Net als de heidense centurion Cornelius heeft het Evangelie ons bereikt. De goede tijding, die blijde boodschap dat er vergeving van zonden en verzoening met God te verkrijgen is. Het kan alleen door de Naam van Jezus Christus, alleen door Zijn volbrachte werk. Is het u ook te doen om de gunst van de Heere te ontvangen en niet op eigen werken te bouwen? Cornelius en de zijnen hoorden de woorden van de levende God en zo komt God vandaag tot ons in de gedaante van Zijn Woord. Is het deze heerlijke boodschap van het Evangelie waar u op steunt en uw leven op gebouwd? Is Hij u nog onbekend en leeft u nog aan Hem voorbij? Vlucht tot Hem, geloof in Hem en vertrouw op Hem. Hij heeft het beloofd: Een ieder die de Naam van de Heere aanroept zal zalig worden.

Handelingen 10 vers 22 en 43: ‘[22] En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman over honderd, een rechtvaardig man, en vrezende God, en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door Goddelijke openbaring vermaand van een heiligen engel, dat hij u zou ontbieden te zijnen huize, en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen. [43] Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam‘.

Zoeken, horen en spreken

Gemeente als we het boek Handelingen onderzoeken dan gaat het niet alleen over Joden maar ook heidenen. Hij tong Zijn lof vermelden. Er wordt gemeld dat de discipelen getuigen zullen zijn. Nu is aan het einde van het boek Handelingen niet het uiterste van de aarde bereikt. Maar wel Rome. En zo later verder verspreid. En ook bij ons gekomen. Die liefelijke Naam gehoord.

Ook Cornelius heeft die Naam gehoord. Hij is een heiden. Drie woorden: zoeken, horen en spreken. Niet helemaal de drie punten maar wel drie woorden om te onthouden en mee op terug te blikken.

Waarom zijn we gekomen? Waarom naar de kerk vanmiddag? Waarom is Petrus naar Cornelius gekomen? Goed om te kijken wie Cornelius was. Italiaanse bende. Zeker een Romein geweest. Officier. Of hij den geboren Romein was of later burgerschap verkregen is niet bekend. Zijn naam duidt op iets in het Latijn. Centurion. Goede positie. Anderen omringden hem. Hij had diverse contacten. En daarbij nog iets anders.

Wat is het getuigenis over hem? Vonden de Joden het een wreed heerser? Nee. Een goed getuigenis. Dat hebben de mensen gezegd. Een getuigenis dat positief was. Rechtvaardig. Anderen konden bevestigen dat hij nastreefde de geboden van God.

Rekening houden met de naasten. Niet afpersen. Er wordt gesproken over zijn gebeden dat hij voordurig bad. Gaven gaf. Elios. Medelijden. Voor de dienst aan God, kan goed. Dienst aan de naasten. Wordt niet gespecificeerd. Bijzonder getuigenis. God mint hem die rechtvaardig leeft.

We moeten wel in ogenschouw houden dat hij niet op zichzelf ging vertrouwen. Als vrucht van die vraag stelde hij de vraag hoe kan ik de Heere dienen? Kenmerkt ons dit leven? Goed getuigenis. Dat is iemand die wat voor je over heeft. Omwille van God ook de naasten dienen. Omdat hij weet omdat hij leeft voor het aangezicht van God.

Zo zal Cornelius hebben geleefd. In het perspectief dat de Heere van hem vroeg. Een punt om op letten. Hij was voortdurend biddende. Niet zozeer een bouwsteen te zijn voor anderen. Ik doe dit en dat. Als een tempel bouwen. En het gebed komt er ook nog bij. Hij dacht niet zo te doen om er aangenaam mee voor God te zijn. De gunst van God was voor hem het voornaamste. Die gunst van het gebed laat de echtheid bij hem zien.

Ook bij ons? In alles God te zoeken? Om niet daarmee te zeggen dat ik wel heb ik gedaan met een bepaalde tevredenheid. Om vervolgens verder te gaan. Nee hij zocht God. De vrede van God. Zich richten tot de Heere en om de naasten te dienen. Niet een eindpunt.

Laten we niet bij beslissingen niet denken ik probeer maar zo goed mij in te zetten. Zonder de vraag naar de gunst van God. Dan sussen we ons in. Zo bezig zijn met de dingen van het Koninkrijk of de dingen van alle dag. En daarbij acht ik eigenlijk wel dat ik mijn godsdienstige plichten wel heb vervuld. Ik krijg inkomen en mag opdrachten geven aan anderen. Dan zou het bidden niet het bidden zijn wat hier is bedoeld.

Nee, Cornelius weet ik heb de gunst van de Heere nodig. Als hij dan Petrus moet ontbieden, dan doet hij het ook. Dat is een bijzondere zaak. Wij hoeven nu niet een engel te ontvangen om naar de kerk te gaan. Dat was toen nodig om de kloof te overbruggen.

Noach de Goddelijke openbaring om de ark te bouwen. Mozes hoe de tabernakel gebouwd moest worden. Simeon ook in de tempel gebracht door een Goddelijke openbaring.

De engel geeft de aansporing om Petrus te laten komen. Niet de heilige engel onderwijst maar dat wordt toevertrouwd aan Petrus die het niet uit eigen kracht hoeft te doen. Zie, terwijl hij erover nadacht. Wat hij te zien had gekregen voordien wordt eigenlijk verklaard. Vijftig kilometer naar Joppe. Twee dagen reizen met zes man staat er. Om het Evangelie niet aan de ander te onthouden.

Zie wat de Heere ook zegt in dit gedeelte. Om de geboden van de Heere te vertellen en wonderen van de Heere te vermelden. Waarom komen vertellen, vraagt Cornelius. Om de woorden van God te horen. Komen wij ook zo niet samen? Het is niet een menselijke samenkomst, vereniging. Wij zijn nu allen tegenwoordig voor het aangezicht van God.

Om te horen alles wat van God bevolen is. Niet een of andere mening te horen. Wat de Heere te vertellen. Dat is ook vandaag de dag belangrijk. Wat de Heere te zeggen heeft. Dat te horen. Dat is de zaak van de kerkdienst.

Petrus spreekt over het leven en de persoon van Jezus. Goed gedaan. En ook wat de mensen hebben aangedaan. Gehangen aan het hout. Een vloek. Wellicht geweten dat het een schande was hangende aan een hout. God heeft Hem opgewekt en gesteld te oordelen de levenden en de doden.

Petrus spreekt over prediken en getuigen. Prediken. Namens een ander komt. Heraut. Boodschapper. Getuigen. Omdat je het zelf zo goed weet, zelf hebt meegemaakt. Te prediken en te betuigen. Dat Hij Rechter is van levenden en doden. Hij komt Hij komt om de aarde te richten. Hij is voordien gepredikt als Die de beloften heeft vervuld.

De vrede door Jezus Christus. Vers 36. Heere van allen die nu ook gepredikt wordt, geëvangeliseerd wordt. Blijde boodschap. Vers 43. Dezen geven getuigenis. Allen die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt. Hij die komt om te oordelen. Wie zal dan gezegend worden? Die in Hem geloven. De blijde boodschap mag klinken die van God is aangesteld.

Zullen wij die Rechter kunnen ontmoeten? Zonder verschrikken verschijnen zoals het donorformulier zegt. Als je hoopt op jezelf of op iets in deze wereld, dan kan het niet. Alleen door Zijn Naam geeft Hij vergeving. Brengende de vrede. Dat heeft God in Hem gedaan. Hij is niet alleen een Heere voor degene in Israël die Hem kennen maar ook aan de heidenen. Opdat Hij genadig zou zijn.

Is deze heerlijke evangelieboodschap waar u op steunt? Welke zonden van Cornelius staat er niet. Wie we ook zijn, allen hetzelfde nodig. Te leunen en te steunen op het Lam van God. Cornelius heeft Amen gezegd op alles wat hij van de Heere heeft gehoord. Dat blijkt uit het vervolg. Beaamt.

De Geest viel op hem. Als je ziet hoe het beschreven wordt, dan zie je dat de Heere ook onder de heidenen werkt. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenen. Deze man nog in Israël maar een voorteken ervan. Andere taal. Handelingen 2 en 19 vind je dat.

De Heere groot maken. Zijn Naam groot te maken. Heeft dat te maken met dat Cornelius een vroom man was? Of zijn zoeken? Nee niet daarom. Om de Heere. Harten gereinigd heeft door het geloof. Hoe het gegaan is. Dat de heidenen ook bekering hebben ontvangen. Reiniging die ontvangen wordt door het geloof. Maakt dat mensen de Heere groot gaan maken. Wie is een God als U? Een God van vergeving, die de zonden wegwerpt.

Komt maakt God met mij groot. Hij heeft ze achter Zijn rug weggeworpen. In de zee van de eeuwige vergetelheid. Wie kan water weren? Cornelius en de anderen gedoopt. Oude leven moet dood. Opstanding in een nieuw leven. De doop spreekt van de grote Zaligmaker. Reinigmaking in Hem.

Dan mag gezegd worden. Een ieder die de Naam van de Heere aanroept zal zalig worden. God krijgt alle eer. Ze zijn gewassen, gereinigd. Door het kostbaar bloed van het Lam die de zonden gedragen heeft. Jezus de Nazarener. Het Lam dat geslacht is. Hij is het in wie God Zijn vriendschap biedt. Hij vergeeft menigvuldig. Cornelius was een levend bewijs. Opdat er een grote menigte zal zijn uit alle windstreken.

Gehangen aan een hout vanwege de vloek die mijn zonden waardig zijn. Overwonnen dat God geen zonden meer ziet in allen die in Hem geloven. Dat mag ook in de doop gezien worden. Dat bloed dat reinigt. Nu mag Hij worden gepredikt en betuigd. Vergeving bij Hem. Opdat ook vandaag mensen zonder verschrikken zullen verschijnen en straks.

Als u denkt aan de dood, schuift u dat van u af? We weten wel dat het plotseling kan komen. Dat is dwaas. Er staat niet hoe oud Cornelius was. Jong en oud kunnen sterven. Een ding nodig en dat is te schuilen in het bloed van het Lam.

U zegt ik zoek het niet. Wie zoekt die zal vinden. Tot aan alle einden van de aarde mag het Evangelie worden gebracht. Als mensen moeten zeggen bij mij geen hoop. Om voor Hem zonder verschrikken te verschijnen. Om Hem nu al groot te maken. Om Hem straks groot te maken, Gods goedertierenheid. In Hem is alle zaligheid. Hoe eerder je Hem leert kennen hoe beter het is. Ik denk in dit verband van Augustinus: te laat heb ik u lief gekregen. Hij was iets in de dertig. Je weet niet of je dertig wordt. En daarna ook zeggen: die jaren ervoor de Heere niet groot gemaakt. Hoe oud Cornelius was staat er niet. Er staat niet je bent een heiden die een deel van het leven al zelf heeft doorgebracht.

Wend je tot Hem. Die blijde boodschap mag klinken. Als je zoekt, zul je vinden. Zoon, dochter, uw zonden zijn u vergeven. Dat heerlijke werk van Hem is de grond. Vaste grond van mijn behoud. Om met die grote menigte Hem te belijden. Die God is onze zaligheid. Amen.

 

Zondag 2 augustus 2020 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. A. van Wijk – Schriftlezing Handelingen 10