Jozef en Maria hebben hun kind Jezus naar de tempel gebracht om Hem aan de Heere voor te stellen. Naar de wet van Mozes waarin was bepaald dat de eerstgeborene aan de Heere diende te worden voorgesteld en daar deelde de andere kinderen in. De Heere Jezus kwam uit de hemel naar deze aarde en leefde een leven in volkomen toewijding aan de Vader. Hij was Zelf de Losprijs, het Rantsoen: met Zijn lijden en sterven betaalde Hij voor de zonden van Zijn volk. 

Lukas 2 vers 22 en 23: ‘[22] En als de dagen harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem den Heere voorstelden; [23] (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden)‘.

De eerstgeboren Zoon wordt overgegeven aan Zijn Vader
1. Hij wordt voorgesteld aan de Vader;
2. Hij wordt voorgesteld aan ons.

1. Hij wordt voorgesteld aan de Vader

Misschien heeft u die ervaring ook weleens, als u thuis de wetten van Leviticus of Numeri leest, hebben we dit nog betekenis voor ons? Ja, in het licht van Christus. Hoe meer ze gaan oplichten. Daarom is het goed dat we er vertrouwd mee raken.

Lukas let eerst op de besnijdenis. Het Kind kreeg de naam Jezus. Maar er wordt verwezen naar dat de engel de naam van Jezus al gaf. Eerst de wet van de besnijdenis. En daarna de wet van de onreinheid. Na 33 dagen. Offer moest gebracht worden bij de ingang van de tempel.

Als je vermogend was moest je een lam brengen en twee tortelduiven. En als je arm was dan alleen twee duiven. Je kunt zien dat Jozef en Maria arm waren. En de wet van de eerstgeborene voor te stellen.

Jozef en Maria willen meteen naar de tempel. De wetten van de reiniging, Leviticus 18, kon na veertig dagen of later. Nee, we gaan. Het lijkt alsof ze afgestreept hebben.

Er spreekt een verlangen uit van de Heere het Kind over te geven. Stel u hebt een kind ontvangen, ziet u dan ook uit naar de doop? Niet vanuit hoe sneller hoe beter. Daar zit nog Rooms zuurdesem in.

Hoe sneller hoe liever. De kinderen behoren de Heere toe. Daar mogen we toch aan herinnerd worden uit het verlangen van Jozef en Maria. Met dat doel. Niet om in de eerste plaats een reinigingsoffer plaatsvindt. Dat ook. Maar het eerste doel het de Heere voorstellen.

In de praktijk was het andersom. Bij de nicanorpoort stond de priester. Daar het offer geven om naar binnen te mogen. Maar hier staat het andersom. Het Kind voorstellen. Wat betekent dat aan de Heere voorstellen? Hoe doe je dat? Geef je een hand en zeg je je naam. Nu kan dat niet maar zeg je je naam.

Is dat het? Ja, ook maar dit is te zwak. Jozef en Maria stellen het Kind ten dienste van God. Al wat de baarmoeder opent zal geheiligd. Voorstellen is hetzelfde als heiligen. Het heiligen van de sabbatdag, een aparte dag, maar ook toewijden. Je richten op de dingen van de Heere.

Hier wordt Jezus voorgesteld opdat Hij wordt toegewijd aan U Vader. Het is opmerkelijk dat Lukas hier voor de tweede keer voorstellen gebruikt. Ik ben Gabriel die voor God sta. Hetzelfde woord. Staan voor de dienst van God.

Jozef en Maria stellen het Kind voor. Neem Uw Kind op Hij volkomen in Uw dienst staat. Jozef en Maria beseffen dat dit Kind er niet alleen is om de dertig jaar in de timmerzaak is te midden van de krullen. Maar dat Hij staat in de dienst van de Heere.

Wat een geloofsvertrouwen spreekt hier uit. Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden had de engel gezegd tegen Maria. Het lijkt wel of we hier iets terug horen van Hanna uit het Oude Testament die Samuel voorstelt aan de priester in de tempel.

Wist u niet dat Ik moest zijn in de dingen van de Vader, zegt Hij later tegen hen. Dat mocht Hij zeggen. Jozef en Maria hadden Hem voorgesteld. Die eerstgeboren Zoon om toegewijd te worden aan de Vader.

Wist u dat er geloofsvertrouwen voor nodig was, dat Jozef en Maria Hem voorstelden? Het mocht ook bij een eigen priester in Nazareth. Nee, hier in de tempel moet het gebeuren. Omdat de engel had gezegd Hij is Jezus en zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Daar in de tempel de offers gebracht. Daar ligt Zijn werk. Hij was niet uit het geslacht van Aaron? Ze begrepen dat ook niet. Als Jezus later na dertig jaar met Zijn bediening begint, dan begint Hij met het reinigen van het tempelplein.

2. Hij wordt voorgesteld aan ons

We letten op de betekenis ervan. Wat betekent het dat Hij voorgesteld werd in de tempel? Wat vervult Jezus hier dan mee? Daar liggen lijnen in de rijke verwachtingen van ons. Er wordt verwezen naar Exodus 13. Al wat de moeder opent zal de Heere heilig genaamd worden. De wet in Exodus 13 had de Heere ingesteld als gevolg van de gebeurtenissen in Exodus 12.

In Egypte werden alle eerstgeborene gedood. Farao zei dat het volk hem toebehoort. Nee, ze behoren God toe. Negen plagen volgen. God raakt met de tiende plaag waar de Farao zondigde. Het hele volk werd geraakt. De eerstgeborene was naast de vader de leider van de stam. In haar hart geraakt.

Als gevolg van die straf zegt de Heere, Israël breng de eerste naar mij. Als een teken dat jullie hele familie mij toebehoort. Een teken dat wij ook als volk toegewijd zijn aan de Heere. Het is niet een keuze van ons maar een beslissing van de Heere.

Artikel 34 van de NGB drukt dat uit. Afgezonderd van alle vreemde religies. Afzonderen. Toegewijd zijn. Zijn veld- en merkteken te dragen. Dat we de kinderen ten doop houden is niet onze keuze maar een geloofsantwoord op dat ze de Heere toebehoren.

Een kind niet laten dopen is onttrekken aan het verbond. Ongeloof. Het betekent dat ieder die gedoopt is, ervoor leeft om Hem te eren. Om Hem te loven. Kinderen, besef je dat? Wij leven niet voor onszelf. Misschien heb je wel een lijstje. Maar wij behoren U toe.

Daarom leert de Heere Jezus u bidden: Uw wil geschiede. En dat behoren we elke dag te bidden. Toewijding aan Hem. Hebt u dat al ontdekt?

Er is iets aan de hand met de eerstgeborene. Dat hoefde alleen maar met de eerstgeborene. Het is naar alle waarschijnlijk geweest dat de eerste priester werd. Hoe was de structuur van de samenleving? Dat draaide allemaal om het gezin. De eerstgeborene was priester in het gezin. Waar weten we dat uit? Uit Numeri 3.

Er is een breuk gekomen dat niet alle eerstgeborenen priester werden, maar alleen uit de stam van Levi. Waar is dat gekomen? Bij het gouden kalf. Een paar weken na de uitredding. Hun hart hing niet aan de Heere, niet toegewijd aan God. Maar de hang naar Egypte. Zonde van afgoderij. De straf van de Heere was dat alleen nog priesters uit de stam van Levi die niet hadden meegedaan met het gouden kalf.

Waarom vertel ik dit? Uit Lukas 2 blijkt wij dat een onvolkomen en gedeeld hart hebben. Ons hart niet toegewijd aan de Heere. Vertel ik iets nieuws als u het afgelopen jaar overziet? Bent u met Psalm 105 elke dag begonnen? Bent u vader in gebed geweest voor mijn kinderen opdat mijn kinderen in de wegen van de Heere gaan. Hoe is dat vaders? Volkomen toegewijd aan de Heere.

Of hebben we ze ongemerkt een andere boodschap gegeven. Naar dat huis, dat bedrijf, die hobby. Mag dat dan allemaal niet krijg ik meteen de vraag? Hebben ze gezien hoe toegewijd was aan die spullen, die hobby. We vertellen het bewust maar zeker ook onbewust.

Hebben we gezegd: de dingen van deze wereld geven hoop en vrede in je hart? Dat zeggen we toch?! Nu noem ik de vaders, maar ik kan ook de moeders noemen, de anderen in de gemeente. Dat het volkomen gaat om de Heere. Wie kan zeggen toegewijd te zijn aan de Heere? Heere, u kent dat hart dat zo meegaat met de wereld. Dat makkelijker meekijkt naar een video in plaats van het onderzoeken van het Woord van de Heere.

De wet van de eerstgeborene gaat verder. Hij kon geen priester zijn, dat wisten ze en toch werd Hij priester.

En de losprijs van vijf sikkel. Hebben Jozef en Maria die betaald? Het staat er niet. Kan zijn dat Hij Zelf dat later gedaan heeft. Waarom vermeld Lukas het niet? Omdat Jezus Zelf de Losprijs is. Hij Zelf de dienst zal doen. Ik ben gekomen tot een Rantsoen, een losprijs voor velen.

Van het begin tot het einde heeft Jezus volkomen gedaan wat de Vader van Hem vroeg. Te bevrijden voor de macht uit de zonden. Ik heilig Mijzelf voor U Vader, Johannes 17. Ik heilig Mij voor hen. Opdat zij ook geheiligd. Vader Ik geef Mij U volkomen over. Opdat deze discipelen toegewijd worden. Wat hier in Lukas 2 plaatsvindt mag zijn volkomen vervulling krijgen aan het kruis.

Waarom deed Jezus dat aan het kruis? De gemeente voorgesteld aan God heilig en rein. Door het werk van Christus. Niet door het werk zelf maar door Christus. De eerstgeborene voor het hele gezin.

Wat is de les voor u van de voorstelling van de eerstgeborene? Dan hoefde de tweede, en derde niet meer. U hoeft niet meer aan God voorgesteld te worden. U mag er door Hem in delen. U ontvangt die volkomen heiligheid door Hem om niet.

Voelt u wat dit betekent? Niet meer onze inspanning die telt voor God. Het is door Hem. Wie mag er nou gaan delen in dit werk gaan delen? Die in Christus ziet en vertrouwt op Hem. Geloof is kennis krijgen van wat Jezus gedaan heeft. En de overtuiging krijgen van wat Hij gedaan heeft.

U moet niet alleen de kennis ervan krijgen en de hartelijke overtuiging, maar ook dat u het zo ziet dat de Zaligmaker is gekomen. Maar dat u net als Simeon mag zeggen: mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien. Die toewijding. Gaat u het zeggen? Het Kind wordt u in de handen gelegd. De prediking wordt in uw hart gelegd.

Verwacht het voor 2021 niet van uw inspanning. Maar door die overgave van het hart aan Hem. Geloof betekent niet inspanning maar de rust van de overgave. O wat kan het moeilijk zijn om over die blokkades zijn. Ik werk er een uit. Of Hij wel werkelijk voor u gekomen is, voor u is.

Denk terug aan uw doop. Opdat Ik u en uw kinderen meeneem in de dood van Christus. Dat is het teken en zegel. Ik beloof u de zaligheid in Christus. Wilt u een rijker belofte? Zo mag de prediking uitgaan in het midden van de gemeente. De Heilige Geest die het hart beweegt. Onzichtbaar werk en toch kun je het merken. Vat op het Woord. De Heere heeft het gesproken.

Spreek slechts een woord en het zal geschieden. Wie zo zijn leven overgeeft, mag delen in de eerstgeborene. Hij heeft Zich geheiligd en dat betekent dat de Heere geen zonden meer in mij ziet. Dat werkt de Heere uit. Welke rijkdommen er liggen in Hem. Christus heeft Zich toegewijd opdat de Zijnen in Hem gereinigd worden.

De wet van de eerstgeborene is niet we zien Hem gaan, en gaan terug naar Egypte. Die in Mij is die blijft in Mij. Gode welbehaaglijke offerande. Dat wij ons leven geven aan de Heere. Niet het offer van de verzoening maar van de dankbaarheid, van de lof.

Is dat uw gebed? Neem mij leven laat het toegewijd zijn aan Uw eer. Niet in mijn kracht. Maar toegewijd aan U. De zonden te doden en meer verbonden aan U. Meer vader in het gezin en kinderen in de vreze van Heere zien gaan. Verandering van het gezin begint bij de verandering van het hart.

Als ik het bij het begin van de dienst had neergelegd als een wet, dan zou u hopeloos naar huis zijn gegaan. Maar door het werk van Christus mag ik het nu aan het einde zeggen. Godgeheiligd zaad aan Hem toegewijd. En zo krijgt de Vader eeuwig en eer. Amen.

 

Zondag 3 januari 2021 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. D.C. de Pater – Schriftlezing Lukas 2 vers 21-24 en Exodus 13 vers 1 en 2 en Numeri 3 vers 12 en 13