De Heere Jezus Christus is met hemelvaart al zegenend gescheiden van deze aarde. Hij hief Zijn handen op en zegende de discipelen. Zo is Hij in de hemel opgenomen en heeft Hij Zijn plaats gekregen alwaar Hij Zijn geestelijke gaven uitdeelt. Hij spreekt goede worden. De discipelen keren vervolgens met blijdschap terug naar Jeruzalem. Eerst werd de blijdschap verkondigd en vervolgens wordt zij beleefd. Het geloof ziet de Heere Jezus op ware grootte.

Lukas 24 vers 50-53: ‘[50] En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. [51] En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel. [52] En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. [53] En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen’.

Zegenend gescheiden

  1. De handen van de Heere Jezus zegenend opgeheven;
  2. De Zoon zegenend opgenomen;
  3. De gelovigen zegenend opgetogen.

1. De handen van de Heere Jezus zegenend opgeheven

Dat het Hemelvaartsdag is, dan zullen kinderen misschien zeggen we hebben vrij. Lang weekend pa. Nou fijn. Ben je er blij mee? Waarom zouden wij blij zijn met deze dag?

Er is ooit weleens afgevraagd om de christelijke feestdagen af te schaffen. Het is in ons land niet meer zo relevant. Zou u het erg vinden? Bent u blij met deze dag?

Eerst het woord spellen: hemel-vaart. Niet alleen over de hemel maar ook over de vaart. Vaart betekent eenvoudig dat er voortgang is in het werk van God. Er zit vaart in. Het blijf niet steken op de aarde. Kruis, opstanding, Hemelvaart. De zaak van de Heere Jezus staat er beter voor dan met Kerst, met de kruisiging. Bent u er blij mee?

Je zou het kunnen vergelijken met een ketting. Je bent toch altijd blij als de schakels aan elkaar zitten. Als er een stukje ontbreekt, dan twee stukjes en heb je er niks aan. Mag ik het zo voorstellen: als de schakel van Hemelvaart ontbreekt, dan heb je met twee eindjes te maken. Eentje op de aarde en eentje in de hemel.

De laatste schakel staat nog uit. De wederkomst. Het komt dichterbij. Bent u er blij mee? Zou u hier willen blijven? Dat er geen vaart in zit en alles zo zou blijven.

Afgelopen week was ik bezig met de voorbereiding. Kwam het bericht binnen: 19 kinderen doodgeschoten in Amerika op een school. Dan worden de dingen hier op aarde in een keer in flarden gescheurd. Aarde ruw, goddeloos. Dan ga je met de preek verder: Heere Jezus dank U wel dat u ons meeneemt.

Misschien zit u ook wel in de kerk en zegt ik ben nergens meer blij mee. Kan dat? Dat kan. Trouwens aan het einde van Lukas staat dat de discipelen met grote blijdschap terugkeerden. Ik ga ervan uit dat u een beetje Bijbelkennis geeft. Aan het begin van het Evangelie: ik verkondig u grote blijdschap.

Iemand schreef: aan het begin van het Evangelie verkondigd en aan het eind beleefd. Gemeente zouden we nooit vergeten dat het altijd gaat van de verkondigde blijdschap naar de beleefde blijdschap. Hoe zouden wij vandaag blijdschap moeten hebben als het ons niet werd verkondigd. Daarom bent u op de goede plek hoor, hier in de kerk. Of u nou in de zangdienst zit of hier of waar dan ook, waar het Hemelvaartsevangelie wordt verkondigd daar wordt het ons gezegd. En wees maar blij dat je er zit, dat hier dat Evangelie wordt verkondigd om het ook weer te beleven.

Hoe ga ik dat beleven? Hemelsvaartsvreugde, Hemelvaartsblijdschap Door Hem te aanbidden. Nooit anders. Geconcentreerd zijn op Christus, in Zijn hoogheid, in Zijn majesteit. Laat ik het zo maar zeggen gemeente: loven, de Heere loven met vreugde kun je alleen maar als je gaat geloven. Zo eenvoudig is het. Je gaat loven omdat je gaat geloven. En geloven is niets anders dan de Heere Jezus zien zoals hij is. Iemand zei: dat je Jezus gaat zien op ware grote. Niet onder een verkleinglas leggen, dat is een beetje ongeloof. Dan wordt Hij zo klein en de zorgen zo groot en mijn zonden zo groot. Maar het geloof gemeente, legt de Heere Jezus niet onder een verkleinglas, maar het geloof, door de Heilige Geest, legt Hem onder een vergrootglas. Zo groot worden, zo heerlijk, machtig, zo rijk. Hem aanbidden.

Hem aanbidden dat je plat op de grond valt. Een rijke Christus voor een arme zondaar. Een grote Christus jou, in je kleinheid. Mag ik u dan maar mee gaan nemen. Ik bid maar dat u dat vergrootglas krijgt bij het luisteren van de preek. Dat je aan het eind zegt: Heere God ik kwam de kerk binnen, ik was zo vol van mijn zonden, strijd en verdriet en ellende, maar het einde van de dienst bent U zo groot geworden.

Ik heb altijd een briefje in mijn preekmap. Volgens mij heb ik het als jongen geschreven. Uitspraak van Samuel Rutherford. ‘De wereld is zwart als Christus blank is. Zwarte zon, zwarte maan, zwart sterren maar onbegrijpelijke, schitterende Heere Jezus. Al moest ik door zeven hellen heemzwemmen om U te bereiken. Als U zegt kom, dan kom ik.’ Zo gaan we de preek maar een beetje verder.

Als ze Hem aanbidden wie Hij werkelijk is. Vers 50. En dan staat er zo mooi: Hij leidde hen. Het viel mij zo op dat de Heere Jezus hier de leiding heeft. Zij leiden Hem niet. We gaan U nou eens een mooie Hemelvaartsdag bezorgen. Nee, Hij leidt hen. De Goede Herder houdt de leiding en heeft de leiding altijd.

Ik denk dat het een bijzonder moment is geweest dat de Heere Jezus zei kom maar, nu is het tijd. Even indenken. Hij leidde hen uit Bethanië. Kidrondal, Gethsemané, Golgotha in de verte. Ik denk dat het hoofd van de discipelen steeds dieper is gaan buigen.

Gethsemané daar sliepen we. Golgotha daar verlieten wij Hem. Als de Heere Jezus je leven leidt, dan leidt Hij je ook weleens terug. Slapen, verloochenen, zondigen. Daar gaan ze achter Jezus aan. En toch het zijn ook de plaatsen waar Hij wat deed.

Als de Heere Jezus je terugleidt, dan leidt Hij ook terug naar wat Hij heeft gedaan. Ik voor u. Ik heb het voor u gedaan. En zie je opeens Zijn handen omhoog gaan. Hij zegent hen. Hij vloekt ze niet weg.

Daar kun je weleens bang voor zijn. Ik weet wel dat de Heere mij geleidt heeft, van jongs af aan, maar ik ben bang dat ik aan het einde komt en dan de vloek krijg en niet de zegen. Kent u dat een beetje? Dan nog de vloek, dan ga ik verloren. Maar Hij zegent hen.

2. De Zoon zegenend opgenomen

Goede woorden uitspreken, dat betekent het. Vloek betekent weg. Zegen is niet alleen een wens. Ik wens je Gods zegen, dan moet je maar afwachten of het gebeurt. Als de Heere Jezus goede woorden uitspreekt, dan staat Hij daarvoor in. Hij stelt ze onder Zijn zegenende genade.

Daar staan ze, Petrus, Thomas. Zou u er bij willen staan? Niet zo’n fraai gezelschap, niet een stelletje mannetje putters. Kom eens dichterbij, Hij zegent hen. Weet u wat zo mooi is dat wij deze Hemelvaartsdag onder onder het handbereik van de Heere Jezus zitten met goede woorden.

In die handen de tekenen van het kruis. Garantie zit in Zijn handen. Eigenlijk zou je de Hemelvaartsdag moeten gebruiken om naar de handen te kijken totdat u zich gewonnen geeft aan Hem. Ik weet niet wat u allemaal gaat doen.

Ik was hier nog niet zo lang overleed broeder Van de Kamp, Beulenkampersteeg. Hij zei het vaker. ‘Niemand in de hemel noch op de aarde heeft ons liever dan Jezus Christus.’ Wat een genade.

Kom er eens bij, schik u in de kring. En ik zeg u haast u. Blijf niet onder die zegenende handen weg. Want dan is het verschrikkelijk eenmaal te vallen in de handen van de levende God.

Wat zou mooi is, Hij heeft die handen niet teruggetrokken. Zegenend verwijderde Hij Zich. En toen die wolk kwam, was het laatste wat zij zagen Zijn handen.

Misschien heeft u ook nog herinnering aan iemand. Ik hoor het nog weleens over iemands laatste woorden, toen zei of deed hij dit of deed.

Met die zegenende handen werd Hij opgenomen. Zo krijgt Hij Zijn plek in de hemel, prachtig. Trouwens er staat opgenomen. Hij gaat naar de hemel, dat ook. Maar er staat opgenomen. De deur gaat voor Hem open. Als de deur voor je dicht gaat, dat kan ook gebeuren.

Ik moest denken aan de deur van het paradijs. Adam en Eva eruitgedreven en de engel ervoor. Dat zou voor ons moeten zijn, de deur dicht. Maar nu is er Een geweest waarvoor de deur openging. Voor de eerste Adam ging de deur van het paradijs dicht. Voor de tweede Adam ging de deur open. De eerste Adam nam iedereen mee, of u het wilt of niet, mee uit het paradijs.

De hemel heeft geen sluipweg. Andere weggetjes zoeken. A28, ongeluk gebeurd, Putten weggetjes, hartstikke druk. De hemel heeft maar een weg. Christus. Ga geen sluipweggetjes nemen. Niet met vrome godsdienst.

Hij is zegenend heengevaren. We hebben Efeze 1 gelezen. Juist Paulus zegt dat de zegenende voorrechten er voor hem in de hemel er zijn. Verkiezing, aanneming tot kinderen, eeuwig leven. Alle geestelijke zegeningen zijn bij Hem. Kunt u zich dan concentreren op de Hemelvaartsdag op Jezus Christus.

Vandaag op ware grote ziet de Heere Jezus Christus, op alle geestelijke zegeningen die wij nodig hebben, dan komt u er. Er staat dat de hemel Hem moet ontvangen. Maar dat geldt u ook. Een recht. Genaderecht door het geloof. Ik kom er. Wat een genade.

En mij hiertoe bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Ik merk dat er de laatste weken zijn van getuigenissen van kinderen van God die worden Thuisgehaald. Dat stemt mij. Daar doen we het voor.

Stel dat u de volgende bent. Uw rouwkaart. Opgenomen, Thuisgehaald. Durf je het te zeggen? Niet van mezelf, maar Hij houdt in stand om eenmaal binnen te laten komen. Houdt maar in stand: dat zit wel goed boven. Geen onrust, volkomen harmonie.

Ga daar niet aan voorbij. Dat er zoveel rijkdom is voor u, ook vandaag. Strek je hand uit. Heere Jezus, laat mij niet gaan tenzij U zegent.

3. De gelovigen zegenend opgetogen

Aanbaden Hem. Op grote waarde schatten. Keerden terug met grote blijdschap. Ik begrijp weleens dat mensen willen blijven zitten. Een man op de Hemelvaartsdag bleef zitten. Klopte koster op zijn schouder: zou je niet gaan? Waarom zou ik hier niet blijven? Te verbazen en verwonderen.

Je moet altijd terug. Twee kinderen van God. Man en vrouw. Ene moest gaan. Kon ik maar met je mee. Nu ben jij de eerste.

Ik weet niet waar u naar terug moet. Misschien wel een baan die op de toch staat, huwelijk op breken. Zwaktes, zonden. Een zonde waar je mee te strijden hebt. Maar die blijdschap in de Bijbel is geen gevoel. Maar een Persoon.

Wat ben ik blij dat ik jou heb gekregen. Iemand die een ander missen moet, die weet wat die missen moet. Ben je je blijdschap kwijt om het zo te zeggen. Ik hoop dat de Heilige Geest u dat op het hart drukt. Misschien helemaal niet zo’n blij gevoel. Wat zou mijn hart wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten?

Ben je blij met de Hemelvaartsdag of met de Hemelvaartskoning. Dan word je een zegenend mens. Je zat toch niet zo goed in je vel. Ja maar ik ben thuisgekomen en ga je zegenen. Wat zeggen. Ik ben uit de kerk gekomen. Wat zeggen over Christus.

Zo gaan we het volhouden. In die kerk waar van alles gaande is. Ik denk ook weleens wat moeten we ermee. Hier komen, hier ben je op de juiste plek. Onder de verkondiging van het Evangelie word je gezegend om te zegenen.

We gaan de kerk uit, het is Hemelvaartsdag. We hebben een grote Koning en een rijke Christus. Als Hij voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Is dat blijdschap, of niet?

Amen.

 

Hemelvaartsdag 26 mei 2022 – Nieuwe kerk Putten – ds. A.L. van Zwet – Schriftlezing Lukas 24 vers 50-53 en Efeze 1 vers 3-7