God komt ons met Zijn troost tegemoet. De profetie van Jesaja ziet op Christus. Hij kwam om een boodschap van blijdschap en bevrijding te brengen. God stuurt gezanten erop uit om die troostboodschap te brengen – of je nu ziek bent, je schuldig voelt of eenzaam bent. Het lijden van en in ons leven weegt niet op tegen de heerlijkheid die God belooft!

Troost voor treurenden

  1. De gezant
  2. Boodschap van troost

Gemeente van de Heere, na de wedstrijd waren de verslagen van de journalisten dolenthousiast. Hij en de trainer, die speelden met veel inspiratie, zo schreven ze. Door een briefje van de trainer werd hij de sportheld van de avond, daardoor plaatsten ze zich voor de halve finale van de Nations League. Een sportheld. Die de verdediging wegspeelde en een briljant doelpunt maakte. Of een ander beeld. Muzikant. Ogen dicht. Vingers die heen en weer vliegen op het instrument. Wat een prachtige muziek. Inspiratie!

Dat woord gebruiken we om verschillende dingen duidelijk te maken. Dat hen over hen kwam. Een ingeving. Ze werden iemand anders. Zo is het niet gegaan. Die briljante voetballer heeft urenlang, wekenlang getraind. Team van trainers hebben zich voorbereid. Muzikant heeft urenlang geoefend en gespeeld. Maar dan. Als het moment gekomen is, waarop gespeeld moet worden, komt er adrenaline vrij. Dat noemen wij geïnspireerd. Is een vrucht van wekenlang oefenen.

Toen zei Jesaja: de Geest is op mij. Om de treurenden te troosten. Troost. De gezant. In dit hoofdstuk spreekt Jesaja over de Heere Jezus Christus. In Lukas lazen we dat. Jezus nam de woorden over en verkondigde ze. Boekrol genomen. Geest rust op Mij. Daarmee heeft Lukas het geheim bekendgemaakt. Wie wordt bedoeld? Jezus Christus. De zoon van God.

Jezus jaren waren een stille voorbereiding. Zijn leven ging vergezeld met gebed. Bevestiging door de Vader. Ook op de proef gesteld. En nu met al die jaren van gebed en reflectie, staat Hij op de kansel in Zijn eigen dorp.

Hij preekt als een geïnspireerde man. Maar het landde niet. Tegenovergestelde van wat Zijn dorpsgenoten verwachten. Dit hoeven ze niet. Wat is er vreemd aan? Waarom uit de synagoge geschopt? Stad uit? Van afgrond af wilden gooiden. Omdat ze Hem ten diepste niet wilden volgen. Ze werden niet geïnspireerd door de Geest. Eigen voorstelling van God. Kwaad aan de hand houden. Zij verloochenden niet zichzelf. Ze wilden niet gekruisigd worden.

Kijk, gemeente, dat was de oorzaak dat ze in ballingschap werden gedaan. Hun ongerechtigheid werd gestrafd. Naar een vreemd land, Babel. Om Babyloniërs te dienen, 70 jaar. Ondanks hun zonden wil God zich toch weer ontfermen.

De Heere roept Jesaja als gezant. God wil een troost zijn. De Heere heeft Jesaja tot gezant, profeet gezalfd. Geest aan hem gegeven. Die hem inspireert. Maakt hem bekwaam. Brengen van blijde boodschap. Aan zachtmoedigen. Aan hen die op de Heere wachten. De gebrokenen van hart: een boodschap van heling. Een gezalfde gezant. Jesaja doet wat van hem verwacht wordt. Niet uit eigen initiatief. Voert taak uit in opdracht van God. Geïnspireerd. Door Gods Geest doet Jesaja zijn werk.

In dit licht zien we Jezus optreden in het evangelie. In opdracht van de Hemelse Vader. Vrijwillig. Als gezant van God de Vader. Hij moet lijden en sterven voor de zonden. Om weer uit de dood op te staan. Aan Hem is alle macht gegeven. Alleen zo kan het jaar van het welbehagen worden ingeluid. Gods zorg in het afgelopen jaar en Gods bemoeienis in het komende jaar.

Jezus nam de boekrol. Juist met dit gedeelte. Hij werd geïnspireerd. Zoals een muzikant, door een notenboek; een voetballer door de trainer. Wij door de Bijbel. De Geest voegt zich daarbij.

Woorden van God die levend worden in je leven. Die wat tegen je te zeggen hebben. Soms angstig of bang. Gevaren die ons omringen. Angst kan stress opleveren. Geen rust meer. Je bent bang, dan vergeet je het belangrijkste: de stille tijd. Even de tijd om uit je bijbel te lezen. Stil te bidden tot God.

Dat Woord kan in je angst en verdriet een knipoog van God zijn. Een glimlach opleveren. Door tranen heen. Zet alles op zij. Neem de tijd ervoor. Hoe wordt er gesproken in je hart. Dan lees jij de bijbel niet, maar leest de bijbel jou. In een slapeloze nacht kan het je troosten. Ontdekkend licht, vanwege onze zonden, om heil te ontvangen, worden we bemoedigd.

De wereld kan zo genadeloos hard zijn. Als je ziek bent. Wat ben je kwetsbaar. En vergankelijk. Dan mag je lezen uit het Woord. Je vastklampen aan Gods beloften. Ook in dagen van twijfel en teleurstelling. Vertrouwen op God, dat stelt niets voor?! Kijk wat je meegemaakt hebt… Misschien een geliefde weggeroofd. Duivel zaait twijfel en teleurstelling. Kan je wanhopig door worden. Speelbal van de machten, heb je geen grip op. Ben je boos op God, dat gevoel kan komen. Je verwijt Hem: waarom hebt U mij verlaten? Klacht van je ziel. Schreeuw naar boven. Waarom dan toch, ik mis U! Ik wil bij U schuilen, maar U bent er niet.

Wat kan het geloof aangevochten worden. Wat mag je je dan vasthouden aan de belofte. Juist in die strijd en aanvechting. Je leren overgeven. Jezelf loslaten. Vertrouwen op God. Dat leert de Bijbel, juist in in moeilijke tijden.

Daar spreken de gezanten van. En u ook. Gemeente is er ook voor de ander. Woord is niet gebonden aan tijd. Hij spreekt door Gezalfde Zoon een woord op Zijn tijd. Dat is de beste tijd. Het welaangename jaar. Jubeljaar. Doorheen gekomen met al onze zorgen. In Israël na 50 jaar. Bevrijding, schulden kwijtgescholden, slaven bevrijd, bezit terug kregen. Met trompetstoot werd er vrijlating uitgeroepen.

Zo is die prediking van Jezus een trompetstoot. Een tijd van bevrijding en genade. Er is een boodschap van troost!

Jesaja zegt in de Geest van Jezus Christus dat alle treurenden worden getroost. Dit is evangelie in het Oude Testament. Wie zijn die treurenden? Nader aangeduid: Sions treurenden. Verkeren in nood om Sion. Ze dragen as op hun hoofd. De mensen met een wegkwijnende geest. Levenskracht bijna bezweken. Hun rouw wordt veranderd in vreugde. Voor as zal er een sierlijk hoofddeksel komen. Olie waarmee men zich op een feest kleedt. Alle bedrukten zullen juichen. Deze kinderen zijn te vergelijken met ons, gelovigen in de wereld. Wij ontvangen dit als sieraden uit Zijn hand.

Zijn werk is een planting van God in deze wereld. Ook de kerk. Wij zijn sieraden om te verkondigen de deugden van Hem die ons geroepen heeft uit de duisternis. Van betekenis zijn voor de ander. Oprechte gelovigen geven hun leven aan Christus. Christus heeft Zijn leven gegeven voor ons.

Jesaja sprak nog wel over de dag van de wraak. Dat beschouwen als een emotie van de rechtvaardigheid. Hij moet soms straffen. In evangelie van Lukas valt op dat Jezus die woorden niet citeert. Hij heeft die wraak op Zich genomen! Hij werd gestrafd. Om ons vrijlating te prediken. Daarom roept Hij op, in licht van de volken, om Zijn genade te preken. Johannes 3:16. Christus is voor ons aan het kruis veroordeeld. Hij droeg de straf opdat wij de vrede ontvangen. Dat is de troost boodschap. Treuren over je zonden, tegenspoed of hoe en wat dan ook. De Heere kent ons. We hebben die troost nodig.

Dat jaar van welbehagen luidt ook de wederkomst in. Zijn wederkomst. Periode tot wederkomst mag in het licht staan van het goede nieuws aan de wereld. Troost. Dat is bevrijding uit ballingschap, uit het oordeel. Maar het kan zo donker zijn? Ook van mijn oude mens? Heeft de Heere mij vergeten? Week van voorbereiding. Dan kom ik er nog mee om… Hoe moeten de beloften vervuld worden. Wij zijn druk met onze vijanden. Kan ook verdriet en eenzaamheid zijn. Zien zo weinig op de kracht van de Heere. Wij wanhopen vaak. Terwijl de Heere zo sterk is. We denken klein over de Heere. Alsof Hij ons niet verlost heeft! We hoeven onszelf niet te vertroosten. Soms ons ongeduld, maar Gods tijd hangt niet altijd samen met onze tijd. Hij zal wel de treurenden troosten.

Ik zou wel een bezoekje kunnen gebruiken? Zegt u misschien. Maar de buren lopen voorbij, en er komt niemand. Maar als iemand zegt, ik kom bij je, dan kun je erop rekenen. Het is beloofd. Zo mag je de Heere verwachten. Hij heeft het beloofd. Hij is een Trooster. Nooit kan het geloof teveel verwachten. Geloof ziet over onmogelijkheden heen. We laten ons door veel dingen vertroosten, maar hoe goed bedoeld dat ook (mensen stellen vaak teleur), maar alleen Christus troost. Zijn Geest is de Trooster. Hij geeft kracht aan de zwakken en troost aan de treurenden. Steeds weer opnieuw. Hij is uw trooster. Nieuwe kracht om verder te gaan, ontvang je.

Jezus sprak over de Trooster. Hij zal het u verkondigen. Aanvaard die belofte. Laat je inspireren. Dan voel je je krachtig in de Heere. Mijn genade is u genoeg.

Vandaag laatste zondag van het kerkelijk jaar. Eeuwigheidszondag. Mensen zijn heengegaan. Maar er volgt een eeuwigheid. Eeuwige vreugde. De dood is overwonnen. Wat een geweldige troost. Wij delen in Gods heerlijkheid. De Geest werkt dat in ons. Romeinen 8: lijden is niet op te wegen tegen de heerlijkheid. Weer zo’n heerlijke belofte. Een weegschaal. Aan de ene kant het lijden, aan de andere kant de belofte. Erfenis. Vrede voor onze zonden. Wat is het heerlijk dat die schalen in beweging komen. De ene schaal gaat de hoogte in. Inhoud weegt niet op. Heerlijkheid van veel groter gewicht. Nee, we onderschatten het lijden niet. Maar wel in een ander perspectief. Kan er niet tegenop. De heerlijkheid wint het definitief. Lijden zal verdwijnen. Dood zal niet meer zijn. Wat een troost.

Als je denkt: leven is zwaar en moeilijk. Ga naar die weegschaal. Let op de beweging. Laat je troosten. Erfgenaam zijn van het eeuwige leven. Wij delen daarin omdat Christus het voor ons heeft overwonnen. Dan kun je het volhouden nu en altijd. Erfenis, die weegt meer. In Gods liefde er zijn voor elkaar en voor de wereld, die zo hard nodig heeft de troost. Om getroost te worden met het evangelie. Koude en harde wereld, zuchtende mensen, misschien wel verlegen naar troost. Laten wij er zijn voor de ander. Het zaad dat uitgestrooid wordt en van de week weer gaat werken. God heeft u nodig. Als een gezant voor Zijn boodschap van troost. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 25 november 2018, 17 uur. Schriftlezing Jesaja 61:1-11 en Lukas 4:14-21.