Vanuit Gods liefde en trouw voor ons, bevestigd in het verbond, kunnen wij trouw zijn aan elkaar – zeker in het huwelijk. Liefde en trouw horen bij elkaar en zijn vruchten die de Geest wil schenken als geheimen van het christelijk leven.

Eigenschappen die jullie in elkaar terug mogen zien. Vanmiddag halen we er twee woorden uit: liefde en trouw. Het Griekse woord voor geloof kan je ook vertalen met trouw. Prachtige woorden. Moge liefde en trouw jou niet verlaten.

In Spreuken lazen we dat. Laat de liefde en trouw niet los. Ze kunnen zich wel uit de voeten maken. Als jij je voet zet op een verkeerde weg. De Spreukendichter geeft een wijze raad. Bind ze om je hart. Schrijf ze in je hart. Niet wij moeten die liefde en trouw veroveren. We moeten ons hoeden dat ze ons niet verlaten. Ze zijn al om ons heen en bij ons. Denk aan de ouderlijke liefde en trouw. Voor een kind het beseft is die ouderlijke liefde er al. Het zet het op de rails. Als kinderen groter worden, kunnen ze daarop terug vallen. Zo wordt het aangereikt en aangeleerd.

Zo ging dat ook in jullie gezinnen. Geleerd om elkaar tot zegen te zijn. Mag ik jou tot zegen zijn? Liefde en trouw zijn niet vanzelfsprekend aanwezig. Het zijn realiteiten die aan ons leven vooraf gaan. Ze zijn het fundament voor je huwelijk.

In Spreuken 3 lezen we dat je ervoor moet hoeden dat ze je gaan verlaten. In liefde en trouw kan je elkaar tot zegen zijn. Trouw is de bedding. En liefde is de rivier. Trouw zonder liefde is geen liefde. Ze hebben hun oorsprong in het verbond van God met Zijn volk.

Naar Bijbels besef moet je een verbond onderhouden. Ingeprent, gevierd, beleden. Dat zien we bij de Sinaï. Hoor, de Heere is een. Je zult de Heere liefhebben met heel je hart. De liefde krijgt een bedding in de trouw van God. God blijft trouw. Weet wel, er hangt een prijskaartje aan. Het offer van Jezus. Hij gaf Zich geheel en al. Zonder Zijn offer zal het niet gaan. Niet tussen God en mens en tussen mensen onderling.

Schrijf ze in je hart. Dat is een activiteit. Iets vastleggen. De huwelijksakte. Liefde en trouw zijn niet puur beleving, ze worden vastgelegd in een afspraak. Schreef God niet zelf de tien woorden? Leven volgens afspraak is een goed leven. Mag ik jou tot zegen zijn? Naast je lopen?

Waarom blijf je trouw? Nou, omdat we dat hebben afgesproken. Tot de dag waarop Jezus terugkomt of de dood je scheidt. Dat is ook het lied op de trouwkaart: laat ons delen in Zijn liefde. Het leven vieren. Uitzien naar het Koninkrijk. Jullie zichtbaar in de gelofte. Hier in de kerk. Ingezegend en vastgelegd.

Leven met een afspraak en een belofte is zegenrijk. Zo mag je elkaar tot zegen zijn. Jullie zeggen straks ja op de vragen.  Je belooft niet alleen trouw aan elkaar maar ook voor God en Zijn gemeente dat je de ander nimmer zult verlaten. Dat klinkt ouderwets. Maar het staat dichtbij het geheim van de zaligheid: Hij heeft ons zo liefgehad. Trouw en liefde zijn vruchten van de Geest. Die vrucht komt uit de doorboorde handen van Jezus. De Geest zet met die eigenschappen ons leven in bloei. Om Hem ermee te prijzen.

Gaat dat automatisch? Hoe komt de vrucht van de Geest tot bloei? Nou, als je in Hem gelooft. Voor Hem kiest. Als je open staat voor Hem. Richt je op Zijn liefde en trouw. Besef wel, er hang een prijskaartje aan. Het kostte Hem Zijn leven. In ons leven ook: vechten om trouw te zijn. In een christelijk huwelijk is trouw te zien. Als kenmerk van het leven met Hem. Hij wil dat geven. Hij is trouw en liefdevol. Hij gaat door met Zijn liefde.

Zijn Woord is betrouwbaar. Jezus was gestorven. Maar juist toen bleek de trouw van God: Hij stond op. Zichtbaar in de liefde van God. Hij bevestigt dat in een verbond. Een belofte van trouw en liefde.

Bruidspaar, jullie hebben beloofd van elkaar te zullen houden. Liefde als belofte, gebod. Waar is de bron, het fundament? Dat is in God die met alles wat in Hem is, van jullie houdt! Hij wil dat jullie trouw aan elkaar blijven. Samen achter Jezus aan. Laat ons delen in Zijn liefde. Voor elkaar de minste zijn.

Jullie huwelijk krijgt een eigen glans. Een vrucht van de Geest (Galaten 5:22). Mooi wat jullie aan elkaar schrijven. We mogen in elkaar vrucht van de Geest zien. Dat verwonderd. We beseffen dat we aan elkaar gegeven zijn als geschenk van God. Zo willen we samen met Hem leven. Delend in Zijn liefde en trouw. Dat is het geheim van het christelijk leven. De vrucht van de Geest zal zichtbaar aanwezig zijn in jullie leven. En mogen jullie tot zegen zijn.

Mag ik jou tot zegen zijn? Jou aanvaarden, zoals Hij? Jou aanvaarden, dwars door alle strijd. Zwijgen als het nodig is. Leven als getuigenis. Wat is dat voor ons allen een mooie les. Neem dat lied maar mee in je hart. Zwijgen als het nodig is. Vasthouden aan de liefde. Als je dat doet, mag je elkaar tot zegen zijn. Dat wens ik jullie van harte toe.

Amen.

Hervormde Gemeente Putten, Oude Kerk, donderdag 24 juni 2021, 14.30 uur. Huwelijksbevestiging. Schriftlezing Spreuken 3:1-6 en Galaten 5:22-26.