De prediking van Petrus met Pinksteren heeft gevolgen. Mensen komen tot geloof en bekering door het werk van de Heilige Geest en zij volharden in het breken van het brood. Zo wordt vandaag het Heilig Avondmaal gevierd zoals de Heere Jezus deed met Zijn discipelen. De rijke verkondiging van het Evangelie klinkt: ’Hij verkondigt ons dat we midden in de dood liggen maar Hij verkondigt ons óók dat Christus in onze dood gekomen is en dat Hij Zijn leven gegeven heeft voor onze zonden’.

Handelingen 2 vers 37: ‘En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?’.

Het Brood gebroken

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, vorige week in de avonddienst stonden we stil bij het talenwonder daar in Jeruzalem. De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. En dan als u verder leest houdt Petrus die indrukwekkende preek. Legt uit vanuit het Oude Testament wie Jezus is, de Christus, de opgestane Heiland. En velen zo lezen we dan komen tot geloof. Wat heeft dat voor gevolgen?

Nou dat lezen we in vers 42. Volharden in het breken van het brood. Het verwijst naar het Heilig Avondmaal, zoals Lukas dat ook beschrijft in zijn Evangelie, hoofdstuk 22. Dan gaat het over het brood dat gebroken wordt. Zoals de apostelen dat van de Heere Jezus gezien en geleerd hebben en dat aan de kerk hebben doorgegeven. Dat is mooi, want wij vanmorgen doen is hetzelfde wat de Heere Jezus deed met Zijn discipelen. Jezus leerde Zijn discipelen het Heilig Avondmaal en dat is overgeleverd aan de christelijke kerk.

We breken het brood en vergieten de wijn en doen dat tot Zijn gedachtenis. We denken vanmorgen onder het breken van het brood en vergieten van de wijn aan Zijn lijden en sterven. Hij was die door Zijn sterven aan ons het leven gaf. Dat gedenken wij. Brood en wijn als teken van Zijn offer van genade.

En de Heilige Geest verzekerd ons door deze tekenen dat de genade van God werkelijk reddende genade is. Zo mogen wij vandaag het Heilig Avondmaal vieren. Dat God Zijn belofte voor ons onderstreept. En waarin God op een ontegenzeglijke wijze verteld en bewijst dat het bloed van Jezus Christus werkelijk reinigt van alle zonden.

Ziet u, in het Heilig Avondmaal zegt de Heere hetzelfde. Hetzelfde als wat Hij elke zondag tegen ons zegt. Gemeente van Christus, het heil is niet in u, nee, het is alleen in Jezus Christus. Niet in uw werken maar in Zijn genade. Mijn genade is u genoeg. En dat zeg ik niet maar dat zegt de Heere.

En voor u verlossing zegt Hij sta ik in. Om ja, het met de woorden van het avondmaalsformulier zo te zeggen, in het avondmaal betuigd en verzegeld God ons, u, jou, mij, dat je in het genadeverbond deelt. Dat Evangelie van genade dat ons elke zondag wordt verkondigd, dat ook in Handelingen 2 is verkondigd, en Petrus heeft vol vuur en in alle vrijmoedigheid Christus verkondigd. Verkondigd wat God door Christus gedaan heeft.

Nee, Petrus spaart zijn hoorders bepaalt niet. Hij zegt het luid en duidelijk: jullie hebben de Messias gekruisigd, jullie hebben Hem verworpen. Let wel, Hij die door God als Verlosser aan Israël geschonken was gekruisigd. Verworpen. Het Evangelie is verstaanbaar verkondigd,  in alle talen, hè daar stonden we vorige week bij stil.

En Petrus die mocht dat Evangelie verstaanbaar, ja nog een keer voor iedereen ja als het ware nog verder uitleggen, nog verder verkondigen. En door die Evangelieverkondiging zijn toen harten opgebroken en mensen riepen het verschrikt uit: wat hebben we gedaan?! Ja we hebben God op het hoogst misdaan, we zijn van het heilspoor afgegaan.

En dat is altijd de reactie op de prediking daar waar de Heilige Geest werkt. En dat is afgelopen week misschien wel ook uw, jouw uitroep. Toen je zo je leven overzag, wat heb ik gedaan tegenover U Heere, heb ik gezondigd, ik heb Uw liefde en genade geminacht. Ik ben eraan voorbij geleefd. En niet alleen de vraag wat heb ik gedaan, maar ook die vraag wat moet ik doen?!

En toen die vraag daar werd uitgeroepen in Jeruzalem toen heeft Petrus het verkondigd hè. Luid en duidelijk. Bekeer u. En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En voor Christus die hen verkondigd werd zijn ze gevallen.

Nee, dat hoeft geen jaren te duren. Ik zou ook zeggen dat mag ook geen jaren duren. Hoe is dat bij u en bij jou? Heeft u jaren nodig om erachter te komen dat u een zondaar bent? Heeft u jaren nodig om erachter te komen dat u zonder genade reddeloos verloren bent? Heeft u echt jaren nodig, ja erachter te komen, met God verzoend te worden?

Als u nu zondag aan zondag onder dat rijke Evangelie zit en het wordt u verkondigd, dat Hij het is wiens bloed het is dat reinigt van alle zonden. En in Hem, Jezus Christus, wil God je genadig zijn. Kost het je dan echt jaren om te erkennen ja dat je Hem nodig hebt? En dat je met heel je leven ja aan Hem toevertrouwen. Kost het je jaren om te breken met je zonden en je leven aan Hem over te geven?

Waarom duurt het zo lang voordat u de stap durft te maken om belijdenis te doen? Waarom duurt het zo lang om de stap te maken om aan te gaan aan het Heilig Avondmaal, waarom? Heeft u, heb jij geen genade nodig? Heden, vandaag, nu, komt opnieuw die rijke prediking tot u. En zo direct mag die nodiging klinken. De Heere zegt het opnieuw: je hebt geen leven in jezelf. Daar hoef je toch niet langer over na te denken, dat weet je toch wel? En Hij verkondigt ons dat we midden in de dood liggen maar Hij verkondigt ons óók dat Christus in onze dood gekomen is en dat Hij Zijn leven gegeven heeft voor onze zonden.

En kijk maar naar de tekenen van brood en wijn, dan zie je hoe Hij Zijn lichaam liet breken, Zijn bloed liet vergieten. Hoe Hij de zonden op Zich nam. Zijn doorboorde handen die nodigen jou en mij. Jezus de Heiland zegt: kom toch. Ja kom dan toch, kom tot Mij en word behouden. Echt in Zijn doorboorde handen ligt genade voor wie in Hem gelooft.

Ja, maar… Ja, maar, als ik naar mijzelf kijk. Inderdaad ja. Inderdaad als je naar jezelf kijkt wordt het helemaal niks. Daarom kijk naar Jezus. Bij Hem moet u zijn. Echt aan Christus ligt het niet. Hij heeft alles gegeven. U, jij zegt, ja maar wat moet ik dan doen? Komen is Zijn antwoord. Kom tot Mij. Komen, ik?! Ja u, jij. Bid het straks maar mee als we zingen: genadig Heer die al mijn zwakheid ziet, wil mij vergeven al wat ik U misdeed. En dat wil Hij.

En dat zien we ook gebeuren in Handelingen 2. En we zien vervolgens dat de gemeente wordt samengebracht door de Heilige Geest bij het breken van het brood. En dat die gemeente wordt bewaard bij het heil in Christus Jezus. Door het breken van het brood wordt de gemeente bewaard bij de verkondiging van het volbrachte werk van Christus.

Daar mogen we uit lezen. U, jij en ik. Alleen daar kunnen we uit leven. Kom dan, Hij nodigt u. Alle dingen zijn gereed. Kom maar aan tafel. Dat zegt Jezus, de Christus.

Amen.

 

Zondag 11 juni 2023 – Oude Kerk Putten – ds. C. Mijderwijk – Schriftlezing Handelingen 2 vers 37-42