De apostel Paulus wijst de christenen er in de gemeente van Kolosse op dat het fundament Jezus Christus niet mag ontbreken. Wie Hem aangenomen heeft, wandelt in Hem en gefundeerd is in Hem, is als een boom geworteld. Geworteld in het eeuwige en levende Woord van God. Die blijft staande als de storm komt en wordt zelfs versterkt. Maar u die zonder Christus leeft, zult eenmaal ontworteld worden en vallen. Alleen in Christus Jezus is leven. Vlucht tot Hem, haast u om uw levens wil. 

Kolossenzen 2 vers 6 en 7: ‘[6] Gelijk u dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem. [7] Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging‘.

Het leven in het geloof
1. Jezus Christus aannemen;
2. Wandelen in Jezus Christus;
3. Gefundeerd zijn in Jezus Christus;
4. In het geloof bevestigd zijn.

1. Jezus Christus aannemen

Gemeente, in Kolosse een plaatsje in Klein-Azië, tegenwoordig een plaatsje in Turkije, heeft Epafras het Woord tot zegen mogen verkondigen. Wie zou niet blij zijn te horen dat mensen tot bekering komen? Paulus is er hartelijk verblijd over. Paulus schrijft zijn brief aan de gemeente waar hij zelf niet is gekomen. Heidenen die tot geloof zijn gekomen en hoort van de liefde tot de heiligen. Paulus bidt voor hun volharding en toeneming in de heerlijkheid van Jezus Christus.

Paulus kan niet genoeg worden vinden om deze Christus te beschrijven en te bezingen. Deze Christus die vijanden verzoend door het bloed van het kruis. Maar terwijl Paulus aan de ene kant verheugd is, is er aan de andere kant ook sprake van grote bezorgdheid. Hij uit het in hoofdstuk 1 en 2. Er zijn er die erop uit zijn kinderen van God te verleiden met allerlei schijnwoorden. Vers 4 en 8. ‘En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben. […] Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus.’

Om deze woorden kracht bij te zetten schrijft Paulus de kinderen aan op het leven in het geloof. Jezus Christus aangenomen. Daar zou het toch ook op aankomen voor ons vandaag? De vraag is niet of wij naar de kerk gaan, bidden of danken, in het Woord van God bezig zijn. Hoewel het allemaal goed is, dat zult u wel begrijpen. Maar het gaat verder: hebben wij Christus aangenomen? Wie is werkelijk een christen geworden? Dat is hij of zij die kan zeggen het eigendom is van Christus.

Er zijn maar twee wegen. Wie Hem niet aangenomen heeft, is niet wederom geboren. Op die rust de toorn van God. We zullen niet tevreden zijn met de gedachte dat er ergens nog een grijs gebied is. Zonder de verbondenheid met Christus toch ergens het eeuwige leven deelachtig zijn. Het Woord is helder: we zijn in Christus of niet. We zijn voor Hem of tegen Hem.

Hebben wij de Heere Jezus Christus aangenomen? Als we het over het Woord aannemen hebben, dan weet u ook dat het verdacht is. Kiezen voor Jezus, je hart openen. Maar het betekent niet dat we het woord moeten vermijden. Het is voluit Bijbels. Hem aannemen uit genade. God geeft ons niet iets omdat wij er recht op hebben. Niet ik heb een vrije wil. Het is uit Christus alleen. Denkt u maar uit die wereldberoemde tekst, Johannes 3 vers 16. ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’

Van de Vader gegeven. Niemand kan iets aannemen zo niet iets uit de hemel gegeven worden. Je komt nog weleens mensen tegen die zeggen: het moet je toch gegeven worden. Laat dan ten eerste duidelijk zijn: het is gegeven. Het grootste geschenk. Gekomen naar deze wereld. Hoe zit het dan met Hij is gekomen tot het Zijne. Waarom hebben ze Hem niet aangenomen? En wij niet? Waarom was geen plaats in Bethlehem? Waarom uit Jeruzalem geworpen?

Waarom niet? Het ligt niet aan Hem. Het ligt aan ons. Wantrouwen. Eigenliefde. Hem aannemen, hoe moet dat? Hoe kan dat? Is dat niet door de prediking van Gods Woord? Door de wet de schuld aangewezen. Door het Evangelie Hij aangeboden om niet. Is het niet op grond van het Woord dat wij Hem mogen aannemen? Dat Woord is betrouwbaar. Niet door onze eigen verdiensten.

Zijn roepstem. De Geest die buigt en ombuigt. Leren roepen om vergeving en genade. Dat gebeurt allemaal door Hem. Gelijk u de Heere Jezus heeft aangenomen. Door het Woord dat Epafras hier heeft bediend. Christus Jezus de Heere. Let u op die namen. Christus, gezalfde van de Vader. Hem aan te nemen als Profeet, Priester en Koning. Hem aan te nemen als Jezus. Zaligmaker van Zijn volk, van al hun zonden. Aannemen als Heere. Als de Heere der heerscharen.

Het wordt zo gericht dat we Hem metterdaad aannemen als de Heere en Zaligmaker. Voorbeeld in Lukas 2. Simeon in de tempel. Het is Kerst. Hij komt onder leiding van de Geest. Hij ziet Jozef en Maria en het Kind. Letterlijk wordt het Kind hem in de armen gelegd. Met verwondering ontvangen. Is dat nu voor mij?

De Heere heeft beloofd dat degenen die Hem aangenomen hebben, macht gegeven heeft. Kinderen Gods te woorden. Neemt Hem aan als de Weg, Waarheid en het Leven. Het Lam van God dat de zonden dat de wereld wegneemt. Wie Hem heeft aangenomen, die leert Hem niet in een dag kennen. Hoe zou het kunnen? Al zou je duizend jaren Hem leren kennen, dan nog niet zoals straks in de volheid.

Hij die van God gezonden is de verborgen raad van God te openbaren. Hogepriester die verzoening doet voor onze zonden. Als Koning die ons regeert en leidt voor de verlossing. Het geloof richt zich steeds meer op Hem en dan kom je toch nooit meer op Hem uitgekeken. Al wat aan Hem is, is beminnelijk, is begeerlijk.

Dan zijn we ook bereid om ons zalig te maken zoals Hij dat doet. Dan zijn we niet als iemand die voordat hij naar de dokter al op internet heeft gekeken en zegt wat de dokter moet doen. Nu kan een aardse dokter een fout maken maar de hemelse Dokter niet.

Dan bent u als een leg vat dat door Hem vervuld moet worden. Heeft u God gebeden om Hem aan te nemen zoals Hij is? Zonder geredeneer in dat ongeloof. Door dat geloof aan te nemen. Mijn Heere en mijn God. Zo geeft de Heere Zichzelf weg ook vandaag. Behaagd het Gode. Zo neemt u Hem aan Christus Jezus de Heere.

2. Wandelen in Jezus Christus

Het is eigenlijk hetzelfde als waar de apostel Johannes telkens op hamert. In Hem blijven. Als u dagelijks van Hem afwijkt, dan zal er droefheid zijn. Als we ons overgeven aan de zonden. Misschien wel boezemzonde. Als we zo lusteloos zijn. Wanneer de wereldgelijkvormigheid toeslaat. Wat kan een kind van God ook zo zijn dat er niets vanuit gaat en het leven een strijd is tussen uw leven en belijdenis.

Het kan ook zo zijn de strijd van aanvechtingen en verleidingen. Eigen weg te gaan. Of het niet eens met het kruis dat Hij ons heeft opgelegd. Het waren Kolosse die mensen probeerden te verleiden. Wijsgeren. Paulus probeerde daarmee te zeggen dat het terugkeren naar de eerste beginselen is als het volk van Israël weer terug naar Egypte. Slavernij.

Elke godsdienst zonder Christus wordt altijd gekenmerkt met het wettisisme. Dan moet er zoveel, ter linker- of ter rechterzijde. Altijd een godsdienst van de rede. Maar als Christus in u woont, beheerst van binnen en van buiten. Maak Hem van de sfeer van uw dagelijkse bewegingen. Wandelen. Wat zijn dat vaak heerlijke momenten. Wandelen met God, zoals Henoch en Noach. Het gesprek. Het op reis zijn. En daarvan geeft de Heere de bemiddelen om dat te doen.

Het gebed is uitermate belangrijk. En het geloof om in Christus te wandelen. De weg van Christus is een strijd, een wandel in het geloof. Zo vaak is er duisternis. Paulus zegt we wandelen niet door het zien maar door het geloof. Het is niet voor niets dat hij in Hebreeën de geloofshelden noemt, hoe het werkt. Het gebed dat de wereld overwint.

Ook als er geen geloof is, dan is dat gebed nodig en geboden. Al wat u ontbreekt, dat schenkt Hij zo u het smeekt. De vreze des Heeren, het beginsel van alle wijsheid. Een nauwgezet leven. Niet wettisch. Die Mij liefheeft, die zal Mijn geboden bewaren. Vlees te kruisigen, oude natuur doden, nieuw leven wandelen. Wat ligt er in de heilige doop een geweldige pleitgrond.

Nog op iets wijzen. Wandelt alzo in Hem. Zet maar een dikke streep onder alzo. Hoe heb je Christus aangenomen? Was het niet als een arme en ellendige in uzelf. Arme zondaar in uzelf die mag leven uit de rijkdom van Christus genade. Ik zal mij doen overblijven een arm en ellendig volk dat nochtans op de Heere vertrouwd.

3. Gefundeerd zijn in Jezus Christus

Geworteld en opgebouwd in Hem. Paulus gebruikt twee beelden op dit duidelijk te krijgen. Het eerste doet denken aan bomen die diepgeworteld zijn. Die bij de hevigste stormen blijven staan. Bomen met als een penwortel. Diep de grond in. Om voeding in de grond en om staande te blijven. Diepgeworteld in de bodem van het Woord Gods om staande te blijven in de stormen.

Wie niet in Christus niet is, zal eenmaal ontworteld worden. Wie in Christus is, die is niet omver te krijgen. Hoe hevig de storm ook. Dan bent u niet mee te voeren door allerlei wind van leer. Ook vandaag niet. Hoeveel kerkmensen zijn er al niet die ontworteld zijn? Ook hier hamert Paulus erop te blijven in hetgeen u geleerd hebt. Dat wat Epafras geleerd heeft.

Paulus wijst de beschuldiging af dat het onvoldoende zou zijn tot opbouw van het geloof. Dat er meer nodig zijn. Laat je nou niet meenemen in allerlei wijsgerige dingen. Voor sommige mensen is het eigenlijk te eenvoudig. Daarom geloven ze het niet. Als Naäm de Syriër. Je laten wassen in de Jordaan. Het is te mooi om waar te zijn.

Toch gemeente, het is eenvoudig. Om voeding te vinden. Wat is er een eenheid tussen de wortel en de boom. Eenheid in Hem. Teer en vruchtbaar zijn. Zoals die boom in Psalm 1. Dan bent u alleen daar thuis. Alle andere boomsoorten zijn niet voor u. Hoe dieper u geworteld u bent, hoe meer zult u ontvangen genade voor genade.

Dan kunt u aan de vragen zien hoe diep het wortelstelsel is. Hoe diep om daarin te wandelen. Wat een ruimte om daarin te wandelen. Een tweede beeld wat Paulus is gebruikt is opgebouwd zijn in Hem. Huis met een fundament. Een huis zonder fundament mag er nog zo fraai eruit zien of zo snel zijn opgebouwd, het stort in als de storm komt.

Hoeveel dwaze bouwers die zo snel mogelijk en goedkoop mogelijk opbouwen. Het zijn allemaal mensen die bouwen bij mooi weer. Waar blijven we dan bij het oordeel? Een elke christen bouwt op het fundament Jezus Christus. U weet gemeente, het fundament is het meest belangrijke van heel het gebouw. Wat we niet zien. Die wijze bouwer. Dat is iemand die Mijn hoort en doet.

Wat is dat doen? Is dat een vorm van werkheiligheid? Nee, het is geloven dat Jezus Christus mijn Zaligmaker is. Dat is iemand die rekening houdt met het oordeel. Kan het dan? Kijk die wijze bouwer. Die rust niet tot hij Hem aangenomen hebt. De Heere nodigt u uit Hem aan te nemen als u dat nog niet gedaan hebt. Wat wilt U dat ik doen zal? Daarmee beginnen en dan zal de Heere het u wel leren.

4. In het geloof bevestigd zijn

Dat is niet iets aparts. Het heeft te maken met Christus aannemen, in Hem wandelen en bevestigd en opgebouwd in Hem. Overvloedig zijn in Hem met dankzegging. Bevestigd in het geloof zekerheid te hebben. Ieder kind van God zal daar toch naar hebben te staan. Wat kan er veel onzekerheid en bekommernis zijn, en dat is er ook. Maar daarvan mogen we niet zeggen dat het ook van de Heere.

Moeten we niet zeggen dat een leven met de Heere vol twijfel en onzekerheid is? Natuurlijk, we hebben van alles tegen. Als iemand het zeker weet, dan wordt dat ook weer in twijfel getrokken door anderen. Natuurlijk, kunnen we niet zeggen dat er geen onzekerheid kan zijn. Kijk maar naar de Psalmen.

We willen zeggen: wie grond maakt van zijn twijfel en onzekerheid, mag zijn leven wel nagaan. Het antwoord ligt toch altijd in Hem, Christus Jezus de Heere. Weet de weg te vinden als er benauwdheden en als er in de stormen aan u gerukt wordt. Hem aan te nemen, geworteld en opgebouwd in Hem. Het heeft alles te maken met het blijven in Christus.

Wie een slordig leven leidt, ook geestelijk, moet niet rekenen op bevestigd te zijn. Het gebeurt in de middellijke weg. Niet af te laten wijken. Niet mee te laten voeren door absurde ideeën die mensen soms kunnen hebben. Hoe meer de storm komt, hoe vaster de boom komt te staan en geworteld. Waar anderen omvallen. De stormen zullen u niet ontwortelen.

Al zullen er soms bladeren afvallen en dode takken afbreken. Maar de stam en wortel blijven staan. Paulus schrijft over een toename. Daarom kon hij zeggen nadat hij gewezen heeft op 1 Korinthe 15. Zo dan zijt standvastig. Overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Waarom met dankzegging? Omdat een christen altijd mag bedenken vanwaar komt het geloof om in Christus te wandelen en Hem aan te nemen. Vanwaar die toename? Dat armen worden in jezelf en rijker worden in Christus. Van wie komt dat alles? Van Hem toch. Christus Jezus de Heere. Hem komt alle lof, eer en dankzegging toe. Amen.

 

Zondag 26 juli 2020 – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. A.J. Schalkoort – Schriftlezing Kolossenzen 2