God als rechter én vader

In Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, gaat over de laatste dingen. Aan de laatste dingen gaan de eerste dingen vooraf. Bij het laatste oordeel zullen de boeken geopend worden. Onze zonden zullen ons aanklagen. In het boek des levens staan de namen van hen die zalig worden. Waar het op aankomt? Op het gewassen zijn in het bloed van het Lam, Jezus gaf Zijn leven en riep uit: ‘Het is volbracht’. De oproep klinkt om tot de genadetroon te gaan zodat onze zonden doorgestreept worden door het bloed van het Lam. Wie in de tijd niet tot God gaat ontmoet Hem eenmaal als rechter en gaat voor eeuwig verloren.

Openbaring 20 vers 12 en 21 vers 3 en 4: ‘[12] En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God; en de boeken werden geopend; en een ander boek werd geopend, dat des levens is; en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. [3] En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. [4] En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.’

Gemeente, de gedeeltes uit Openbaring willen we met twee punten onder de aandacht brengen.

1. De laatste dingen [God is rechter]
2. De nieuwe dingen [God is vader]

1. De laatste dingen [God is rechter]

Als het gaat over de laatste dingen, dan is er van alles aan vooraf gegaan. Letterlijk zien aan de Bijbel, het laatste boek. Eerste boek Genesis, de schepping. God schiep slechts door te spreken. Eerste mens uit de aarde naar Gods gelijkenis geschapen. Mens volkomen rechtvaardig. De eerste dingen. Mens heeft door ongehoorzaam te zijn, dit door ingeven van de satan, beroofd. Vernield. Moedwillige ongehoorzaamheid. Het middelste deel van de Bijbel beschrijft wat God in Zijn goedheid heeft gedaan. Zijn Zoon gegeven. Was God, werd ook mens. In Jezus geen enkele gedachte van zonden. Hij werd gestraft zoals nog nooit iemand gestraft. De straf die ons de vrede aanbracht, was op Hem. Hij leed. Hij stortte Zijn bloed. Om zondaren voor goed zalig te maken. De Geest uitgestort. Boodschap in de wereld gebracht. Zondag aan zondag ook in Putten. Ook die boodschap zal worden geloofd. Kloppend hart.

Vanmiddag gaat het over de laatste dingen. De troon en wie erop zit. Kan discussie zijn over of Christus of God de Vader erop zit. Ik houd het op het laatste. Verschil er niet zo. Witte troon. Rein en heilig. Volmaakte rechtspraak. Zuivere rechtspraak op goede gronden. Iedereen op de hemel en de aarde willen voor die heiligheid wel wegvluchten. Maar kan niet. Iedereen zal ervoor verschijnen. Kan vandaag zijn. Een van de grote gebreken van de christelijke kerk vandaag de dag is dat we denken dat het nog ver weg is. Maar wie zegt het? Evangelie overal verkondigd? Waar nog niet? Laatste uitverkoren toegebracht? Die nu leven of die eerder gestorven zijn. Elke begraafplaats zullen engelen naartoe gaan om mensen te doen opstaan. Elk mensenkind zal voor de troon van God worden gebracht. Zelfs die angstvallig hebben geprobeerd om het laatste oordeel te ontlopen. Lichaam laten verbranden. Wat een belachelijk idee om te denken zo het oordeel te ontlopen. De zee zal haar doden geven. Kleinen en groten. Kinderen in de kerk, mooi. Als dat vandaag gebeurd, zul jij verschijnen voor de troon. Niet alleen de doop maar ook de opvoeding. Voornaamste God herinnert in het gebed wat Hij belooft heeft. Houdt u zich daaraan? Bestormt u de genadetroon? Ouders, grootouders. Of zij zonder kinderen. Erbij met een doopdienst. Kinderen van de gemeente. Ook kleinen zullen worden geoordeeld.

Klein en groot kun je ook zo uitleggen voor wat betreft wat ze betekenis. Mensen vallen op. Anderen stil hun weg. Bescheiden weg. Er zijn ook mensen die laten zich gelden. Burgemeesters, wethouders, kabinet. Koning en koningin. De armste in de straten van Malawi maar ook de grote presidenten. Allemaal verschijnen voor de troon.

Boek des levens. Boek van God geschreven voor alle eeuwen. Namen van mensen. Alleen maar namen. Doopnamen stel ik maar voor, zomaar een gedachte. Als een doopnaam in het boek des levens. Dat boek dat er was voordat we er waren. Zijn dat de trouwste kerkgangers? Niet alleen voor en na het eten de Bijbel openen. Altijd erbij in de kerk. Voorbeeldig gedragen dus die schrijf ik op. Nee, gemeente. Op die wijze het boek niet geschreven. Moordenaar aan het kruis zou het dan niet in staan. Wie wel in het boek? Net zo slecht zijn als alle anderen. Ze onderscheiden zich van anderen niet. Net zo slecht.

Boeken geopend. Geweten. Dragen we bij ons. Staat in wat niet deugt van ons en nog steeds niet deugt. Zondige gedachten. Zou iemand in de kerk of de kerktelefoon zijn waarvan het boek leeg is of slechts een halve bladzijde. In mijn boek staan allerlei zonden die ik allang vergeten ben. U en jij niet anders. Als God dat boek opent, wat wordt het dan? Als de Bijbel zegt: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in alles wat geschreven staat in het boek van de wet.

Malawi gebeurt het rechtmatig. Kinderen branden zich aan het vuur. Dat doet een kind geen twee minuten, geen twee tellen. Poel van vuur en zwavel. Hebben we enig idee wat het is? Onze boeken worden geopend. We zijn van nature geneigd om het boek te sluiten. Voor elkaar. Toegeschroeid. Dicht gesoldeerd. Wat dan? Leg het boek open naast de Bijbel en bidt tot God. Tot de genadetroon van Christus komt. Beschaamd uw hoofd buigt. Ik kan het niet langer verbergen. Niet een zonde die ik kan uitwerpen. O God wees mij zondaar genadig. Wat zou God doen als iemand tot Hem komt.

Belangrijkste woord in de Bijbel? ‘Het is volbracht’, [Johannes 19 vers 30]. In het Grieks maar eentje, tetelestai, en in de Chichewa taal in Malawi ook. Waarom vroeg Jezus om water? Eerst geweigerd. Om in alle duidelijk te zeggen wat Hij had volbracht. Als u met uw open boek vol van schuld tot Hem komt, dan schrijft Hij met Zijn bloed dwars erdoor heen. Ik heb betaald. Daar moet het op aan. Als wij niet weten wanneer Jezus terugkomt of God Zijn hand over uw of jouw leven sluit. Kan met jongere gebeuren. Met een dominee, een ouderling.

Als u niet met dat boek tot Hem gaat, en u komt voor de troon dan bent u te laat. Verloren. Waarom stelt u het uit? Vandaag uit? Waarom niet vandaag gaan tot Hem?

U kunt zich er geen voorstelling van maken hoe gewillig Hij is. In Openbaring is er sprake van vreesachtigen en overwinnaars. Vreesachtigen schrikken terug, volharden niet in het geloof. De overwinnaars willen niet anders dan de voetstappen van Jezus te drukken. Kunt geloven en toch niets voor over om te lijden voor de Zaligmaker. Wij denken bij lijden aan de christenen in Noord-Korea. Maar ook in Putten kunt u lijden. Ook in Putten, op de Veluwe. Als u kind niet naar de kerk wil? Kunt ook teveel zeggen. Aversie dan. Maar waarom vertelt u uw kind niet dat u elke dag met God in gesprek bent over hem of haar. Collega nooit een woord tot behoud gesproken. En dan crematie en gaat u niet omdat u daar tegen bent. Begrijp ik maar wordt hij gecremeerd omdat u niet tot zijn behoud heeft gesproken.

Waarom zijn christenen in Nederland toch zo zwijgzaam en bang? Waarom bent u zo vreesachtig? Gelooft u het wel, bent u de Zijne wel? Ze blijven buiten. Al hebben ze de naam van christen, misschien wel aan het Avondmaal. Het moet met God in het reine komen voor dat die dag aanbreekt. Zult u het niet uitstellen? Nu het nog kan.

2. De nieuwe dingen [God is Vader]

Aarde, firmament, met vuur gezuiverd worden. Vernieuwd. Vernieuwde oude aarde. Al het zondige eraf gebrand. Het hemelse Jeruzalem daalt af van boven. De hemel wordt toegebogen naar beneden. Dan een.

Voorgesteld als een bruid. Wachten op de grote dag der dagen in de hemel. Al versierd voor de bruiloft. Maar de bruidsgemeente op deze wereld, als u oprecht gelooft dan behoort u erbij,

Meer en meer geheiligd te worden. Zit er zoiets in uw leven? Van het ‘Het is volbracht’. Liefde te betonen. Voor te bereiden op de eeuwige bruiloft. Hoe wordt het leven dan? De tabernakel Gods is bij de mensen. God is er zelf en Hij zal hun God zijn. Tabernakel, Oude Testament. Mozes op de berg Sinaï de tabernakel. Maar een toegang. Voordat je er kwam brandoffer en reukoffer. Dan nog niet bij God. Die in het heilige der heiligen. Hogepriester mocht het slechts eenmaal per jaar met bloed. Verzoening. U weet dat het voorhangsel weg is. Toen Jezus stierf scheurde het voorhangsel. Wordt nog beter, heerlijker. Adam en Eva hoorden de stem van God aan de wind. Zoals een man met een vriend, God met Abraham sprak. God zal er zijn. Steeds, zonder einde weer. God met ons. Omgang met de Vader, Zoon en Heilige Geest.

De dood zal er niet meer zijn. Door onze zonden de dood gekomen. Herinnert aan al het kwaad dat wij bedreven. Geen moeite meer, geen geween meer. Gevolgen van de zonden. Mensen ons door de dood ontvangen. De dood trekt diepe rouw in ons leven. Dood zal er niet meer zijn. Mensen nu moeiten hebben over spreken over God. Zal er niet meer zijn dan.

Ik geloof dat mijn vrouw vaker met een zakdoek heeft gezeten met een van onze zeven zonen. Kind komt binnen, klein jochie huilen. Gevallen. Plakt er pleister op. Er is toch geen vader die kan beloven: nu hoef je nooit meer te huilen. God is meer dan een vader. Zodra de binnentreden zal Hij alle tranen van de ogen afwissen. Wie kan zich dat voorstellen in dit gebroken bestaan. Deze woorden zijn getrouw. Is er ooit een woord door God gezegd dat niet betrouwbaar is. Kan toch niet.

Maar dominee, zal ik daar zijn? Loopt u met het boek des levens rond. Verkiezing en verwerping. Misschien zelfs wel dat niet maar dat u zich afvraagt kan het voor mij. Heeft u ooit gelezen in de hele geschiedenis dat iemand verworpen werd die tot Hem kwam. Als je niet zalig wordt, dan komt het omdat je niet met het boek des gewetens bent gegaan tot de troon der genade. Staat er tweemaal in Openbaring. Die dorst heeft kome! De dorst naar God, naar genade. Dorst niet te vullen door alles in dit leven. Kom toch tot Hem. Die tot Hem uitgaat hoeft niet te vrezen.

Ik kan niet in uw hart kijken. God kijkt in het hart. Ik stel mij voor dat u het ook weet. Als u zegt, ik krijg het niet open. Ooit gedacht aan de beloften in de doop? Hij wil het en beloofde Zijn Geest die in u wil wonen. Mensen die verloren gaan is niet omdat God niet wilde maar omdat u niet wilde. Gebruik uw tijd. Koop de tijd uit.

Ga vandaag. Stel het niet uit. Ga tot Hem opdat u leven zult. Amen.

 

Zondag 19 augustus 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. C.J.P. van der Bas [zendingspredikant in Malawi] – Openbaring 20 vers 12 en Openbaring 21 vers 3 en 4 – Schriftlezing Openbaring 20 vers 11-15 en Openbaring 21 vers 1-8