Petrus en Johannes kunnen niet zwijgen over Jezus. Na Pinksteren heeft de Geest hen ingeschakeld als getuigen en wijzen ze op die ene Naam door wie wij moeten zalig worden.

Schriftlezing Handelingen 3:1-10 (‘wat de Geest bij mensen doet’) en Handelingen 4:1-22 (‘hier lezen we over Petrus en Johannes die voor het Sanhedrin verantwoording moeten afleggen’).

Gemeente van onze Jezus Christus, waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Je zou het wel met iedereen willen delen. Voor het eerst oma geworden. Trouwdag. Aangenomen voor droombaan. Nieuwe smartphone kopen. Iemand ontmoet, klikt het mee. Waar je vol van bent, praat je over.

Geldt ook voor geschiedenis vanavond. Petrus en Johannes zijn vol van de opstanding van hun geliefde meester. Vers 2. Ze onderwijzen volk over Jezus. Daar zijn ze vol van. En ze willen die machtige boodschap met iedereen delen. Ook aan hen verschenen. Geweldige tijd! Ingrijpend toen Hij naar de hemel ging. Geweldig toen ze de Geest kregen. Imposant gebeuren. Geest zet hen in beweging. Doet hen ervan getuigen. Ze kunnen er niet over zwijgen. Ze getuigen dat er onder de hemel geen andere naam is door wie mensen zalig kunnen worden.

We lezen dat er velen tot bekering komen. Eerst 120 in de bovenzaal. Na de geestvolle toespraak van Petrus werden het er 3000. We lezen dat het er 5000 worden. De Geest doet geen half werk. Gaat Zijn ongekende gang.

Ook die ene man daar aan de kant van de weg heeft de Geest op het oog. Die ene man. Verlamd vanaf geboorte. Weten zijn naam niet. Zit te bedelen. Kan niet in levensonderhoud voorzien. Petrus en Johannes ontmoeten hem. Verwachtingsvol houdt hij zijn handen op. Een gift heren! Zilver en goud geef ik u niet. Wandel. Wonder: slappe enkel worden stevig. Staat op. In de naam van Jezus Christus.

Die naam wekt bij de tegenstanders van Jezus ergenis op. Ze denken dat ze de beweging de mond hebben gesnoerd. Wat nu? Drukte van belang. Volk te hoop gelopen. Drie mannen in middelpunt. Die ene is die verlamde man. Nu staat hij daar. Recht op zijn voeten. Die mannen hebben het over Jezus.

Hoor! God heeft Hem opgewekt. Door Hem is deze verlamde man hersteld. Het moet afgelopen zijn met deze dwaalleer. Laat deze domme en eenvoudige mensen hun mond houden. Tempelwacht grijpt in. Schriftgeleerden en Farizeeën zijn boos. Petrus en Johannes in gevangenis gezet. Opgesloten. Eerste christenen hebben het zwaar. Petrus moet het bekopen met opsluiting. Gebeurt nog steeds. Erbarmelijke omstandigheden. Getuigen van Jezus wordt niet overal getolereerd. Gevaar voor eigen leven. Waar het hart vol van is. We zullen ze toch niet vergeten in onze voorbede?

Daar zitten ze. Daar in die donkere cel. Teruggedacht aan woorden van Jezus. Omwille van Hem smaadheid verdragen. Of denken aan woorden: met U ben ik bereid gevangenis en dood in te gaan. Proces Jezus nog vers in geheugen.

Dan breekt de morgen aan. Ze moeten zich voor Sanhedrin verantwoorden. 71 wijze mannen. Annas de Hogepriester. Kajafas. Kennen we nog. Sanhedrin. Niet zomaar een groepje mensen. Geleerde mannen. Machtig. Bij volk in hoog aanzien. Een gezelschap met diep theologisch peil. Aan de andere kant: Petrus en Johannes. En bij hen die man. Fier op zijn voeten. Ze moeten verantwoording afleggen. Geen opleiding. Worden verhoord door toptheologen. Wat zou er van terechtgekomen? Hoe zal het geloof stand houden? Is hun geloof sterk genoeg? Wat is hun geloof waard?

Geloof. Wat is het waard en wat heb je eraan als het erom spant. Wat is het waard? Die vraag aan u gesteld. Vooroordeel dat geloven achterhaald is. Ouderwets. Dom om in een God te geloven die je niet ziet. Jezus die je niet kent. Wat betekent het voor u, jou om te geloven? Hoe krijgt het handen en voeten in dagelijks leven? Verschil met mensen die niet geloven? Niet alleen maar dat je naar de kerk gaat (en zij niet)? Hoe zit het met getuigen. Denk eens na.

Kijk naar die twee vissersmensen uit Galilea. Hoor! Wat een vrijmoedigheid. Hoe Petrus het woord neemt. Betoog. Hadden ze niet verwacht. Door evangelie gegrepen, dan valt ansgt en verlegenheid weg. Zonder vrees getuigt hij van zijn geloof. Verkondigt evangelie van de Opgestane. Geloven maakt moedig.

Is wel eens anders geweest in leven van Petrus. Ik ken Hem niet! Verloochening. Na opstanding, verschuilen ze zich achter slot en grendel.

Wat durven ze nu te zeggen! U hebt Hem gekruisigd. Maar God heeft  Hem opgewekt. Deze kreupele man staat dankzij Hem gezond en wel voor u. Door Zijn naam is er redding en behoud. Geen andere naam onder de hemel gegeven.

Moeten worden. Woord dat gebruikt wordt, duidt op noodzaak. Kan niet anders. Is nodig om te geloven in Jezus Christus en al zijn weldaden. Gekruisigd, gestorven, opgestaan, opgevaren, zittend aan de rechterhand. Jezus alleen. Jezus leeft. Wie leven uit het volbrachte werk, leven met Hem. Klare taal.

Tekenen Petrus en Johannes zo niet hun eigen vonnis? Gevestigde orde choqueren? Faliekant tegen boodschap heil. Verzoening door opstanding, daar moeten ze niets van weten. Hoe valt dat in onze tijd? Exclusiviteit van Jezus alleen? Nodig om te geloven in Jezus heilswerk, omdat je anders verloren gaat. Alle andere godsdiensten (zonder Jezus) zijn doodlopende wegen. Wat verbeelden christenen zich wel? Ik zie zelfs christenen Terugkrabbelen… Als je maar gelooft?!

Petrus en Johannes laten heel ander geluid horen. Jezus is de hoeksteen. Door God uitgekozen tot Heiland. Uw behoud ligt in niemand anders. Dat evangelie roept verbazing en ergenis op. Hoe durven ze dat te zeggen? Geen opleiding en geen ambt? Ze spreken vrijmoedig. Ze kunnen er niet over zwijgen.

Waar komt die vrijmoedigheid vandaan? Iets van geheim schemert door in vers 13. Mensen die met Jezus samen zijn geweest. Door Hem opgeleid. Kregen een opdracht. Wees Mijn getuigen.

Pinksterfeest. Geest neemt deze mannen in beslag. Hij geeft hun moed, vers 8. Vrijmoedig. Kan een vraag zijn voor ons. Hoe kom ik eraan, aan vrijmoedigheid om te getuigen? We kunnen ons zomaar wat verlegen voelen met die bijbelse boodschap. Komt dat er zoveel vragen zijn. Waar geen antwoord op is. Hebben ze soms niet gelijk, zij die niet geloven? Zoveel wat er niet deugt in de kerk. Verdeeldheid. Staande te blijven? Vermoeidheid? In gezin, klas, werk, ambt. Waar haal je de moed vandaan om vrijuit christen te zijn. Antwoord is: de Heilige Geest. Geen theologie voor studeren. Of cursussen volgen (hoe nuttig ook). Bid om de Geest! Geest zoekt individuele mensen op. Laat het maar horen en zien wie Jezus voor je is. Wat uw geloof wat u betekent.

Kijk maar eens wat de geest uitwerkt. 71 mannen staan machteloos. Ze kunnen niets tegen inbrengen. Ze kunnen het niet loochenen dat die verlamde man nu gezond is. Ze hebben tijd nodig zich te beraden. Feit is dat er een wonder gebeurd is. Nu staat hij daar! Onloochenbaar. Wijst heen naar Hem in wiens naam Hij genezen is. Knappe geleerden willen er niet van weten. Dat kan dus. Diep weten dat Jezus je redding biedt, maar weigeren toe te laten in je hart en leven.

Besloten wordt een spreekverbod te geven. Denk erom, geen woord meer. Schudden direct nee. Ze laten zich niet monddood maken. Jezus gaf zelf de opdracht. En omdat ze er niet over kunnen zwijgen. We moeten wel getuigen. We waren erbij. Levend aan ons verschenen. Opgenomen. Geest over ons uitgegoten. We weten het zeker: geen andere Naam. We kunnen er niet over zwijgen, anders gaan er mensen verloren.

Bezig was met voorbereiding voor deze dienst, regel uit een gedicht: Mijn linkerbuurman is vannacht gestorven en ik heb nooit een woord tot zijn behoud gezegd. Zette me stil. Zoveel mensen kennen evangelie niet! Legt verantwoording op onze schouders. Hij vernieuwt onze levens. Onze grootste kwaal: virus van de zonde. Leidt tot de dood. Maar goddank, er is een vaccin. Jezus Christus en dien gekruisigd. Zijn bloed maakt tot nieuwe mensen. Tot Zijn dienst bereid. Deze blijde boodschap kunnen we niet voor ons houden. Er is een weg waar geen weg was. Er is een naam. Als we niet getuigen doen we onze opdrachtgever tekort. Waar het hart vol van is…

De Heere gebruikt hen als instrumenten. Evangelieverkondiging: Hij heeft ons op het oog. Hij wil geloofd worden. Wil ons laten delen in blijdschap en hoop van het geloof. Uw redding! Geen andere naam. Niets mooier dan een leven dicht bij de Heere.

Einde van de preek, komen we bij onszelf. Evangelie moet verder. Wij worden ingeschakeld. Getuige. Heb ik geen vrijmoedigheid voor? Ligt mijn gave niet? Kan zo zijn. Maar er zijn mogelijkheden. Kinderclub misschien. Italiaanse violist. Na zijn dood mocht niemand op zijn viool spelen. In museum opgeborgen. Maar houtkevers aten het op. Gelovigen zijn als een viool. Ze spelen zelf niet. Ze laten zich bespelen. Ze stellen hun gaven in dienst van God. Met 2 snaren of 1 snaar. Gebruik ze. Sluit ze niet op in de vitrine. Zorg dat je viool in handen van de Heere komt. Geest zorgt voor geluid, een getuigenis. Niet zelf eerste viool spelen. Maar Hem de eer te geven. Redde ons van onze zonden. Er zit muziek in je leven. Als je je maar laat gebruiken. Geest geeft moed om te getuigen. Laat uw mond er maar van overlopen. Getuig met de snaren die u hebt. Van die ene naam. Jezus Christus. In woord en daad. Door de kracht van de Heilige Geest. Hallelujah! Amen.

Zondag 27 mei 2018, Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, 18:45 uur. Schriftlezing Handelingen 3:1-10 (‘wat de Geest bij mensen doet’) en Handelingen 4:1-22 (‘hier lezen we over Petrus en Johannes die voor het Sanhedrin verantwoording moeten afleggen’).