Reformatiedag en zondag Allerheiligen die samenvallen. Het is alles in en uit en door Hem, Jezus Christus. De triomferende kerk, allen die ons in het geloof gestorven zijnde voorgegaan zijn, is al boven in de hemelse heerlijkheid met God. Zij zijn volmaakte geesten en wachten op de vereniging met een volmaakt lichaam. Wij leven in de tijd, de genadetijd waarin de oproep tot ons komt: verhard u niet maar laat u leiden. Zo te buigen voor God. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat geloof is een werkend geloof zoals de zon licht en warmte geeft is het geloof ook niet alleen. Waar geloof is, daar zijn de werken uit dankbaarheid.

Romeinen 1 vers 16 en 17: ‘[16] Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. [17] Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven‘.

De rechtvaardige zal uit het geloof leven

Een Reformatiedag en Allerheiligen ging samen in 1517. Drie jaar geleden kwam dat mooie playmobilpoppetje uit van Maarten Luther. 95 stellingen tegen de Roomse kerk. Er moest verandering komen als wij geen ernst maken met het Woord van God. Maarten Luther zag de ernst ervan in.

Tegelijkertijd is de dag van Allerheiligen een dag van oordeel. Een vloed 1570 in Nederland, 5/6 van Holland stond onder water. 1755 de grootste aardbeving, tsunami’s in Lissabon. Dat leidde tot bekering van mensen over de hele wereld. Ds. C. Vos heeft een boekje geschreven 18e/19e eeuw. Mensen tot bekering gebracht door de almacht van God en de nietigheid van onszelf.

Ja, wij leven in Corona. Wel een ernstig virus. Het mooie is dat in Denemarken meer mensen theologie zijn gaan studeren. He dat is mooi. Daar komt iets op gang in deze tijd.

Gods toorn wordt geopenbaard. Algemene Godskennis. Sommigen sluiten hun hart ervan af. Algemene Godsopenbaring kennen wij vanuit de belijdenisschriften. Verschillende artikelen van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En er is een bijzondere Godsopenbaring. Die we niet in de schepping zien.

Bijvoorbeeld de Drie-eenheid van God en de wet die we vanmorgen hoorden. Als je Gods bijzondere Godsopenbaring veronachtzaamd, dan komt het oordeel zwaarder. God is een verterend vuur.

Eerst nog iets van de geschiedenis van Allerheiligen. Dat is een heel oud feest. Omdat ze beseften de eenheid tussen de kerk die al boven is en de kerk op aarde. Niet dat het alles afgelopen is met de dood zoals velen denken en misschien soms in ons ook wel boven komt, zou het wel zo zijn. Mozes en Elia kwamen op aarde. Dat was geen occultisme. Dat was geen engel die in de tuin kwam en Hem versterkte.

Dus er zijn er nog. God is een God van levenden en niet van de doden. Abraham, Izak en Jakob. Mensen die er bij Hem zijn in de hemel. Met een volmaakte geest. De martelaren werden herdacht. Dat deden ze op de eerste zondag na Pinksteren. De Oosterse kerk doet dat nog steeds.

In de 8e eeuw verschoven naar 1 november. Kalender oude stijl begon met de avond. Alles draaide om de Heere Jezus. De Paus heeft dat veranderd. Kalender oude stijl dat alles om de Heere Jezus draait. Ook die heiligen in de hemel, het draait om Hem. In Hem zijn zij volmaakt.

Wat een voorrecht dat u een kerkenraad heeft die zich niet op zichzelf ziet. Maar de kerk van alle tijden. De katholieke kerk, in de hemel. Met Hem te zijn het beste is. In Christus te zijn. Hier op aarde gaat het verkeerd. Dat heeft u in de afgelopen week ervaren van wat verkeerd ging in doen en denken.

Vanmorgen als een tijdrede en tegelijkertijd verkondiging uit het Woord. Allereerst hoe dat moet beginnen. Ik kan een donderpreek houden en zeggen dit en dat moet. Maar dan gaan we de Heere dienen naar het vlees. Maar juist in de Reformatie wordt het her ontdekt. We zien het voorbeeld in het leven van Maarten Luther. Hij probeerde het zelf te doen. Hij deed het stukken beter dan anderen maar bleef de vraag hoe rechtvaardig voor God te schijnen.

Het bracht hem geen rust. Romeinen 1 vers 16 en 17. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wij, na de Reformatie, voelen het als iets positiefs. Opzeggen voelen we ons iets beter als er twijfel opkomt. Luther niet. Hij dacht weer: hier heb je die heilige en toornige God weer. Dat helpt mij niet. Hoe krijg ik een rechtvaardig God?

Eigenlijk is dat Evangelie helemaal geen goed nieuws voor mij. Hij ging lesgeven op de theologische faculteit. De brief van de Romeinen doorwerken. Toen ging het licht aan. De rechtvaardige door het geloof leven. Luther stopte niet bij Romeinen 1 maar las door en dat moeten wij ook doen. Wat wij niet kunnen, kan door het geloof wel. Wat Woord en Geest dan doen.

Net als het volk in de woestijn zo vreselijk gezondigd hadden, dan wijzen mensen met de vinger, komt het ooit nog goed? Het kan wel. Niet verharden maar vernederen. Eigen ik moet opzij om gered te worden. Luther was er juist blij mee. De Geest was door de genade van het doopsacrament al gaan werken in zijn leven. Door Zijn volbrachte werk van de Zoon is er leven voor u en mij. Ook voor Paulus en Luther.

Niet proberen door het vlees. Gebod op gebod. Maar alleen door het echt buigen voor Christus. Dat is het begin van Reformatie. We hoeven ons niet te schamen over het Evangelie want dat maakt ons rechtvaardig voor God. Maar tegelijkertijd is in onze tijd iets misgegaan. Een basiszaak staat onze kerk schuldig. Na de Reformatie is de Godsdienstige mens in het middelpunt gekomen.

Dat alles in de kerk moet draaien om ons en ons zielenheil. Vanmorgen hebben we eredienst om de levende God te verheerlijken en Hem te dienen. Ook als wij in de genade van de Heere gered worden, dan is dat niet omdat wij zo belangrijk zijn, wij zijn zondaren die schuldig staan. Maar het gaat erom dat wij vruchten dragen uit dankbaarheid. Geloof dat liefde werkt en in liefde werkt.

1535. Luther: ijdel geloof is niet het geloof dat rechtvaardigt. Geloof en werken gaan niet samen. Calvijn, die schrijft na het concilie van Trente, 1547, het is een misvatting dat na het geloof de werken er niet meer zijn. Het is als de zon. Die is onlosmakelijk verbonden met licht en warmte. Het geloof dat rechtvaardigt is nooit alleen.

Een goede boom draagt goede vruchten voort. Als die er niet zijn, dan moeten we afvragen of het er is. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. De Heere Jezus had in de laatste oordeel bij het scheiden van de schapen en bokken niet zegt dat die er wel komt die Mij lief heeft, maar er staat geoordeeld worden naar hun werken.

Het betekent dat je op de allerlaatste minuut in zijn leven tot bekering is gekomen. Het kan. Ik heb dat ook meegemaakt in de bediening. Maar dan is wel de vraag hoe zijn de talenten voor God bruikbaar in de eeuwigheid? Wat heeft de Heere gehad aan ons op aarde?

Het Evangelie is niet zoals dat ook van zoveel kansels klinkt: God houdt van alle mensen en nu moet u ook van God gaan houden. Maar het gaat over de vergeving van zonden. Maar als Hij komt in ons leven, dan willen we toch gaan doen wat Hij wil? De liefde die trekt. Het is genade als God tegenkomt en doet omkeren.

Dat we geen spookrijders worden op de hemelse snelweg en anderen meenemen in dat verderf. Alle dingen geopenbaard. God onderhouder van de schepping. Die het niet in chaos laat eindigen. God normaliseert het weer. Er zijn rampen maar God onderhoudt het. Wat een gevaar ook in onze tijd. Velen zullen het Reformatorische Dagblad lezen en een andere kant.

Nu mensen die onder dezelfde bediening zaten en nu beweren dat er miljoenen jaren over gegaan zijn van de schepping. En dat de dood er al was. Dan valt eigenlijk alles kapot. Systematisch ondermijnt de afgelopen driehonderd jaar. Gemeente, dat is niet zo. De Griekse wereld had al dat ze niet in goden geloven. Deze wereld draait alleen maar door. Niks met goden. Er is niets nieuws. Al duizenden jaren zeggen wetenschappers dat.

Daar moet je wel iets voor doen. Daar moet je je voor verharden en de vensters naar de hemel dichtzetten. Er zijn er die dat op een hele slimme manier doen. Maar de beste biologen kunnen het ontstaan van het leven niet verklaren. Daar moet je in geloof instappen.

Geestelijke zien we het ook met het omgaan met de Bijbel. We zien ouders die minutenlang met een driejarig kind onderhandelen dat het kind doet wat de ouders willen. Dat is toch vreselijk om te zien?! Meegaan met wereldse invloeden. Dan ga je verschuiven in de ethiek. Als ik echt Calvinistisch wil kreken, dan ga ik vers voor vers het gedeelte door. Nu zal ik het samen pakken. Fijn gevoel.

Even een paar jaar in de politiek. En dan in het bedrijfsleven heel veel geld verdienen. Het kan in de manier waarop we zakendoen. Zo kan het met verliefd worden. Snel verliefd worden op een meisje omdat ze anders weggepikt wordt door een ander waar ze op verliefd wordt. Maar God die jou rein kan bewaren kan haar ook rein bewaren. Ook met seksualiteit. Complementair. Zo dat ontwerp te zien. Waar landen we dan?

Ikke ikke ikke. De onheilige drie-eenheid. Ook in de tijd van Paulus, hij beschrijft het haarscherp. Als we ons maar laten gaan dan gaan alle remmen los. Ook op het terrein van zogenaamde christelijke zonden. Oorblazen. Fluisteraars. Heb je al gehoord dat die en die. Dat is vaak niet iets positiefs. Denk twee keer na voordat je dat doet. Het komt vaak voort uit het ikke ikke ikke en niet de Heere.

Dan gaan de gordijnen dicht en doen we alsof God niet bestaat. Dat anderen het goedkeuren. Dat is de ethiek. Eigenlijk bepaalt de samenleving wat goed en niet goed is. Oscar Wild literator. Hij was betrapt op homoseksualiteit. Je denkt dan dat hij zijn zonden gaat belijden. Nee, in die brief schrijft hij dat hij het vervelend dat de wereld dit verkeerd inschatte. Nou is de samenleving voldoende verlicht. Nu vinden we het samen goed.

Je hebt de gordijnen dichtgeschoven. Maar vergeet niet dat het de Heere een gruwel is. Maar je kunt dat niet terzijde schuiven. Maar lees eens na vers 24. Ongehoorzaam. Zelf willen besluiten. Overheid en andere gezagsverhoudingen raakt. De toorn van God wordt geraakt als we Gods algemene openbaringen negeren.

Als je met meerdere vrouwen naar bed gaat dan vergroot dat de kans op geslachtsziekten. En dan kunnen wij wel allerlei medicijnen ervoor proberen te maken. Als je ruzie maakt met andere mensen, dan krijg je stress. Zonde is een schandvlek van de natiën. Gods toorn die vanwege veronachtzaming geopenbaard wordt. Die toorn van God kan erger worden. Nog meer voor christenen. We kunnen niet zeggen: we hebben het niet geweten. We lezen de Bijbel bij het eten en hopelijk ook bij het slapengaan.

In he Oude Testament was het al heel erg. Als je de berg Sinaï aanreikt moest je gedood worden. Maar nu is het nog veel erger. Vreeswekkender. Het is niet om een ticket te kopen voor de hemelse bioscoop. Het draait om Hem, Hij is heilig. Hij is omwille van onze zonden gekomen. Het bloed van Hem spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel, de eerste martelaar op aarde.

Kain had belangstelling voor hemzelf en zijn toekomst. Abel ging het werkelijk om God te dienen. Sinds die tijd heb je twee soorten mensen. In onze tijd is de verleiding groot om onze Heere te dienen op onze eigen manier. Er was een ouderling die geloofde alleen in de goede God van het Nieuwe Testament. Oude Testament kan niet waar zijn zo’n God. Eerste, tweede eeuw naar Christus deed dat letterlijk niet meer.

Tegenwoordig doen we het subtieler. Het is alleen nodig voor geloofsleven. Het maakt niet uit hoe het precies was. Dat Noach in de ark ging. Of de wereld in zes dagen geschapen is.

Nu hebben we het verlichte Nederland met vrouwen in het ambt. Dat is wat je overhoudt als je zelf bepaalt wat je uit de Bijbel haalt.

Ik moest er even aan denken toen ik de verkiezingen in Amerika volgde. President Trump die opkomt voor het ongeboren leven. Misschien wel meer voor het leven is dan welke president ook in de afgelopen 100 jaar. Wat zegt de Bijbel erover? Het is duidelijk een zonde als de vrucht door een ruzie afgestorven is. Maar het zijn maar een paar teksten. Als je dat vergelijkt me de arbeider is zijn loon waardig. De zwakke, de weduwe. Daar zijn talloze Bijbelverzen over geschreven en de Heere Jezus heeft er ook vaak over gesproken. Bedenk dan: vreselijk is het om in de handen van de levende God te vallen. Wij geloven in de verkondiging van de volle raad van God. Het is de heilige plicht om de hele Schrift te verklaren. Niet een gedeelte, theorie. Dienaren, letterlijk slaven, van het Woord.

Het is moeilijk om bij het Woord te blijven. Bid voor uw predikant die hier komt en de kerkenraad. Mensen die met hun lijstje zitten om af te vinken dat de dominee wel zegt wat hun een goed gevoel geeft. Het gaat heviger worden.

In Australië waar ik vandaan kom de kerk is afgedwaald twintig jaar verder dan hier. Waar kerken leeggelopen zijn. Salaris van de dominee alleen betaalt kan worden door als er mensen zijn, daar moet je oppassen om sommige dingen niet te zeggen. Dan komen ze volgende week niet terug. Dan stemmen ze met hun voeten. Het Woord van God waarschuwt ons daartegen. Het Westen van de wereld is het al een probleem en heel binnenkort misschien op de Veluwe ook wel.

Ik hoorde van ds. Visser in Rotterdam van de Gereformeerde Kerk, zouden de mensen wel terugkomen na de coronatijd? Waarom kwamen ze dan daarvoor? Om Hem nodig te hebben voor al hun krachten. Daarom komen we naar de kerk. Om een heilig God te eren. Ezau. We kunnen ons eerstgeboorterecht verkwanselen. Nog eenmaal zal Ik bewegen de hemel en niet alleen de aarde.

Leef niet voor het hier en nu. Het is voorbereiding op de eeuwigheid. Het is nog genadetijd. Luister goed wat Geest zegt niet alleen door de bijzondere openbaring maar ook door de algemene openbaring. Doe uw vensters open. Verhard u niet maar laat u leiden. Amen.

‘Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!’

‘Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind’ren `t graf,
neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin:
wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!’

Lutherlied ‘Een vaste burcht is onze God’ vers 1 en 4

 

Zondag Allerheiligen 1 november 2020 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. B.A. Zuiddam – Schriftlezingen Romeinen 1 vers 16-32 en Hebreeën 12 vers 22-29