De apostel Paulus onderwijst zijn geestelijke zoon Timotheüs in de pastorale brief over de standvastigheid in het geloof. De lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de Godzaligheid is tot alle dingen nut. Er is geen omstandigheid, ook niet in het huwelijk, waarin de Godzaligheid niet tot nut is.

1 Timotheüs 4 vers 8b: ‘Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens’.

Godzaligheid in het huwelijk

  1. De oefeningen;
  2. Het nut;
  3. De belofte.

1. De oefeningen

Geliefde gemeente, geliefd bruidspaar, we zijn dit middaguur bijeengekomen in Gods huis op deze voor jullie zo heugelijke dag. We zijn nu in Gods huis gekomen. om Gods zegen te vragen en de Heere weet hoe het voor jullie weegt. Voor u als ouders, voor u als gemeente. Dat mogen we elkaar vragen: hoe weegt dat. Voor wie aan die zegen alles gelegen is. Verlangen van een Godzalige dat alles onder Zijn zegen mag gebeuren. Dat Hij dat uit genade maar mag schenken.

Ik noem dat woordje Godzalig omdat het aan de begin van het vers staat. Brief van Paulus aan Timotheüs, die zeer pastorale brief. Dat woord Godzaligheid komt er negen keer in voor. Dan komt wel naar voren dat Timotheüs niet bij de meest standvastige gelovigen behoorde. Niet bepaald. Paulus moest hem opwekken. En Paulus doet dat met passie en verlangen. Om maar krachtig te zijn in de Heere zodat die arbeid maar niet ijdel blijkt te zijn.

Om van zijn vrees af te komen, om Godzalig te mogen wandelen. Te midden van alle vrees. Als jullie deze dag een heel nieuw pad mogen gaan behandelen. Dat geldt voor elk van de mensen, maar laten we hierop richten, het is een onbekend pad. Zoveel op dat pas zou komen. Wie zal ons het goede doen zien?

Dan kan er veel vrees zijn van binnen en buiten. Satan gaat grond als een briesende leeuw. Hoe de wereld lokt. Oefen uzelven tot Godzaligheid. De lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de Godzalige oefening tot alle ding nut. Soms om de dingen duidelijk te maken door het tegenovergestelde neer te zetten. Goddeloos. Zonder God. Godzalig, vol van God. Dat was Adam voor de val, dat was Eva [naam aangesproken] voor de val.

Daar zo beiden hun weg gaan. In die hof gegaan. Wat een zalig beginsel lag er in hun hart. Vol van God. Zo was het. Daarna is er nog maar een op aarde geweest die altijd vol van God is geweest. Dat was Christus. Godzalig. Volkomen vol van de liefde tot God, heiligheid van God. De wegen die Hij ging waren wegen die Hem lief waren. Om een bruidsgemeente te verwerven door Zijn bloed.

Die hier ook al in beginsel maar straks volzalig een bruidsgemeente zal zijn tot in eeuwigheid. En daartussen in, de val, en Christus voor Zijn komst. Godzaligheid is verwisseld voor goddeloosheid. Mens verwisseld. Zelf wel uitmaken wat goed en kwaad is. Los van God. Als een god te zijn op aarde. Dat heeft onstelbare oorlogen, ziekten en dood volbracht. Dood in zonden en misdaden, in zijn natuurstaat ontvangen. Zo zijn ook jullie ontvangen. Wat een aangrijpende werkelijkheid. Is het weleens naar je keel gegrepen?

Als ik zo moet staan voor Zijn aangezicht. Als kind was, jongen. Zonder God, zonder hoop op God in deze wereld. Ik verbeuzelde mijn genadetijd. Om hier op aarde wat op te bouwen. Maar nooit de vrede. Altijd meer. Altijd anders. Nooit gelukkig, in vrede.

Dat is wel een waarheid waaraan we moeten ontdekt worden. Anders zijn we dood, blind, dwaas. Maar dat gebeurt door een Almachtige God. Herstelde relatie van God. Daarmee gaan zien dat we niet alleen los van God zijn maar ook die relatie met elkaar hersteld worden.

Maar die God die rijk is in barmhartigheid, wil werken. Daarom is het beste plekje op aarde onder Zijn Woord. Een dag in Uw huis beter dan duizend elders. Weet u dat? Hier wordt de rust geschonken, het vette van Uw huis gesmaakt. Zelfs vindt de mus een huis o Heere, de zwaluw legt haar jongkens neer in kunstig nest bij U altaren.

Dat zoete, beste plekje. Daar is de Heere op uit. Om van goddelozen Godzaligen wil maken. Al datgene dat de scheiding brengt beweent. Laat dit wel zijn. Godzaligheid vloeit uit de Godzalige Christus. Wij moeten wel ingeënt zijn in Hem. Er is geen Godzaligheid op grond van de wet alleen. Of die met het geweten alleen bereikt kan worden.

Er is geen Godzaligheid, dan door de verbinding met Christus, die in de wedergeboorte al ervaren kan worden. Het is in de eerste plaats niet alleen maar een uiterlijke Godsdienst. Daar is het jullie ook om te doen toch?! In onze tijd: uiterlijk gaat het niet om. Dat is onzin. Het gaat om alles, hoofd, hart. Uiterlijk, kleding, haardracht.

2. Het nut

De Godzaligheid die heeft aan alle dingen nut. De lichamelijke oefening is tot weinig nut. Ik weet dat het veel wordt toegepast op sporten, je lichaam traint. Zoals zovelen in onze tijd zo blindstaren op het lichaam. De kanttekening wijst er ook krachtig op. ’Hierdoor verstaan sommigen de oefening dergenen die om prijs streden met worstelen, lopen en anderszins, waardoor maar enige lichamelijke weldaad werd verkregen; maar alzo Paulus hier handelt van zaken die den godsdienst aangaan, zo verstaan anderen dit bekwamelijker van enige oefening van het lichaam, waardoor hetzelve getemd of getuchtigd wordt, als daar is vasten, waken, onthouding van enige spijzen of kledingen, anderszins geoorloofd. Van deze zegt dan de apostel, dat zij wel enige nuttigheid kunnen hebben, maar nochtans weinig ten aanzien van de godzaligheid zelve, overmits die ook kunnen misbruikt worden en in bijgelovigheden verkeren’.

Vasten, waken, onthouden van enige spijze. Nochtans weinig ten aanzien van de lichamelijke oefening. Worden zelf misbruikt. Vasten, waken. Onthouden van bepaalde drank en kleding. Al die zaken waar de valse godsdienst vaak mee gevuld is. Die Baälpriesters sneden zich met messen en sprongen tegen het altaar aan. Lichamelijke oefening geen enkel nut.

Luther tuchtigde zichzelf. Sliep minder. Sloeg zichzelf. Om de zonden eruit te halen. Die bij zoveel godsdiensten zijn, Roomse, Islam, noem maar op. Bij valse godsdienst geen enkel nut, maar bij de ware Godsdienst dan? Zijt dan nuchter en waakt. Dat we niet vatzig over de aarde te gaan. Dat vasten kan enig nut hebben.

Maar de Godzaligheid dat is tot alle nut. Hier mag het licht over vallen. Als een vrucht van Christus. Vol raken van de Heere Zijn dienst en genade. Dat leven uit Christus in de gemeenschap met God door de Heilige Geest. Dat is een rijke zegen als man en vrouw in het huwelijk daarin mogen delen. Dat is een geschenk uit de hemel.

We hebben het niet, nooit uit ons. Het is een geschenk van boven. Godzalig is een ruim begrip met vele vertakkingen. Godzaligheid. Wat bedoelt Paulus als hij zegt oefen uzelven tot Godzaligheid? Als het een geschenk van boven is, wat is dan het oefenen?

Wel Godzaligheid, het brengt altijd met zich mee genade van berouw en waarachtige bekering. Als dat een beetje flauw wordt. Dan wordt het wel tijd dat we weer in beweging komen. De Heere erom smeken. Als dat stil komt te liggen, dan word je lui en vatzig mee.

Jongen, zorg dat je altijd in de beste conditie bent. Pa, ik heb al gezien dat iemand in de beste conditie na drie dagen op de IC kwam te liggen en het hard achteruit ging. De Godzaligheid is van alle nut. Dat er berouw is voor dat wat niet voor U kan bestaan. Geef mij lessen in die Evangelische lessen. Niet verheft maar vernedert onder Uw krachtige hand.

Bij aanvang, en bij voortgang. Niet zo hoeft te zijn in het huwelijk. Er bovenuit te steken. Dan hoef je elkaar niet de les te lezen. Dan hoef jij niet de baas te zijn, dan hoef jij je niet te handhaven. Onder God niet te zijn wie we zouden moeten zijn. Dat is wat de Godzaligheid met zich meebrengt. Het ware geloof wat de Heere schenkt in de wedergeboorte moet geoefend wordt. In de zelfkennis, Christuskennis. En nog meer in de huwelijkkennis. Oefent u in de Godzaligheid. Dat is maar een onderdeel maar wel zeer wezenlijk.

Als je met wangestalte over de aarde gaat. Als het Woord gesloten blijft. En dan klinken die woorden oefen uzelf tot Godzaligheid. Dan kun je uitgehaald worden door die Geest des geloofs. Weer te lezen en te verstaan. En in bepaalde omstandigheden Zijn liefde uit mag oefenen. Grote gedachten te krijgen van Christus. Door Zijn liefde en trouw die Hij in Zijn offer teweeggebracht heeft. In al je zwakheid geloofskracht te ontvangen.

Oefen jezelf in Godzaligheid. Wat heeft dat onder elkaar ook nut. Net als de vrouw van Luther. De vrouw naar buiten ging en de blinden donker maakte. Wat doe je nou? Volgens mij is de God van Luther dood. Echt?! Absoluut. Hij werd uitgehaald. Die blinden moesten open. Die kracht ervaren worden. Zo elkander tot een zegen te zijn.

Is er dan geen God die leeft? De omstandigheden zijn zwaar en de moeiten zijn soms groot. Maar er is Een die is groter dan de omstandigheden. En de liefde dan? Die blijft. Zelfs tot in eeuwigheid. We hebben Hem lief omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. Als die liefde er niet is, dan is het koud, en ongevoelig. Zelfs hard zijn tegen elkaar. Dan mag het gebed er wel zijn.

Als die liefdesstromen uit Hem weer mogen vloeien. Die Geest die uitgedreven wordt naar Hem, dat brengt de Geest met Zich mee. En als de een niet hebt, en de ander wel, dan kan het voor jou ook. En als je het samen mag hebben, dan is het waar liefde woont, gebiedt de Heere Zijn zegen, daar woont de Heere Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen. Godzaligheid tot alle dingen nut. Kinderen, jeugd. Er kunnen geen omstandigheden zijn of het is tot nut.

Stikstofproblemen of niet. Wat voor omstandigheden er ook zijn, Godzaligheid is tot alle dingen nut. Onmisbaar. Die problemen blijven er. We mogen elkaar wel toeroepen als we dit nog niet kennen. Zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is. Haast u om uw levens wil. Het zou wat zijn zonder God door het leven te moeten gaan en voor Zijn troon te moeten staan. Goddelozen hebben geen vrede, dat zegt het Woord recht, zuiver. Godzaligheid tot alle dingen nut. In ziekte, in gezondheid. In voorspoed, in tegenspoed.

Godzalig ziek zijn is meer. Godzalig ziek zijn. Een geredde ziel, een ziek lichaam. Onbegrijpelijk. Dan gaat het goed. Hier op aarde is het allemaal niet. Hier groeit niet iets wat eetbaar drinkbaar is voor de ziel. Op aarde zelf buiten God gerekend. Tranendal. Baca’svallei. Moerbeziebomen. Vanuit het Engels, Baca’s. Godzalig tot alle dingen nut. Wat een zegen dat de Heere het in deze pastorale brief wil geven. In welke omstandigheden dan ook.

Dat is geen wonderboom. Vandaag wat troost en morgen verdort. Wat brengt dat veel mee. Lijdzaamheid, goedheid, liefde. Wat wil lichamelijke oefening brengen als Godzaligheid tot alle dingen nut is?

Wat voor nut heeft dat voor je sterfbed? Voor de eeuwigheid? Ook niet. Maar Godzaligheid. Paulus en Barnabas in de gevangenis in Filippi. Godzaligheid. Psalmen zingen in de nacht. Wees U mijn borg. In het dal van de schaduw des doods, niets te vrezen. Zijn stok en staf vertroosten mij.

3. De belofte

Hebbende de belofte des tegenwoordige en toekomende leven. Godzaligheid, wat een nut ligt daarin. Alle dingen zullen u toegeworpen worden. Alle dingen. Zijt dan niet bezorgd over de dag van morgen.

Lichamelijke oefening. Dan houd je de slaap uit de ogen en hoop je dat het beter gaat. Maar Hij geeft de beminden in de slaap. Wat kan er hier op aarde een afdalen zijn. Niet zo een weg omhoog loopt, dan denken we vaak. Ootmoed. Laag plekje, beste plekje. Kan een weg van lijden zijn met een lange ij.

Het gaat hier echt niet over roosjes. Dat is hier nooit zo geweest. Hij wil Zijn kracht in zwakheid volbrengen. Hij is het die dingen geeft die voor deze wereld totaal onbekend zijn. Waar de wereld helemaal buitenstaat en niet wil verstaan en ook niet kan verstaan. Dat is voor de Jedidja’s. De satan heeft maar korte tijd, en hij weet dat. Hij kan de kerk verzoeken. Daarom bidt de kerk leid niet in verzoeking. Pijnlijke verzoeking, betoverende bezoeking. Satan heeft wat een pijlen in zijn koker. Of dat nou een zwarte of van een witte duivel komt, het is van de satan.

De Heere heeft wat een beloften. Dat Hij Zijn volk niet verzocht laten worden boven wat zij kunnen hebben. Dat is wat. Dat Hij met de verzoeking ook de uitkomst geeft. Heb goede moed hoor. In de wereld wel verdrukking hebben, maar Hij heeft de wereld overwonnen. De Heere beproeft ook in deze tegenwoordige leven. De verschillende standen in dit genadeleven.

Hij beproeft het geloof. De ja-woorden die je geeft voor Zijn aangezicht. Hij beproeft de bevinding. De naastenliefde, zelfs tegenover vijanden. Wie blijft er dan staande. Ik heb het wel te preken maar ik zit gewoon naast u. Blijft sterk, blijf de Heere verwachten. Hij die een goed werk begonnen is zal het volbrengen tot op de dag van Zijn Zoon.

Zijn Woord. De Alfa en Omega. Waarheid. De Ik zal zijn die Ik zijn zal. Godzaligheid in de tijd door de tijd en uit de tijd. Het brengt beloften met zich mee. De ziel gaat huppelen van zielenvreugd. Alle tranen van de ogen af zal wissen. Een woordje: Godzaligheid. Dan gaat het alleen maar goed. Samen. De Heere geve het je, zo rijk, zo goed. Dat je in deze wereld ook een stad op een berg mag zijn die niet verborgen kan blijven.

Amen.

 

Dinsdag 2 augustus 2022 – Oud Gereformeerde Gemeente Ede – ds. D.C. Flapper – Schriftlezing