Gods beloften in Jezus Christus zijn ja en amen

Anders dan wij is God die werkelijk doet wat Hij belooft. Bij Hem is ja ja en nee nee. Toen de mens naar Gods beeld geschapen was, was de mens in staat om God recht te dienen. Tussen het ja en amen van God zat de gehoorzaamheid. Maar de eerste twee mensen, Adam en Eva, waren ongehoorzaam aan het gebod van God. Hiermee werd de band met de heilige en rechtvaardige God gebroken. Maar God die genadig is gaf Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, om de band te herstellen. Hij is volkomen gehoorzaam geweest en heeft de toorn van God over onze ongehoorzaamheid en zonden gedragen. Wat is ons nu nodig voor het ja en amen in God? Vlucht tot Hem, kniel voor Hem neer, geloof in Hem. Wat kunnen wij tot Hem meebrengen? Onze zonden, onze schuld. Bij Hem is vergeving, altijd geweest.

2 Korinthe 1 vers 20: ‘Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons‘.

Gods beloften in Jezus Christus zijn ja en amen

1. In de aanbieding
2. In de beleving
3. In de aanbidding

1. In de aanbieding

Gemeente, het Woord van God is een boek vol van beloften en toezeggingen. De Heere geeft getuigenis wat Hij voor ons heeft en ons gegeven wil. Hij zendt goedertieren wie Hij wil en wanneer Hij wil. De beloften van het Evangelie wil de mond openen tot gebed. Doe naar Uw knecht. Catechismus: enige fundament, inhoud en grens waardoor wij door gebeden geroepen zijn de Heere aan te lopen alles wat ons beloofd is. De Belover zegt toe wat Hij geven wil en kan. Het gaat op recht en waarheid pal. Zwart op wit vastgelegd. Testamentair vastgelegd Gods wilsbeschikking. Hemelse wilsbeschikking. Oude en Nieuwe Testament. Waarom zwart op wit? Hij weet wat maaksel wij zijn. Hem niet vertrouwen. Krom en verdraaid geslacht. Draaien alles krom. Waarheid als leugen en leugen als waarheid. Vertrouwen de Heere niet en in Zijn spreken. We denken dat de Heere zo is als wij. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten.

Hij is laag afgedwaald. Niemand hoeft te twijfelen aan de waarachtigheid van Zijn beloften. Denk dat iemand iets belooft. Mondelinge toezegging: als ik er niet meer ben krijg je de erfenis. Mooi en waar. Liever zwart op wit. Als iemand anders ook mondeling de erfenis is beloofd. Liever naar de waarheid. Woord is zwart op wit. Daar de getuigenis. Nog een stap verder: laten betekenen en verzegelen aan ons voorhoofd. De Vader heeft betekend en verzegeld. De Zoon en de Heilige Geest waarin we gedoopt zijn. In ons wil komen wonen. Toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben. Ons verstand te boven maar zo heeft Hij het willen doen.

U kent de uitdrukking. Belofte maakt? Maakt? Schuld. Wie is de belofte schuldig in waarheid te vervullen. De Heere. Ik heb Mij soeverein schuldenaar gemaakt. Als ik mij vrijwillig schuldenaar maak. Ik beloof een kind: je krijgt een fiets. Vrijwillig schuldenaar gemaakt. Kind kan vader daar op aanspreken. U hebt het mij toegezegd. Pleitgrond. Op aan te spreken. Begrijpt u het? Gods ondoorgrondelijk getuigenis brengt ons erbij. Ik zal. Begin van de Bijbel al na dat diep ingrijpende. Bent u met die gedachte hier? Kinderen, even je hand gelegd op je voorhoofd. Hetgeen Hij aan mij zal vervullen. Hij liegt toch niet? Of houden we Hem voor een leugenaar? Paulus zegt: in Hem de beloften in Hem ja en amen.

Paulus voor de tweede keer naar Korinthe. Had hij beloofd. Belofte maakt schuld. Paulus heeft daar gepredikt. Paulus nog verhinderd om daar te komen. Boze tongen er op. Man kun je niet van op aan. Man van ja en doet nee. Je ziet hem niet. Als hij zodanig in zijn leven is, hoe zal dan dat Evangelie zijn? En die God van Hem dan? Ja en nee. De boze conclusie is: wat moet ik met die man van ja en nee. Wat moet ik met een God van ja en nee, Evangelie van ja en nee. Leeft in ieder hart. Paulus: gemeente Korinthe, u hebt helemaal gelijk. We zeggen allemaal ja maar doen nee. Ieder mens. Ja-knikkers en nee-doeners. We hebben heel vaak ja gezegd, heel plechtig, maar nee doe. Belofte maakt schuld. Hier in de kerk belofte doen. Dan staan we schuldig. Hoe groot is onze schuld ten opzichte van de Heere onze Schepper? Als gemeente van Putten. Belijdende leden. Ouders die kind hebben laten dopen. Wees eerlijk voor God. Hij luistert mee, Hij ziet mee. Geloof aam gehecht? Amen op gedaan. Als eerlijk ben: nee gedaan. Wel het voornemen. Met de belofte uit onze mond en in gedachten onze voornemens. Geknield voor Gods aangezicht op onze huwelijksdag. Kinderen ten doop gebracht.

Paulus: hoor, gemeente van Korinthe. Al staan wij er zo voor van ja zeggen en nee doen. Maar God is getrouw. Paulus neemt de gemeente van Korinthe als het ware voor Gods troon. Deze God is onze God. Zijn ja is ja. En amen amen. Zovelen beloften in Hem zijn ja en amen. Een vader had twee zonen. Allebei een opdracht in de wijngaard te gaan werken. De een zegt ja en doet nee. De ander zegt nee en doet ja. De mens was de kroon van de schepping in het paradijs. God gaf ons al het vermogen om de mens lief te hebben boven onszelf. Het kon. Het innige antwoord was ja. Ja, Vader. Alzo kunnen we amen in ons leven laten zien. Ja in de beloften van het eeuwige leven. Er zat wat tussen. Tussen ja en amen. Daartussen onze gehoorzaamheid. Ik ben de Heere uw God. Hoor naar Mijn getuigenis. Ik verwacht van de mens zijn ja en gehoorzaamheid. U weet het. Wat hebben we gedaan? Niet zomaar een verhaaltje. De mensenmoorder, de leugenaar, de tussentreder die altijd verwarring zaaien. Wat doet hij, de satan? Vraagtekens zetten. Is het ook? Is dat ook Zijn vaste getuigenis? Zou het wel waar zijn. Ten dagen dat je daarvan eet. Wat is dat voor God. Zet je in de ruimte. Alles is tot je beschikking maar zegt daar nee. Ik weet dat als je daarvan eet, dan zal je weten van goed en kwaad. Dan kun je ja doen. Eva staat daar, Manninne. Eigen wegen kunnen verkiezen. Dat was fijn en een heerlijkheid die wij daarmee dachten te verkrijgen. Wat is er van geworden? Een wereld in barensnood. We hebben ons allemaal onderworpen aan allerlei ellende. Aan de verdoemenis. Vervloekt is een iegelijk die niet is in dat testament. Dan zal er een eeuwig nee op volgen.

Op die afschuwelijke plaats dacht de mens de dienst zelf uit kon maken. Ook de mens van vandaag. Kom u misschien wel bij uzelf tegen. Waarom deed ik dat? God kwam daar tussen. Ik zal. De Heere komt. De Heere zegt niet: nu heb je nee gedaan en nu moet je het maar zien. Adam, Manninne, jullie zijn totaal veranderd. Maar ik ben niet veranderd. Ik zal. Maar nu in Jezus Christus. Niet meer in het mensengeslacht. U weet hoe het gegaan is. Eva. Moeder des levenden. Uit haar zaad zal een Borg en Middelaar geboren worden. Ik zeg niet meer ja in Hem. Mijn eeuwige Zoon in wie Ik al Mijn welbehagen heb. Hoort Hem. Johannes 3 vers 16.

U zegt het erbij: een ieder die in Hem gelooft. Dat is nu juist mijn probleem. Ik ben zo vaak ongelovig. U gaat het over uzelf hebben. Hij geeft niet alleen Zijn Zoon kijk maar wat je ermee doet. Nee nee. Al wat u ontbreekt zal Ik geven. Ja en amen in volkomenheid. Dan valt u er helemaal buiten. Dat is moeilijk. Dat is juist de volle rijkdom van de Evangelie. De Vader sprak in de eeuwigheid: wie zal nu Borg zijn tot een volkomen verlossing en rechtvaardiging? Wie? De engelen. Nee. Jezus. Vader zie Ik kom om Uw heilige wil te doen en te volbrengen. Jezus zei ja en heeft amen gedaan op aarde. U kunt het allemaal nagaan. En de Vader heeft Zijn Zoon gegeven. Te doen uit Hem en door Hem. Jezus kwam in de duisternis van deze wereld. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het Licht. Buiten Hem eeuwig duisternis. Hij kwam als de liefde van God. Ziel te geven als een losprijs. En Hij kwam. De beloofde Messias.

Maar hebt u Zijn godslastering gehoord? Zoon van de duivel, zeiden mensen. En? Hij moest naar het kruis. Weg met Hem. Eerst riepen ze: Hosanna gezegend die komt in de Naam des Heeren. Toen Hij begon over schuld en verzoening, wilden ze Hem niet horen. We hebben Mozes en de profeten. Wilden niets van Hem weten. Ze hebben Hem in het graf gelegd. Wat komt er dan van terecht?

2. In de beleving

U hebt ja gezegd. Belijdenis. Trouwen. Doop. Voorgenomen. Ja ik van ganser harte. Meerdere keren gehoord. Ik hoop dat u het binnenkort weer mag horen als hier een nieuwe predikant mag komen. Wat moet de Heere verdragen? Vele keren zeggen we ja. Waar we het meeste ja tegen zeggen? Ja tegen de wereld. Wat we kunnen tasten. De een na de ander zien we gaan. Alle mensen niemand uitgezonderd. Totdat. Bekennen dat we kinderen in Adam zijn. Zelf bepalen het leven en de voortgang hoe we het willen. Herkent u het? Zo gesteld bij u. Als het veranderd is, dan weet u ook van het eertijds net als Paulus. In Jezus is niet alleen de beloften vervuld en uit Zijn mond gevloeid. Hij heeft veel meer gedaan. De gloed van Gods toorn op Zich genomen. Hij werd tot zonde gemaakt. Volledig toegerekend. Veroordeeld op deze aarde. Als een man die ja zei en nee deed. Als een Adam gemaakt. De schenking van de beloften, daar geeft de Heere wat tussen? Eerst de gehoorzaamheid. Wat voegt Hij er tussen? Uw en jouw gebed. Doe dan o God hetgeen U mij hebt toegezegd. Ik heb geen recht. U hebt het beloofd. Geheel en al vrij, soeverein. U zendt die goede en blijde boodschap tot wie U wilt en wanneer U wilt. Ik kan niets meebrengen. Jawel: mijn zonden. Zo kom ik tot U. Hij zal Zijn ja en amen vervullen. Velen horen het. De Heere belooft het. Hier staat het. En die belofte en die. Als je de belofte toch geloofd, dan heb je ze toch? Het is niet waar. Als de Heere tot u komt. Ezechiël 16. Vlezen hart geven. Geweldig. Wacht even. Hij doet nog meer. Stenen hart wegnemen. Ziet u dat er twee dingen gebeuren. Ene dat er is wordt aangewezen. Het is er niet. Dat wat Hij belooft betekent dat het bij ons niet is. Ik zal het Licht maken. Ik zal u leven geven. Dat betekent dat ik midden in de dood lig. Heerlijkheid en rijkdom van Hem komt er uit voort. Ik zal u Mijn liefde geven. Dat betekent dat Hij mijn vijandschap gaat wegnemen. Ja en amen. Daartoe heeft Christus zichzelf volkomen gegeven. In de verwerving en toepassing. Op Golgotha heeft Hij gegeven. Genoegzaam voor de zonden van de gehele wereld. Volkomen. Offer van Christus. Dat is Zijn ja op Goede Vrijdag. Waar is het amen? Paasmorgen. Heden Mijn Zoon kom uit! Het is genoeg. Ik zou vele voorbeelden kunnen geven, maar de toezegging en vervulling is Zijn werk.

Een voorbeeld bij het doopvont. Daar heeft de Vader Zich over jou heengebogen terwijl je er zelf nog niets van wist. Teken en zegel. Verzegeld. Apartgezet. En de Zoon heeft daar betekend. Christus mij reinigen zal door het bloed op het vloekhout. De Heilige Geest ja zegt. Wat is het amen? Verzekeren in mij te komen wonen. Mij toe te eigenen hetgeen wij in Jezus Christus hebben. Vergeving van onze zonden uit het geslacht van Adam. En het eeuwige leven. Daar het ja en hier het amen. Want het is God die een goed werk begonnen is, het willen en het werken beide.

3. In de aanbidding

Gods spreken in de eeuwigheid. Ik zal. In de stilte. In de kribbe van Bethlehem Zijn Zoon gegeven. Vader in Uw handen beveel Ik Mij Geest. Op de Paasmorgen: ja, kom uit Mijn Zoon. Jezus: Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Staat nog open. Ik ga heen. Het ja. En het amen? Hij is ingegaan in het hemels heiligdom. En de Trooster die zal u in al de waarheid leiden. Pinksteren is in Hem ja en amen. Gode tot heerlijkheid. En u? Wat is voor u aanbidding? Knielen. Kniel voor Zijn werk. Zijn getuigenis. En u zult weten dat Ik de Heere ben. Misschien ben je wel van plan meer nee te zeggen. Er zijn groten in de hemelse heerlijkheid die de Heere veranderde. Zijn ja blijft eeuwig en ja en amen. Kniel voor het eerst en opnieuw. Doe dan Heere hetgeen U mij en mijn kinderen hebt toegezegd. Er staat nog een ding uit. De komst van de Heere Jezus. Kom toch Heere Jezus. Ja ik kom. Dan zal het eeuwig amen zijn. God alles en in allen. U bent God en U alleen. U doet duizend wonderheen. Gode zij dank in Christus. Amen.

 

Zondag 11 augustus 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. G. Gielen – 2 Korinthe 1 vers 20