Als de Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel zoals Hij met Hemelvaart is opgevaren, dan verschijnt Hij als de Rechter in het laatste oordeel. Nu is Hij de Redder en Regeerder van de wereld. Het bloed van Christus wordt gesprenkeld over de gemeente in de verkondiging van het Woord. Buig voor Hem en u mag delen in Zijn blijdschap. Allen die in Hem geloven zullen zijn gelijk Hij is.

Openbaring 1 vers 7-8: ‘[7] Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen. [8] Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige’.

De Gaande en de Komende

  1. De komende is de Redder van Zijn volk;
  2. De Rechter van de wereld;
  3. De Regeerder van de geschiedenis.

1. De Komende is de Redder van Zijn volk

Gemeente, in het bijzonder ook jonge mensen, jongens en meisjes, in deze avonddienst, op de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Op de dag dat we stilstaan bij de wederkomst van Christus. In deze week Pinksteren. Het is allang Pinksteren geweest. Alle heilsfeiten op één na al vervuld. Zeiden we in de consistorie. Dat machtige schakel. De Heere Jezus komt terug.

Die vrouw, ze zei het met tranen in haar ogen in een van mijn vorige gemeenten. Elke morgen als ik de gordijnen openschuif, Heere Jezus dan bent U nog niet gekomen. Dat zei ze. Ook gezegd vanmorgen? De gemeente ook genoemd de Bruidsgemeente. Dat moet je persoonlijk wel weten of je dat bent, gekocht met Zijn bloed, daar kom ik straks in de preek wel op terug.

Pinksteren stuwt alles naar de wederkomst. Pinksteren vooral het feit waar de Heilige Geest gegeven is om dat machtige heilsfeit te gaan vervullen.

Oud-predikant Kievit: de Geest neemt u op sleeptouw. Geen sluitpost op ons geloof, dat mag het niet zijn. Slotpost van ons geloof.

Ik dacht er vanavond maar eens over na te denken. Die engel die zei. Daar bij de hemelvaart die engelen. Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen. Daar gaat de preek vanavond over. Hoe komt de Heere Jezus terug? Kunnen we dat weten of is het koffiedikkijken? Nee, we weten dingen gemeente, we moeten niet doen alsof we dingen niet weten.

Op dezelfde plek. Gaat dat gebeuren? Zoals Hij op de Olijfberg is opgetild, komt Hij zo terug? Pas preekte ik in een gemeente, deel in Israël geweest. Olijfberg. Ik ben er niet geweest. Kun je er ook wel over preken. Al die witte graven. Waarom de graven van die orthodoxe Joden? Willen ze als eerste er bij zijn.

Hoe komen ze erbij? Dat staat in de Bijbel. In de preek sprongen maken naar Zacharia, Daniël. Zacharia 14, gedeelte wat gaat over de toekomst van Israël. Grote strijd. Dat Israël bijna onder de voet zal worden gelopen. En dat de Olijfberg zal splijten. Vluchtweg voor de Joden. Splijten en dan vluchtweg zijn. Er zijn dan mensen die zeggen dat het dan gaat gebeuren.

Mattheüs 24. De Heere Jezus Zelf op de Olijfberg zat. Verwoesting en tijd van redding zal komen, heeft Hij Zelf gezegd. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ik kan het niet allemaal zeggen. Laten we maar zien. Laten we ons maar laten verrassen. Deze Jezus zal zo wederkomen als de Vader Hem opnam.

Dan gaan we naar iets anders. Op dezelfde wijze. En die wolk dan? En een wolk nam Hem weg van hun ogen staat er dan in de Bijbel. Ziet Hij komt met de wolken. Bij de hemelvaart een wolk als het ware dat de Vader er een gordijn voor schoof. We hadden graag meegekeken. Niet alles is ons gegeven. Openbaring 4 en 5 trouwens ook een luikje open. Maat het grootste gedeelte voor ons verborgen. Ziet Hij komt met de wolken.

Op een witte wolkenwagen. Afgelopen vrijdag was ik in de Schauw. Beetje dementerend, rollators. Voer Hij op naar hemels troon. Mooi hè. Ik weet wel het was geen wolkenwagen, gewoon een wolk.

Wolk teken van de majesteit en glorie van God. Gezongen. Der wolken donderheid. Majesteus. Hoe zou Jezus eruit zien? Gewoon. Nou. Als Johannes Hem ziet gekleed in een gewaad. Vuurvlam. Voeten glooiend. Tweesnijdend zwaar. Zo zal Hij eruit zien. Is dat fantasie? Nee, ik geloof het niet.

Jonge mensen, behoren jullie bij de generatie die Hem gaan zien? Vol stralend licht. Niet als een gewoon mannetje. Als Johannes Hem ziet valt hij als dood aan Zijn voeten. Zeg je niet welkom. Nee, dan ga je door de knieën. Johannes viel bijna flauw.

Je kunt beter nu buigen voor Hem, zeggen dienaren, en zeg ik vanavond, dan straks voor Hem buigen. Moet een mens dan niet bang zijn? Wanneer hoef je niet te vrezen. Als je Hem kent. Vanaf vers 5. En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde’.

Prachtige Majesteitstitel. Hij is de getrouwe Getuige. Hij bedriegt ons niet. De vorst uit de koningen der aarde. Herder staat er zelfs. Het mooiste is dat Hij ons lief heeft. Als je dat weet in je leven hoef je niet te vrezen. Gewassen in Zijn bloed. U bent het Heere Jezus die mij gered heeft. Die kleren vuil gemaakt, wit gewassen in het bloed van het Lam.

Ik moet denken aan het Hooglied van Salomo. Hij komt, mijn liefste. Bruidstaal. Hij heeft Zichzelf gegeven in het oordeel. Trouwens gemeente hier was een doopdienst. Jongens en meisjes ben je ook gedoopt? Altijd in een doopdienst wordt er gebeden dat de kinderen eenmaal rein gewassen staan voor de rechterstoel. Alleen maar door het geloof.

Hoe weet je dat nou? Heel persoonlijk weten. Ik kan straks voor Hem verschijnen. Een ding waardoor je dat kan weten. Zalig die leest en de woorden der profetie in acht neemt.

2. De Rechter van de wereld

Ja Zijn bloed kocht mij. De komende Rechter die Redder is. Catechismus zo prachtig: Degene die komt Zich van te voren Zich voor mij in het oordeel heeft gesteld. Vanavond voor jezelf echt een vragen: weet ik dat? Gereinigd mens.

Ik zeg het vanavond dat bloed van Jezus Christus wordt in de prediking verkondigd. Het bloed wordt, in durf het haast niet te zeggen, vanavond over u gesprenkeld. Ik heb hier geen bakje bloed. Maar de Bijbel.

Als je het bloed onrein acht, blijft er geen slachtoffer voor de zonden over. Met het beste van jezelf niet. Een volk tot Zijn dienst bereid zeggen we dan.

Voor wie is Hij dan die niet geloven? Hij komt mijn Liefste. Alle oog zal Hem zien. Iedereen. Dat is een heel indrukwekkende gedachte in de Bijbel

Na Zijn opstanding alleen aan de gelovigen verschenen. Niet aan Pilatus, aan Kajafas. Nou ben Ik opgestaan uit de doden, nou pak Ik je terug beetje plat gezegd. Niet gedaan. Een uitgesteld oordeel. De dag des Heeren zeggen we. Die is eigenlijk al begonnen. Alle oog zal Hem zien.

Jongens op catechisatie. Prachtige kerels. De dominee een vraag stellen. Alle oog zal Hem zien, dat kan toch niet?! Hier en iemand in Australië. Als het hier dag is dan daar nacht. Hij beheerst niet alleen de aarde maar ook de ruimte heb ik gezegd. Totaal.

Artikel 37 gelezen. Al degenen die op de wereld zijn geweest. Miljarden. Ook al liggen in de zee, of gecremeerd. Of uitgestrooid. Of vereeuwigd met de voetbalclub, nou?!

Hier de laatste keer? Dan zullen we elkaar niet meer zien. Nou, gaan een keer zien. Alle oog zal Hem zien.

Ook die Hem doorstoken hebben. Ik zal de tekst een beetje proberen uit te leggen. Zacharia 12. Iemand doorstoken en daar zullen ze rouw over bedrijven. Johannes gaat er vrij mee om. Anders toegepast.

Tekst uit Zacharia 12 over Israël. Ik denk dat die tekst voor Israël in vervulling is gegaan met Pinksteren. Die 3000. Die rouwklacht bedreven. Ik hoop ook dat u vervulling gaat. Dat je ziet in je leven, met alles wat er is, dat je tot inkeer komt, tot berouw.

Hier gaat het niet over het Pinksterfeest maar eindoordeel. Dan denken we aan de Romeinse overheid. De soldaten die Hem doorstoken hebben. Dan zullen ze schrikken. Dan rouw bedrijven maar dan geen berouw. Op Pinksterfeest tot berouw, schuld. Hier bij de wederkomst rouw, schrik, angst.

Hier staat niet dat als de Heere Jezus terugkomt, ik zeg het maar voorzichtig, dat er dan nog een moment van bekering is. Dan is het getal van de uitverkoren vol. Die zullen zich dood schrikken. Ja elk der vorsten zullen buigen en vallen voor Hem neer.

Kan iemand denken zou er nog een kans voor mij zijn? Misschien zit je zo in de kerk. Ik hoor het in die preek over dood en hel.

Staat maar één sterfbed bekering in de Bijbel. Ik zou er geen regel van maken. Toch, want gemeente. Er is ook geen eindtijd bekering. Dan kunnen we op het laatste nippertje nog net naar binnen. Noach, die 120 jaar nog net naar binnen. Begon te regenen. De deur dicht.

We houden geen prettige preken. Dat gaat niet. Je kunt vanavond nog van de avond genieten. Maar dit bedenken er is geen laatste escape meer. Ik kan het niet genoeg benadrukken.

Dat we op de kansel, een van de gewichtigste dingen hier, achter u en jou de rechterstoel van Christus zien. Dat is de ernst.

Woonde in Katwijk toen ik studeerde. Zaterdagavond gaan tanken. Jongen naar buiten lopen. Kerel. Kan ik u helpen? Ja mag volgetankt worden. Straks klaar. En dan? Weekend en dan feesten. Als een beest. En u? Ik ga morgen preken. Wat vind je ervan als ik nu ga vloeken? Ik keek langs Hem heen. Zag zijn vader zitten. Is dat je vader? Als ik die beledig.

Dan krijg je een klap op je kop. Zo voelt het bij mij. O kom naar binnen, biertje? Mooie gesprekken. Probeer het maar. Kregen we gesprek over het geloof en de wereld. Ik moet weer gaan. Een ding wil ik je nog zeggen: Als die Jezus van jou komt zal ik me doodschrikken. Ik zeg ik denk het ook. Ik hoop dat hij goed terecht is gekomen. Wat zal de doodschrik in de ogen staan.

Het is allemaal lariekoek en dan te zien het is toch waar. Gemeente, nou zitten we hier vanavond in de Oude Kerk van Putten. Maak je gereed voor Zijn komst. Het beste is om je te laten redden.

We komen allemaal in het oordeel. De kinderen van God worden niet veroordeeld. De wereld wel. Openbaring is er vol van.

3. De Regeerder van de geschiedenis

Hij is ook de Heere van de geschiedenis. Het zit in de prachtige slotwoorden: de Alfa en Omega. Eerste en laatste letter van het Griekse alfabet.  Ik zie kinderen zitten. Als je de eerste en laatste letter kent, kun je woorden maken, en zinnen, en verhalen maken. Alle woorden van de Heere komen uit.

Het komt toch wel goed, wat Hij gezegd heeft zal gebeuren. Hij is het begin en het einde. Begin van de schepping en aan het einde van de herschepping. Na Hem komt niemand. Na Hem die zegt ik ook nog. De duivel in het vuur geworpen, hoofdstuk 20, 21.

Ik ben erbij bij het einde dan moeten we niet denken dan is alles voorbij. Ik zie jonge mensen zitten. Ik wil nog graag leren. Trouwen. Dan is het niet jammer, alles voorbij. Huis niet meer en baan niet meer.

Tolos staat er in het Grieks. Komt tot zijn doel. Hij komt tot zijn einddoel. Dan is het niet voorbij, dan begint het pas. Dan komt alles terug, nog veel mooier dan aan het begin.

Gelukkig maar dat er een einde is. Dat alles zo blijft. Dat de Heere zegt Ik houd de hemel, u de aarde. Wordt niks. Zoals het nu al niks is. Ja er zijn mooie dingen.

Babylon zal vallen. Gelukkig gaat het allemaal niet door. Al die zonden, ziekten, oorlogen, verduiveling. Je kunt er wel om janken.

Kom Heere Jezus. Dan is het einde daar. Het is alles weer zeer goed. Kunt u het voorstellen dat de gemeente van Christus uitziet naar het einde, niet het bittere einde.

U krijgt de tijd nog, alsjeblieft gebruik die goed. Nu is er de tijd nog. Hij staat aan de deur en klopt. Doe open. Je mag delen in de blijdschap, altijd bij Hem en zullen Hem zien zoals Hij is en ons heeft liefgehad. Heere Jezus kom spoedig.

Amen.

 

Weeszondag 21 mei 2023 – Oude Kerk Putten – ds. A.L. van Zwet – Schriftlezing Openbaring 1 vers 1-18 – belijdenis Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 37