Johannes ziet de bruiloft van het Lam. God behaalt de overwinning op de dood, zonde en de satan. Hij is Koning, Hij regeert tot in eeuwigheid. Dat is een grote troost, ook in deze coronatijd. De verzegelden, de heiligen, hebben reine, fijne linnen aan. Hun kleding is gewassen in het bloed van Christus. Christus heeft voor hen betaald en hen het gewaad geschonken.

De bruiloft van het Lam

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, zonder strijd geen overwinning. U kent die uitdrukking wel. We bedoelen: een overwinning moet bevochten worden. De zege komt niet zomaar aanwaaien. Strijd. Wat hebben we daar al geruime tijd tegen te maken. Tot voorkort een onbekend virus. Een veelkoppig monster. Wereldwijd doet hij zijn dodelijk leed. Wat een ellende en leed. Een vijand waartegen de wapens opgenomen moeten worden. De hoop en verwachting is dat een vaccin het de kop indrukt. Hoe verder is onzeker. Maar als het vaccin zijn werk doet, is het een zwaarbevochten overwinning. Een ieder kijkt daar naar uit. Naar een wereld waarin corona overwonnen is. Een kerkdienst waarin je kunt zingen. Naar de klas. Dat je elkaar weer kunt omhelzen.

In Openbaring 19 horen we overwinningslied. De overwinning komt. Daar wordt van gezongen. Er is geen sprake van oorlog. Wel een strijd: tussen goed en kwaad. Tussen God en de satan. Er is een overwinning! Een schare zingt: halleluja. Het heil komt van onze God. De Heer regeert. De lofzang wordt aangeheven door niet te tellen stemmen.

Het zijn dezelfden als uit Openbaring 7. De verzegelden. Hun kleren gewassen in het bloed van het Lam. Kruis van Golgotha: bloed wat vloeit tot volkomen verzoening.

Hem komt de heerlijkheid toe. Dat is de inhoud van het gezang. Christus overwint. Allen die Hem kennen mogen eenmaal meezingen. Christus triomfeert! Hij daalt af. Hij kwam om zalig te maken.

Eerst de grote verdrukking. Zonder strijd geen overwinning. De overwinning is zeker. De grote hoer is geoordeeld. De satan die de wereld te gronde wil richten met hoererij. Maar hij is geoordeeld. Zijn macht is gebroken. Een doorbraak in de wereldgeschiedenis. Christus zegeviert. Daarom: loof de Heer!

In het NT wordt het woordje hallelujah niet genoemd. Hier 4x! De hele hemel breekt uit in jubelgezang. Eindelijk, na die eeuwen, is Babylon gevallen. Babylon staat voor het rijk dat satan heeft opgebouwd. Rijk van het kwaad en onrecht, geweld en bedrog. Concentratie van anti-goddelijke machten. Voorgesteld als een hoer.

Jacobus spreekt erover: weet u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is. Er zit niets tussen in. Of aan Gods kant of aan de kant van de satan. De satan probeert het te vermengen. Hij probeert mensen te beïnvloeden. Christen-zijn en naar wereldse maatstaven leven, dat kan best, doet hij geloven. Nee, zegt de Bijbel. Niet God en de Mammon. Je leeft in de wereld, zeker. Laat deze wereld niet je beste vriend worden. Voor dat je het weet word je meegesleurd.

Maar nu, de hoer is geoordeeld. Het rijk van de satan heeft niet het laatste woord. Nu klinkt het koor: halleluja. God is Koning in eeuwigheid! Hij regeert. Hij heeft alles in Zijn hand. Hij regeert – altijd al. Hij is een eeuwige koning. Zijn heerschappij is niet altijd voor iedereen duidelijk geweest. Zou God Zijn gena vergeten? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste?

Nu wordt het openbaar: de Heere, de almachtige, Hij regeert. Hij komt om zondaren op te zoeken en zalig te maken. Laten we ons daarom verheugen. Hij is afgedaald om ons op te zoeken.

Zijn we dat, blij? Ik bedoel niet, blij met de zegeningen van het leven. Natuurlijk, daar mag je je uitermate in verheugen. Wees er mee. Het is meer. Veelal een strijd, worsteling.  Velen gaan 2021 zo in.

Nee de blijdschap spreekt hier over Gods koningschap. Vreugde vanwege Zijn niet aflatende zorg. Uitkomst die Hij biedt! Ondanks dat het leven zo moeilijk en zwaar kan zijn. De blijdschap van de verzegelden is niet afhankelijk van de omstandigheden. God is er altijd bij. In voor en tegenspoed.

Kunt u zo blij zijn? Al zit het tegen, word je ziek, zit je in de put. Verheugd zijn omdat het God niet uit de hand loopt. Ook in uw leven niet. Niets en niemand kan daar verandering in brengen – ook corona niet.

Er volgt dan een heel bijzonder moment. Het geluid van het koor zwelt aan. Je hoort als het ware het geluid van een waterval. Bijvoorbeeld in een van de Alpenlanden. Wat een oorverdovend geluid. Zo massaal klinkt het. Laten we blij zijn en Hem de heerlijkheid geven. De bruiloft is gekomen! Zo horen we het koor zingen. God Koninkrijk is nabij.

Dat wordt nogal eens vergeleken met een feest. Veel gelijkenissen gaan daarover. Bijvoorbeeld die over de 5 wijze en 5 dwaze meisjes. Of feest over een verloren munt of schaap. Of die koning die een feest uitschreef voor zijn zoon. Of feest van de vader van die twee zonen. Verloren, maar is gevonden! Jezus doet Zijn eerste koninkrijkswonder op een bruiloft.

Hier lezen we wat er gaat gebeuren. De bruiloft. Laten we blij zijn! Voor de gemeente in die tijd niet vreemd, dat beeld. Een huwelijk als beeld tussen Christus en de gemeente. Wie is dan die Bruid? Dat bent u, jij, wij. Als we tenminste hebben leren knielen voor Christus. Als we Hem kennen als onze Verlosser. Dan maken we deel uit van Zijn bruidsgemeente. De gemeente van Christus.

De bruiloft van het Lam is gekomen, horen we. Misschien vind u dat een vreemde uitdrukking. Bruiloft en lam, hoort niet bij elkaar? Waarom niet: bruiloft van Christus. Heeft te maken met bruidsschat. De bruidsschat wordt overhandigd, dan wordt er feest gevierd. Jezus heeft de bruidsschat betaald. Beter gezegd: Hij is het zelf. Hoogste prijs betaald: met Zijn leven. Gekocht en betaald. De bruidsschat is betaald toen Hij stierf. Toen Hij daar ging tussen hemel en aarde.

De dag van de bruiloft is nog niet aangebroken. Er zijn machten en krachten die het huwelijk willen verhinderen. Wat duurt het lang? Als je van elkaar houdt, wil je elkaar in de armen vallen. Zie je naar elkaar uit. Gods barmhartigheid laat op Zich wachten zodat velen de kans krijgen vriend van Hem te worden. Maar op een dag is het zo ver. Een dag van eindeloze verheuging – voor wie in Christus zijn.

Ziet u daar wel eens naar uit? Ik vraag dat wel eens aan bewoners van het verpleeghuis waar ik werk. Je zou verwachten dat er een groot verlangen is. Dat je dan bevrijd bent voor altijd. Voor altijd bij God te zijn. Dat verlangen is er zeker. Maar wat opvalt: er is ook een sterk verlangen aanwezig om te leven op aarde. Opvallend. En begrijpelijk. De gehechtheid aan het leven. Zeker als je jong bent. Toekomst opbouwen. Daar zet je je voor in. Als je ouder bent leef je toe naar de geboorte van kleinkind of trouwdag. Het leven is gegeven als een geschenk. Menig geboortekaartje getuigt daarvan. We mogen gehecht zijn aan het leven. Geniet ervan! Geniet van Gods gave. Hij schenkt ze – mild en overvloedig.

Er wordt onvoorstelbaar bruut omgegaan met de schepping, het leven, elkaar. Er wordt veel geleden. Er vallen donkere schaduwen over het leven van menigeen. Voor mij hoeft het niet meer?! Maar het leven hebben we niet in de hand en hoeven we niet naar onze hand te zetten. God gaat zijn weg. We zijn op weg. Houd moed. Babylon zal totaal overwonnen worden. Satan heeft niet het laatste woord. Er komt een dag, dan zal het Lam voor altijd verenigd zijn met Zijn Bruid. Voor altijd bij Jezus zijn. Voor altijd!

Zo ver is het nog niet. Wat moet er nog gebeuren? Wat elke bruid te doen staat: zich gereedmaken voor de bruiloft. In een prachtig bruidsgewaad. Hoe zag ze eruit? Dat willen mensen weten. Hoe is dat bij de bruiloft van het Lam.

Johannes zegt, in vers 8: smetteloos en blinkend fijn linnen. Dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. Niet trots. Maar fijn, rein, puur. Het zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. U en ik. Verbonden door gerechtigheid. De goede daden. De bruid verbonden met de bruidegom – door gerechtigheden.

Dan denkt u, ben je dan alleen aan de Bruidegom verbonden? Zonder fout of misstap. Als dat zo zou zijn, dan zou het er niet druk zijn, op die bruiloft. Rechtvaardig daden – doen en denken. Wat gaat er veel mis. Als het daarvan afhangt?! Van u en mij: dan zou er niemand van ons bij horen. Wat gebeurt er in deze hectische tijd ook veel goeds. Ontroerend om te zien. Het is onze roeping. Maar niet om de verbinding te maken met de bruidegom.

Het is de bruid gegeven staat er. Gegeven zich te kleden. Dat gewaad die is haar gegeven door haar bruidegom. Hij heeft het betaald met Zijn leven. Wie bij Jezus hoort, mag veel goeds doen. Maar wat je mag doen, word je gegeven. Goede daden zijn als een jas, klaargemaakt door God, voor een ieder precies pas. Dan doe het het goede – met vallen en opstaan. De Bruidsgemeente wordt bekleed met de gerechtigheid van Christus. Het is goed tussen Christus en Zijn gemeente. Het is weer goed tussen God en de mens. En dat is gegeven. Pure genade. In Christus reikt Hij het gewaad aan. Wij worden geroepen dat aan te trekken. Iedere dag leven van Zijn genade. Alles wat we verkeerd doen, denken of zeggen is voorgoed weg. De bruidegom heeft dat bewerkt. In Zijn ogen zie je liefde. Oeverloos. Hij bemint je. Hij wil dat we present zijn op die bruiloft.

Johannes, schrijf! Kom op. Zalig zijn zij die geroepen zijn. Zalig: gelukkig in God. Gefeliciteerd. Als je bij Jezus mag horen. Die boodschap klinkt door de wereld. Gelukkig ben je. Je bent uitgenodigd voor de bruiloft van het Lam. Een uitnodiging leg je toch niet zomaar naast je neer. Een kind kan het begrijpen. Je vindt het leuk en fijn. Je zegt niet; ik heb wel een uitnodiging, maar ik ga niet. Je zegt toch niet zomaar nee toch? Dat zou trouwens ook een belediging zijn. Uitgenodigd: u en ik. Dit betreft ons eeuwige welzijn. Voor de nieuwe hemel en aarde.

Echt waar? Ja. Wat moet ik aan? Een smetteloos rein gewaad. Je leven gereinigd door het bloed van Christus. Geloof in Hem die voor jouw zonden betaald heeft. Hij stond op uit de dood om u nieuw leven te geven. We zijn er naar toe op weg. We zien en horen er de tekenen van. Van Zijn naderende komt. Op weg naar een feest. Kijkt u er naar uit?

Hoe is het daar, op die bruiloft? Uw vraag misschien. Ik weet het niet precies. Een ieder heeft de uitnodiging. We mogen vast vertrouwen dat Hij de weg ging , ook voor ons. Hij stond op. Wij staan ook op, als we in Hem geloven. Om bij Hem te zijn. Daar is het waar het om gaat: om de Bruidegom te ontmoeten. Niet om ander bruiloftsgasten te ontmoeten. Wie zijn daar dan ook? Dat weten wij niet. Wij laten dat aan de Bruidegom over. Zeker is dat we daar de Heer zullen ontmoeten. Er zal geen verdriet, rouw, ziekte, dood meer zijn. Nooit ben je ver van Hem vandaan. Nooit meer pijn. Geen ziekte en gemis. Mijn redder is daar. Jezus Christus. Dan is het goed.

Daar heen zijn we naar onderweg. U bent er toch ook bij? Geloof in Hem. Nog niet? Begin dan vandaag. Want niets is zo goed als een leven dichtbij Hem. En daar zeggen we halleluja op: loof de Heer.

Amen.

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist’ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

– Weerklank 212 vers 1, 4 en 6

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 10 januari 2021, 17 uur. Schriftlezing Openbaring 7 : 9-14 en Openbaring 19 : 1-9.