Zekerheid in de Heere

Mozes krijgt de taak van God om het volk uit Egypte uit te leiden. Hij gaat uiteindelijk naar Farao en dan gebeurt precies het tegenovergestelde. Farao is niet ter wille, verzwaard het juk dat het volk wordt opgelegd en Mozes krijgt het volk tegen zich gekeerd. Hij wordt voor een leugenaar uitgemaakt. Hij zegt in de Naam van de Heere te komen maar ze verwijten hem het tegenovergestelde. Mozes gaat terug naar de Heere. Waarin is zijn troost? Ten diepste om Jezus’ wil. In Hem is God een verhorend God die zal doen wat Hij belooft heeft. Keer op keer herhaalt de Heere Zijn beloften.

[…] Gedenk ons land, Heere. We bidden voor onze overheden plaatselijk, provinciaal en landelijk. Geef ze de wijsheid en de kracht. En tegelijk bidden we dat ze zullen vragen naar U. Er is zoveel dat tegen U ingaat. We raken er zo gewoon aan maar het is zo ontzettend erg, aangrijpend. Heere, gedenk ons land. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult, laat dat zo zijn, en bewijs ons genade. Als kerken, als land. Ja, ontfermt U over deze wereld die bloed uit duizend wonden. Heere, wil zo met Uw kerk zijn wereldwijd. U hebt toch gezegd dat niemand Uw schapen uit Uw hand kan rukken zal. U bent een waarmaker van Uw Woord. Wilt u daar toebrengen waar vervolging is. Ja de vervolgers zelf tot inkeer en bekering brengen. We bidden ook voor Israël. O Heere ook daar is nog zoveel verzet tegen U de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wil vernieuwen, Heere met kracht van omhoog. Naar Uw eigen Woord. Hoor ons zo, in de vergeving van al onze zonden, in Jezus’ Naam alleen. Amen.” [gebed voorafgaand aan de preek]

 

Exodus 6 vers 1: ‘Toen zeide de Heere tot Mozes: Nu zult gij zien, wat Ik aan Farao doen zal; want door een machtige hand zal hij hen laten trekken, ja, door een machtige hand zal hij hen uit zijn land drijven‘.

Zekerheid in de Heere
1. Als alles anders gaat;
2. Waar dan heen?;
3. Ik ben de Heere.

1. Als alles anders gaat

Gemeente, is het zo dat het een christen, dan bedoel ik van harte, altijd voor de wind gaat? Er zijn mensen die dat zeggen. Als je gelooft, genoeg gelooft, genoeg geld geeft aan de kerk bijvoorbeeld, dan zul je voorspoed hebben. Is het zo dat het een christen altijd voor de wind gaat? Nee, helemaal niet. Integendeel zelfs. Denk aan David. Gezalfd tot koning en ondertussen vluchten voor Saul. Terwijl hij koning moest worden leek alles bergafwaarts te gaan. Abraham moest gaan maar er kwam daar hongersnood. Vele tegenspoeden. Als er tegenslagen komen, is dat een teken van leven met of zonder God. Niet zo. Dus als conclusie. Dat je dan wel of niet in Gods weg bent.

Wanneer de Heere niet doet wat wij vragen, denken dat het helemaal mis gaat. Als de Heere de zorgen niet oplost, dat Hij ons niet hoort. Gedachte ligt dichtbij. Maar is niet zo. Het kan ons onafhankelijk maken en tussen ons en de Heere komt in te staan. Mozes leren geduld en vertrouwen op de Heere alleen. Vertrouwen op het Woord alleen. Als de Heere moeilijkheden geeft, is het dan wel de moeite waard? Als het je hier op aarde voordeel brengt, dan zou het voor dominees makkelijker zijn om je iets te bieden. Dus je denkt dat je alleen lief hebt als de Heere voorspoed geeft? Denk aan de liefde. Vriend, vriendin, man of vrouw. Lief omdat de ander doet wat jij wilt? Dat is niet de liefde.

De troost ligt in de genade van de Heere alleen. Het volk moet uitgeleid worden uit Egypte. Mozes stond het keer op keer tegen maar is uiteindelijk gegaan. Als Mozes komt, dan aanbidt het volk de Heere en zijn Hem dankbaar. Mozes gaat naar Farao. Dan gaat het ontzettend mis. Niet gedacht dat het op deze manier zou gaan. Mozes stelt voor om in de woestijn te gaan offeren. Farao is tegen. Wat hij doet is het werk verzwaren. Net zoveel stenen afleveren als voorheen. En ook de grondstoffen halen. Absurde opdracht. Volk is alles totaal vergeten van voorheen. Ze gaan naar Mozes en Aäron. Ze zijn woedend. “Mozes jij leugenaar. De Heere moet maar recht spreken met jou. Geen been om op te staan. Jij hebt ons voorgelogen. Je zegt dat de Heere je gezonden heeft maar er is niets van waar. Wij hebben geen recht je af te breken maar de Heere wel.” Mozes’ grootste angst wordt werkelijkheid. Namens wie kom ik dan? Zij zullen mij niet geloven, de Heere is u niet verschenen. U praat maar wat de Heere is u niet verschenen. Daar ben ik bang voor. Zijn grootste angst wordt werkelijkheid. “Mozes je hebt er een chaos van gemaakt.” Diepste angst. Als je grootste angst werkelijkheid wordt. Er zijn er hier daar iets van weten. In het verliezen van een geliefde. Wat zou het ergste zijn wat je kan overkomen? Meest bang van. Stel je voor dat dat vanmiddag gebeurt. Dan heb je vragen hè. Dat is wat. Heere waar bent U? Als heel je leven op de kop staat en God lijkt afwezig. De Heere stopt hier niet de mond van het volk. Nee, God lijkt afwezig. Wat kan Mozes doen? Hij gaat niet terug naar Farao. Mozes zegt niet: “Ik denk dat er iets mis is gegaan. Ik denk dat we elkaar niet goed begrepen heb. Lasten iets minder gemaakt. Op de oude voet verder.” Mozes gaat ook niet met het volk in discussie. Ik kan dit en dat. Dat kan toch alleen als de Heere je gezonden heeft. Mozes gaat niet terug naar Farao, niet terug naar het volk. Hij gaat terug naar God.

2. Waar dan heen?

Zo’n les in. Niet onderhandelen. Eerst naar de Heere. Terug naar de Heere. Waarom hebt U dit volk kwaad gedaan? De beste gang en de beste weg. Maar er is toch wel wat van dit gebed te zeggen. Ja, zeker. Nog eens zozeer op het woordje waarom. Die vraag is niet on-bijbels. Niet God ter verantwoording roepen. Maar wel Hem vragen. We horen de vraag aan het kruis op Golgotha. Psalm 13 ook. Gebed met ongeloof en verwarring. Waarom Heere doet U kwaad aan dit volk? In Uw Naam. Waarom? Het volk beschuldigt Mozes van leugens. De Heere houdt Zijn Woord. Ik heb zo het idee dat als het volk mij in handen krijgt doodt. Wat zegt de Heere? Dat is zo’n wonder. De Heere zegt niet tegen Mozes, doe het opnieuw. Kom opnieuw. Vraag het tenminste. Zoals wij weleens met kinderen. Papa, mama, ik moet. Nee ga terug en kom opnieuw.

Ben ik de enige hier in Putten die weleens boos is op de Heere? Die verwijten heeft geuit naar God? Het stormt. Weet u, waarom wordt Mozes gehoord? Waarom stuurt de Heere Mozes niet terug? Omdat Mozes zijn nood en toestand neemt tot de Heere. Niet in zijn eigen naam. Middelaar van het Oude Testament. Mozes wordt niet gehoord omdat hij zo goed bidt. Nieuw Testamentisch: om Jezus’ wil. Er is er maar een die er voor God kan naderen. Op grond van Zichzelf. Zijn goed doen. Alleen door Hem is er toegang tot Gods troon. Buiten God een zondaar die voor Hem niet kan bestaan. Zijn bloed reinigt voor alle zonden. Dat is de ernst van de verkondiging van het Evangelie en de ruimte ook. En al had hij het beste gebed gebeden, dan nog kon dat de grond niet zijn. Het kan alleen om Jezus’ wil. Misschien wel vandaag iemand in Putten bidt vol verwijten naar de Heere, om Jezus’ wil.

De Heere is echt niet bang voor onze vragen. Waar zou u anders heengaan? Eerst uw eigen boosheid wwgwerken die u in de weg staat? Misschien bent u daarmee bezig op dit moment. U mag het proberen maar niet te lang, het gaat niet. Wie kan die boosheid wegnemen dan de Heere alleen? Wonderlijk hè de Heere hoort Mozes. En Hij verhoort Hem. Wat doet de Heere dan op het gebed van Mozes? De kern van dit hele gedeelte. Ik ben de Heere. Getrouw aan Mijn Woord. Ik heb alles in de hand. Mozes je denkt dat alles verkeerd gaat, omdat alle omstandigheden anders zijn, maar Ik heb alles in de hand. Jouw troost ligt in Mij. Niet dat Farao doet wat jij wilt. Niet dat Farao nu excuus aanbiedt maar ligt in Mij. De grote troost ligt niet in als onze problemen hier beneden opgelost zijn. De grootste troost is niet dat je gezakt bent dat je geslaagd bent afgelopen schooljaar.  Als je verkering uit is gegaan het weer aangaat. Hoe diep dal kan het zijn. In ziekte niet de grootste troost is dat u beter wordt. De grootste zegen is wanneer het recht ligt tussen God en mij. De vaste grond ligt tussen mij en de Eeuwige. Dat maakt alles anders. Zeker is er pijn als we een geliefde moeten missen. De grootste storm is dat niet maar als je Hem moet missen. Ik ben de Heere. Al valt alles om je heen weg.

3. Ik ben de Heere

Ik ben de Heere. Geconfronteerd met onszelf. Loopt overal doorheen. Ook in Doop en Avondmaal. Wij leren zoveel over onszelf als het tegen zit. Verwachting zo vaak van onszelf.

God geeft tegenslagen opdat wij een ander geluk zouden zoeken dan een bedrieglijk zoek. Een christen heeft geen verdovende middelen nodig. Drugs en drank. In huis en auto en waar je je geluk in kunt vinden. Een christen heeft Jezus nodig. Met al het wantrouwen en ongeduld. In Hem alleen is troost. Als in de grootste aanvechting alles ontvalt, wat heb ik dan aan Mijn God? Er is maar een troost en dat is Hij vasthoudt. Je hebt in deze omstandigheden niet zoveel aan je geloof. Klinkt vreemd hè. Ik bedoel aan je eigen geloof en gelovigheid. Een ding: Ik ben de Heere. Hij denkt aan Zijn verbond. De beloften van de Heere. Ik ben de Heere. Ik zal u uitleiden. Ik zal u redden. Ik zal geven tot een erfdeel. Heel het werk van de uittocht ligt in Gods hand. Alle vastheid ligt in Gods hand. Aan Hem verbonden worden. Tot een goed einde brengen in het hemels Kanaän. Ik zal. Ligt vast in Hem.

Mozes, heb je iets nieuws gehoord ondertussen in wat God zei? Niets nieuws gehoord. Weet u. Als we het moeilijk hebben en gaan de kerk om iets nieuws te horen. Toegesneden op onze omstandigheid. Misschien wel nog nooit gezegd. Weet u wat de Heere doet? Herhalen. Ten diepste draait het om: Ik ben de Heere. Wel verder uitgediept en voorgesteld. Als kind aan ouders vragen. Gaan we dat nog doen? Ouders worden daar op een gegeven moment zo moe van. Joh, ik heb dat gezegd. Klaar nu. 1000x gezegd. 999x al gezegd. We gaan het doen en zus en zo. De Heere herhaalt. Het volk was zo dankbaar eerst. Opnieuw nodig het Ik zal van de Heere. Wat zijn we snel in verwarring. Vorst van de duisternis maar bezig om erin te wroeten en uit te bannen. Zoals in christenreis. Duivel wil in ons in moeilijke situaties afleiden van God. Weg ermee. Verwarring en ongeduld. We kijken verkeerd. In de eenvoud ligt de moeite. Mozes moest omhoog zien en horen wat God heeft gezegd. Heere, hef mijn hoofd omhoog en doe mij Uw gunst aanschouwen. Door Woord en Geest, de leiding van de Geest te  herhalen en te herhalen. En zeg het eens. Je krijgt er uiteindelijk nooit genoeg van. Als u getrouwd bent, krijg je weleens genoeg van de liefde van je man of vrouw. Dat hij of zij zegt dat ze van je houdt. Krijg je ooit genoeg van de liefde van God? Als je er nu niet bij kunt vanmorgen? Mozes was een zondaar. Voor zondaren genade. De Heilige Geest wordt toegezegd aan de kinderen. Als je de Geest nodig hebt, God zegt kom tot Mij. Luther zegt, als het gaat om die herhaling, waarom preek ik het Evangelie iedere week aan de gemeente? Omdat ze het elke week vergeten. En nog strenger voor zichzelf: waarom preek het Evangelie iedere dag aan mijzelf omdat ik het iedere dag vergeet.

Er is geen troost bij God zelf en geen vastigheid. Wat krijgt dat een waarde als je niets ben. Heere, zie mij voor U staan zondig en onrein. Neem mij in genade aan. Daar krijgt het Ik zal zo’n schitterende betekenis. Ik ben de Heere jouw God. Trouwens daar. Niet meer voor- en achteruit. Waar dan heen tot U alleen. Dwars door de stormen heen, God voert Zijn plannen uit. Zou u verstaan waar Hij u leidt? Groeit tot zin. Tot betekenis. De bloem wordt ligt en puur. God zelf vertaalt de duisternis. In eindelijk eeuwig licht. God zelf vertaalt de duisternis. Zonder zonden. Zonder verwijt. In eeuwige vreugde. Omdat Hij hier gekomen is en Zichzelf gegeven heeft. Soli Deo Gloria. Gode alleen de eer. Amen.

 

Zondag 28 juli 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. A. Kos – Exodus 6 vers 1