Op bezoek bij de Hemelse oogarts

De genezing van de blinde man door de Heere Jezus is een voorbeeld van hoe God zondaren geneest en redt. Het is het werk van Gods Geest die blinden de ogen opent. Hoe ging Jezus te werk? Hij nam deze blinde apart en nam hem mee buiten het dorp. Daar nam de Heere Jezus speeksel uit Zijn eigen mond en streek het op de ogen van de blinde. Wat uit de mond van de Heere Jezus komt is reinigend en genezend. Zo ook het Woord door Hem gesproken, het Woord van de verkondiging. Reinigend voor zielen. Net als de ogen van de blinde werden geopend worden de ogen van de zielen van zondaren geopend en wordt het volle licht zichtbaar voor hen. Het zicht op de Heere Jezus, de Zaligmaker van zondaren. Zijn uw ogen al geopend? Dat u het na kunt zeggen: ‘een ding weet ik en dat is dat ik blind was en nu zie’?

Markus 10 vers 22-26: ‘[22] En Hij kwam te Bethsaïda; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte. [23] En de hand des blinden genomen hebbende, leidde Hij hem uit buiten het vlek, en spoog in zijn ogen, en legde handen op hem, en vraagde hem, of hij iets zag. [24] En hij, opziende, zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, wandelen. [25] Daarna legde Hij de handen wederom op zijn ogen, en deed hem opzien. En hij werd hersteld, en zag hen allen ver en klaar. [26] En Hij zond hem naar zijn huis, zeggende: Ga niet in het vlek, en zeg het niemand in het vlek‘.

Op bezoek bij de Hemelse oogarts
1. De weg van genezing die Hij voorschrijft;
2. De trapsgewijze weg van deze genezing;
3. Het doel van deze genezing.

1. De weg van genezing die Hij voorschrijft

Markus is de enige Evangelist die deze merkwaardige genezing van de blinde meldt. Jezus heeft velen op aarde genezen zowel lichamelijk als geestelijk. Altijd werden die zieken terstond genezen. Zelfs doden werden opgewekt. Bij deze blinde in Bethsaïde gaat het een beetje anders. Jezus brengt hem buiten het dorp. Spuug in zijn ogen. Vraagt hem: zie je al wat. Tweede keer de vraag of hij al helder ziet. Vervolgens verbiedt Jezus hem erover te getuigen. Wat betekent dit? God is soeverein. Hij doet wat Hem behaagt. Of het gaat om de genezing van een ziekte. Of de leiding in uw leven. Of de wereldgeschiedenis en wat er gebeurt tot de laatste dag. De Heere laat daarin zich niet de weg voorschrijven.

Er staat dat mensen tot Jezus kwamen met een blinde. Behulpzaam. Geweldig als we dat vandaag doen. Anderen bij Christus te brengen. Blinden schenkt het lieflijk licht. Het gaat hier niet alleen om de opening van de lichamelijke ogen maar de opening van de blinde zielsogen. U weet allemaal dat we blind zijn. Of zijn we al zo ver afgedwaald dat we het niet weten? U weet niet. We zijn blind. Duisternis liever dan het Licht. Jezus zegt: Ik ben het Licht. Gekomen in de duisternis. Te leiden tot het lieflijk Licht.

Vrienden brengen hem tot Jezus. Overtuigd dat hij blind is en overtuigd, dat is belangrijker, dat Jezus macht heeft die blindheid te genezen. Hoe goed is het als we de weg weten naar Hem. Hij doet niets liever dan de ogen openen. We moeten Hem niet de weg voorschrijven. Vandaag ook doen we. Op internet lezen we wat we hebben. Deze medicijnen moet u voorschrijven. Een huisarts kan dwalen en moet je soms een beetje bijsturen. Maar deze Arts niet. Genezing door aanraking moet gebeuren volgens hen. Vergeten dat de Heere zegt: Mijn wegen en gedachten zijn niet uw wegen en gedachten. Jezus verhoort hen. Genezing en verlossing. Maar zo wonderlijk anders. De eerste les in deze geschiedenis. We mogen de Heere kennen in al onze wegen. Aanroepen mogen we Hem. Maar niet Hem de weg voor te schrijven. De Heere te bidden en het vervolgens in Zijn hand te brengen en te laten.

2. De trapsgewijze weg van deze genezing

Jezus neemt deze man apart. Buiten het rumoer van het dorp, buiten het gezichtsveld van de nieuwsgierige. Aandacht te vestigen op deze man. Een op een. Pastorale zorg. Als de Heere de leiding gaat overnemen, dan neemt Hij u apart. Er is grote verscheidenheid. Manieren waarop God een mens tot bekering brengt. Boek Handelingen beschrijft het. Wel telkens apart. Deze genezing valt op: trapsgewijze, niet in een keer. Behaagde de Heere om het zo te doen. De Heilige Geest in de weg van de middelen verstand geeft. Net als in de natuur. Eerst donker, dan schermer en dan het vol licht. Zo ook in het geestelijke. Deze man apart genomen. Niet verdwijnen in de massa. Apart genomen. Groepje mensen staat daar. En dan eentje eruit geroepen. Bedoelt u mij? Weleens uzelf die vraag gesteld in de kerk? Of zit u nog te luisteren voor een ander? Lijkt het wel of je alleen in de kerk. Heel persoonlijk.

Het Woord leest ons. Niet meer loskomen van het Woord. Acht op hetgeen gesproken wordt. Het geloof dat de Heere geeft als een gave zegt amen op het Woord. Heere, U hebt gelijk. Het Woord mij opbeurt. Vroeger gezegd: dan krijgt de mens indrukken van dood en eeuwigheid. Als we sterven is het niet uit. Waarom heeft God mij op deze wereld gezet? Wat is het doel ervan? Niet heilsegoïsme maar leven van de Geest. Wel gezegd: niet teveel aan uzelf denken. Maar als iemand dreigt te verdrinken, dan denk je toch niet aan een ander?

Jezus spoog in zijn ogen. Dat vinden wij vies en onfatsoenlijk. Jezus gebruikt Zijn speeksel als geneesmiddel. Wat uit Zijn mond komt geneest. Dit dwaze verachte middel is nu juist wat God geeft. Een mens zoekt het altijd in het bijzondere. Verstand aanspreekt en wetenschappelijk kunnen bewijzen. Het Woord is te eenvoudig. En hoe het aan de man gebracht wordt? Het is toch allemaal niks. Maar toch gemeente, het is de weg die God gaat. Dwaze middel van de prediking.

Jezus gebruikt Zijn speeksel als ogenzalf. Speeksel is reinigend. Arts vertelde me dat laatst nog. En dan daarna toch aanraking door Jezus. Petrus zal straks belijden dat Jezus de Christus is. Jezus is op weg naar Golgotha. Wij weten inmiddels dat Hij volbracht heeft. Daarom kan Hij zondaren aanraken en helen. Hij doet dat in de middellijke weg. Laten we vandaag ook de middelen niet verachten. Jezus vraagt hem. Opmerkelijk, Jezus is toch alwetend? Zie je al iets? Hij zegt: ik zie mensen als bomen wandelen.

Gemeente, kunt u zeggen vanmiddag heel eerlijk: een ding weet ik dat ik blind was en nu zie. Geen fotoalbums nodig of aparte dingen. De man ziet. Ziet. Maar niet in De juiste proporties. Hij zag de mensen als bomen. U ziet wel dingen die u vroeger niet zag. Het is niet meer duister. Ik zie mijn zonden en noden voor God. Vroeger was ik zo tevreden over mij  godsdienst en uiterlijkheden. Ik zie dat ik als een kind des toorn er buiten sta. Zo vaak gehoord bij een doopdienst. Ik zie maar nog niet helder en klaar.

Deze man is blindgeboren. Hij heeft nooit een mens en boom gezien. Misschien weleens een mens omhelst. Of een boom. Het onderscheid is er wel een beetje. Onderscheidend leert de Heilige Geest laat zien. Natuurlijke mens ziet het niet. Dwaasheid. Geestelijk onderscheiden worden. U hoort veel van Jezus de weg en zaligheid. Gaat dan aan ons voorbij. Bedenken niet om van de brede weg tot het verderf af te stappen naar de smalle weg tot het leven.

Niet goed geestelijk te onderscheiden. Je hebt een ander huis gekocht. Meubels verhuist. Staat op de nieuwe plek nog door elkaar. Nog niet op z’n plek. Moet nog ingericht worden. Verlichte mensen kunnen opgaan in geestelijke zaken. De een helemaal in de uitverkiezing opgaan. Muur in plaats van een poort. Sommige gaan hierin mank en anderen daarin. Nog geen goed zicht. Wat kunnen jongelingen in de genade fanatiek zijn. Wat is het een wonder licht ontvangen. En dan verder. Zien in lijn van de Schrift zelf.

We hebben het gezien bij de vraag van de discipelen over het zuurdesem. Ze begrepen het niet de discipelen. Terwijl ze, uitgezonderd Judas, kinderen van God zijn. Reus van een boom zagen. God voorgesteld wordt als een strenge. Zijn barmhartigheid los te zien van Zijn heiligheid. Voorstelling die kan leiden tot zelfbedrog. Daarom nodig dat de Heere onszelf onder de handen neemt. Hoe goed is de week van voorbereiding. Ziet u al iets? Schuwen het onderzoek niet. Niet als blinde zeggen: ik zie alles. Maar dan komen we eerlijk voor de dag. Gods genade maakt eerlijk. Wie niet goed kan onderscheiden  van een mens en bomen. Als je dat niet ziet. Dan kun je veel niet zien. Maar nu het zicht te hebben.

3. Het doel van deze genezing

Bij alles gaat het om het zicht op Jezus Christus. Het zien op Jezus. Titel van het gekende boek van Isaac Ambrosius. Hoe zien we Jezus? Als twee mensen die naar het Rijksmuseum gaan. Rembrandt Nachtwacht. Ene loopt even vluchtig voorbij. De ander gaat zitten en neemt de tijd. Johannes: wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd. Niet vluchtig zien. Maar nemen de tijd voor. Heere, ik weet het nog niet zo goed. Heere kom mijn geloof te hulp. Zal Hij doen. Als we dat bidden, dan kan het zijn dat de Heere vernieuwt op een andere wijze.

John Newton bad om meer inzien van God. Kwam in grote duisternis. Opnieuw raakt Jezus deze man aan als vernieuwde aanraking. Die daar leerling is geworden op de leerschool heeft Hem meer en meer nodig. Zien op wie Hij is. Zijn Naam. Ambten: profeet, priester en Koning. De Heilige Geest te zien is leven uit je doop. Het is maar een klein beginsel. Maar het begin is er wel. Het zicht te hebben. Toen Hij het zicht had zag hij alles en klaar Hij zag als eerste Jezus. Wonder dat Hij Hem zag. Hem te zien in Zijn geboorte. Die de weg ging naar het kruis. Hem te zien als diegene die nu gaat komen. Gebed om meer en meer te zien.

We moeten leren opzien. Bedenk de dingen die boven zijn. Indien u met Christus opgewekt bent, zoek de dingen die boven zijn. Zo geeft de Heere helder zicht. Zicht op God. Op Zijn Koninkrijk. Zien we alles in het licht van Hem die het al regeert? Ondanks alle vragen die niet beantwoord worden, weet ik dat Hij naar Zijn raad werkt. Hij moet groeien en ik minder worden. God belooft: Ik zal bewaren. Ik zal het. Wat ik volbracht hebt zal ik ook volbrengen in het leven van al degenen die Hem lief hebben gekregen. Weten van die eeuwige toekomst, weggelegd van allen die Hem vrezen.

Ten slotte wordt deze man vrijgelaten. Bij mag niet terug. Geweldige kans toch dat hij gaat evangeliseren. Zoals die Samaritaanse vrouw. Heere heeft er velen aan henzelf over gelaten. Zou ons dat ook kunnen overkomen? Dat de Heere zegt: u hebt niet gewild. Maar uitgesteld. Geen acht geslagen op zo’n grote zaligheid. A2 Zaltbommel reclamezaal. Morgen ga ik echt beginnen. Morgen ga ik me bekeren. Gebed van Augustinus: bekeer me maar vandaag nog niet. Duivel zegt dat het nog wel kan. Maar levensgevaarlijk. Heden indien u Zijn stem hoort. Als u zo het zicht op Hem met hebben. Weest Gode dankbaar. Een ding weet ik dat ik blind was en nu zie. Laat Hij uw gezicht aanraken. Hoe lang? Tot dat u in de eeuwigheid bent en Hem mag zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 

Zondag 11 augustus 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. A.J. Schalkoort – Markus 8 vers 22-26