Niet de mens is op zoek naar God, maar God naar de mens. Mensen verlangen naar de hemel – en naar hun geliefden, om die eenmaal weer te zien. Nu begint de hemel niet pas bij de dood. De Schrift laat zien dat op verschillende momenten de hemel zich manifesteert; dat God Zich openbaart. Hij komt ons in Christus tegemoet. Wie in Hem gelooft, zal leven.

Hemel en aarde

Geliefden, we delen het verlangen dat onze overleden geliefden nog ergens zijn. We denken aan hen. Volledig en voor goed gescheiden is zo hart. Ik denk aan een liedje. Een jongetje krijgt een vlieger. Hij bindt een briefje eraan voor zijn moeder die in de hemel is. Als die vlieger hoog aan de hemel staat, kan ze die brief misschien wel leven. Er zijn allerlei restanten van geloof bewaard gebleven op dit punt, ook als mensen zich niet meer als gelovig beschouwen. Een onuitroeibaar verlangen, dat onze geliefden ergens zijn.

Dat veronderstelt dat je van hen gehouden hebt. Misschien in de knop gebroken. Of aan het einde van het leven. Of een wrede ziekte. We maakten het mee in het afgelopen jaar. We hebben van hen gehouden. We herkennen het verlangen naar verbinding.

Wij bewegen ons van de aarde naar de hemel. Iemand die nuchter is en wetenschappelijk is zegt: wat is de realiteitswaarde van dit? Neurologen zeggen dat er zonder lichaam geen bewustzijn is. Er is een hart, longen, hersenen nodig. Op grond waarvan geloven we dat onze geliefden in de hemel zijn?

We putten uit de bron, de Bijbel hiervoor. In de bijbel worden aarde en hemel ook met elkaar in verband gebracht. De hemel wordt er getekend als de woonplaats van God. De bijbel laat iets belangrijks zien. De hemel begint niet bij ons verlangen. Wij zijn niet de eerste die erover mijmeren. De hemel is naar mensen op zoek. De mensen zoeken God, maar God zoekt Zijn mensen. Van boven naar beneden!

Ik koos drie Bijbelgedeelten hiervoor, we moesten ons beperken. Die drie zeggen datzelfde: de hemel opent zich naar de aarde. Een diversiteit aan aspecten komen aan de orde. Liggen echt niet altijd in elkaars verlengde. Als het over de hemel gaat, duizelt het ons. Gaat ons verstand te boven. Soms sta je te trillen en soms te juichen. Altijd fascinerend.

Neem Exodus 19. Het volk is wonderbaarlijk gered. Eerst uit Egypte en vervolgens door de zee. Nu bij de hoge berg, de Sinaï. Bliksemstralen, hoorngeschal, de top in rook gehuld, er klinkt een stem. God is op de top neergedaald. Hij opent zich voor de mensen. Die zijn diep onder de indruk. Geweldig, ontzaglijk, ongenaakbaar. Maar toch nabij. God wil hen de weg wijzen. Hun ontrouw te vergeven.  Zodat ze opnieuw kunnen beginnen. Het leven op aarde wordt in het teken van de hemel gezet. Dat begint niet bij de dood. De Heer sluit een verbond met Zijn volk. Jullie zijn Mijn volk. We horen bij elkaar. Van nu aan.

Dan kijken we naar het tweede gedeelte. Veel vrediger, menselijker. Maar ook vol opwinding. 1500 jaar later. Johannes de Doper in actie. Het rijk van God is in aantocht. Het verbond was vastgelopen, maar nu zou de Verlosser komen. Jezus laat zich ook dopen. Hij is solidair met de mensen die een nieuw leven moesten beginnen.  Hun oude leven reinigen. Hij komt er uit terug, uit het water. Een duif daalt op Hem neer. Het is geen vogel. Het is de Geest in de gedaante van een vogel. Een stem: dit is Mijn Zoon. Een inkijkje in de hemel. Het overkomt de mensen zomaar. God maakt zich zomaar duidelijk dat Hij Zich aan Zijn Zoon verbindt. Verbinding, door God gelegd, van boven af.

Het derde gedeelte, dat beschrijft niet een incidentele gebeurtenis. Dat beschrijft wat er gebeurde toen Jezus op aarde kwam. Het Woord kwam naar de aarde. De manier waarop God zich tot uitdrukking brengt. Deze mens van vlees en bloed is Gods zelfexpressie. De hemel verbindt zich met de aarde. God is in deze mens een van ons geworden. Dankzij Hem hebben we zicht op de hemel: de plaats van volmaakte liefde. De Zoon is aan ons gelijk. We worden daarin meegenomen. De Geest daalde op Jezus neer en Hij is ook aan ons gegeven.

Hoe komen wij vanuit ons leven in de hemel uit? Door onze verwachting te richten op Hem die uit de hemel is neergedaald. Hij brengt de hemelse liefde op aarde. Hij verbindt God en mens. Hij brengt hemel en aarde bij elkaar. Hij is de toegang tot de hemel – het geloof in Hem, leven uit Zijn kracht.

Soms denk je, God is ver weg. Het verdriet te groot. De hemel gesloten? Wij onwaardig? Jezus is daar doorheen gegaan. Is er leven na de dood? Ja. Voor Jezus. Hij stond op uit de dood – na de angst, dood. We lezen geen ingewikkelde beschouwingen over lichaam en ziel. Maar we worden in Christus bewaard tot de jongste dag. Dan mogen we opstaan in Gods Rijk van vrede en recht. Daar mag je in troosten. Daar zul je rust in vinden. Leef uit Zijn Woord. Laat het je niet ontgaan. Zo kunnen we bemoedigd verder op eeuwigheidszondag. Elke dag dringt de eeuwigheid verder in onze tijd. Het leven komt op een hoger plan. Het verdriet zal eenmaal verdwijnen. We mogen een zijn met God en mens. Wat een vooruitzicht, toekomst! Ga je mee? We mogen daarheen op weg.

Amen.

Christelijk Gereformeerde Kerk Gouda, zondag 21 november 2021, 9.30 uur. Eeuwigheidszondag. Schriftlezing Exodus 19:16-20a; Matteüs 3:13-17; Johannes 1:14-18.