In het paradijs na de schepping van de hemel en aarde klinkt het spreken van God tot mensen. God zei: weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde. Het eerste spreken van God is een opdracht om vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen. Het gaat over de schepping van de vruchtbaarheid als een gave van God. Zo horen we over het spreken van God, het doel van God en het leven voor God.

Genesis 1 vers 28a: ‘En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde’.

De schepping van de vruchtbaarheid

  1. Het spreken Gods;
  2. Het doel van God;
  3. Het leven voor God.

1. Het spreken Gods

Geliefde gemeente, we vertoeven al enige tijd in de Bijbellezingen op de zesde dag. Dat de Heere niet alleen de landdieren ging schapen maar ook de mens naar Zijn beeld en gelijkenis. We hebben gehoord van het doel Hem te verheerlijken en Hem te genieten.

Vervolgens heeft de Heere de mens heerschappij gegeven. Schiep man en vrouw. En Hij zegende hen, zo hoorden we de vorige keer. De Heere zegende Adam, zegende Eva. Goddelijke zegen die na de zondeval nog een veel diepere betekenis heeft gegeven als we zien op de tweede Adam.

Die bruidskerk die in zichzelf leert zwart te zijn, maar in Hem lieflijk. Die zaken zullen vanavond onze aandacht hebben. Die dingen die Hij gegeven heeft en in de zondeval verwoest is. Die gemeente die op aarde niet meer in Zijn beeld rondwandelt. Die werkelijkheid te mogen beleven. Vanavond die Godssprake. Die woorden wees vruchtbaar en vermenigvuldigt de aarde.

We hebben te bedenken dat dit het eerste spreken tot hun oren en ziel. Nu gaat de Heere spreken met dat Woord, waarin de Zone Gods is. In den beginne was het Woord. Hij zou het vleesgeworden Woord worden. Het is de Vader die spreekt door de Zoon, door de Heilige Geest. Scheppend spreken, indalend. Met majesteit en kracht indaalt. In de zielen en lichamen op dat woord van de Heere vruchtbaar worden.

Een roeping, een heilige opdracht. Dat is het spreken Gods. Wie onder ons kent dat, verstaat dat? Want ook in de herschepping is er een eerste spreken die met doorboorde oren in de ziel ontvangen wordt. Om Christus’ wil door de kracht van de Geest spreken in de ziel. Wie verstaat dat?

Die inwerkende kracht in de mens wel niet maakt van dood levend. Vruchten waarzaligmakend. Is dat spreken nodig. Om waarlijk vruchtbaar te zijn kan het niet buiten de Geest om. Alles buiten Hem om kun je wel noemen vruchten maar het zijn stinkende vruchten. Kwade boom brengt kwade vruchten voort.

Kent u ervan? Herscheppend. Daar komt het op aan, de toepassing van Gods Geest. Niet we zeggen we hebben hier de Bijbel en hier staat dit en dat en maar goed leven. Al is de roeping der duizendmaal, het zal niet uitmaken als er geen Geest is.

Ezechiel 16 vers 7: ‘Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef!’.

Majesteit van Zijn spreken was dat er vrucht was en groei. Zijn liefde kon betonen en bekleden kon. Het spreken Gods in ons binnenste man en vrouw. Het eerste wat de Heere spreekt is wees vruchtbaar en vermenigvuldigt de aarde. Heilig spreken, scheppend spreken.

Dat elke vrucht uit de Bron, Hij de Schepper is van elk spreken. Elk nieuw leven heilig leven is. Het leven op zichzelf iets heiligs is. Waar wij de grootste zorgvuldigheid hebben te betonen. Een eenzijdig geschenk van God. Wij maken geen kinderen, wij nemen geen kinderen. Het is een Godsgeschenk. Dat van Hem afkomstig is.

Hier wordt het hen voorgehouden op de zesde scheppingsdag. Een almachtig werk, een heilig werk. Had de Heere kinderen? Naast Adam en Eva nog heel veel kinderen kunnen voortbrengen? Duizend of tienduizend. Of acht miljard. Had de Heere kunnen doen na Zijn macht.

Heeft de Heere niet gedaan maar de acht miljard die er nu zijn uit een echtpaar Adam en Eva. Dat betekent dat alle mensen uit een voorvader en -moeder hebben. Niet maar los zand. Maar als een grote familie is. Dat is hoe de Heere het openbaart.

Al die discrimatie, minachten van volken en groeperingen is een smaad leggen over je eigen bloedgenoten. Niemand toe geroepen. Kan voor de Heere niet bestaan. Wat de wetenschap, zet maar gerust tussen haakjes, over de evolutie. Uit een vader en moeder voortgekomen.

De lijnen doortrekken. Adam. Door een mens de zonde is en dood voortgekomen. In Hem allen gezondigd. Moedwillig, vrijwillig. Als een daad van hoogmoed, Godslastering. Ook dat hebben we te bedenken als hier staat dat zij vruchtbaar moeten zijn.

Wij hebben het maar te bedenken. Waar wordt ontkend dat Adam en Eva onze voorouders zijn, daar wordt heel de schepping, het heilswerk ontkend. Een groot domino effect. Nee wij moeten bukken en niet Gods Woord. Dat getuigenis van Hem blijkt elke keer waarachtig te zijn. De genade is van een Mens, hoofdletter, lees maar na in Romeinen 5.

Wat ons daar geopenbaard is over ons aller vader. Maar ook wat God in Christus de tweede Adam heeft willen doen. Op grond van recht en naar waarde nooit genoeg volprezen naam. De zondeval en het spreken van God weee vruchtbaar en vervult de aarde.

Dan zijn deze woorden voor ons nu al en op de toekomst gericht door de zonde al zo onnoemlijk aangetast. Zelfs teveel om op te noemen vanavond. Als ik wat dingen ga noemen. We doen dat niet om onpastoraal te zijn.

Denk alleen maar aan degenen die de gave der onthouding hebben. Of degenen die geroepen zijn, noodgedwongen, alleen te moeten blijven. Dan kan dit woord al zoveel losmaken. De pijn, de worsteling met deze woorden. Denk toch aan de gebrokenheid in zovele huwelijken waar de kinderwens is maar niet vervuld wordt. Wat een worsteling en strijd om onder de Heere te krijgen. Getoond te krijgen wat de weg van de Heere is.

Als de hormonen soms door het lichaam gieren. Hoofd, hart los kan komen. Denk wat in huwelijken plaats kan vinden. Dat maar niet onderschatten. De aanslagen van de boze. Van alle tijden maar in onze tijd, een stroom van ongerechtigheden. Schier niemand aan ontkomt. De lusten op te wekken.

Wat de Bijbel zegt over gezinsvorming dat de satan probeert aan te tasten dat er niets overblijft. Hier voor de zondeval. Maar die woorden worden later herhaald aan die acht zielen na de zondvloed. Schepping door de zonden zo aangetast. Niet alleen de zonde maar zo doortrekt in de wereld. Soms met de door, miskraam. Wat een verwoesting op alles wat rein en heilig zou moeten zijn.

2. Het doel van God

Wat is dan het Bijbelse denken? Wat spreekt de Heere dan. Als we het Oude Testament naspeuren dat vruchtbaarheid een zegen is. Vruchtbaarheid was in het woord opgesloten. Het is een zegen om vruchtbaar te zijn. We zongen het in Psalm 127. Kinderen een erfdeel des Heere is en vruchtbaarheid een beloning is.

Dat is de ene kant, maar aan de andere kant. Reinigingswetten voor mannen. Voor vrouwen voor zwangerschap. Wat een bloed moest er niet vloeien. Rondom vruchtbaarheid. Ontstellend veel offers. Dan hebben we het over Israël. En dan nog niet over de volken rondom. Dan is het niet anders dan met zonden en ongerechtigheid. Zoveel bloed dat er stroomt.

Zou het anders zijn vanavond? Wat speelt er in hoofd? Welk mens onder ons staat er niet schuldig? Wij allen hebben gezondigd ook op dit terrein en derven de heerlijkheid Gods. Hoe dan wel? Niet meer bloed nodig dan in het Oude Testament, er is er Een die één stroom. Die bij de vrouw op de daad zelve een steen op kon pakken maar niet deed. Bij die bloedvloeiende vrouw de stroom deed stoppen.

En de naamgeving op de achtste dag. Uitzien naar de komst van Hem die volkomen verlossing zou werken. Hij is gekomen in de volheid des tijds. God werd mens. Niet dat Jozef de hand in en kon mocht hebben, maar Maria werd bevrucht van de Heilige Geest. Als enige vrouw een rein kind te kunnen voortbrengen.

Waarvan is geprobeerd het weg te trekken. Zorgde de Heere in Hem alleen maar rein kon zijn. Verzoening aan te brengen. In de Mens. Tweede Adam. Geboren uit de vruchtbaarheid die God heeft gewild. Uit Hem vruchtbaar te doen maken. In een volheid van eer en roem in de Drie-enige God. Dat is wat plaats mocht vinden. In Hem krijgt hij de roep evenzeer, waar de Oud-Testamentische naar uit mocht zien.

En ook de Nieuw-Testamentische de Heere eenmaal gekomen maar ook weder zal komen. Wanneer zal Hij komen? Wanneer dat ganse getal vol is. Daarom geldt voor de Nieuw Testamentische gemeente wees vruchtbaar en vermenigvuldigt. Geboren om opnieuw geboren te worden. Een schare die niemand tellen kan.

Wat is Zijn gewone weg? Op het erf van het verbond. Door het verbond en de verbondsbeloften. U komt de belofte toe en uw kinderen. Tot Zijn kerk komt de roeping wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. Voordat we het geestelijk maken ook een aardse roeping. Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet.

Ja er ligt er ook een roeping volk van de Heere. Ik heb het niet tot de zogenden, jongelingen in de genade. Ik heb het tot de volwassenen in de genade die de roeping hebben tweelingen voort te brengen. Zwanger te worden, geestelijk. In Sion geboren worden. Of heb je jezelf er niet voor over?

Dan kan er een tijd zijn dat de kerk er klaar mee is en vadsig. Maar op Gods tijd klaar. Hoe staat het er voor, geestelijk? Volk? Paulus. Door de weeën heen als hij zag dat er afdwalen dreigde. Hoe staat het er voor met mij? Kerkenraad? Mogen we die lijnen niet trekken? We moeten die lijnen Dan komt het erop aan.

3. Het leven voor God

Bijbels gezien hebben we het over de roeping vruchtbaar te zijn. Binnen het huwelijk. Hier hebben we het over het eerste huwelijk. Wil de Heere dat we er naar staan kinderen voort te brengen. Bijbels gezien mogen wij het niet scheiden. Het huwelijk en het een zijn en het krijgen van kinderen wordt van elkaar losgemaakt maar God doet het nooit. Er moeten er worden toegebracht.

Huwelijksgemeenschap en vruchtbaarheid mogen niet uit elkaar gehaald worden en het gebeurt. Maximale lust en minimale last. Dat is hetgeen wat er in onze tijd gepredikt wordt. Maximaal genieten. Kun je reizen maken ben. Kun je duizend en een dingen doen. Als je daar uit en klaar bent dan kinderen nemen. Ja ja? Geboortebeperking die middelen zijn er in deze tijd. Vernuftige middeltjes. Op een vrij eenvoudige manier aan te komen. Moet soms niet onderschat worden wat de pil in een lichaam van een vrouw teweegbrengt. 

Onan de roeping krijgt om Tamar te bevruchten. Wel gemeenschap heeft maar weigert haar te bevruchten. De vloek over hem. Het is niet onze beslissing of er bevruchting plaatsvindt. Dat is aan God. Zo Hem als de auteur van het leven achteraan te komen. Helemaal open te laten aan de Heere. En de openheid aan Hem te geven. Het geven van kinderen en ook de hoeveelheid van kinderen.

U zegt hebben we hier niet verantwoord mee om te gaan? Jazeker. Aan wie bent u verantwoording schuldig? Aan de Heere. Die de man en vrouw bijeen gebracht heeft, en meestal, vaak, maar niet altijd, kinderen te laten krijgen. Aan Hem verantwoording af te leggen. Aan de beloften Gods. Aan Hem verantwoording af te leggen.

Er zijn er die zeggen is het nog wel verantwoord om zoveel kinderen te hebben? Het volk Israël in het land Goossen. Deden ze toen aan geboortebeperking? Uit angst dat de jongetjes in de Nijl geworpen werden? Nee. En die vroegchristelijke gemeente? Deden ze aan geboortebeperking. Nee.

Weet u wel wat het kost om een kind op te laten groeien? In deze dure tijd. Hoe deden ze dat vroeger dan wel niet?! Armoe. Maar toen was er ook grote afhankelijkheid. Wie is de Kassier der armen? Het vee uit duizenden. Misschien zijn er dit denken dit gaat niet goed zo. We hebben maar een klein huisje en kinderen moeten op de grond slapen. Er was een straat in Elburg plekzat en het andere tjokvol. Maar waar woonden ze vroeger in?  Plaggerhutjes.

Ik zeg niet dat zulke dingen prettig zijn. Maar waar is tevredenheid? Heb je weleens een moeder gezien met haar achtste kind? Was dat er eentje teveel? Wat wordt het some gefluisterd. Die is alweer in verwachting. Dat is niet betamelijk onder kerkmensen.

Gezondheid. Verstand met Goddelijk licht bestraald. Hebben we daar dan niet mee te rekenen? Mag ik vragen: wat voor uw huisarts hebt u of gynaecoloog? Ik las van een huisarts die 44 jaar huisarts. Om een absoluut verbod over zijn lippen te krijgen niet toe in staat. Verwonderd hoe de Heere wonderlijk werkt. Zijn ze er niet.

Dan zegt u zijn er geen extreme noodsituaties. In onze tijd al gauw nood. Maar waarheen dan? Naar de arts of naar de Heere? Is het nood die we gauw weten op te lossen zonder de Heere.

Er zijn vele schaduwkanten. Ik weet dat er mannen die bruut zijn en liefdeloos. Calvijn: Een gedurige overspeler met hun eigen vrouw. Wee u indien u u niet bekeert. Vreselijke lijdensweg voor de vrouw. Misbruik maakt met het Woord in de hand. Misschien deze preek wel. Ik zeg u mannen als u dat doet: God zal u wreken. Er zijn vrouwen die heerschappij over de man uitoefenen.

O mogen we ziende op de Bruid, mogen we wel bidden tot God. Elkaar bloot geeft in je gedachten en gevoelens. Biddend tot de Heere te gaan. Wat is er wat te belijden in het licht van deze Bijbeltekst. Velerhande tegenspoed vanwege onze zonden.

Wie van ons moet niet het hoofd buigen. Het ontzettende van de zonden, en de zondeval. Wat werkt het door? Wat hebben we bloed nodig. Want zonder bloedstorting geen vergeven. Maar daar is bloed. Daar is een kerk gereinigd. Alles verzondigd, gans verzondigd. Totaal verzondigd. Maar daar is vergeving altijd bij U geweest.

Die Heilige Geest Gods. De trouw Gods, de hoop op God. Van mijn hoogmoed verlost te worden. O kruisdragend wellicht de weg te mogen gaan. Met maar een doel dat de Heere aan Zijn eer komt. U koninkrijk koom toch. De Heere door spreekt. Niet voor mijzelf te leven maar voor het aangezicht van de Heere.

Geboren en opgewassen met de liefde van een Drie-enig God. Hij mij te gebruiken tot eer van Zijn heilige Naam, stichting van de gemeente en verbreiding van het heilig Evangelie. Zo dat Woord te verstaan weest vruchtbaar en vermenigvuldigt de aarde.

Amen.

 

 

Woensdag 28 juni 2023 – Oud Gereformeerde Gemeente Ede – ds. D.C. Flapper – Schriftlezing Genesis 1 vers 26-31 – bediening van het Woord en sacrament van de Heilige Doop