Bij het finale oordeel zal er een graanoogst (gelovigen) en een druivenoogst (ongelovigen) zijn. Jezus zal Zijn kinderen binnenhalen, terwijl een engel het oordeel zal voltrekken. Dat zal verschrikkelijk zijn: Christus zal allen die niet voor Hem wilden buigen, vertreden in de wijnpersbak. Voor welke oogst leeft u? Zoek Jezus vandaag nog!

Sikkels klinken;

Sikkels blinken;

Ruischend valt het graan.

Zie de bindster gaâren!

Zie, in lange scharen,

Garf bij garven staan!

 

Slaat uwe oogen

Naar den hoogen

Alles kwam van daar!

Zachte regen daalde,

Vriend’lijk zonlicht straalde

Mild op hal en aar.

Is een oud oogstlied van A.C.W. Staring. Een landbouwkundige en dichter. Daarin klinkt afhankelijkheid en dankbaarheid. Wij zongen het vroeger op school. Ik denk dat jullie het niet kennen, jongens en meisjes. Vroeger met een sikkel. Ronde zeis. Kort handvat. Sikkels klinken en sikkels blinken.

Ook in Openbaring 14. Een gehanteerd door Jezus en de andere door een engel. Een graanoogst, ander druifoogst. Oogsttijd! Koren is binnen gehaald. Oogst aanstaande. Doorgaans zit er bij ons enkele weken tussen. Hier op dezelfde dag. Eind van de wereld. Geestelijke oogst. Niet uit de natuur. Maar mensen uit de hele wereldbevolking. Wij behoren daartoe. Graanoogst en druivenoogst.

Geen aparte korenvelden. Nee. Door elkaar heen. Bestrijkt de hele aarde. Bij de oogst valt het in tweeen uiteen. Scheidslijn loopt door mensen en de kerk heen.

Graanoogst is bekeerlingen. Levende kerk. Druifoogst is negatief. Onbekeerden, schijngelovigen, ongelovigen. Gevolg van de boze. Mensen hebben daarin eigen verantwoordelijkheid. Galaten 6: wie in zondige vlees zaait, die zal uit het verderf maaien. Wie in de Geest zaait (kan soms heel zwaar zijn!) die zal uit de Geest het leven oogsten.

Hier nog veel grootschaliger. Heel de mensheid. Wij zijn er ook bij. Aangrijpend. Gaat over die grote scheiding. Straks.

Graanoogst leidt tot het eeuwige feest. Maar druifoogst leidt tot eeuwige smart. Van welke oogst maken wij deel uit?! Ons leven draagt vrucht. Positief of negatief. Van nature allemaal negatief. Wonder als we gaan behoren tot het graan.

God stuwt de geschiedenis naar de toekomst. Wederkomst. Zien wij daarnaar uit? Draagt het woord vrucht in ons leven? Door zonlicht van de genade. Heb je Hem gevonden als Zaligmaker? Is Hij koning geworden in bestaan? Dan kun je zonder verschrikken uitzien naar die dag. De levende kerk is altijd adventsgemeente! Niet een paar dagen per jaar.

Wat is belangrijkste focus in je leven? Werk, sportclub of Heere Jezus? Als het niet zo is, is er grondig iets mis. Wij kunnen veel leren van verstandelijk gehandicapte man. Klaas, 35 jaar. Zat in tehuis. Had aan zijn bed een leger des heils pet. Had hij gekregen. Als het ging onweren, pakte hij die pet en rende naar buiten en riep: Hij komt! Kinderlijk uitzien.

Hoevaak bidden wij om Zijn komst? Houdt de toekomst ons bezig? Ben je werkzaam en waakzaam? De Heere wil ons wakker schudden.

Johannes krijgt visioen. Mag en moet vooruitkijken. Neemt ons erin mee. En ik zag en zie! Kijk met me mee. Een witte wolk. Teken van hemelse heerlijkheid. Zat iemand op als een mensenzoon. Geen twijfel: is de Heere Jezus mee bedoeld. Moment Hemelvaart. Wolk nam Hem weg. Voor ogen discipelen. Wat staat u te kijken? Zal alzo terug komen! Namelijk op de wolken. Als de verhoogde. Ja, zo keert Hij terug. Als de rechter. Voor Sanhedrin. Zegt: van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand en Hem zien komen.

Johannes houdt het voor: op Zijn hoofd een gouden kroon. En in de hand een zeis. Hij komt terug om te oogsten.

Wanneer zal dat zijn? Dominee Bottenbley (tv-programma ‘Kijken in de Ziel’, #kidz) zei onlangs: in het jaar 2030. Is zeer nabij. Met alle waardering voor dominee Bottenbley, maar hoe kan hij dat weten? Er zijn er al zovelen voor hem geweest die hebben gerekend. Gevaar is groot, 2030, dan zegt iemand: dan kan mijn bekering nog wel wachten. Tot 2029? Dat is levensgevaarlijk. Jezus kan morgen terug komen. Het zou best nog eeuwen kunnen duren. Goed dat we het niet weten. Luther zei:

Leef alsof Christus gisteren is gestorven,

vandaag is opgestaan

en morgen terugkomt.

Openbaring is geen Eindtijdkalender. Alsof we kunnen aflezen hoe ver we zijn. Dan zou hoofstuk 14 op tweederde zijn. Dan loop je vast. Beter denken aan een kurkkentrekker. Steeds verder en dieper. Zo ook met Openbaring. Geen vervolgserie. Maar herhalingen van beelden. Als het een kalender was, dan zouden na dit hoofdstuk geen 8 hoofstukken meer volgen. Netflix, films kijken. Openbaring heeft iets van een cliffhanger. Film die binnenkort gaat verschijnen. Loopt door elkaar heen. Geen volgorde. Je kunt er niet mee rekenen of berekenen maar wel op rekenen.

Niemand weet die dag noch het uur, dan de Vader. Dat zegt Jezus! Zouden wij het wel weten? God weet het. Vers 15. Hebt u uw bijbel in de aanslag? Kijk maar goed. Zend uw sikkel en maai. Kairos. Beslissende moment. Jezus moet gaan maaien. Engel kan geen opdrachten geven. Die komt wel uit de hemel. Geeft opdracht van Hemelse Vader. Dat zegt de Vader: het beslissende moment is aangebroken. Grote graanoogst.

Dan vers 16. Sikkel op de aarde. Gaat er wonderlijk aan toe. Jezus gooit sikkel naar de aarde. De aarde wordt gemaaid. Maait koren in no time. Opmerkelijk: die negatieve oogst dat laat de Heiland over aan een engel. Graanoogst doet Hij zelf! Is oogst van Zijn eigen verlossingswerk. Sterven voor de zonde. Met tranen gezaaid. Psalm 126. Juichen als Hij vruchten maakt. Johannes 12: daar noemt Hij zichzelf de graankorrel. Indien ze sterft, draagt ze vrucht! Overvloedig. Ontelbare menigte wordt tot graan. Daarvoor zorgt de Geest. Ook hier in Reeuwijk. Wat een vreugde voor Hem. En voor u. Uit Hem alleen! Als gelovigen voortgekomen uit dat ene tarwegraan. Uw eer klinkt uit het stof!

Ja, zegt iemand, maar hoe zit het dan met mijn onlangs overleden vader of moeder? Deelt hij dan niet in die oogst? Voor de wederkomst overleden. Opstanding der doden. Ziel en lichaam komen bij elkaar. Ziel komt uit de hemel en lichaam uit de aarde.

Ik moet denken aan kleine Noah. Die had het begrepen. Papa was overleden, nog jong. Noah verdrietig over. Papa begraven. Noah was jaar of 5 of 6. Ging een eindje fietsen. Kwam thuis zonder fietsje. Mama vroeg: waar is je fietsje? Die heb ik bij het graf van papa gezet, als Jezus dan opstaat, kan ik hem bijhouden want hij liep altijd zo hard!

Rijpen wij als graan? Dan word je ootmoediger. Steeds dieper buigen voor God en naaste. Zwaarste halmen buigen het diepst. Meest voorover. Rijpen voor de Heere betekent sterven aan jezelf, aan je zondige ik. Treffend, in Grieks ligt nadruk op versterken van korenaren. Kruis dragen en lijden werken mee. Afzien van jezelf. Vaderlijke kastijding. Is niet tot blijdschap. Maar Hebreeën 12: vreedzame vrucht voor hen die daardoor geoefend worden. Bedenkt u dat maar. Ernstige ziekte. Moet meewerken ten goede. Rijp maken voor de oogst.

De graanoogst valt in ons land nogal tegen vanwege de droogte. Maar Jezus oogst niet! O nee. Overvloedig. Is troost voor ambtsdrager. Evangelisatie. Wij kunnen wel somberen over teruggang van de kerk. Er is best wat aan de hand. Maar houd je ogen open! De Heere gaat door. Wereldwijd. Wie persoonlijk in de schuld komt, die mag vertrouwen op Jezus. En weten: ik rijp niet voor de dag van de toorn. Maar voor de graanoogst.

Iemand zei tegen mij: ik houd van de zomer. Ik zei: verlang je nou ook naar die grote zomer? Naar die grote oogst? Als we rijpen voor het oordeel… Verschrikkelijk. Negatief beeld. Opmerkelijk. Beeld wijnstok is doorgaans positief. Hier niet. Niet op de klank af bijbelwoorden verbinden. Hetzelfde beeld kan tegenovergestelde betekenis hebben. Voorbeeld: Jezus waarschuwt ergens voor zuurdeeg van Farizeeën. In gelijkenis gebruikt Hij dat beeld ook, als beeld van doorwerking van Koninkrijk van God.

Johannes 15, daar gesproken over Hemelse wijncultuur. Hier gaat het over duivelse wijnstokken. Ja, jongens en meisje, de duivel is de aap van God, zegt Luther. De boze plaatst er een wijnstok naast. Ongerechtigheid zal toenemen. Liefde zal verkillen. Die wijnstok wordt weggesneden. Enkelvoud. Ongelovigen en schijnvromen horen bij elkaar. Heel die stok wordt uitgeroeid. Wortel en tak. Grondtaal, vers 19, oogstte de wijnstok. Met stok en al. Troostrijk perspectief. Daar troost aan?! De machten van het kwaad (misschien wel in uw eigen omgeving) worden straks vernietigd. Psalm 104: de Zondaren zullen van de aarde verdwijnen. Aarde zal zondeloos zijn.

Die wijnoogst doet Christus niet zelf. Vers 19. Een engel. Kijk maar. Collega-engel krijgt de opdracht. De druiven zijn rijp. Zit iets troostrijks in deze oordeelsopdracht. Komt bij altaar (reukofferaltaar) vandaan. Bediende het vuur. Reukwerk. Stond in de tempel voor het voorhangsel. Stond als het ware voor de troon van God. Dat reukwerk (wierook) doet aan gebeden denken. Stijgen op voor Gods troon. Mijn bee met opgeheven handen! Gebed is toch ademtocht van de ziel. Ik kan het niet missen, u wel? Komt wel eens voor hoor dat ik het oversla. Maar dan ga ik het toch missen. Als een kind van God overlijdt, dan zeggen we: een bidder minder hier, een lover meer daar boven. Maar daar boven wordt ook gebeden! En hier ook loven.

Gebed boven wordt verhoord. Rehabilitatie van Gods kinderen. Scheve verhoudingen rechtzetten. Dat is de troost! Bij reukofferaltaar vandaan. Zijn opdracht is vehoring van gebed van de zielen onder het altaar (Openbaring 6).

Oogst. Werpt die buiten de stad. Buiten nieuw Jeruzalem. Opgemerkt door uitleggers: Christus verricht 1 handeling en de engelen verricht 2 handelingen. Jezus bemoeit zich wel met oordeel. Die wijnpersbak werd getreden. Door wie dan? In Israël stond altijd iemand te trappen. Wie is de druivenstamper? Openbaring 19:15. Hij, Jezus, treedt de wijnpersbak van Gods toorn. Voorzegd in Jesaja 63. Hij vertrapt en vertreedt hen die niet voor Hem wilden buigen.

Er komt niet alleen maar druivensap uit. Maar bloed. Je rilt ervan! 1600 treden. Is symbolisch. Kwadraat van 4 (getal van de aarde) en maal 10 (wereldwijd). Waar ook maar ter wereld. Bloed niet nodig. Zij worden allen getroffen. Jezus aanbod hebben afgewezen. Wat gaat er een waarschuwing van uit! Laten we Jezus niet vertrappen door ongeloof. Maar kus de Zoon. Val Hem te voet. Vanavond nog. Hij geeft Zijn genade.

De dag van de oogst nadert. Nog is het zover niet. Geen afstel. Hij heeft wel geduld. Hij wil dat ze allen tot geloof komen. Evangelie gaat rond. Aan alle naties, stammen en volken. Aanbid Hem! Maak ernst met die opdracht. Nog even. Dan is tijd voorbij. Huiveren? Niet bang als je verschijning van Jezus hebt liefgekregen. Graanoogst is eerst. Dan hoef je dat andere niet mee te maken. Verkrijging van de zaligheid. Uitzien naar die grote dag. Ruisend valt het graan. ‘Mijn God, U zal ik eeuwig loven omdat Gij het hebt gedaan.’ Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 2 september 2018. Schriftlezing Markus 13:24-33 en Openbaring 14:14-20. Kerntekst vers 16 en 19.