je dan niet buigen voor Hem? Zou je dan niet bukken voor de Heere Jezus? Wat zou erger zijn, nu in het stof komen, en te ontdekken dat je er naast gezeten hebt. Of nog tien, twintig, dertig jaar, hoe lang heb je nog te lezen, trouwens we weten niet eens of we morgen halen, en dan eeuwig omkomen. Blijf niet overeind staan. U hoeft niet om te komen als een vijand.

Haggai zegt het: de hemelen en de aarde zullen bewogen worden. Dan spreekt hij ook over de vastigheid van de koninkrijken. Als je er naar kijkt, ziet het er vast en solide uit. Die koninkrijken zullen overeen blijven. Het Romeinse rijk wat daarna kwam, niet van over. Wat zijn de vastigheden in de wereld waarop wij steunen? We hebben het gezien met Corona, steunmaatregelen. Of zijn het de wereldstaten? Verenigde Staten, China of zijn het de Verenigde naties die proberen met onderhandeling wereldvrede te bereiken. En als u daar sceptisch over bent, en ik denk dat u dat terecht bent.

En wat dacht u dan van de orde van dag en nacht? Als er iets vast is, dan is dat het. Alle vastigheden. Blijft niets van over. Als een tentdoek opgerold. Dat wil dus zeggen, als jij je vertrouwen stelt op iets van deze wereld, daar blijft dus allemaal niets van over. Alles waar mensen op denken te bouwen, zal allemaal ondergaan als het Jezus Christus, het fundament, niet onder zich heeft.

Je hoort het nog weleens. Zoveel het huis gekocht voor zoveel gulden. En nu zoveel waard. Wat een overwaarde. Maar als je daar je hoop op hebt gebouwd, dan zal het allemaal instorten. Dan het derde: dat de machten en krachten niet het laatste woord hebben. Wat zijn er nog een machten, wat kunnen ze een indruk maken. Bent u er ook weleens van onder de indruk, u niet? Het seculiere denken. De vanzelfsprekendheid waarmee het gebracht wordt. Je moet toch kunnen zijn wie je wilt, eruit zien hoe je wilt. Misschien heeft u het ook wel gelezen in de krant afgelopen week. Een jongen met nagellak bij de kassa. Dan staan de supermarkten in de rij om te laten zien hoe ruimdenkend ze zijn.

Ik kom nu even naast u zitten. Als u de Heere Jezus Christus niet kent, dan ben je een vijand van God. Het is de vraag gaat u nu onderste boven, nu er nog genade is, al bent u nog godsdienstiger dan Paulus, of gaat u straks onderste boven, dan is er geen ontkomen meer aan. Waar bouwt u op, de vastigheden in het leven. Alles buiten God, hoe stevig het er ook uitziet, het zal met de grond gelijk gemaakt worden. Bent u zo al als een vijand van God bij de Heere uitgekomen? Ben je als een vijand van Hem verzoend met het bloed van Zijn Zoon? Dan en dan alleen is er troost, dan alleen raakt het Woord dat Haggai mag spreken tot Zerubbabel uw hart.

Daarom nog een keer: bent u nog een vijand van God? Of het een economisch huis is waar u in wegschuilt, het gaat allemaal onderste boven. Nu kunt u nog vluchten, nu bent u nog welkom bij Christus. Misschien denkt u: het wordt nu even aangezet, maar straks loop ik weer buiten. Als de Heere het geeft wel. Maar als u het naast u neer legt, dan zal het eenmaal gaan schudden en uzelf ook. Bedenk dan wat tot uw vrede dient. Geen wonderlijker Evangelieboodschap waar je als vijand in mag delen.

2. De troost voor Gods kinderen

De boodschap van Haggai is niet alleen schokkend, alles dat zal beven, al die vastigheden die onderuit zullen gaan. Haggai mag ook vertroosten. Ik zal u stellen als een zegelring want Ik heb u verkoren spreekt de Heere der heirscharen. Zegelring. Wij denken aan de ring die aan de vinger geschoven wordt of aan een ring die aan een ketting aan de hals gedragen wordt. Wat betekent dit precies? Dat God hem zal stellen als een zegelring.

Een zegelring werd gebruikt, laat ik het anders zeggen jongens en meisjes, je kunt de zegelring waar Haggai over spreekt vergelijken met een handtekening. Je hebt er misschien nog geen, maar je ouders wel. Wat betekent dat? Alles wat er in die brief staat neem ik voor mij rekening. Wat is vast en zeker? Dat de Heere door gaat met Zijn werk.

Haggai en Zerubbabel op het tempelplein. Wat een verrassende dag. Onzekere tijd. Fundament van de tempel ligt er al maar zou die tempel er ooit komen? En al die koninkrijken die zich tegen God en Israël verzetten. En dan zegt de Heere: Ik zal jou, Zerubbabel, als een zegelring om Mijn vinger schuiven. Daar sta Ik voor in, daar staat Gods handtekening onder.

Op die dag, dan komen we ook weer bij die drie lagen uit. Er zijn dingen vervuld in die tijd maar nog niet alles. Het glas is nog niet helemaal vol tot de wederkomst van Christus. Zerubbabel aan de hand van God waarmee God de wereldgeschiedenis schrijft. Het bewijs dat God doorgaat met Zijn werk. Jeremia profeteerde voor de ballingschap. Vers 24: ‘Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de HEERE, ofschoon Chonia, de zoon van Jojakim, den koning van Juda, een zegelring ware aan Mijn rechterhand, zo zal Ik u toch van daar wegrukken’.

Dat betekent niets anders dan het einde van het volk, van het huis van David, van de beloften van God, want wie zou er uit het huis van David geboren worden? De Heere Jezus Christus. De ring van de vinger weggehaald en weggeworpen in een ver land. Voelt u wat er hier gebeurt? Wie is Zerubbabel? De leider van het volk. Kleinzoon van David. Wonderlijk. De Heere gaat door met Zijn volk. Waar er alleen maar een zwarte nacht overblijft, klinkt het zoveel later, Ik zal u aan Mijn vinger schuiven.

De Heere is een waarmaker van Zijn Woord. Daarom pakt Hij als het ware die ring weer op en schuift hem aan Zijn vinger. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Mijn welbehagen zal bestaan. Wat een troost voor Zerubbabel en wat een troost voor het volk. Het is niet anders als wij nu luisteren. God gaat door met Zijn werk. God gaat door omwille van de grote Zoon van David. Zerubbabel als een ring aan de hand van God.

Er zit nog meer in dat beeld. We hebben het gezien die tweede laag, ja dat was de laag van Christus. Een deel worden niet vervuld in de dagen van Zerubbabel wel vervuld in de dagen van Christus als een zegelring aan de hand van de Vader. Zerubbabel ook in het geslachtsregister van David. Christus. Is het niet omwille van Christus dat Gods raad zal bestaan, dat Zijn plan van a tot z tot uitvoer zal worden gebracht. Zerubbabel staat in de lijn die uitloopt op de Heere Jezus Christus. Alle beloften zijn in Hem ja en Amen. Daar drukt Hij Zijn zegel op.

Dan kunnen we over Christus nadenken die de raad van Vader zal uitvoeren, maar dan kan het zijn dat u bij een ander woordje blijft haken. Verkoren. De Zoon in wie de Vader Zijn welbehagen heeft. Verkoren? Worstelt u daar mee, zit jij daar mee? Dan kan het nog zo mooi zijn en zo troostrijk, dat alle vijanden verslagen worden, maar als ik zie op mijn zondige hart, ben ik dan verkoren? Tob je daar weleens over, zit je daar weleens over in? Ja, hoe weet ik dat?

Dan moet je bij Christus zijn. Calvijn, reformator uit Geneve: Christus is de spiegel van de verkiezing. Als je wilt weten in Hem geborgen te zijn, dan moet u bij Hem zijn. Als je op Christus ziet, als je in de Heere Jezus vertrouwt, te midden van alles wat onzeker is, zoom van Zijn kleed grijpt, Heere, zie op Mij. De zekerheid ligt in Hem, de zegelring in de hand van de Vader. Leeft u met Hem? Dan ben je met Hem uit de dood overgegaan in het leven.

En dan ook nog het derde, zegelring. Uitleggers die ook de lijn trekken naar een kind van God – en ik denk terecht. Die Zijn leven gegeven heeft voor een kind. Over mediteren. Zo een als ik ben, Hij draagt ze ook als een ring aan Zijn vinger, als een zegelring aan Zijn hals. Dan kun je erover inzitten toch, Heere ik heb U lief, ik schuil bij U, als ik op mijzelf zie, de tijd zie, de wereld zie, alles wat in beweging is, alles wat schudt en beeft, dan ben ik bang dat ik uiteindelijk als een vijand openbaar zou komen. Het zijn de slechtste worstelingen niet en toch het antwoord van de Heere: als een ring op het hart.

Het verzegelende werk van de Heilige Geest. Hoe kun je zeker zijn? Niet door het jezelf vaak in te praten. Of te zingen blij blij mijn hartje is zo blij en dan maar hopen dat je hart er in meekomt. Maar dat werk van de Heilige Geest. Ik heb u gesteld als een zegelring aan de hand van de Heere Jezus Christus. Wie zal ze uit Zijn hand rukken?! Niemand toch. Kerk vaak kijkt naar zichzelf, maar het ligt vast in de Heere Jezus Christus, ring aan Zijn hals. Dan krijgt het grond onder de voeten. Want Ik heb u verkoren zegt de Heere der heirscharen.

Amen.

 

Zondag 15 august 2021 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. D.J. Diepenbroek – Schriftlezing Jeremia 22 vers 24-30 en Haggai 2 vers 21-24