De Heere Jezus Christus was zo’n tweeduizend jaar geleden op aarde. Uit de Bijbel leren wij hoe de Heere Jezus onder ons was: wat Hij deed en wat dat voor ons betekent. Hij is de grote Heelmeester. Hij genas zieken en dat is een beeld van geestelijke genezing. Hij bracht het Koninkrijk van God en dat Koninkrijk is zonder einde omdat Christus er de Regeerder van is.

Mattheüs 9 vers 35-36: ‘[35] En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk. [36] En Hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen, die geen herder hebben‘.

Hoe Jezus onder ons was en wat dat voor ons betekent

Als het gaat over het geloof wat zich richt op Hem. Komt zo heerlijk tot ons. In hoofdstuk 4 al beschreven. En doet hij weer hier, hoe Christus onder ons was. Hij doet niet zoals onder ons gebeurt als een ongeluk gebeurt, en foto’s en filmpjes worden gemaakt waar kritiek op is. Hij kwam om een rantsoen te zijn voor velen.

Predikende het Evangelie en genas allerlei ziekten en kwalen. Hij zocht ze dus op. Allereerst tot de Zijnen. Johannes schrijft Hij kwam tot de Zijnen en ze hebben Hem niet aangenomen. Hij zoekt op wat Hem niet zoekt. Want niemand zoekt Hem van nature. Hij kwam bij de schare. Niet in de geweldige kathadralen. In dat verachte Nazareth. Waarvan Nathanaël gezegd had, kan er uit Nazareth iets goeds komen.

In studietijd in Culemborg. Vrijstad. Boevenstad. Kom jij uit Culemborg?! Beetje berucht. Zelfs in Zijn geboorteplaats kwam Hij al was een profeet niet geliefd in zijn eigen vaderland.

Synagogen, historisch. Het volk om te worden onderwezen te worden in de Schrift. Als de boekrollen geopend worden. Volgde daar de lering, prediking. Dat moeten wij ook doen, de sabbat heiligen. Ik zeg niet naar de zaterdag teruggaan. Het zal hier niet zo zijn, in de coronatijd surfen op internet naar een andere dienst.

Lekker met een bak koffie achter de hand aan het scherm kunt zitten. Noodoplossing, niet de weg. God bindt ons altijd aan de middelen. Ging naar het huis van Zijn Vader. Wist U niet dat ik moest zijn in het huis des Vaders zei Hij tegen Zijn ouders. Waarom zitten we hier? Ook al zijn we met weinigen. We zijn hier om te leren. School. Kerkbanken zijn schoolbanken. Lerende in hun synagogen. Ik weet niet hoe het hier was.

Beginnen met de gedachte ik weet het niet. Die eigenwijs is die leert niets. Gaat leeg naar huis. Ik had er niets aan. Als je leergierig bent, je hart raakt. Dat blijft. Leer mij de weg door U bepaald. Je blijft als het goed is leerling. Jezus leert de schare anders. Als machthebbende. Geen dorre woorden maar levende woorden. Klare en ware Woord. Vertroostend. Hij kon altijd weer zeggen Ik ben de Weg, Waarheid en het Leven.

Een dominee kan alleen op Hem wijzen. Hij kon zeggen Ik ben het. Je kunt neutraal zijn. Voor of tegen. Tegen de gemeente Laodicea moest Hij zeggen u weet niet dat u arm bent. Hij wil hen leren. Leren en preken. De leerdienst is daarom preken. Lerende over het Koninkrijk van God. Daarover waren ze het ook niet eens in Israël.

Romeinen uit de weg geruimd. Alle problemen opgelost in de wereld. Zo niet. Koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Door wedergeboorte en geloof komt het in ons hart en leven. Hoe weten we dat? Zelf overgeleverd aan deze Koning. Wapens van ongeloof ingeleverd. Denk maar aan Saulus van Tarsen. Heeft Hij heerschappij gekregen in ons hart en leven. Dat bereikt Hij door geloof en door bekering. Vijanden met Hem verzoend worden. Dat Koninkrijk is er en zal nooit vergaan.

De geschiedenis laat ons dat wel zien. Hoeveel zijn er niet vergaan. Verschijnen, blinken en verzinken. Dictators, tirannen. Of dat nu Rusland of Amerika is of Nederland, noem maar op. Maar dit Koninkrijk zal nooit vergaan want Jezus is er de Regeerder van. Geloof schenkt door Woord en Geest. We zeggen Amen op het Woord waarin Hij spreekt tot de grootste der zondaren. Hij zegt zie Ik sta en Ik klop. Is dat niet groot. Als de koning zou aanbellen, dat zouden we nooit vergeten. Maar Hij.

Heilzame volgorde. Leren, preken, genezen. Als teken van Zijn preken heeft Hij heel wat mensen genezen. Dochtertje van Jaïrus en bloedvloeiende vrouw, twee blinden en de bezetene. Er waren veel zieken. Blinden, stommen, melaatsen. We mogen dankbaar zijn voor de medische wetenschap. Maar die zal nooit, hoe voortreffelijk ook, zullen bereiken dat er geen ziektes meer zijn. Denk u maar aan het Coronavirus, niemand kende het en toen leek het overwonnen te zijn en kwam het volgende alweer.

Over onszelf afgeroepen. Ziekten. Ten dage als u daarvan eet, zult u de dood sterven. We sterven. De een plotseling, de ander door een ziekte. Wat een wonder Hij genas vele zieken die tot Hem kwamen. Iedereen die bij Hem kwam werd genezen. Waarom deed Hij dat? Om te laten zien dat het Hem te doen is om onze geestelijke genezing. Lichamelijke kwalen gevolg daarvan. Door de zonden uiteen gescheurd.

U weet de zonde werkt verwoestend, dodend. Maar Hij kwam, grote Heelmeester, om heel te maken. Wat een ellende hebben we in deze wereld. Wat een verdriet, eenzaamheid. Waar moeten we Hem? Naar Hem. Beter: Hij komt. Hij komt helend. Hier ten dele. Dat Koninkrijk dat komt. Waar Johannes van schrijft daar is niemand die zegt ik ben ziek.

Voor wie niet? Die de Heere ootmoedig hebben leren kennen. Niet die gezond zijn, de Farizeeën en Schriftgeleerden, maar die ziek zijn. Hoeren en tollenaren. Om rein gemaakt door Hem. Nu kunnen wij denken, het zou mooi zijn als Jezus nog op aarde was en ik kon naar Hem toe om genezen te worden. Dat wil ik wel benadrukken, de Heere geneest in de middellijke weg. Soms in een wonderlijke weg. Normaal is het zo dat de Heere geneest in de middellijke weg.

Als we dat losmaken, wat heb je dan? In Tiel was een zekere mevrouw Jomanda. Bussen vol. Johan Maasbach vroeger in Den Haag. Genezer. Maar niet van de geestelijke kwaal. Soms bedrog. Wat heeft het Hem gesmart dat Hij velen genas maar Hem niet nodig had. Denk aan de tien melaatsen waarvan er maar een terugkwam. Wilt U mij leven reinigen opdat ik voor eeuwig genezen ben? Ons leven is eindig, dat weten we. Maar onze ziel eeuwig. Dat lichaam dat hier in verderfelijkheid gezaaid wordt, ook dat zal opgewekt worden. Verenigd te worden. En dan eeuwig met Hem te leven.

Gelijk schapen die geen herder hebben. Ziet u dat voor u? Schare die Hem horen. Zoals wij mensen zien. Boodschappen op zaterdag, of op Schiphol. Wat denken we dan? Waar zijn die mensen allemaal mee bezig, waar gaan ze naartoe? Maar Jezus kende ze allemaal. Hoofd voor hoofd, hart voor hart. Kijkt dwars door ons heen met innerlijke ontferming bewogen.

Als Hij al die mensen ziet die afvallig zijn, tegen Gods wet overtreden. Dan zou je toch verwachten met afkeer en toorn. Maar Hij zag met innerlijk bewogen te zijn. Hij zag daar allereerst Zijn volk. Schapen die geen herder hebben. Dat schaap zal verdwalen. Geen grazige weiden. De kudde geen kudde meer. Uitgeputte schapen. Tenslotte kunnen ze verscheurd worden door wilde dieren.

Bezoekers van de synagogediensten. Zo zag Hij hen. Vermoeid door de leer van Farizeeën. Uitzichtloze leer. Wat is een zware leer? Als je je eigen zaligheid moet verdienen. Op jezelf teruggeworpen te worden. Je moet geloven. Je moet bidden. Je moet getuigen. Je moet enthousiast zijn. Dat is toch om moe van te worden? Als er geen herders zijn. Als we niet gewezen worden op de Herder alleen.

Andere godsdiensten. Allah geen god is van barmhartigheid. Vrijzinnige Sadduceeën. Geloofden niet in een hemel en niet in een hel. Niemand had het recht om te zeggen wij hebben de waarheid. Geest van de tijd. Niemand heeft de waarheid in pacht. Een absoluut antwoord kan niet bestaan voor de rechtbank van vrijzinnigheid.

Leervrijheid. Dat zien we vandaag ook gebeuren, deze mannen en vrouwen daarbij helaas, deze kerken leeg. Als we vandaag dat onfeilbare Woord van God niet prediken. Je ziet het vandaag gebeuren, vrouwen in het ambt, schepping. Op grond van ons onderzoek zijn

Dan krijg je de gedachte zou Jezus Zich niet vergist hebben in die tijd? Twaalf apostelen, had Hij niet zes mannen en zes vrouwen moeten kiezen? Begrijpt u. De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige. Maar dan moeten dat wel arbeiders zijn die zelf de gelijkenis van de Heere Jezus vertonen. En dat naspreken.

Verstrooid, vermoed. Dat zal in onze tijd alleen maar toenemen. Burn-out. Kat en hond. Leven als naast elkaar in een hotel. Ieder doet dat goed is in eigen ogen. Sjokken wij nog mee met de massa in deze tijd. De media, televisie onze herder? Je kunt zo vermoeid raken als je elke dag zo naar het nieuws moet luisteren. Als er een niet gevolgd wordt en dat is koning Jezus.

Die het Woord laat verkondigen. Hij is niet die God die aan de kant staat en ons ziet verongelijken. Maar Hij is gekomen van kribbe en kruis. De Herder der schapen. Zie hoe groot Zijn liefde en barmhartigheid is. Hij kwam om u te roepen. Hij kwam dat wij met de profeet Jesaja eerlijk belijden: we waren allen dwalende als schapen, maar Hij al onzer krankheden op Zich genomen.

Wie ben ik? Een dwalend schaap. Wie is Hij? De Herder. Innerlijk met ontferming bewogen. Ik hoef niet spottelijk te zeggen wat doet Hij eraan? Hij doet er alles aan aan die ellende. Vraag van Johannes uit de gevangenis. Bent U het of verwachten wij een ander. Dan gaan we niet in of er twijfel bij Johannes of bij zijn discipelen was. Dan zegt Hij niet Ik ben het. De blinden ziende gemaakt.

De Heere arbeiders in Zijn wijngaard uitstootte. Deze gemeente. Hoe lang gaat het nog, loopt het niet terug? Zijn wij allen leesbare brieven. Arbeiders niet alleen dominees. Mensen thuis. Mensen in werk. Of in de politiek, in de Tweede Kamer. Paar stemmen als roepende in de woestijn. Mensen die leiding geven in de goede zin van het Woord.

Dat zijn geen dictators. Geen onzeker geluid laten horen. Naar jongeren vertellen. Joh zou ik je vertellen wie de Heere voor me is. Daar gaat iets van uit. Vrouw in de gemeente naar verpleeghuis. Waarom? Ik denk dat de Heere een taak voor je heeft. En jawel hoor. Er komt een zuster bij me. Ze doet nergens aan. Toch komt ze op de rand zitten van mijn bed.

Een verpleger […]. Zie je wel de Filistijn de Tyriër de Moor. Johannes op Patmos. Die schare die niemand tellen kan. Vrucht op Zijn arbeid, Zijn prediking. Van Hem geteld en in de tijd geroepen. Het is waar vaak geen vrucht op de prediking van de Heere Jezus. Geweend. Hoe vaak bijeen willen brengen gelijk een hen haar kiekens.

En doen delen in het goed dat nimmermeer vergaat. Vermoeiden komen bij Hem. Uit de verdrukking. Gewassen in het bloed van het Lam. Ze hebben het pad, we zongen U maakt eerlijk het levenspad bekend. Leidsman zijn. Tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen in de ogen afwissen. Tranen van verdriet van alles wat achter is. En ook tranen van blijdschap. Een christen zei dat op mijn graf zetten als ik er niet meer ben: eindelijk thuis.

Amen.

 

Zondag 5 februari 2023 – Rehoboth Hersteld Hervormde Gemeente Voorschoten – ds. A.J. Schalkoort – Schriftlezing Mattheüs 9 vers 18-38