Gedragen worden is een beeld van de trouw van God. God draagt ons door het leven en de tijd heen. God draagt de wereld door de kracht van Zijn spreken. Hij geeft stabiliteit en leven. Het gedragen worden zien we ook in de dierenwereld, daar kunnen we in de vakantietijd extra op letten.

Ik sprak iemand van Hogeschool Windesheim. Hun nieuwste gebouw mogen ze niet gebruiken. De vloer is onbetrouwbaar. Zonder dat je je er van bewust bent, gaan wij er vanuit dat alles betrouwbaar is. Niemand vroeg zich af of de brug over de Hoge Gouwe betrouwbaar is. Trouw en betrouwbaar zijn sleutel en God. Vandaag over Trouw van God.

In de Bijbel vind je daar beeldspraak voor. Mooiste, vind ik, dat je gedragen wordt. Zoals een gebouw door fundament. Of sprekender: kind door moeder of vader gedragen. In draagzak of op de borst. Laat je iets zien van de trouw van God.

Als wij samen de dag beginnen, bidden we voor de dag. Ik ben gewend een lofprijzing uit te spreken. Deze woorden kwamen spontaan in mijn gedachten. Dank U, dat U een woning bent. Krachtige woorden die Mozes uitsprak aan het einde van zijn leven. Zegende zijn zonen. Mozes besefte, hij als leider kon het volk niet altijd dragen. Dat kan er maar Een. God draagt Zijn volk.

Gedragen worden vind ik een mooi beeld voor trouw en goedheid. Beginnen met trouw. Hebreeuws woord. Niet imponeren met moeilijke woorden. Woord emeth wordt vaak gebruikt met geseth. Dat laatste betekent liefdevolle verbondenheid. God is dat. Trouw en in liefde verbonden.

Daarnaast het woord monath. Dat is betrouwbaar. Komt vaker voor in de Bijbel dan trouw. We noemen iemand zo, als iemand doet wat hij zegt. Doet wat je ervan kan verwachten. Van een vloer verwacht je niet dat ie instort.

Woordje Aman. Herkennen we: amen. Stevig. Betrouwbaar. Kun je op bouwen. Zo verwacht je dat van stevig fundament. Zak je niet doorheen. Iemand is onwankelbaar in relatie tot de ander. Vrouw was mantelzorger voor man die gehandicapt was door ongeluk. Jarenlang trouw.

Trouw en betrouwbaar strekken zich uit over lange tijd. Stevig. En lang: eeuwig draagt Hij ons. Voor altijd.

Die rijkdom is er voor Israël. Maar is niet bij dat volk gebleven. Dankzij Jezus Christus ook voor ons en vele anderen. Hij draagt ons. Van begin tot eind van je leven. Begin en eind geschiedenis.

Gedragen worden is een beeld van de trouw van God. Voltooid deelwoord van trouw zijn (Aman) is geworden voor voedster of min. Een voedster of min was iemand die kind tegen betaling borstvoeding gaf. Doorgaans 3 jaar. Niet alleen voeden, ook opvoeden. Hoge eisen. Moet iemand zijn die betrouwbaar is. Dan begrijp je, de betrouwbare is, naam voedster. Zij moet betrouwbaar zijn.

Ik trek de lijn door. Wat geldt voor voedster of min, geldt veel meer voor een moeder. Moeder is bij uitstek beeld van betrouwbaarheid. Als het goed is. Beeld van betrouwbaarheid.

Hebreeuws laat zien dat je gedragen wordt door je moeder. We hebben wel allemaal een vader en moeder gehad. Beeld van trouw. Van Gods trouw. Ik zeg het nog een keer: een moeder die haar kindje draagt, brengt trouw van haarzelf en God tot uitdrukking. JWHW droeg Zijn volk door de woestijn. Exodus 19: op arendsvleugels gedragen.

Ook dieren dragen hun jongen. Apen, zwanen, chimpansee, fuut, kraanvogel. Ook dieren zijn dus een beeld van God die Zijn volk en ons wil dragen. Watervogels in het bijzonder. Ook mensen. Wijzen ze op God die draagt. God draagt de kosmos.

Volk in ballingschap, 500 voor Christus. Kennis Hebreeuwse taal ging verloren. Joodse kerkleiders maakte vertalingen. Ook uitleg erbij. Bijzondere: in Aramese boeken wordt God aangesproken als koning van het heelal, universum. Heel de wereld draagt door de kracht van Zijn woord. Deuteronomium 33: God draagt niet alleen het volk, maar de hele kosmos. Ook in Hebreeën. God heeft gesproken tot ons door de Zoon. Door Wie Hij de wereld geschapen heeft. Hij draagt alle dingen. Reiniging tot stand gebracht. God heeft gesproken door de Zoon. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand. Hij draagt alle dingen door Zijn krachtige woord. Dat is heel bijzonder. Werd in oude boeken van de joden gezegd over God, en hier in Hebreeën over Jezus. Hij is aan het kruis gestorven.

Wereld voorgesteld als een huis. Stevig fundament. God draagt dus de wereld door de kracht van Zijn spreken. God geeft stabiliteit. God geeft ons leven. God geeft stabiliteit aan de wereld. Woordje dragen betekent ook beweging. Uittocht. God bracht volk naar bestemming. Brengt ons leven tot bestemming. Nieuwe wereld van God. Hij doet dat als liefdevolle Vader. In woordje zit iets moeizaam. Gezeur en gesjouw bij kind. Zeker als kind gaat jengelen. God draagt ons ondanks ons gejengel. Het kostte Hem alles. Veel. Rembrandt schilderde Jezus aan het kruis. Geleden. Kan dus met je meevoelen. Zijn er moeilijkheden? Je gaat die weg nooit alleen. Daarin schittert de trouw van God. Ondanks ons zwakke vertrouwen. Door de diepte heen.

Ik ga afronden. Trouw verbonden met gedragen worden. Probeer beeld met je mee te nemen. Thuis en op vakantie. Let op de (water)vogels. Wijs elkaar op in de dierentuin. God draagt de kosmos in Christus. Hij die zo veel geleden heeft. Hij weet wat het is om te lijden. Hij is tot een woning en Hij draagt ons. Amen.

Christelijk Gereformeerde Kerk Gouda, zondag 15 juli 2018, 9:30 uur. Schriftlezing Deuteronomium 33:26-29. De dienst is op YouTube te bekijken.

Liturgie
 1. welkom door ovd
 2. zingen: Ps. 61:1 en 3 O Here, verhoor mijn smeken & Laat mij als een kleine vogel
 3. stil gebed
 4. votum en groet
 5. staande zingen (lofprijzing): 
  Opw 277 Machtig God sterke Rots
  Opw. 542 God van trouw, U verandert nooit
 6. bidden
 7. leefregel: Spr. 3:1-7 NBV
 8. zingen: Ps. 85:3 en 4 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant
 9. gesprekje met de kinderen door gemeentelid, 
 10. kinderlied en de kinderen naar KND
 11. bijbellezing: Deut. 33:26-29 NBV door gemeentelid
  opm. Jesurun = Israël
 12. zingen: Ps. 68:7 en 9 God zij geprezen met ontzag
 13. verkondiging: de trouw van God
 14. zingen: Opw 575 Jezus alleen, ik bouw op Hem
 15. dankgebed en voorbede
 16. collecte
 17. slotlied: Gez. 460:1, 2 en 3 Loof de Koning, heel mijn wezen
 18. zegen
 19. zingen: Amen