Een bevel tot een korte rustpauze

De Heere Jezus geeft aan de twaalf apostelen die uitgingen en terugkwamen het bevel om een weinig te rusten. Als de schare volgt, dan worden de discipelen geroepen om mee te helpen bij de wonderbare spijziging waarbij de Heere Jezus met vijf broden en twee vissen 5000 mannen te eten geeft. Ze ontvangen rust en tegelijkertijd worden ze, onder Zijn zorg, ingeschakeld. Jezus neemt hun het werk uit de handen en zorgt zelf voor eten. De ware rust is alleen te vinden in Hem. De rust voor de ziel zoals kerkvader Augustinus zei: onrustig is het hart totdat het rust vindt in U, o God.

Markus 6 vers 31a: ‘En Hij zeide tot hen: Komt gijlieden in een woeste plaats hier alleen, en rust een weinig‘.

Een bevel tot een korte rustpauze
1. De aanleiding tot dit bevel;
2. De uitwerking van dit bevel;
3. De onderwijzing uit dit bevel.

1. De aanleiding tot dit bevel

Gemeente, elk mens zoekt rust te midden van het onrustige en jachtige leven van alle dag. Op zichzelf helemaal niet verkeerd. Wij zijn mensen. Zwak van moed en klein van krachten. Stof van jongs af aan. Van de sterkste geldt enkel ijdelheid. Jezus zei: rust een weinig. U weet de vakantieperiode is aangebroken. Scholen dicht. Hetzij dat we op vakantie gaan of niet vanwege beperkte middelen, verblijven in Nederland of buitenland, een ieder hoopt in de middelijke weg wat rust. Om daarna de taak waartoe we worden geroepen worden weer op te pakken. De Heere beware ons op alle wegen. Er gebeuren nog weleens ernstige ongelukken. Wij moeten voorzichtig zijn. Bewaring van de Heere nodig. Hij beware ons leven en ziel. Vergeet uw ziel niet, ook rust nodig.

Discipelen zijn net teruggekeerd van hun uitzending. Markus 6. U leest iets bijzonders. Uitzending na het bittere ongeloof van Nazareth. Jezus heeft er zich over verwonderd. Jezus vertrekt met pijn. Hij moet door. Alle plaatsen het Evangelie verkondigen. Twaalf worden uitgezonden. Twee aan twee. Samen als getuigen optreden. Niet op hun eigen macht. Op macht van Hem. Jezus geeft de macht. Geen voedsel mogen ze meenemen. Geen kleding. Daar zorgt Hij voor. Aan niets zal het hen ontbreken. Stof en staf om op te leunen. Helling op te stijgen. En wilde dieren weg te jagen. Ze zijn uitgegaan predikende twee aan twee. Bekeert u en gelooft het Evangelie. Vers 30. De apostelen kwamen werden samen tot Jezus. Hoort u dat? Hier al apostelen genoemd? Wat betekent apostel? Gezondene. Dat is een ambtelijke naam wijst ons op het feit dat de twaalf officieel door de grote Apostel waren uitgezonden om te prediken en duivelen uit te werpen. Daarna brengen ze verslag uit bij hun Meester. Ze vertellen alles wat ze gedaan en geleerd hebben. Hij luistert en toont oprechte belangstelling. Hij zegt op een gegeven moment heel hartelijk: komt hier u alleen in een woeste plaats en rust een weinig. Omdat men zelfs aan eten niet toe kwam. Die vele mensen die rondom Jezus kwam. Wat een liefdevolle werk van Jezus. Anders houden ze het niet vol. Vandaar dat Jezus hen beveelt. Rust een korte tijd. Hoe weet u dat? Het Woord. Ik weet niet zo veel. Rust is een middel. Voor een korte tijd. Je ziet weleens mensen, zitten in de slappe was, ze leven van de vakanties. Spanje. Het kan niet op. Cruisereizen. Vraag is of dat naar Evangelie is. De rust is altijd een middel voor het werk waartoe de Heere ons roept. Daarom ook maar voor een korte tijd. Daarna weer gang vervolgen door Israël.

2. De uitwerking van dit bevel

Gemeente, de woeste eenzame plaats waar Jezus toe nodigt, ligt een beetje schuin naar het Oosten. Zee van Tiberias. Jezus dwingt hen in Bethsaïde, huis der netten, in het schip. Jezus kiest een scheepje. Om deze pastorale reden omdat Hij alleen wil reizen met hen. Er staat niet wat er met hen besproken is. Intiem alleen met Hem. Mediteer mee. Nader onderwijs. Stiltes geweest. Hij verheugde zich in de nabijheid van de Zijnen. Is dat geen wonder? En de schapen zien dat gebeuren. Wat krijgen we nu? Ze kennen Hem nu goed genoeg. Hij vaart met het scheepje naar andere baaien. En zij lopen ze daarheen. Uit alle steden stromen ze ernaar toe. Waarschijnlijk ging hij daar vaker heen. Schare allang gearriveerd. Ook in deze woeste plaats willen ze graag bij Jezus zijn. En als Hij daar aankomt, ziet Hij een schare. Staan al massaal op Hem te wachten. Kudde schapen als schapen zonder herder. Wat zegt Jezus: lieve mensen, ga maar naar huis. Ik wil even apart met de discipelen doorbrengen. Ik heb al zoveel gedaan. Gun ons nu ook even onze rust. Dan ben ik daarna weer dag en nacht voor u beschikbaar. Zegt Jezus niet. Als Hij ze ziet. Wordt Hij innerlijk met ontferming bewogen. Hij weet als geen ander wat ze nodig hebben. Nader herderlijk onderwijs. Dingen aangaande het Koninkrijk van God. Wil van Zijn Vader. Discipelen zien rust opgaan. Discipelen wijzen de Heere Jezus erop. Dat de schare zelf voor zou zorgen in de omgeving. Jezus beveelt hun: geeft u hen te eten. Liefde. Worden in hun armoede geplaatst. Als men er al het geld voor had. Twaalf mensen geld voor 5000 moesten hebben wat iemand in 200 dagen verdient. Jezus kent de situatie. Hij stuurt een beetje bij. Hoeveel broden hebt u? Mooie vraag. Knaapje is er onder de schare. Heeft vijf broden en twee vissen bij zich. Er breekt een moment aan waarop rust voor de discipelen heel goed samengaat met die mensen van eten voorzien. Mensen in groepen zetten op het groene gras. Geen gemopper. De schare laat zich nodigen aan onzichtbare tafels. Aller ogen zijn intussen gericht op Jezus. Wat gaat Hij nu doen. De spanning is voelbaar. Jezus neemt de broden en vissen. Nadert tot de hemel waar de Vader is. Hij breekt het brood al maar door en vis deelt Hij uit. Discipelen kunnen blijven uitdelen. Wat een wonder Gods. Het is geen noodrantsoen. Overvloedige maaltijd. Ieder rijkelijk verzadigd. 5000 mannen al zonder de vrouwen en kinderen te rekenen. Blijkt ook uit hoeveel overblijft. Niet in de kliko weggegooid. Doe het niet. Grote zonde, ondankbaarheid. Gooi geen goed eten weg. Wat blijft er over? Twaalf maanden met broden. Jezus doet het werk en discipelen betrokken bij de uitvoering. Een os zult u niet muilbanden, als hij dorst [Deuteronomium 25 vers 4]. Discipelen hebben er ook van gegeten. Ze worden verkwikt. Ze mogen rusten in Jezus Goddelijke zorg voor hen. Teken van de rust die de Heere Jezus voor de Zijnen zal gaan aanbrengen door de bitterlijke en smadelijke dood. Er blijft dan een rust over voor het volk van God.

2. De onderwijzing uit dit bevel

Rust een weinig. Een arbeider in Gods Koninkrijk die moet leren, levenslang, om na gedane arbeid een weinig tijd te rusten. Regelmatig rusten om geestelijke spijze en drank op te nemen. Broeders, neem daar de tijd voor. Doen wij het niet, blijven maar doorhollen dan drogen we uit. De bron droogt op en stopt dan. Als er geen ontvangsten zijn uit het hof der hoven. Dan hebben we de mensen niets te bieden. Dat is een levenslange les en spanning voor elke ambtsdrager. Toch is het nodig. Ik zeg het allereerst tegen mezelf. Tijdens de voorbereiding moest ik denken aan de profeet Elia. Op de Karmel. Kies heden die u dienen zult. Vuur van de hemel en verteerd alles. Baälpriesters worden gedood. Staat Elia in de kracht. Eikenboom der gerechtigheid en onbeweeglijk. Dag later. In de woestijn uitgeput. Moedeloos. Izebel waarschuwde hem dat hij gedood zou worden. Hoefde van Elia niet meer. Mislukt is de missie. Gekrookt rietje. De Heere verlangd veel meer dan zij van de Zijnen. Heere zendt een engel. Toe sta op en eet. De weg zou teveel voor u zijn. Hij gaat door de kracht van die spijs. De Heere heeft nog werk voor hem. Wat nu voor een geroepen ambtsdrager nodig is is in de grond der zaak nodig en dat is rust. Rust is meer dan vakantie. Rust in God. Niet alleen het lichaam maar ook de ziel. Rust.

Hoe vaak hoor je niet in deze vakantietijd: hè eindelijk rust. Laatste tijd zo druk geweest. Zeventig, tachtig uur gewerkt. De boog kan niet altijd zo gespannen zijn. Massamedia, we leven in die tijd. Apparaten uit te zetten. 24 uur online kan niet. Terecht maken velen zich zorgen. Problemen. Ernstige ziekten. Zou ik mijn baan nog houden? Computer. Hypotheek. Als ik op straat kom te staan. Ook van deze dingen geldt: laat uw bidden en dankzegging bekend worden bij God. Van nature zitten wij niet in over het enige nodige. O God, hoe komt mijn onrustige ziel tot de ware rust? Als de vraag komt tot het centrum van het hart. Met Augustinus verstaan: onrustig is het hart totdat het rust vindt in u. Van nature liggen wij in onrust en onvrede. In Adem gezondigd. Aan God gelijk wilde zijn. Zalig die mens die zichzelf leert kennen voor God hoe komt het ooit  goed tussen U en mij, door de leiding van de Heilige Geest leert zoeken en vinden met inspannen krachten buiten zichzelf. Zijn liefste werk om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Het kostte Hem alles. Hij heeft alles gedaan. God het volle pond teruggegeven. Kom verwonder u in Hem. In Hem alleen. Zalig die er persoonlijk weet dat Zijn Zoon die grote rustaanbrenger, zie hier ben Ik, hier ben Ik, die anders de eeuwige dood had moeten sterven, van Koning verwisseld. In die biddende en dankende Hogepriester. Trappen en maten blijf ik af. Niet alles op een dag geleerd. Persoonlijke zaak. Buiten die gemeenschap met Hem blijft het onrustig, alle vakanties ten spijt. Buiten de levende vereniging met Christus is er geen rust maar eeuwige rust. Dat wij  nergens anders blijvende rust zullen vinden dan in Hem. Neem de tijd hiervoor. Thuis prima of als u weggaat. Neem naast de Bijbel een goed boek mee. Denk aan uw ziel. Geschikte periode. De Heere wil daar in meekomen. Niet wettisch. De Heere wil daar in mee komen. Alleen als Christus ons gevonden heeft, naar Zich toegetrokken heeft, in Zijn wonden verkwikking mogen bij vinden. Rust een weinig. Wat goed en zoet om zo voor het eerst in uw leven en van daaruit telkens opnieuw te rusten in Hem. Daar in Hem wordt de rust geschonken en ervaren. Daar ontvangen Gods kinderen nieuwe moed en nieuwe kracht. Van kracht tot kracht. Ziende op die overste Leidsman en Voleinder des geloofs. Het is hier het land der ruste niet. God pelgrimsvolk is hier op doorreis. Hier wel de Elims. Komt in onze wandel naar voren dat we hier vreemdeling zijn. Als je die mensen ontmoet die de Heere vrezen, waar ook, ik ben een vriend en metgezel van alle die uw Naam vrezen. Het smaakt naar meer. Ds. Doornenbal: heimwee wordt sterker. Veel krampachtigheid valt weg. Tot die gemeente worden er toegebracht. Gods kinderen en knechten, midden in de woestijn, rustpauzes te ontvangen.

Om Zich in de Heere te verlustigen. En daarna de arbeid weer op te pakken. Uw arbeid niet ijdel in de Heere. Totdat Zijn werk af is. Dan is een einde gekomen aan alle aanvechting en strijd. Als die grote rustaanbrenger komt op de wolken van de hemel. Rusten en werken in Hem. Dan wordt ten volle waar: hier wordt de rust geschonken, hier het vette van Uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt, hier elk in liefde dronken. Ook voor u? Amen.

 

Zondag 21 juli 2019 – Hersteld Hervormde Kerk – ds. C.M. Buijs – Markus 6 vers 31a