Liefde kun je met woorden tonen of door een geschenk te geven. Zo heeft God Zijn liefde betoond: Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon gegeven. Christus is naar deze wereld gekomen. God gaf geen paleizen uit overvloed, maar als het ware uit gebrek Zijn enige Zoon. Zó lief had God deze wereld dat Hij Zijn Zoon gaf, en Hij had er maar één.

Gemeente, we hebben het vanavond beleden, we geloven in God de Vader, de almachtige God, de Vader, en Jezus Christus de Zoon van God. Dat Hij gekomen is naar deze wereld. Geboren uit de maagd Maria. Elke zondag belijden we het. Elk jaar vieren we dat. Hoe vaak hebben we het al niet beleden en vieren we het?

En dat is terecht. En tegelijkertijd is er het gevaar als het vaak gezegd wordt dat het ons gewoon in de oren klinkt. Voor ons vertrouwd en bekend. Ontzettende werkelijkheid daarachter. God werd mens. Niet als dertigjarige of zestienjarige maar als allerkleinste baby in de kribbe ging liggen. En daar ligt God in de kribbe. Toen Hij mens werd bleef Hij God.

Hij moest verzorgd worden, verschoon worden, leren praten, leren lopen. God werd mens. Wat een vernedering en toch de Heere heeft het gedaan. En dat Hij dat gedaan heeft, dan moet Hij daar toch wel een ontzettend groot doel daarmee hebben. Omdat Hij aan u en aan mij Zijn liefde tonen. Op het allerduidelijkst dat we er niet omheen kunnen. Ons eeuwig leven wil geven.

1 Johannes 4 vers 9: ‘Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem‘.

Thema van de preek:

Gods liefdesverklaring aan ons

  1. Hoe God Zijn liefde duidelijk maakt;
  2. Wie God op het oog heeft;
  3. Waar God naar verlangt.

1. Hoe God Zijn liefde duidelijk maakt

Hierin, zo lezen we in de tekst, is de liefde geopenbaard. God liefde jegens ons. Wij mensen doen dat naar elkaar ook toch. Met woorden en ook met cadeaus. Iets leuks meenemen. Bloemen. Bonbons. Geurtje. Of bij verloving geef je een ring. Soms zetten strand vol met waxinelichtjes of vliegtuigje laten vliegen. Koning Nebukadnezar liet zelfs hangende tuinen aan te brengen.

God manier om Zijn liefde duidelijk te maken gaat veel verder. Want wat is Gods manier? Hierin is de liefde van God geopenbaard dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft. Wat laat dat ene woordje eniggeboren Zoon zien. Zou God nog duidelijker Zijn liefde kenbaar kunnen maken. God kan alles. Nee toch. God had niet op een andere manier Zijn liefde duidelijk kunnen maken. Wat had Hij nog meer kunnen geven?

Ik moet denken aan de Heere Jezus die tegenover de schatkist staat bij de tempels. Rijken geven en het klinkt. En dan een arme weduwe geeft twee muntjes. De Heere Jezus roept Zijn discipelen. Deze hebben van hun overvloed gegeven, zij van haar gebrek. Niet hoe meer euro’s hoe meer liefde.

Van ons een bosje bloemen voor koning Nebukadnezar hangende tuinen. Wat die vrouw geeft geeft ze uit gebrek. Wat laat dat haar liefde zien. Wat als de Heere Zijn liefde had gegeven door paleizen te geven. We verdienen het niet, had ook Zijn liefde laten zien. Hij geeft en er staat een paleis. Maar de Heere spreekt en het is.

Maar God wil als het ware geven uit gebrek, niet uit overvloed. We voelen allemaal aan dat is lastig. God heeft overvloed. Wat kan de Heere geven zonder dat het uit Zijn onuitputtelijke voorraad komt. Wat kan Hij geven uit Zijn gebrek? Hij geeft dat Ene zodat wij er niet omheen kunnen. Beter die Ene.

Hij heeft in alles in overvloed behalve Zijn Zoon. Met Zijn Zoon geeft Hij alles. Romeinen 8 vers 32. Die ook Zijn Zoon niet gespaard heeft. Hoe zou Hij niet ook met Hem alle dingen willen schenken. Zijn Zoon is het grootste geschenk. Op het allerduidelijst Zijn liefde heeft willen betonen.

2. Wie God op het oog heeft

Bij ons mensen kan het zo zijn dat er liefde opbloeit onderling. Dat je achteraf niet zou kunnen zeggen wie nou de eerste was. Maar dat lezen we hier niet. Dat God Zijn Zoon heeft gezonden. Hij is de eerste. Het komt allemaal bij Hem vandaan. Het is Zijn idee. Hij komt met een liefdesverklaring. Bij God ligt het initiatief. Er is niemand die verstandig is, die God zoekt. Te samen zijn zij afgeweken. Het kan niet zo zijn dat hier iemand is vanmiddag die kan zeggen: ik zou wel willen maar ik weet niet of God wil. Dat is een onmogelijkheid.

God wil wel. Hij heeft Zijn eniggeboren Zoon gezonden. Het zenden van Zijn Zoon is Gods liefdesverklaring. Aan wie laten wij onze liefde blijken? Aan mensen die leuk en aardig zijn. Zo niet bij God. Hij zendt Hem zo staat het er de wereld. Dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de aarde.

En de wereld welke lading heeft dat? Verschillende ladingen. Mensenwereld. Vijandig gezind. Johannes zegt in het Evangelie, dus niet hier in de brief, dat de duivel haar overste is. Hij stuurt Zijn Zoon naar de gevaarlijkste plek in het heelal. Het is de meest koude en kille plek voor de Zoon. Want het de plek waar Hij gehaat wordt.

Hij komt van de meest aangename plek. Van de gemeenschap van de Vader en de Heilige Geest. We kunnen er niet bij hoe innig. God in Zichzelf liefde is. En dan gezonden naar die meest onaangename plek. Dat krijgen we toch niet klein? Hij was op die meest heerlijke plek. Zoon, Ik wil Mijn liefde doen blijken op een plek waar mensen Mij niet liefhebben. Op die plek waar mensen U het meest diep haten. U hebt de wereld lief, Ik heb de wereld lief.

Hij is gegaan om verbrijzeld te worden. De vloekdood te sterven. Ik las ergens: Wanneer God degenen liefhebben die Hem liefhebben, dan lijkt dat nog te verklaren. Als Hij mensen liefhebt die Hem niet liefhebben, dan is dat boven alle logica verheven. Want er is niets liefdevols aan ons mensen. Er is niets aantrekkelijks aan ons mensen. En toch Hij openbaart Zijn liefde, niet omdat wij zulke lieverds zijn maar omdat Hij liefde is.

As er in ons leven liefde mag zijn, als u vanmorgen aan Zijn tafel mocht zitten. Spurgeon: Wij zonden geen gezanten naar Hem. Het is alsof de Eeuwige de mensen smeekt om zich te laten verlossen. Zoals we in de Korinthebrief lezen: laat u met God verzoenen.

3. Waar God naar verlangt

Welk verlangen heeft de Heere dat Hij op Zijn wijze Zijn liefde laat blijken aan een wereld die Hem haat. Opdat, geeft reden aan. Opdat wij zouden leven door Hem. Als je een vriendin ten huwelijk vraagt, dan is dat omdat je verlangt met haar door het leven te gaan. Als God een liefdesverklaring zendt, dan is dat ook een verlangen. Hij wil ons hebben, samen door het leven gaan.

De Heere verlangt dat wij met Hem leven. Dat is toch onvoorstelbaar. De grote, majestueuze. Dat je al je verlangens met Hem deelt. Met Hem wandelt zoals Henoch. Hij verlangt niet voor even, zelfs niet dit leven zoals met een huwelijk tot de dood ons scheidt. Maar eeuwig. Dat verlangt de Heere zo hartstochtelijk. Zo graag wil de Heere omgang met ons dat Hij Zijn Zoon zond.

Het laat zo duidelijk de liefde van de Heere zien. Zoals die vader in die gelijkenis. Die naar de zoon toerent. Dat Hij verlangt om te ontfermen. Daar hunkert Hij naar. Misschien zitten we hier met vragen met wil God mij hebben? God ziet mij al aankomen? Zijn mijn zonden niet teveel, te groot? Moet ik niet eerst dit, eerst dat. Allemaal vragen waarin we op onszelf zien. Het is goed om onszelf te onderzoeken maar ook goed en noodzakelijk dat we de blik op Hem richten.

Dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft. Wij zouden verwachten dat waar God Zijn Zoon zendt om ons te veroordelen. Zou je verwachten. Maar opdat de wereld zal worden behouden door Hem. Dat je werkelijk leeft, eeuwig leeft. Je hebt het verdiend de eeuwige dood, dat is waar, maar dat je eeuwig leven zoudt hebben.

Leef voor en door Mij. Leef niet voor jezelf, dat leidt tot de dood. Deze tekst last duidelijk zien hoe de Heere is. Maar het zegt ook duidelijk wie wij zijn. Vlijmscherp. Opdat wij zouden leven door Hem. Als het op een andere manier kon, dan zou God dat wel doen. Maar iemand gered moet worden.

Als er iemand gered moet worden. Goed nieuws voor hem. Ook confronterend: zonder die hulp kan het niet, is het voorbij. Als God Zijn eniggeboren Zoon moet zenden, dan is de situatie met ons zeer ernstig. Dan laat het zien dat er voor ons buiten Jezus geen leven is. Maar als het anders is, niet dat leven in Hem kennen. Dan liggen we nog in de dood. Buiten Jezus geen leven.

In het volgende hoofdstuk staat het bijna letterlijk: wie de Zoon heeft heeft het leven, wie de Zoon niet heeft heeft het leven niet. Hoe kom ik aan die Zoon? We hoeven die Zoon niet uit de hemel hoeft te halen. Het Evangelie is dat Hij vanuit de hemel wordt aangeboden. Door de verkondiging van het Woord. God heeft Zijn liefde geopenbaard in het zenden van Zijn Zoon, in het verbrijzelen van Zijn Zoon.

Elke preek zo’n liefdesverklaring. Met andere woorden maar telkens als het goed die boodschap. Laat u met God verzoenen. Om u te leiden naar het hemels Vaderland. Allemaal liefdesverklaringen aan u. Verbreekt het u? Brengt het u aan Zijn voeten? Veracht het niet. Hoe lang zal Hij nog smeken. U kan niet zonder Hem. Ook al kunnen wij mensen onszelf wijs maken dat het wel kan en onszelf staande kunnen houden in dit leven en het toekomende leven.

Heeft u de Zoon, dan heeft u het eeuwige leven. We leven nu plusminus 2022 na het zenden door God van Zijn Zoon. Waarom is Hij zo lankmoedig. Omdat Hij in gunst Zijn lust heeft en niet in wraak. Opdat wij als het ware smelten voor Zijn liefdesaanzoeken. Advent. En Hij komt nog een keer. Dan niet in een kribbe. Ontmoet u dan Uw Zaligmaker. Dat eeuwige leven dat hier begint. Kus de Zoon opdat Hij niet toorne.

Amen.


Derde Adventszondag 11 december 2022 – Rehoboth Hersteld Hervormde Gemeente Voorschoten – ds. C.R. van den Toorn – Schriftlezing 1 Johannes 4 vers 7-21