De verheerlijking van Jezus op de berg

De Evangelist Lukas beschrijft de verheerlijking op de berg waar Jezus de mannen uit het Oude Testament Mozes en Elia ontmoet. Het gaat over de uitgang van de Christus die zal gaan lijden en sterven om daarmee de zaligheid te verdienen voor Zijn kerk. De meest intieme discipelen Petrus, Jakobus en Johannes zijn erbij en nadat God de Vader sprak en een wolk het zicht wegnam, zagen ze niemand dan Jezus alleen. Het gaat om Hem.

Jezus’ verheerlijking op de berg
1. Jezus met Zijn discipelen
2. Jezus met Mozes en Elia
3. Jezus met Zijn Vader

1. Jezus met Zijn discipelen

De verheerlijking op de berg vindt acht dagen na de belijdenis van Petrus plaats. Het juiste zicht op Christus, Hij hecht daar grote waarde aan. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar de Vader in de hemel. Jezus heeft beloofd de gemeente hierop te bouwen. Niet op Petrus zelf maar op deze belijdenis.

Daarna toonde Jezus aan hoe Hij de Christus is. Na lijden tot heerlijkheid. De eerste aankondiging van het lijden. Zijn discipelen daarop voorbereiden. Hoe reageerden ze? Was het niet Petrus die heftig reageerde. Als het zo moet, hoeft het van mij niet. Petrus stond toen Gods eer en eigen zaligheid in de weg. Daarom zo nodig onszelf te verloochenen. Gemeente, wie vandaag persoonlijk de Christus mag belijden, moet een weg gaan tegen vlees en bloed in.

Koninkrijk van God zien. Dat gebeurt hier met de verheerlijking op de weg. Van lijden tot heerlijkheid. Ongeveer een week later. Was nodig voor discipelen en ook voor de Heere Jezus. Wat heeft Hij geweldig opgezien tegen Zijn lijden. Tegen dood en hel in. Niet tevergeefs lettende op de heerlijkheid die komt. Die heerlijkheid krijgen ze hier nu al te zien. Zijn drie discipelen die het dichtste bij Hem stonden. Niet om hen maar omdat Hij hen verkoren had. Naast verheerlijking ook lijden zien. Getuigen te zijn. Bekwaam gemaakt. Zij die de hoogste hogen zien zien ook de diepste dalen.

Markus schrijft over een hoge berg.
Hoe belangrijk de bergen zijn. Horeb, Sinaï wet gegeven. Op de berg gestorven. Thabor misschien wel. Biddende en lijdende Hogepriester. Al biddende heeft Hij zich voorbereid. De Vader zal de Zoon verheerlijken. En zie dat gebed werd verhoord. Kleding wit, blinkende. De Heere wil ons leren bidden. Van huis uit biddeloze mensen. Of alleen maar lippentaal, voor de vorm. Dan zijn we vandaag ten diepste niet achter Hem aankomen. Voor henzelf en anderen in de weg. Hoe moet je dat doen als ze er zelf geen goed zicht op hebt? Spurgeon werd ooit gevraagd: meester, geloofd u het zelf wat u vertelt? Ontdekkende vraag of wij er zelf deel aan hebben.

Bidvertrek. Bid om kracht. Ons leven in Zijn handen geven. Ons leven ook een voorbereiding op lijden en sterven. Het is een gebed waar God Zijn oren neigt om te horen. De hemel zoekt een weg naar beneden. Van boven naar beneden. Zijn aangezicht veranderde. Niet van vorm maar glinsterde. Bij Mozes was dat gegeven op de berg. Bij Jezus was het van Hemzelf. Glans van Zijn Goddelijkheid. Treedt even naar voren. Witter dan wit. Hier ontmoeten wij de verheerlijkte Hogepriester. Ziet u Hem zo door de ogen van het geloof?

De Hogepriester die zich voorbereidt op Zijn lijden en sterven. Hij zelf het Lam. Hogepriester uit de ordening van Melchizedek.

2. Jezus met Mozes en Elia

Mozes, wiens lichaam door de Heere zelf begraven was. En Elia die als een van de weinigen niet gestorven is maar opgenomen in de hemel. Discipelen herkennen hen. Calvijn schrijft erbij dat er herkennen is in de hemel. In Christus elkaar herkennen. Soms verlangen we naar de hemel door de ander. Man, vrouw. Wat wordt er vaak vleselijk gedacht. Maar gaat om herkennen in de Heere.

Mozes die de wet kreeg. De man van de wet. Mozes heel de dienst uitgevoerd. Mozes ook de man van de Exodus. De uitgang. Zal ook spreken met Christus over Zijn uitgang. Elia in een tijd van diep verval. Herstel van de offerdienst. Altaar. Het volk behoorde te leven uit het ene altaar, het offer. Elia was niet een man die tevreden was met een apart plekje. Geschiedenis maakt wel duidelijk wie Elia is en de God van Elia! De hele kerk opeist voor Zijn ware dienst. Het gaat erom dat iedereen de Heere vreest en Zijn geboden behoudt. Het is alsof de hemel neerdaalt. Mensen uit het Oude Testament spreken met Jezus van het Nieuwe Testament. Nieuwe bedeling.

Komt hier samen. Hoofdprofeten van het Oude Testament en de hoofd apostelen.  Vader, Zoon en Heilige Geest hierbij betrokken. Wat werd op de berg besproken. Over de uitgang van de Heere Jezus. Hij zal hen uitleiden uit het diensthuis van de zonden. De duivel en macht. Hij zal zorgen voor een uitweg, een bevrijding. Hij gaat uit liefde hen bevrijden. Bent u nog een inwoner van de stad verderf? Wie redt zijn ziel van het graf? Hoog overleg. Hier wordt ten diepste gewerkt aan uw zaligheid! Hij, Jezus, zal deze weg gaan tot de opstanding, tot de hemel.

Elia al opgenomen. Zijn hemelvaart, Christus’ hellevaart. Het lijden wordt Hem voorgesteld. Zal Hij terugdeinzen? Nee gemeente Hij gaat gelukkig niet terug. Een volkomen Zaligmaker. Allen die door Hem tot God gaan! In Hem komt heel het Oude Testament op Christus af. Hij is de vervulling van de wet.

Intussen waren de discipelen met slaap bezwaard. Hoe is dat toch mogelijk? Later in  Gethsemané ook weer. Zoveel gehoord. Vermoeid raken. Zij vallen in slaap. Wat is dat? Een mens, terwijl hen de grootste dingen verteld worden, hoe valt die in slaap? Hoe is dat toch mogelijk?! Misschien zegt het wel het meeste over Hem. Hij slaapt niet. Hij is aan het werk als anderen slapen. Geen dooddoener. Hij werkt, Hij heeft het verdiend. Hij geeft het. Wij hebben het niet verdiend.

Het is toch niet aan de discipelen voorbijgegaan. Petrus schrijft er later in zijn brief over. Indruk gemaakt. Gemeente, kent u dat? Zoveel indruk. Misschien zelf wel meegemaakt. Dat u het onthoudt tot hoge leeftijd. Niet het moment zo exact weken [zoals Brakel schrijft]. Maar de vruchten ervan. Maakt indruk.

Petrus, zo is hij. Laten we drie tabernakelen bouwen. Ja, goede momenten willen we vasthouden. Nog niet eens egoïstisch gedacht. Voor Jezus, Mozes en Elia. Oprecht. Goed bedoeld. Intussen wist Petrus niet wat hij zei. Wel vaker. Gemeente ga je ontdekken in het geloofsleven. Niet wist wat je zei. Petrus weer in de weg. Geen andere weg dat verzoening door voldoening. Als het kruis er niet staat, dan hemel op aarde zoeken.

3. Jezus met Zijn Vader

Terwijl Petrus zegt dat het goed is om er te blijven, bezig met tenten te bouwen, komt er een wolk. Zoals bij Zijn hemelvaart komt er wolk. God neemt het zicht op Hem weg. Wolk is een teken van Gods bescherming. Wolk tijdens de woestijnreis bescherming. Wat een rust voor Jezus voor Zijn lijden. Jezus met Zijn Vader.

God spreekt uit een wolk. Deed Hij eerder, toen Jezus gedoopt werd. Deze is Mijn geliefde Zoon! Mozes en Elia mogen zwijgen. Nieuwe bedeling spreekt. Ziet u hoe belangrijk het is om het Woord te horen. Zijn op herhaling. Elke keer opnieuw bevestigd. Plaats krijgt in uw hart steeds meer en meer. Wat gebeurt er dan? De Vader stelt Zijn enige Zoon voor. Christus zal de wet vervullen. Daarom hangt Hij aan het vloekhout. De ene weg waardoor wij verzoend worden. Hoort Hem!

Wat wil de Vader in de hemel? Dat we als arme zondaren horen naar de stem van Zijn Zoon. Jezus heeft gesproken over de wijze en dwaze bouwer. Huis met en zonder fundament. Een mens denkt niet na over de eeuwigheid, eenmaal dit leven verlaten. Moet niet al te moeilijk. Woord hoort en niet doet. Wie is nu een wijze bouwer? Het Woord horen en doen! Wat is dat doen? Zijn stem te horen voor het eerst en opnieuw. Zoals Samuël. Horen naar Zijn stem. Niet van ouders, dominee, maar Zijn stem! Zijn profetisch Woord dat zeer vast is. Hoort Hem bidden. Hogepriesterlijk gebed, bidden in Gethsemané. Aan het kruis Zich wendt tot de moordenaar aan het kruis. We moeten bij Hem zijn. Borg en Middelaar. Hoort Hem en doe wat Hij u zegt. Hoor vooral naar Zijn Woord als Hij uitroept: ‘het is volbracht’.

Daarna en Jezus alleen ziende. De kern van de zaak. Het gaat om Jezus alleen. Hoe heerlijk en mooi ook, het gaat om Hem. Op Hem aangewezen. Het Woord wil rijpen zodat wij het gaan verstaan. Met Christus alleen. Later moet Jezus het tegen de Emmaüsgangers zeggen: ‘moest de Christus niet alzo lijden’. Alles heeft zijn tijd. Denk erom: spreek er voorlopig nog niet van. Tijd om te zwijgen, tijd om te spreken.

Hij maakt indachtig. Christus als de oudste broeder is de eerste die ingegaan is in de heerlijkheid. En de Zijnen zullen Hem volgen. ‘Hoe zalig is het volk dat naar Zijn klanken hoort.’ En zij zagen Jezus alleen. Amen.

 

Zondag 25 februari 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. A.J. Schalkoort [Lunteren] – Lukas 9 vers 28-36